up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله مدرسه PDF
QR code - مدرسه

مدرسه

چگونه يک مدرسه زيبا داشته باشيم؟

عصري که ما در آن زندگي ميکنيم، به کلي متفاوت از زمانهاي گذشته است. پديدههاي جديد متنوع و به هم پيچيده آنچنان فراوان و نو به نو شدهاند که داناييها و امکانات را اجتنابناپذير ميکنند. البته اين دانستنيها و مهارتها بايد قادر باشند امنيت رواني و احساس زيبايي دوستي را در مواجهه با مشکلات زندگي تضمين کنند. در روند استفاده از امکانات در راه مقابله منطقي و فراگير مسايل دنياي جديد به خصوص نگرشهاي نوجوانان بايد از اصول بهداشت رواني استفاده کرد، چرا که نوجوانان ما نيازمند فضاي شادي براي شاداب زيستن هستند. در شرايطي که اکثر منازل شهري تبديل به آپارتمانهاي کوچک و تاريک و به دور از فضاهاي بازي و حرکتي براي کودکان است، حداقل کاري که ميتوان براي تامين بهداشت جسمي و روحي آنان انجام داد، ايجاد فضاي مفرح و شاديبخش در مدرسه است چرا که دانشآموزان چندين ساعت از روز را در مدرسه ميگذرانند و اگر فضاسازي مناسبي در مدارس انجام شود، مسلماً به شاد زيستن فرزندان خود کمک بسيار مهمي خواهيم کرد.
● چگونگي ايجاد فضاي شاداب در مدارس
موضوع شادابسازي را از ابعاد مختلف ميتوان بررسي کرد چرا که در ابتدا شاداب کردن محيطمدرسه در کلام به ايجاد فضاي مناسب و فضاسازي ظاهري منتج ميشود. ليکن با نگاهي دقيقتر بايد عنوان کرد که شادابسازي فقط جنبه ظاهري ندارد چون داشتن بهداشت رواني سالم نيازمند رعايت اصولي است که همه جنبه مادي و هم جنبه معنوي دارد و در واقع شادابسازي را بايد در ابعاد ظاهري و ابعاد معنوي جست و جو کرد که هريک از اين موارد شامل بررسي موضوعات و مواردي مهم است که با در نظر گرفتن آنها مطمئناً ميتوانيم روح و روان و جسم و جان نوجوانان را شاد کنيم. نوجوانان بايد ابتدا از درون وجودشان احساس شادماني داشته باشند و اين احساس شادماني همان ايجاد رضايت از زندگي است که بايد در تمام ابعاد وجودشان رخنه کند.
الف) تربيت معنوي و ديني (آشنايي با لطافت طبيعي و...)
بيترديد تربيت روحي و معنوي نوجوانان بايد از آغاز حيات آنان مدنظر گرفته شود. ليکن چون در سنين نوجواني ميخواهند هويت شخصي پيدا کنند، کمکم از والدين خود جدايي بيشتري پيدا ميکنند و وابستگي کمتري مييابند و همين امر باعث ميشود که هدايت معنوي ويژگي خاصي پيدا کند. آشنايي با لطافت طبيعت (آب و هوا و آفتاب و کوه و دريا و...) مي تواند نشاط و شادابي را با ادراک طبيعت خداوندي به دست آورد؛ به طوري که نوجوان با ديدن هريک از ابعاد طبيعت حتي با ديدن يک گل احساس لذت و شادماني کند.
ب) شرکت دادن نوجوان در فعاليتهاي گروهي
فعاليتهاي گروهي و جمعي نوجوانان جزو لاينفک زندگي اجتماعي آنان به شمار ميرود و اگر خوب هدايت شود، ميتواند آثار سازندهاي را در پي داشته باشد و در واقع ميتواند احساس لذت دروني را براي آنان به وجود آورد.
ج) جذب مشارکت دانشآموزان در اداره مدارس
شکي نيست که يکي از وظايف مهم تربيتي مديريت مدارس تشويق نوجوانان به مشارکت و تعاون در همه امور است و آنان ميتوانند با تدوين برنامههاي مناسب به جلب مشارکت دانشآموزان در امور مختلف اقدام کنند و اين موضوع ميتواند به احساس مفيد بودن و دور شدن از انزوا و کسالت در نوجوانان کمک کند و خود يکي از موارد شاد زيستن است.
● شاداب سازي ظاهري در مدارس
اموري که لذت بصري ايجاد ميکند يا ديدن فضا و محيط زيبا باعث ايجاد نشاط ميشود.
۱) فضاسازي و زيباسازي حياط مدارس، با پاکيزگي ديوارها و سطح زمين، کاشت درخت و گل و گياه، گذاشتن نيمکتهاي رنگي و زيبا در حياط مدرسه، تابلوي زيباي سر در مدرسه، ديوارهاي تميز و زيبا و تزيين شده با نقاشيهاي زيبا، نماسازيهاي مختلف امکانپذير است.
۲) زيباسازي مناسب ساختمان مدارس از طريق هماهنگي کاشي و سراميک و سنگ رنگآميزي در و ديوارها، پردههاي زيبا جهت کلاسها، زيباسازي راهروهاي کلاسها، دفتر معلمان، اتاق مشاوره و... ميسر ميشود.
۳) زيباسازي و تميز بودن نمازخانه با استفاده از فرشهاي زيبا و هماهنگ با پردهها تميز بودن و زيباسازي دستشوييها و وضوخانه (حتما فضاي وضوخانه از کاشي و سراميک زيبا و تميز استفاده شود، ايجاد ميشود. بهتر است محل آبخوريها سنگ شده باشد و در وضوخانهها از لولهکشي آب گرم استفاده شده باشد.)
۴) زيباسازي راهروها و وروديها با استفاده از گلدانهاي گل طبيعي و مصنوعي ايجاد ميشود.
۵) زيباسازي کتابخانهها از طريق استفاده از کمدهاي يکرنگ و يک مدل جهت نگهداري کتابها (ترجيحاً استفاده از کمدهاي چوبي زيبا)، استفاده از گلدانهاي طبيعي در فضاي کتابخانه، ميز و صندليهاي يکرنگ و زيبا و قفسههاي زيبا جهت در دسترس قرار دادن مجلات و روزنامهها امکان مييابد.
۶)تشويق دانشآموزان جهت آوردن گل و گياه طبيعي و استفاده از آن در محيط کلاس ها نيز خود موجب شادابي در مدرسه است.
۷) پوشش ظاهري دانشآموزان و پوشش ظاهري معلمان، مدير و معاونان تاثير فراواني در اين امر دارد. با رعايت تمامي موازين شرعي ميتوان از رنگهاي شاد و روشن استفاده کنند.
شايد در اولين نگاه احساس کنيم که انجام همه امور فوق در مدارس مستلزم پرداخت هزينههاي سنگين باشد و مسلماً در مدارس دولتي چنين امکاني وجود ندارد ليکن با کمي تأمل به اين نتيجه ميرسيم که با انجام بسياري از پيشنهادات فوق ميتوانيم شادابي و طراوت را به کودکان و نوجوانان اين مرز و بوم هديه دهيم و در نهايت جامعه شاد داشته باشيم که اين خود باعث بروز و رشد استعدادها و خلاقيتها در جوانان ما خواهد شد.

طبق تعريف فرار از مدرسه يعني کودک به قصد مدرسه رفتن از منزل خارج مي شود ولي به جاهاي ديگري غير از مدرسه مي رود يا پس از ورود و گاهي پس از ماندن مختصري ...

فعاليت بيشتر و تغذيه سالم تر، به خصوص در محيطي که در آنجا تلاش هايتان پشتيباني مي شود، راه به کاميابي و موفقيت مي برد. آن محيط، جايي نيست به جز خانواد ...

تا بعد از مشروطيت مدرسهاي براي دختران ايجاد نشد، به عوام چنين تلقين ميشد که درس خواندن براي دختران لازم و جايز و پسنديده نيست و شايد شرط عفت را در زند ...

● بازار داغ اوقات فراغت يادش بخير آن موقع ها. همان روزها که هر چه به تعطيلات تابستان بيشتر نزديک مي شديم، قند توي دلمان بيشتر آب مي شد، براي شيطنت کرد ...

بسياري از والدين نگران آن هستند که روي فرزندشان برچسب «بيش فعال» خورده شود. تعداد ديگري از خانواده ها عقيده دارند که بايد با فرزندشان راجع به بيش فعال ...

آموزش عبارت است از ترتيب دادن محرک ها و انگيزه هايي که به دنبال خود، پاسخ هاي معيني را ايجاب مي کند. به اين معني که معلم محرک هايي را ايجاد مي کند و د ...

زندگي شما مي‌تواند به زيبايي روياهايتان باشد. فقط بايد باور داشته باشيد که مي‌توانيد کارهاي ساده‌اي انجام دهيد. در زير ليستي از کارهايي که مي‌توانيد ب ...

دانلود نسخه PDF - مدرسه