up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله مدل مفهوم گرا PDF
QR code - مدل مفهوم گرا

مدل مفهوم گرا

مدل مفهوم گرا ( concept oriented ) در شبکه

مدل داده concept oriented يک مدل داده بر پايه تئوري شبکه است.منبع ديگر الهام در ايجاد کردن اين مدل، تحليل مفهوم رسمي( FCA )است. يکي از اهداف اصلي و اصولي شيوه concept oriented، اين است که داراي مدل سلسله مراتبي و چند بعدي(به طور همزمان) مي باشد.که به Functional Data Model (FDM) و Universal Relation Model (URM) تقسيم مي شود.
اصل بنيادي concept oriented نمونه اي است که مواردي را که در مکاني زندگي مي کنند،جايي که ساختار مکان، ترکيب يا طرح کلي مدل را توصيف مي کند، در صورتي که که سا ختار مورد، معناشناسيش را بيان کند. بخش هاي اصلي مکان به مفاهيم زمان موارد اشاره مي کند، که اين ها نمونه هاي مفهوم هستند که اقلام داده گفته مي شوند. مفهوم ها مشابه ارتباطات يا جداول هستند، در صورتي که اقلام در مدل رابطه اي شبيه به رديف ها و رکورد ها مي باشند.
مدل concept oriented به طراح ديتا بيس اجازه مي دهد که ارائه اي طبيعي از معنا شناسي و ترکيب داده ها را توصيف کند.که بازتاب ويژگي هاي هردو نوع چند بعدي و سلسله مراتبي است.جريان عمل صرفا بواسطه يک عدد کوچک از مفاهيم اصلي به کار برده مي شود و اصول اين شيوه اجازه نمونه سازي از مدل هاي مختلف موجود و موارد عملي مثل متغير هاي چند مقداري، روابط سطح بالاتر، تراکم و دسته بندي، پردازش تحليلي بر خط ( OLAP ) ، استنباط، مديريت مدارج ومراحل مختلف حياتي، طبقه بندي پيچيده، هستي شناسي ها، اشتراک دانش و خيلي از ساز و کار هاي ديگر را مي دهد.
● محتويات
۱) ترکيب مدل
۲) معنا شناسي مدل
۳) نمونه
۱) ترکيب مدل( Model syntax )
در سطح ترکيب، هر مفهوم در نتيجه ترکيب ابر مفهوم ها آن تعريف شده است.به عنوان مثال نتيجه يک مفهوم فرع(خُرد) همزمان در هر يک از ابر مفهوم ها قرار دارد.به صورت رسمي طرح کلي يا ترکيب مدل به وسيله يک مفهوم عالي و يک مفهوم پايه تکميل شده و سپس اين ساختار، يک شبکه را تشکيل مي دهد.مفهوم عالي يک منشا مستقيم يا غير مستقيم براي ساير مفاهيم در مدل است در صورتي که مفهوم پايه به صورت مستقيم يا غير مستقيم ساير مفاهيم را در مدل شامل مي شود.
به صورت متناوب ترکيب concept oriented (طرح کلي) در روابط قراردادي ابعاد و حوزه ها توصيف مي شود. هر مفهوم بزرگ در تعريف مفهومي فرضي است در يک قلمرو براي اينکه ابعاد را بوسيله اين جفت مفهوم فرع – مفهوم بزرگ مربوط سازد. يک بعد به طور معمول داراي يک نام منحصر به فرد مطابق محدوده مفهومش مي باشد.بنابراين هر مفهوم يک مجموعه از اسامي ابعاد با قلمرو هاي آنها در ساير مفاهيم تعريف شده است.طرح کلي پايگاه داده مي تواند درآن هنگام به عنوان يک نمودار غير حلقه اي نشان داده شود. دوگانه در بعد، نظريه بعد معکوس است. که اين استدلالي ازنتيجه ي يک ويژگي يا گرفتن اعتبارات(ارزش ها) يک صفت از تعدادي مفهوم فرع(نسبتا غير از مفهوم بزرگ) است. اين مهم است که ابعاد تک ارزشي ( single valued ) هستند در صورتي که ابعاد معکوس چند ارزشي ( multi valued ) هستند.
۲) معناشناسي مدل ( Model semantics )
در سطح معنايي، مدل داده ها توسط اقلامش نشان داده شده است.يک فقره، به عنوان ترکيب اقلام بزرگ بگرفته شده از ابر مفهوم ها تعريف شده است.غناي مدل concept oriented مبني بر وجود تفاسير بسيارمتفاوت از معناشناسي رسمي است:
▪ يک قلم بزرگ به عنوان ويژگي اين قلم برداشته شده، توسط صفت متناظر يا مختصات اين قلم در فضاي مفهوم بزرگ تفسير مي شود. در اين صورت تمام مدل به عنوان يک سيستم مختصات چند بعدي سلسله مراتبي مشاهده مي شود جايي که اشيا براي اشيا ديگر هماهنگ مي شود.
▪ قلم بزرگ نيز مي تواند به صورت مجموعه ها، گروه ها يا طبقه ها براي اقلام فرعشان تفسير شود.بنابراين هر فقره در مدل در چندين گروه اقلام بزرگ گنجانده شده وخودش اقلام فرعش را شامل مي شود.
▪ هر قلم، فرضي در يک نمونه است که از بعضي روابط، با مراجعه به اقلام بزرگ آن و از طرف ديگر اقلام فرعش، آن را به اقلامي ديگر در مدل مرتبط مي سازد.
▪ يک قلم به عنوان شي پايه براي اقلام فرع آن تفسير مي شود و از طرف ديگر اقلام فرع ملحقاتي براي اقلام بزرگشان هستند.
۳) مثال
نمودار، ترکيب ساختار يک شرکت را توصيف مي کند. دستورات دريافتي(سفارشات مفهوم) عبارتند از مجموعه اي از قسمت ها مطابق قسمت هاي سفارشات مفهوم و سپس اجراي آنها در عملکردهاي مختلف(عمليات هاي سفارش مفهوم) دريافت مي نمايد.
از نظر ترکيب، مفهوم سفارشات، توسط دو بعد a و c بوسيله قلمرو در قلمرو در نشاني ها و مشتري ها توصيف مي شود.آن هم داراي دو بعد معکوس {قسمت هاي سفارش. o } ( Order parts.o ) و {عمليات هاي سفارش. o } ( Order Operations.o ) در ازاي قلمرو ها در قسمت هاي سفارش مفاهيم و عمليات هاي سفارش مي باشد. توجه داشته باشيد که ابعاد هميشه تک ارزشي هستند و ارتباط يکي را به چند تطبيق دهيد. و ابعاد معکوس هميشه تک ارزشي هستند و ارتباط چند را به يکي تطبيق دهيد.
ارتباط چند به چند توسط زير مفهوم ها مشترک انجام مي شود. براي مثال ما مي توانيم يک رابطه چند به چند را تعريف کنيم که مابين محصولات ومشتري ها سفارش داده شده است. که مجموعه اي از مشتري ها مراجعه مي کنند براي آن که بعضي محصولات که براي استفاده قسمت هاي سفارش زير مفهوم ها سفارش داده شده و سفارش ها را اجرا کند.
ابعاد اوليه يا استاندارد از اين مدل، ۷ است، زيرا آن، شماره ي مسير ها از پايين به بالاست:
{op.p.pg, op.p.a, op.o.a, op.o.c.a, oo.o.a, oo.o.c.a, oo.o} .
از نظر معنايي هر قلم سفارش، تشکيل شده از مجموعه اي از قسمت هاي آن و هم مجموعه اي از عمليات که براي اين سفارش اجرا شده است.با دو جنبه که ترکيبي از يک نشاني(تحويل) و يک مشتري است. در فرم استاندارد هر قلم در نتيجه ترکيب ۷ قلم اوليه نشان داده مي شود.
اقلام سفارش به عنوان نمونه هاي ارتباط با رجوع به اقلام بزرگ آن از نشاني هاي مفاهيم و مشتري ها تفسير شده اند. به عبارتي ديگر اين ها همان اقلام سفارش متصل با اقلام ديگر در مدل هستند که توسط معاني اقلام کوچک از قسمت هاي سفارش و عمليات سفارش به عنوان نمونه هاي ارتباط تفسير مي شوند. بنابراين نقش اقلام سفارش وابسته است و به سطح جاري مطرح شده مربوط مي باشد.
مفهوم بالا به هيچ وجه قلمرو مشکل را در خلاصه ترين سطح بدون جزييات، نشان نمي دهد.بوسيله انتشار اطلاعات در مسير رو به بالا ما براي بدست آوردن مقادير همه صفات خاصه، براي همه شرکت ها جمع شده ايم.براي مثال، ما ميتوانيم رقم کل سفارشات را محاسبه کنيم يا عمليات سفارش را در شرکت توسط استفاده نمودن ابعاد معکوس متناظر از مفهوم عالي اجرا کنيم.يک بعد معکوس يک مسير با جهت مخالف است.رقم کل قسمت هاي سفارش به شرح ذيل محاسبه شده است:
order Count = sum(top.{OrderParts.o.a.t})
در بالا،صرفا فقره فوق همه شرکت را نشان مي دهد؛ o.a.t ، مسيري از قسمت هاي سفارش به اين فقره مي باشد. و در مجموع تابع تراکم مي باشد. در حقيقت، آن به تمام قسمت هاي سفارش برخواهد گشت. اگر ما لازم است تمام قسمت هاي سفارش تحويل داده شده به بعضي آدرس ها را بشمريم، آن گاه آن به شرح ذيل انجام داده مي شود:
orderCount = sum(address.{OrderParts.o.a}).
در اين جا نشاني، چند فقره به هم پيوسته است.
مفهوم آخر، قلمرو مشکل را در پر جزييات ترين سطح نشان مي دهد و مجموع مفاهيم با مفهوم فرع مساوي نيست. به طور معمول اين مرحله، بسياري از اقلام را شامل مي شود که ما مي توانيم بسياري از صفات خاصه را توسط استفاده نمودن ابعادشان بگيريم.به طور مثال يک قسمت سفارش توسط يک سفارش و يک محصول مشخص مي گردد، که توسط صفات خاصه سطح بالاترشان تبديل مي شوند و همچنين راجع به مفهوم عالي مشخص مي شود.

ژوزف لويي لاگرانژ در ۲۵ ژانويه سال ۱۷۳۶ در تورينو ايتاليا متولد شد او که از بزرگترين رياضي دانان تمام ادوار تاريخ مي باشد هنگام تولد بيش از حد ضعيف و ...

● کاربست گرافيک در طراحي صفحات وب برخلاف درک رايج از گرافيک، اين هنر جزو هنرهاي اصيل و نه صرفا مدرن است. رويکرد گرافيکي به تصاوير از سفالينه هاي شوش و ...

اولين تصاوير راديولوژيک پستان به وسيله «آلبرت سالومون» در سال ۱۹۱۳ ميلادي به دست آمد. اين جراح آلماني از پستان هايي که با عمل جراحي برداشته شده بودند، ...

ماموگرافي مقدمه يکي از مهمترين و موثرترين راه هاي تشخيص سرطان سينه،به خصوص در مراحل اوليه بيماري،انجام ماموگرافي است. يکي از موثرترين راه هاي مبارزه ب ...

مطلب ( MATLAB ) يکي از زبانهاي برنامه نويسي سطح بالا با تمرکز بر روي تکنيکهاي محاسباتي است. اين نرم افزار محيطي مناسب براي انجام عملياتهاي رياضي، ايجا ...

اگر شما از کاربران دنياي فناوري اطلاعات و ارتباطات هستيد، بدون ترديد حتما با google و خدمات متنوع آن آشنا هستيد. از زماني که در سال ۱۹۹۹، گوگل با همکا ...

هکرها، محققان و مشاوران امنيتي و نمايندگان شرکت هاي امنيتي بزرگ در کنفرانس کلاه سياه (بلک هت) گرد هم مي آيند تا مباحث تازه امنيت رايانه را بررسي کنند. ...

مقدمه تا زماني که ويندوز مايکروسافت عموميت نيافته بود، ماوس نيز محبوبيت چنداني نداشت و هر از چندگاهي در برنامه‌هاي مختلف مورد استفاده قرار مي‌گرفت. ام ...

دانلود نسخه PDF - مدل مفهوم گرا