up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله مخازن گاز PDF
QR code - مخازن گاز

مخازن گاز

مخازن گاز و چالش هاي پيش رو رفتارشناسي سيالات هيدروکربوري

● پيش درآمد
ذخاير نفت و گاز طبيعي عبارتند از ترکيبات هيدروکربني اي که به طور طبيعي در مخازن زيرزميني تحت فشار و دماي بالا يافت مي شوند. صنعت نفت و گاز براي تأمين انرژي مورد نياز جوامع امروزي به اکتشاف، توليد و پالايش اين سيالات مبادرت مي ورزد. در اين مقاله اهميت شناخت صحيح رفتار فازي سيالات هيدروکربوري(اين شاخه از علم مهندسي نفت و گاز معمولاً با نام PVT Study شناخته مي شود و بسياري از مفاهيم آن با مهندسي شيمي مشترک است) در مديريت بهينه ي کل زنجيره ي ارزش نفت و گاز، از توليد تا مصرف، مورد بررسي قرار مي گيرد.
● مقدمه
در مهندسي نفت و گاز با ترکيبات پيچيده اي از سيالات مواجهيم که رفتارشان به شدت متأثر از ساختار شيميايي آن هاست. ساختار اين سيالات را مجموعه اي از اجزاء مختلف شيميايي شامل اجزاء غيرهيدروکربني و طيف گسترده اي از اجزاء هيدروکربني بالاخص گروه آلکان ها با فرمول شيميايي (CnH۲n+۲) تشکيل مي دهند. معمول ترين اجزاء هيدروکربني سيالات نفتي و گازي عبارتند از:
- متان و اتان (اجزاء سبک)
- پروپان و بوتان (اجزاء سبک- مياني)
- پنتان و هگزان ( اجزاء مياني- سنگين)
- و اجزاء سنگين يا C۷+ (مولکول هايي که تعداد اتم کربن آن ها بيش از ۷ است)که بيشتر در نفت خام (به ويژه نفت هاي سنگين) يافت مي شوند.
رايج ترين ترکيبات غيرهيدروکربني موجود در نفت و گاز توليدي از مخازن عبارتند از:
- نيتروژن (N۲)
- دي اکسيد کربن (CO۲)
- سولفيد هيدروژن (H۲S)
- آب هم دراغلب مواقع همزمان و به صورت هم زاد با نفت و گاز در مخزن وجود دارد و همراه آن ها توليد مي شود.
فرآيند مهندسي نفت و گاز در حوزه ي عمليات خود علاوه بر گوناگوني ترکيب سيالات، با محدوده ي تناوبي وسيعي از دما و فشار نيز مواجه است.
به عنوان نمونه، فرآوري گاز طبيعي مايع شده (LNG)( Liquified Natural Gas) در دماهاي فوق العاده پايين (حدود -۱۶۰ درجه سانتيگراد) صورت مي پذيرد حال آن که در فرآيند شکست مولکول هاي سنگين (Cracking) در پالايشگاه هاي نفت، دماهاي بالاتر از ۳۷۰ مورد نياز است. در ميان اين دو بازه ي زماني، دماهاي حدود ۹۰ درجه يا بيشتر( که سيالات توليدي از مخزن دمايي در اين حدود دارند) و دماي شرايط استاندارد در سطح که ۲۰ درجه سانتيگراد مي باشد، از لحاظ عمليات مهندسي حائز اهميت هستند.
عامل فشار هم در محدوده ي وسيعي مابين فشار اتمسفر يا کمتر از آن (در آزمايشات تقطير در خلاء) و فشارهايي تا حدود چند ميليون پاسکال متغيير است. سيالات هيدروکربني تحت شرايطي با دامنه ي تغييراتي اين چنين گسترده دچار تغيير و تحولاتي شگرف مي شوند. اما در نهايت اين سيالات در غالب تک فازي (گاز، مايع يا جامد) و يا چندفازي (گاز-مايع، مايع-جامد، گاز-جامد و گاهي مخلوط مايع-مايع) يافت مي شوند و مورد بهره برداري قرار مي گيرند.
شناخت کنش و واکنش اين سيالات با عوامل ترموديناميکي مؤثر(عواملي که باعث تغيير در فشار، دما و حجم سيال مي شود) بر آنها در آناليز دقيق سيستم هاي مهندسي، اجتناب ناپذير است. بدين منظور مهندسان نفت و گاز مي بايست از ابزارهاي قابل اطميناني استفاده کنند که آنها را در پيش بيني رفتار فازي هيدروکربن ها، تحت شرايط گوناگون ترموديناميکي، ياري دهند.
● رفتار مخزن هيدروکربني
در صنعت نفت و گاز، عمده ي توجه مهندسان در قسمت هاي عملياتي معطوف به شرايطي است که سيالات همزمان در حالت دو فازي مايع- گاز قرار دارند. يکي از مفيدترين شيوه هاي نمايش رفتار فازي سيالات، نمودار فشار- دما(P-T Diagram) مي باشد. در اين نمودار رفتار فازي هر سيال با يک ترکيب مشخص را مي توان با منحني فشار- دماي منحصر به فردي مشخص کرد. درون اين منحني به شرايط حضور همزمان مايع و گاز (با نسبت هاي مختلف) اختصاص دارد و بيرون مرزهاي آن، سيال در حالت تک فازي است.
شرايط دما و فشار مخزن (با فرض ثابت بودن) را با يک نقطه روي نمودار مشخص مي کنند. بر اين اساس، مسير ترموديناميکي توليد سيال را نيز مي توان در نمودار ترسيم کرد که بيانگر تغيير شرايط دما و فشار سيال از درون مخزن تا روي سطح است. مشاهده ي اين مسير به مهندسان اجازه مي دهد بهترين شيوه و استراتژي را براي توليد از مخزن تعيين و اجرا کنند.
محل قرار گرفتن نقطه ي دما وفشار مخزن نسبت به منحني فازي(Phase Envelope) ، نوع مخزن را تعيين مي کند. قرار گرفتن آن در سمت چپ نقطه ي بحراني بيانگر يک مخزن نفتي است، حال آنکه در مخازن گازي اين نقطه سمت راست نقطه ي بحراني واقع مي شود.
به طور کلي مخازن هيدروکربوري را به پنج دسته تقسيم بندي مي کنند:
- نفت سياه(Black Oil)
- نفت فرار(Volatile Oil)
- گاز- ميعاني(Gas Condensate)
- گاز مرطوب(Wet Gas)
- گاز خشک(Dry Gas)
تفاوت اساسي بين سه گاز طبيعي، ترکيب سيال و نسبت محتواي متان (به عنوان جزء سبک) و C۷+ (به عنوان جزء سنگين) در آن هاست. سه نوع گاز طبيعي در شکل ۱ نمايش داده شده است. در حقيقت محل نقطه ي بحراني(نقطه c) و شکل منحني فازي سيال، تابع ترکيب سيال است. طبق يک قانون کلي، با افزايش محتواي اجزاء سنگين، منحني فازي در نمودار فشار – دما به سمت راست ميل مي کند. براين اساس سيال A در مقايسه با دو سيال ديگر حاوي بيشترين مقدار جزء سبک (متان) است. با افزوده شدن بر مقدار C۷+ ، از سيال A که معرف گاز خشک است به منحني سيال B که معرف گاز مرطوب است مي رسيم. سيال C از نوع گاز – ميعاني است که نسبت به دو نمونه ي ديگر حاوي بيشترين ميزان اجزاء سنگين است.
تفاوت رفتار فازي اين سه نوع سيال، در هنگام توليد جريان سيال از درون مخزن به سمت چاه (مسيرRDP)( Reservoir Depletion Path) و نيز در زمان توليد سيال از ته چاه به سمت سطح زمين (مسير SDP)( Surface Depletion non-isothermal Path) خود را نشان مي دهند. از آن جايي که جريان سيال درون مخزن تغييري در دماي سيال ايجاد نمي کند، مسير اين جريان به صورت يک خط عمودي هم – دما(Isothermal) نشان داده شده است که از مکان اوليه ي دما و فشار مخزن آغاز شده است. با رسيدن سيال به سطح زمين، کاهش هم زمان در فشار و دماي سيال توليدي رخ مي دهد که خط خميده ي SDP نمايشگر اين مسير از شرايط ته چاهي تا سطح است. همانطور که در شکل ۱ مشخص است از گاز خشک هيچ گونه مايعي چه در درون مخزن و چه در سطح ايجاد نمي شود (به اين معنا که خط مسير توليد وارد منطقه ي دو فازي منحني فازي نمي شود).
در عين حال، گاز مرطوب هرچند که در درون مخزن تا ته چاه تک فازي باقي مي ماند، اما با افت فشار و دماي آن، مقداري مايع هيدروکربني از فاز گازي جدا مي شود و در تأسيسات سطح الارضي ترکيبي از گاز و مايعات گازي حاصل مي شود. سيالات گاز ميعاني رفتار متفاوتي از خود نشان مي دهند و افت فشار ناشي از جريان سيال به سمت چاه موجب تشکيل ميعانات گازي در درون مخزن مي شود. بروز اين پديده ي نامطلوب منجر به باقي ماندن ميعانات گران بها در درون مخزن و نيز ايجاد اختلال در روند جريان گاز به سمت چاه مي شود.
منحني فازي سيالات نفتي به دليل محتواي بالاي اجزاء سنگين که بخش عمده اي از ترکيب نفت را تشکيل مي دهند، بيشتر به سمت راست نمودار فشار – دما تمايل مي يابند و نسبت به منحني سيالات گازي خوابيده ترند.
تشخيص صحيح نوع سيال مخزن و چگوني رفتار آن نکته اي اساسي و بسيار حساس در طراحي تأسيسات سطح الارضي و تعيين استراتژي توليد است. علاوه بر اين، در شبيه سازي کامپيوتري هر مخزن، اين تشخيص بسيار حائز اهميت است تا آن جا که شبيه سازي مخازن بر اساس آن به دو روش متمايز تفکيک شده است:
۱) روش نفت سياه
۲) شبيه سازي چندجزئي
اگر فرض بر اين باشد که سيال مخزن رفتاري مانند نفت سياه دارد، آنگاه رفتار فازي آن فقط تابعي از دما و فشاربوده و مستقل از ترکيب سيال در نظر گرفته مي شود. در اين حالت سيال تنها ترکيبي از دو جزء، يکي نفت مايع و ديگري گازاست که با افتادن فشار فاز مايع به زير فشار نقطه ي حباب از آن جدا مي شود. اين مدل ساده تنها زماني قابل استفاده است که نمونه ي واقعي سيال، در هر دو فاز مايع و گاز، در طول پروسه ي توليد از مخزن ترکيب ثابتي داشته باشد. اما اين فرض در بسياري از مواقع غير قابل قبول است. شبيه سازي مخازن گاز- ميعاني، عمليات تزريق گاز و حلا ل هاي امتزاج پذير به مخازن نفتي (در پروژه هاي ازدياد برداشت) نمونه هايي از مواردي هستند که بايد در شبيه سازي آنها از روش چندجزئي استفاده کرد. در اين فرآيندهاي پيچيده بايد تأثير هرگونه تغيير دما و فشار را بر تغيير ترکيب سيال و در نتيجه رفتار فازي سيال بررسي کرد. يک عامل بازدارنده در شبيه سازي به روش چندجزئي، به رغم هم خواني بيشتر نتايج حاصل از آن با واقعيت، محدوديت توان محاسباتي سيستم هاي کامپيوتري و در نتيجه زمان اجراي بسيار طولاني اين مدل در مقايسه با روش نفت سياه است.
● توليد، فرآوري و پالايش
سيالات مخزن به شکل مخلوطي از نفت، گاز و آب به سطح زمين مي رسند. پيش از هر چيز اين مخلوط به تأسيسات سطح الارضي وارد مي شود تا در آنجا سه فاز نفت و گاز و آب از يکديگر تفکيک شوند و امکان انتقال نفت و گاز توسط خطوط لوله و نيز دفع آب زائد و گاز غير قابل مصرف، با رعايت ملاحظات زيست محيطي، مهيا شود.
پس از جدا سازي، نفت خام، گاز طبيعي و آب توليدي سرنوشت متفاوتي پيدا مي کنند.معمولاً از آب براي عمليات تزريق آب به مخازن جهت حفظ فشار آنها استفاده مي شود. نفت خام را پس از نم زدائي و تصفيه ذرات جامد ( مانند شن و ديگر مواد رسوبي) به واحدهاي نمک زدايي و شيرين سازي (حذف گاز سمي H۲S و ديگر ترکيبات سولفوردار) مي فرستند و در مرحله ي آخر عمليات پايدارسازي(Stabilization) بر روي آن انجام مي گيرد. گاز طبيعي نيز پس از نم زدايي، شيرين سازي و تفکيک مايعات و بخار آب موجود در آن، به خطوط لوله تزريق مي کنند.
بر اين اساس، دو دسته عمليات متمايز در تأسيسات سطح الارضي انجام مي پذيرد. يکي تفکيک نفت و گاز و آب که همراه يکديگر از چاه خارج مي شوند و ديگري حذف ناخالصي ها و مواد زائد از اين سه فاز و آماده سازي آنها براي استفاده در مراحل بعدي شامل انتقال، ذخيره سازي و يا بازگرداني به زير زمين است.
هنگامي که سيالات توليدي وارد تأسيسات سطح الارضي مي شوند و عمليات مذکور بر روي آن ها صورت مي گيرد، خواص آنها دچار تغييرات فراواني مي شوند. مهندسان مي بايست در اين فاز روند تغييرات فشار و دماي اعمالي بر سيالات را به گونه اي طراحي کنند که محصول خروجي مطلوب ترين وضعيت ممکن را داشته باشد. لازمه ي اين امر اطلاع صحيح از رفتار فازي سيالات هيدروکربني توليدي است.
● انتقال و توزيع
پس از توليد و فرآوري، سيالات هيدروکربني بايد مسافتي بين چند ده تا چند صد کيلومتر و گاهي بيش از آن را طي کنند تا به محل مصرف برسند. براي اين منظور مي بايست روشي به صرفه را برگزيد. انتقال از طريق خط لوله رايج ترين روش براي رساندن سيال از سر چاه به تأسيسات سطح الارضي و سپس به محل مصرف است. دليل اين امر هزينه ي نسبتاً پايين نگهداري خطوط لوله و نيز تضمين تحويل بي وقفه ي محصول است. با اين حال، خط لوله تنها گزينه براي انتقال نفت و گاز نيست. در مواردي که فواصل چند هزار کيلومتري بين محل توليد و مصرف وجود دارد، کشتي ها با تانکرهاي عظيم خود از طريق اقيانوس و آب هاي آزاد جايگزين خطوط لوله مي شوند. براي استفاده از اين روش در انتفال گاز طبيعي، بايد گاز به مايع تبديل شود تا حجم کمتري اشغال کند.LNG يا گاز طبيعي مايع شده، از کاهش دماي گاز طبيعي به حدود -۱۶۲°C در فشار اتمسفر حاصل مي شود و حجمي در حدود يک ششصدم گاز طبيعي را اشغال مي کند. در تجارت LNG به واحدهاي مايع سازي در مبدأ و واحدهاي تبديل مجدد مايع به گاز در مقصد نياز است. رفتار فازي گاز در عمليات مهندسي توليد و تبديل LNG باز هم کليد اصلي ماجراست و روند تغيير حالت سيال در اثر تغييرات فشار و دما را تعيين مي کند.
اهميت شناخت رفتار فازي در انتقال سيالات هيدروکربوري از طريق خطوط لوله را مي توان در قالب مثالي در مورد انتقال گاز بيان کرد.
محدوده ي هاشور خورده، منطقه ي فشار و دمايي را که گاز در حين عمليات انتقال تجربه مي کند مشخص کرده است. با تغييرات فشار و دما در طول خط لوله، حسب اين که چه نوع گازي را منتقل مي کند، شرايط سيال درون آن مي تواند کاملاً تک فازي، ترکيبي از تک فاز و دو فاز يا کاملاً دو فازي باشد. ويژگي هاي طراحي خط لوله و نيز شرايط حاکم بر قرارداد بين فروشنده و خريدار، محدوده ي عملياتي(Operational Region) خط لوله را بر روي نمودار مشخص مي کنند. با توجه به شکل، براي خط لوله اي با محدوده ي عملياتي نشان داده شده، انتقال گازي با ترکيب گاز A منجر به ايجاد هيچ گونه مايعي در ابتدا تا انتهاي خط لوله نخواهد شد چراکه منحني عملياتي(Operational Curve) که ابتداي آن دما و فشار گاز ورودي و انتهاي آن حداقل دما و فشار گاز در کل مسير خط لوله را مشخص مي کند، وارد محدوده ي دو فازي منحني فازي گاز A نمي شود. گاز غني تر C در ابتداي خط لوله تک فازي است اما با کاهش دما و فشار در طول خط لوله و ورود منحني عملياتي به منحني فازي، موجب ايجاد مايع درون خط لوله مي شود. گاز D از ابتداي ورود به خط لوله در شرايط دو فازي است. مکانيک جريان و رفتار فازي سيالات دوفازي درون خط لوله از قوانين و روابط خاصي پيروي مي کنند که جزئيات آن در حوصله ي اين بحث نمي گنجد.
● نتيجه گيري
عمليات هاي گوناگوني که بر روي سيالات هيدروکربوري پس از توليد تا زماني که بدست مصرف کننده مي رسند اجرا مي شود، مي تواند ترکيب و خواص آن ها را به شدت تغيير دهد. شناخت صحيح از رفتار فازي سيال که تمام حالات ممکن آن را در شرايط مختلف دما، فشار و ترکيب شيميايي معلوم کند، شرط اساسي براي طراحي عمليات بهينه، ايمن و سودآور در سيستم مهندسي نفت و گاز است. در دست داشتن يک ابزار مطمئن براي پيش بيني رفتار فازي اين سيالات، زيربناي تمام ابعاد مهندسي نفت و گاز از جمله شبيه سازي، تخمين ذخاير، طراحي چاه، اندازه گيري دقيق گاز و کنترل کيفيت آن، طراحي تأسيسات سطح الارضي و شبکه هاي انتقال و توزيع، طراحي کمپرسورها، پروژه هاي ازدياد برداشت از مخازن و ... است.
چنين ابزاري با بهره گيري از معادلات حالت، امکان شناخت رفتار فازي نفت و گاز و درک صحيح فرآيندهاي مهندسي نفت و گاز را فراهم مي کند.

اصطلاح عمومي مخزن را مي توان از نظر ساختار به دو دسته کلي مخازن با اجزاء داخلي (مثل پوسته مبدل هاي حرارتي ، ظروف همزن دار ، برج تقطير و ... ) و مخازن ...

اصطلاح عمومي مخزن را مي توان از نظر ساختار به دو دسته کلي مخازن با اجزاء داخلي (مثل پوسته مبدل هاي حرارتي ، ظروف همزن دار ، برج تقطير و ... ) و مخازن ...

مخازن اصطلاح عمومي مخزن را مي توان از نظر ساختار به دو دسته کلي مخازن با اجزاء داخلي (مثل پوسته مبدل هاي حرارتي ، ظروف همزن دار ، برج تقطير و ... ) و ...

● منشا نفت و گاز بشر از قرنها پيش به وجود نفت پي برده بود و اين ماده روغني شکل و اعجاب آميز از دير باز مورد استفاده پيشينيان بوده است. نفت را OIL يا P ...

انجام يک عمليات نمودارگيري موفق به چندين فاکتور مهم بستگي دارد. مهمترين آنها نمونه گرفته شده از سيال سازند، بدون هيچ آلودگي و مخلوط شدگي با مواد ديگر، ...

يکي از مسائلي که با توجه به کاهش فشار و نوع نادر مخازن نفت کشور (کربناته شکافدار و ساختارهاي نفت سنگين) بايد مورد توجه قرار گيرد، انتخاب روش صحيح ازدي ...

در بخش بالا دستي نفت اولين مرحله براي دست يابي به نفت و بهره برداري از آن، اکتشاف مخازن نفتي است. ابتدا با توجه به مطالعات سطحي و صحرايي محيط، مجموعه ...

ريخته گري ريخته گري يکي از مهمترين فرآيند هاي توليد است ، به طوري که مثلا در ايالات متحده آمريکا که يک کشور توسعه يافته صنعتي مي باشد، ريخته گري از نظ ...

دانلود نسخه PDF - مخازن گاز