up
Search      menu
مدیریت و اقتصاد :: مقاله مديريت يکپارچه آموزشي PDF
QR code - مديريت يکپارچه آموزشي

مديريت يکپارچه آموزشي

چند سالي است که صنعت دريانوردي به عنوان صنعتي جوان در مجامع سياسي و اقتصادي مملکت به صورت جدي مطرح شده است. آمار و ارقام برگرفته از تحقيقات بنگاه هاي تجاري بين المللي، بخش دولتي و به تبع آن بخش خصوصي را بر آن داشته که واقع بينانه تر به اين صنعت نگريسته و به حضور جدي و فعاليت در شاخه هاي اصلي و فرعي آن انديشيده و به بهره گيري از اين خوان گسترده بينديشند.
همانند تمامي صنايع ديگر نخستين ابزار حضور در صحنه اين رقابت جلب سرمايه مالي و انساني است. در پي تلاش جهت کسب اين ابزار (نيروي متخصص) و که شاهد ايجاد و رونق مراکز روزافزون آموزشي دريائي بوده و هستيم.
به تدريج مؤسسات و مراکز آموزشي گوناگون اعم از دولتي، خصوصي، وابسته و آزاد ايجاد شد. و اين در حالي است که يکي از اهداف مشترک تمامي اين مؤسسات آموزش و تربيت نيروي متخصص موردنياز در بخش صنعت حمل و نقل دريائي بوده است.
به دليل تازه بودن اين صنعت، به خصوص در بخش آموزشي آن، مي توان مسائل چالش زاي اين صنعت را در ۳ برهه زماني مجزا مورد بررسي قرارداد به عبارتي بازده زماني از پيش از انقلاب اسلامي و دوران پس از آن تا اجراء کنوانسيون بين المللي STCW سال ۱۹۷۸.
بدون ورود به بحث تارخي و سياسي، دولان قبل از انقلاب اسلامي را مي توان در فعاليت هاي آموزشي کشتيراني جمهوري اسلامي، شرکت ملي نفت کش ايران و نيروي دريائي ارتش متمرکز ديد اين ۳ مرکز جهت تأمين نيروي هاي متصخص موردنياز خود اقدام به جذب جوانان و آموزش آنان در کشورهاي ديگر نموده اند و در واقع به جز موارد بسيار محدود آن هم فقط در نيروي دريائي، فعاليت آموزشي ديگري را نمي توان در اين دوران برشمرد.
پس از انقلاب اسلامي بر فعاليت مراکز آموزشي در جهت جذب دانشجويان و تربيت آکادميک آنان افزوده شد و مراکز آموزشي جديدي پا به عرصه گذاشتند، اين مراکز همراه با ايجاد مراکز ديگر جت ارائه دوره هاي کوتاه مدت افسران و ملوانان، به فعاليت خود و در دامنه محدود ادامه دادند.
● دوران پس از اجراء کنوانسيون STCW تاکنون
دوران پس از تصويب و الزامي شدن مقررات مرتط به کنوانسيون جهاني STCW حکايت ديگري داشت. لزوم پيوستن به اين کنوانسيون همه متوليان و دست اندرکاران اين عرصه را بر آن داشت تا با همکاري و تلاش مضاعف فعاليت خود را گسترش دهند. شايد براي اولين بار در کشور شاهد تعامل با چنين ابعادي در زمينه آموزش دريائي بوديم، ولي حکايت نبود مديريت يکپارچه، متولي واحد و عدم برنامه ريزي درازمدت و تعيين استراتژي راهکارهاي مناسب همچنان باقي ماند.
ميي توان در ميان چالش هاي گوناگون موجود در فرآيند آموزش دريائي در ايران به عدم وجود مديريت يکپارچه در طراحي، اجراء و کنترل آموزش هاي دريائي اشاره کرد. هم اکنون وجود مراکز آموزشي تحت سرپرستي وزارتخانه ها و ارگان هاي گوناگون اعم از مراکز تحت نظارت وزارت آموزش عالي، دانشگاه آزاد، نيروي دريائي و ارگان هاي دريائي غيردولتي باعث ازدياد شيوه طراحي و اجراء اين دوره ها شده است که به نوبه خود مي توان معضلاتي را که در پي خواهد آمد به عنوان برون دادهاي آن برشمرد.
● استاندارد نبودن دوره هاي آموزشي
▪ هم اکنون شاهد آن هستيم که طراحي دروس و واحدهاي ارائه شده چه از نظر محتواي ارائه شده با توجه به وجود استانداردهاي بين المللي و چه از نظر سيستم ترم بندي از استاندارد مشخصي برخوردار نيست و اين شايد بزرگترين معضل در اين زمينه باشد چرا که عدم تطابق واحدهاي درسي ارائه شده با نياز واقعي صنايع تا حدودي باعث عدم تمايل به جذب فارغ التحصيلان اين مراکز توسط شرکت هاي کشتيراني شده است.
▪ معظل دوم کمبود واحدهاي کارورزي کافي است. پائين آوردن زمان کارورزي به حداقل مدت ممکن (۱۲ ماه براي دانشجويان عرشه - ۶ ماه براي دانشجويان موتور) باعث شده که عملاً فارغ التحصيلان اين مراکز توانائي انجام وظايف محوله را به صورت مستقيم نداشته و شرکت هاي کشتيراني متحمل صرف هزينه هاي اضافي جهت بازآموزي اين فارغ التحصيلان شوند.
▪ فقدان يا کمبود واحدهاي نظري متناسب با تکنولوژي هاي جديد که گاهاً موجب شده فارغ التحصيلان فاقد آشنائي و زمينه علمي کافي در استفاده از وسايل و ابزار موجود در کشتي هاي جديد باشد و اين بدان معنا است که سطح تکنولوژي در کشتي ها و صنعت بسيار جلوتر از مطالب ارائه شده در مرکز آموزشي مي باشد به اين نقيصه مي توان مشکلات موجود در آموزش زبان انگليسي و کامپيوتر را که از ابزارهاي اوليه و مهم اين صنعت مي باشند را نيز افزود.
▪ عدم به روز درآوردن نظام آموزشي دريائي کشور چه در بعد طراحي دروس و چه به لحاظ نحوه آموزش با توجه به روند سريع تغييرات در قوانين و ماهيت کارهاي دريائي نيز افول محسوس فارغ التحصيلان اين رشته در دنياي کاري دريا را به همراه داشته است.
● سطح علمي اساتيد و موانع جذب متخصصان دريائي
در اکثر دانشکده ها و مراکز آموزش دريائي جهان به راحتي مي توان پي برد که ترکيب اصلي رؤسا و کادر هيئت علمي آنها متشکل از فرماندهان و سرمهندسان کشتي به عنوان متخصصان اصلي بوده و پايه و اساس آموزش هاي تخصصي به عهده اينگونه افراد است. حال وجود مقررات بعضاً نامرتبط و شايد عجيب مانع از آن شده است که مراکز آموزشي دريائي ايران بتوانند اينگونه متخصصان را نمايند و مجبور به اعزام افراد بهخارج از کشور جهت کسب مدارک آکادميک از قبيل کارشناسي ارشد و دکتر به منظور تدريس و عضويت در هيئت علمي خود باشند و اين معضل شايد عمده ترين دليل در پائين بودن سطح تخصصي فارغ التحصيلان اين مراکز باشد.
● نحوه جذب دانشجويان
گاهي در شرايط و پيش نيازهاي لازم براي جذب دانشجويان اين رشته ها مي توان عدم وجود تخصص و استانداردهاي لازم را مشاهده نمود. به دليل خاص بودن اين رشته افراد جذب شده بايد داراي فاکتورها و پيش شرط هاي لازم باشند. عدم توجه به اين مسئله باعث شده تا شاهد ريزش هاي زياد در فارغ التحصيلان اين مراکز پس از چند سفر دريائي باشيم.
● مقررات انضباطي در مراکز آموزشي
عدم وجود مقررات انضباطي لازم در بعضي از مراکز باعث شده که فارغ التحصيلان جهت کار و زندگي در دريا که به تناسب شرايط خاص خود محتاج مديريت و انضباط کاري فوق العاده اي است. آمادگي لازم را نداشته و از اين حيث هم خود را دچار مشکل نموده و هم براي ديگران مشکل ساز شوند تا جائي که اين مسئله به مانعي در ارائه خدمت ايشان تبديل گشته و بعضاً در درازمدت به ريزش اين افراد مي انجامد.
● طولاني بودن زمان آموزش
با بررسي و تحقيق در ديگر مراکز جهان مي توان به راحتي دريافت که طول دوره هاي آموزشي در ديگر کشورها که شامل تمامي دوره هاي جانبي و کوتاه مدت نيز مي باشد. چيزي حدود ۴ سال و نيم است، در حالي که در ايران اين زمان براي رشته عرشه حدود ۶ سال و نيم و رشته موتور ۵ سال و نيم مي باشد. با هماهنگي و برنامه ريزي مي توان اين مدت را به راحتي کاهش داد چرا که عملاً در بين ترم ها و الحاق به کشتي جهت انجام دوره کارورزي و دوره هاي جانبي و غيره زمان هاي هدر رفته زيادي وجود دارد.
● انجام واحدهاي عملي و کارورزي
مراکز آموزشي بدون در نظر گرفتن و لزوم برنامه ريزي جهت اجراء مدت کارورزي و بدون داشتن امکانات لازم تأسيس شده اند و بسياري از آنها توانائي اعزام دانشجويان را به کشتي نداشته و محتاج به شرکت هاي کشتيراني مي باشند. اين موضوع باعث به وجود آمدن مشکلات عديده اي براي دانشجويان و طولاني شدن دوران تحصيل و در نهايت ريزش آنها از اين صنعت شده است.
● عدم هماهنگي لازم در اجرائ آزمون هاي نهائي فارغ التحصيلان
متأسفانه واحدهاي ارائه شده و امتحانات مربوط به آنها همخواني لازم با آزمون هاي شايستگي بين المللي سازمان بنادر و کشتيراني را نداشته و فارغ التحصيلان مراکز آموزشي مي بايست در دوره هاي آمادگي جداگانه اي جهت شرکت در آزمون هاي مورد اشاره شرکت نمايند که اين خود موجب صرف وقت و هزينه هاي اضافه خواهد شد.
موارد مذکور تنها بخشي از معضلات و چالش هاي موجود در سيستم آموزش دريائي در ايران است و به نظر نگارندگان مي توان با ايجاد مديريت يکپارچه جهت برطرف نمودن آنها به نحو مؤثري اقدام نمود. در اکثر کشورهاي پيشرفته تمامي آموزش هاي دريائي در اين صنعت زيرنظر بخشي از سازمان بنادر يا ارگان هاي مشابه آن کشورها مي باشد متولي واحدي دارد. در واقع با ايجاد اين سرپرستي واحد مي توان تمام مراکز آموزشي را به پيروي از استانداردي واحد وادار نمود و از به هدر رفتن هزينه هاي ملي جلوگيري کرد.
شايد سازمان بنادر و کشتيراني که علي رغم تمامي کمبودها از نظر کادر متخصص و محدوديت هاي مقرراتي توانسته است. با سربلندي از عهده اجراء کنوانسيون STCW برآمده و نظام مندي نسبتاً مناسبي به آموزش هاي کوتاه مدت و صدور و کنترل گواهينامه هاي مربوطه ارائه دهد. بتواند به عنوان متولي قانوني اين صنعت با نگاهي ملي، جايگاه نظارتي و حاکميتي خود را در اين عرصه تحکيم بخشد. تا شاهد شکوفائي بيش از پيش اين صنعت باشيم.

ريز مغذي ها (عناصر خرد با تاثير کلان) مقدمه : تمامي موجودات زنده از جمله گياهان براي رشد و نمو نياز به غذا دارند. خاک تامين کننده اکثريت قريب به اتفاق ...

بعضي از صاحب نظران مديريت، رمز موفقيت مدير را در توان هدايت نيروي انساني تحت سرپرستي وي مي دانند و از اين رو مديريت را کار با ديگران و از طريق آنان در ...

آموزش نقش تعيين کننده اي در يک مديريت خلاق دارد. « کنفوسيوس » فيلسوف و حکيم چيني احکامي در زمينه مديريت ارائه مي دهد که يادآوري آن خالي از لطف نيست او ...

خاکورزي نواري چيست؟ خاکورزي نواري شکلي از خاکورزي حفاظتي است که شامل شخم نوارهاي باريک به عنوان جايگاهي براي محصول است در حالي که بين نوارها محوطه ي خ ...

● نحوه گرفتگي فيزيکي منابع آبي داري ذرات ماسه به بزرگي دهانه ورودي و خروجي قطره چکانها از مهمترين عواملي هستند که باعث گرفتگي قطره چکانها از نوع فيزيک ...

سازمان بنا به تعريف، سازمان عبارتست از اجتماع دو يا چند نفر و همكاري آنها براي نيل به هدفي مشترك از طريق تقسيم كار و وظايف و از مجراي سلسله مراتب اخت ...

كنترل سازماني، مديريت سوء يا سوء مديريت يكي از مهمترين اركان هر جامعه اي، اجتماع مردم در كنار يكديگر و تعامل آنان جهت نيل به هدفي مشترك است. با توجه ب ...

گسترش کاربردهاي فناوري اطلاعات در عرصه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي سبب ابداع و ارائه راه حل ها و راهکارهاي مختلف شده است. طبيعي است که هر يک از اين ر ...

دانلود نسخه PDF - مديريت يکپارچه آموزشي