up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله مديريت کشت پنبه PDF
QR code - مديريت کشت پنبه

مديريت کشت پنبه

مديريت تلفيقي آفات پنبه

مقدمه
مديريت تلفيقي آفت پنبه (IPM ) همواره در راه رسيدن به مديريت آفات حشره و کنه پنبه در حال تکامل است . هدف IPM تلفيق کردن همه روش هاي مديريت جمعيت آفت به منظور کاهش مصرف حشره کش مي باشد ضمن آنکه سودمندي محصول نيز حفظ گردد .
محصول پنبه در معرض جمله انواع آفت قرار دارد و اغلب دامنه وسيع از فراواني آفت بين فصول مشاهده مي شود . هر چند حشره کش هاي جديد نسبتاً انتخابي در دسترس کشاورزان قرار مي گيرند اما بررسي دقيق کارشناسان محيط زيست کاربرد برخي سموم قديمي و جديد را خيلي مشکل نموده است . اين امر انگيزه قوي در استفاده از حشره کش هاي کم خطر براي محيط زيست و کاهش مصرف کلي حشره کش ها بوجود آورده است .
پذيرش سريع سموم جديد توسط کشاورزان و کارشناسان ‍،مانع افزايش آگاهي آنها از ارزش حشرات مفيد در اکوسيستم پنبه مي گردد .
مديريت کشت پنبه
جهت اجراي برنامه IPM، مديريت کشت پنبه به پنج دوره مجزا تقسيم مي شود.
1- برداشت محصول تامرحله قبل از کاشت پنبه
2-آماده سازي زمين يا مرحله قبل از کاشت پنبه
3- زمان کاشت تا مرحله گلدهي(ظهور يک گل در هر متر رديف کشت)
4- مرحله گلدهي تا باز شدن اولين قوزه در هر متر رديف کشت
5- مرحله باز شدن اولين قوزه تا مرحله برداشت محصول
آفات پنبه در دوره هاي فوق در مراحل مختلف رشد و فعاليت قرار دارند. مديريت تلفيقي آفت با توجه به شرايط فعاليت آفت در هردوره اجرا مي شود .
1- دوره پس از برداشت تا قبل از کاشت پنبه
1-1-بررسي وضعيت شفيره کرم قوزه
نمونه برداري از خاک حداقل از عمق 10 سانتي متري به منظور تعيين تراکم شفيره کرم قوزه انجام ميگيرد .در صورت مشاهده شفيره کرم قوزه با تراکم زياد انجام شخم پاييزه يا زمستانه توصيه مي شود .
1-2- انتخاب گياه زراعي جهت تناوب زمستان
در حد فاصل زمان برداشت محصول تا کاشت مجدد پنبه ، گياه زراعي مناسبي با توجه به نوع آفات آن جهت کاشت در نظر گرفته مي شود .
1-3- کشت گياهان تله اي
براي به تله انداختن کرم قوزه در اوايل بهار يک نوع گياه زراعي مانند نخود به عنوان گياه تله کاشته مي شود .
با استفاده از يک حشره انتخابي و يا با انجام شخم ومدفون نمودن گياه، کرم قوزه هاي روي آنرا از بين مي برند .
1-4- از بين بردن بقاياي گياهي و رشد مجدد پنبه
در صورت رشد مجدد پنبه ، وضعيت آفات روي آن را بررسي نموده و اقدام لازم نسبت به از بين بردن آنها به عمل مي آيد .
خرد کردن بقاياي پنبه و استفاده از مواد شيميايي برگ ريز جهت ممانعت از رشد مجدد پنبه .
1-5- علف هاي هرز ميزبان آفت
آفات پنبه از قبيل کنه ، شته ، ِسنک و عسلک روي علف هاي هرز داخل و حاشيه مزرعه پنبه زمستان گذراني مي کنند . با استفاده از علف کش يا شعله افکن و يابا انجام شخم علف هاي هرزرا از بين مي برند .
1-6- کشت گياه زراعي مناسب به عنوان پناهگاه حشرات مفيد .
برخي از گياهان زراعي مانند يونجه پناهگاه خوبي براي حشرات مفيد مي باشند .
1-7- مصرف کودهاي ازته
براي تجزيه و پوساندن بقاياي گياهي و فعال کردن ميکروارگانيزم هاي مفيد خاک مصرف کودهاي ازته توصيه مي شود .
2-دوره آماده سازي زمين و مرحله قبل از کاشت پنبه
2-1- انتخاب زمين
با توجه به شرايط جغرافيايي محل از نظر وجود رودخانه ، منابع آب ، جاده ،مراتع، مسير وزش باد ، مناطق همجوار ، زمين مناسب جهت کشت پنبه انتخاب گردد.
2-2-تهيه بستر بذر
تماس بهتر بذر با خاک و تأمين رطوبت ودماي مورد نياز و کاشت بذر در عمق مناسب موجب جوانه زني و رشد سريع بذر شده وگياهچه هاي قوي بدست مي آيد .
2-3- انتخاب رقم مناسب پنبه
زودرسي و برداشت زود هنگام محصول به کاهش خسارت آفات در اواخر فصل کمک مي نمايد .
2-4- ضد عفوني بذر
جهت کنترل آفات مکنده در اوايل فصل کشت از يک حشره کش مناسب جهت ضد عفوني بذر استفاده مي شود .
2-5- تغذيه گياهي
تأمين عناصر غذايي مورد نياز گياه پنبه
2-6- تأمين آب مورد نياز پنبه در اوايل رويش
3- مرحله کاشت پنبه تا مرحله گلدهي ( مشاهده يک گل در يک متر رديف کشت )
3-1- تاريخ کشت
با توجه به دماي خاک و پيش بيني آب و هوا ، ناريخ کشت مناسب تعيين شود .
از کشت خيلي زود و دير هنگام پنبه اجتناب گردد .
3-2- مصرف ازت
با توجه به آزمون خاک و تجزيه دمبرگ ، ميزان مصرف ازت تعيين شود.
3-3- مصرف مواد تنظيم کننده رشد
براي جلوگيري از رشد رويشي غير عادي از مواد تنظيم کننده رشد استفاده گردد .
3-4- گشت زني در مزرعه جهت بررسي وضعيت آفات پنبه
با توجه به آستانه خسارت اقتصادي آفات ، مبارزه شيميايي و بيولوژيکي توصيه مي شود .
4- مرحله گلدهي تا مشاهده اولين قوزه باز در هر متر رديف کشت
4-1-گشت زني در مزرعه جهت بررسي وضعيت آفات
توصيه مبارزه شيميايي و بيولوژيکي ، با توجه به آستانه خسارت اقتصادي آفات.
4-2- آبياري پنبه بر اساس نياز گياه
5- مرحله باز شدن اولين قوزه تا برداشت محصول
5-1- گشت زني در مزرعه جهت بررسي وضعيت آفات پنبه
توصيه مبارزه شيميايي و بيولوژيکي ، با توجه به آستانه خسارت اقتصادي آفات.
5-2- آبياري پنبه بر اساس نياز گياه
5-3-استفاده از مواد شيميايي جهت خزان زودرس برگها
اجزاي اصلي مديريت تلفيقي آفت
1-شناخت بيولوژي و اکولوژي آفات و گياهان زراعي
2-گشت زني در مزرعه
3-آستانه هاي خسارت اقتصادي
4-بررسي تاثير روش هاي مبارزه بر جمعيت آفات
گشت زني در مزرعه
جمعيت آفت از سالي به سال ديگر و حتي ا زيک مزرعه به مزرعه ديگر در طي سال تغيير مي کند.بازديد دقيق مزرعه به کشاورز امکان مبارزه شيميايي به موقع را فراهم مي سازد .
کاربرد حشره کش ها بايستي بر مبناي گشت زني در مزرعه وآستانه خسارت اقتصادي آفات صورت گيرد . از سمپاشي هاي بي رويه و از قبل برنامه ريزي شده اجتناب گردد .
روش هاي گشت زني در مزرعه
از چند روش گشت زني به منظور ارز يابي اثر آفات روي مزارع پنبه استفاده مي شود.الگو هاي گشت زني در مزرعه پنبه ممکن است به شکل هاي حروفX وZ و يا عدد 8 باشد.
بعضي از حشرات پنبه مانند تريپس در سطح مزرعه تقريبا“ پراکنش يکنواخت دارند و آفات ديگر مانند سنک و کنه مزرعه پنبه رابيشتر به صورت لکه اي آلوده مي سازند و آلودگي آنها بيشتر از حاشيه مزرعه شروع مي شود. توصيه مبارزه شيميايي بايستي زماني انجام شودکه پس از گشت زني در مزرعه تعداد آفت به سطح آستانه خسارت اقتصادي رسيده باشد .
از زمان ظهور گياهچه تا مرحله گلدهي ، مزارع پنبه بايستي حداقل يک بار در هفته مورد بازديد قرار گيرد . از مرحله گلدهي تا باز شدن قوزه ها ، مزرعه پنبه را بايستي هر پنج روز يا دوباردر هفته بازديد نمود .
از هر 8 هکتار پنبه کاري بايستي به طور تصادفي 100 بوته را مورد معاينه قرار داد و براي اين منظور مي توان با انتخاب تصادفي 100 نقطه از مزرعه 100 بوته را بازديد نمود و يا اينکه ده نقطه از مزرعه را به طور تصادفي انتخاب و در هر نقطه 10 بوته يک رديف را معاينه کرد .
آستانه خسارت اقتصادي يا آستانه مبارزه
آستانه مبارزه طبق تعريف، تراکمي از آفت مي باشدکه در آن تراکم مبارزه شميايي بايستي براي جلوگيري از خسارت اقتصادي آفت صورت گيرد .
آستانه هاي خسارت آفات جز اصلي مديريت تلفيقي آفت (IPM ) هستند .آستانه ها را مي توان بر مبناي فراواني آفت ، ميزان خسارت آنها و يا ترکيبي از هردو تعيين نمود . اهميت اقتصادي يک آفت خاص ممکن است با رشد گياه پنبه تغيير نمايد . بنابراين آستانه خسارت آفات بسته به مرحله رشد پنبه متفاوت مي باشد .
اثر مفيد آستانه ها به بازديد منظم مزرعه ، نمونه برداري دقيق و برآورد صحيح سطوح خسارت يا آفت بستگي دارد .

سه عامل مهم در کشت قارچ: اسپان، بستر، محيط در اين درس به شرايط محيطي و بستر مناسب خواهيم پرداخت و مختصري نيز در مورد اسپان و تهيه آن بحث خواهيم کرد و ...

ريز مغذي ها (عناصر خرد با تاثير کلان) مقدمه : تمامي موجودات زنده از جمله گياهان براي رشد و نمو نياز به غذا دارند. خاک تامين کننده اکثريت قريب به اتفاق ...

کرم غوزه پنبه Heliothis armigera آفتي است خطرناک که خسارت شديد آن از پنبه کا ريهاي استان هاي شمال و مرکز ايران گزارش شده است .اين حشره ميزبانهاي متعدد ...

بعضي از صاحب نظران مديريت، رمز موفقيت مدير را در توان هدايت نيروي انساني تحت سرپرستي وي مي دانند و از اين رو مديريت را کار با ديگران و از طريق آنان در ...

توت فرنگي ميوه اي نسبتا جديد است که تا ۳۰۰ ۲۵۰ سال قبل به اين شکل امروزي وجود نداشت و بيشتر موارد استفاده دارويي داشته است. در قرن چهاردهم در فرانسه ت ...

مقدمه هر يک از گياهان براي داشتن رشد مطلوب نياز به شرايط خاصي از نظر شدت نور ، دماي روزانه ، دماي شبانه ، ميزان رطوبت نسبي هوا و رطوبت خاک دارند . برا ...

از آنجايي كه پرورش قارچها معمولاً در محيطي بسته انجام مي شود لذا قارچها ي صدفي رامي توان در هر منطقه جغرافيائي و با هر نوع آب و هوايي توليد كرد. قارچه ...

برخي آشوب را پس از نسبيت و فيزيک کوانتومي سومين انقلاب فيزيک در قرن بيستم ناميده اند، نمونه هايي از پديده آشوب را مي توان در سيستم ها و موقعيت ها فراو ...

دانلود نسخه PDF - مديريت کشت پنبه