up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله مخازن بذر PDF
QR code - مخازن بذر

مخازن بذر

مخازن بذر (بانک بذر)

مخازن بذر ذخيره علفهاي هرز مي باشند که تحت شرايط مطلوب ممکن است با جوانه زدن سر از خاک درآورده با چغندرقند رقابت کنند. اين مخازن در اکثر خاک هاي زراعي حاوي مقدار زيادي از علفهاي هرز هستند که تعداد آنها از ۴۱۰۰ تا ۱۳۷۰۰ عدد بذر در متر مربع تغيير مي کند. تعداد و ترکيب بذر علفهاي هرز در هر خاکي متفاوت است ولي رابطه نزديکي با شرايط آب هوايي، خاک، نوع کشت، آماده نمودن زمين و عمليات مديريت علفهاي هرز دارد.
مخازن بذر داراي بذرهايي با سنين متفاوت هستند. طول عمر بذر بر اثر دفن شدن در خاک يا پوشيده شدن توسط بقاياي گياهي افزايش مي يابد. تعيين تعداد گونه هاي علف هرز ساليانه مزارع و تشخيص قوه ناميه بذرهائي که نزديک به سطح زمين قرار دارند به مديريت علفهاي هرز بستگي دارد.
محدود نمودن احياء مخازن بذر در جهت تدوين صحيح برنامه هاي مربوط به مديريت علفهاي هرز، اهميت فراواني دارد. برنامه هاي تلفيقي مانند مناسب ترين تناوب هاي زراعي، مصرف علف کش ها و عمليات آماده کردن زمين و کاشت، نقش مهمي در محدود نمودن تعداد و تنوع بذر علفهاي هرز اين مخازن دارند.
در نواحي با مخازن بذر علف زياد بايستي يک سيستم قوي مديريت علفهاي هرز را به مدت دو تا چهار سال اعمال نمود و زمانيکه بايستي ميزان ذخيره بذر تا حد زيادي کم شد، مي توان اين مقدار کم را با مصرف مرتب مقادير مناسب علف کش و بکار بستن عمليات آماده نمودن و کاشت، ثابت نگه داشت. با وجود اين گاهي اوقات ميزان ذخيره بذر به علل زير افزايش مي يابد:
۱) هنگامي که به خاطر شرايط نامساعد، کشت کرپه، عدم مصرف علف کش در زمان مناسب و کاهش کارآيي علف کش، علفهاي هرز باقيمانده به بذر مي نشينند.
۲) ورود بذرهاي جديد علف هرز توسط بادء آب ، کود دامي و با بذر آلوده ساير گياهان زراعي
۳) مقاوم شدن بعضي از علفهاي هرز به علف کش ها
● طول عمر بذر
در برنامه ريزي و طراحي سيستم مديريت علفهاي هرز در زراعت چغندرقند مدت زمان خواب بذر علفهاي هرز از اهميت بالائي برخوردار است. به جهت خطر جوانه زدن و سبز شدن بذر علفهاي هرز داخل خاک بايستي با آنها مبارزه کرد. عواملي مانند نوع گياه، عمليات کاشت و ساير عوامل موثر در جوانه زني، روي طول دوره خواب بذر موثر هستند. بذر اکثر علفهاي هرز در زمين هاي زير کشت عمر طولاني ندارند، متوسط دوره زنده ماندن براي بسياري گونه ها کمتر از ۶ سال است. در يک بررسي روي طول دوره زنده ماندن بذرهاي دفن شده سوروف در خاک مشخص شد که تمامي بذرها در مدت ۵ ۵ سال از بين رفته و کمتر از يک درصد بذر گياهاني مانند توق، خرقه، و تاج خروس وحشي قوه ناميه خود را حفظ کرده اند.
درصورت مساعد بودن شرايط محيط براي جوانه زدن بذرها، عمر آنها کمتر مي شود. بالطبع کشت و زرع نقش تعيين کننده در جوانه زدن سريع آنها دارد، زيرا اين عمل، بذرها را به سمت شرايط محيطي محدود سوق مي دهد. روبرتس (۱۹۷۰) دريافت که جمعيت بذرهاي زنده علف هرز در صورتي که در يک سال، زمين چند نوبت شخم بخورد و سريعتر از هنگامي که زمين در آن مديريت باير بماند، کاهش خواهد يافت.
طول عمر بذرهاي تابع درصد بذرهاي جوانه زده و تعداد بذر توليد شده توسط علف هرز است. در صورتيکه سالانه ۵۰ درصدد بذرها از بين رفته وبذر جديدي نيز توليد نشود، بعد از ۶ سال ميزان بذر زنده موجود دو درصدمقدار اوليه خواهد بود. به شرط سبز شدن ۹۸ درصد بذرها، اين مقدار کاهشش در همان اول بدست خواهد آمد.
در صورتيکه ادامه روند جوانه زني به اين شکل، در پايان سال ششم، تمامي بذرهاي زنده از خاک ريشه کن خواهند شد (انيس ۱۹۷۷)، مشخص شده است که افزايش ميزان جوانه زدن به همراه ممانعت از توليد بذر مي تواند زمان لازم جهت کاهش جمعيت علف هرز را تا حد باور نکردني کمتر نمايند.
● توليد بذر
علفهاي هرز زراعت چغندرقند از نظر توانايي توليد بذر تفاوت زيادي با يکديگر دارند، به عنوان مثال توانايي توليد بالقوه بذر براي علفهاي هرز يک ساله مانند يولاف وحشي، تاج خروس وحشي، سلمک و سوروف به ترتيب ۲۵۰ ، ۱۱۷۴۰۰، ۷۲۴۵۰ ، ۷۱۶۰ عدد به ازاء هر بوته مي باشد. توليد حقيقي بذر هر گياه از سالي به سال ديگر و بسته به عوامل مختلف از قبيل رقابت بين گونه اي و درون گونه اي، شرايط محيطي اثربازدارنده علف کشها و زمان سبز شدن، تفاوت زيادي دارد. برنامه هاي مديريت علف هرز عملاً ميزان توليد بذر را کم مي کند ولي قادر به توقف کامل آنها نيست چرا که بعضي از اين عوامل از کنترل ما خارج هستند.
● زمان جوانه زدن
دوره سبز شدن بعضي از علفهاي هرز يک ساله کاملاً مشخص شده است، براي مثال اوج زمان سبز کردن تاج خروس وحشي و سلمک از اواسط بهار تا اوايل تابستان است، حال آنکه براي اين دوره علف هرز هفت بند از اواخر بهار الي اواسط تابستان مي باشد. زمان سبز کردن علفهاي هرز در زراعت چغندرقند نقش کليدي در برنامه ريزي مديريت علفهاي هرز ايفا مي کند.

اصطلاح عمومي مخزن را مي توان از نظر ساختار به دو دسته کلي مخازن با اجزاء داخلي (مثل پوسته مبدل هاي حرارتي ، ظروف همزن دار ، برج تقطير و ... ) و مخازن ...

اصطلاح عمومي مخزن را مي توان از نظر ساختار به دو دسته کلي مخازن با اجزاء داخلي (مثل پوسته مبدل هاي حرارتي ، ظروف همزن دار ، برج تقطير و ... ) و مخازن ...

مخازن اصطلاح عمومي مخزن را مي توان از نظر ساختار به دو دسته کلي مخازن با اجزاء داخلي (مثل پوسته مبدل هاي حرارتي ، ظروف همزن دار ، برج تقطير و ... ) و ...

● مخازن CNG به چهار دستهٔ کلي تقسيم مي شوند: ▪ مخازن CNG-I ▪ مخازن CNG-II ▪ مخازن CNG-III ▪ مخازن CNG-IV ۱) مخازن CNG-I اين مخازن بدون درز و از جنس فو ...

بذر خواب به بذري اشاره دارد که علي رقم وجود شرايط مناسب محيطي قادر به جوانه زني نيست. در بسياري از گونه هاي گياهي با بررسي شرايط محيطي طبيعي رشد گياه ...

آلوئه ورا گياهي رو که مشاهده مي کنيد آلوئه ورا يا صبر زرد نام دارد که علاوه بر اينکه خاصيت داروئي زيادي دارد.از ماده ژلاتيني که درون برگ اين گياه وجود ...

چمن در لغت به معني سبزه زار، مرغ زار و زمين سبز و خرم مي باشد. چمن بيشترين نقش را در تصفيه و کاهش آلودگي هوا در محيط هاي شهري برعهده دارد. يکي از عوام ...

گياه صبر زرد با نام علمي (آلوئه ورا) Aloevera از جمله با ارزش ترين گياهان نادر دنياست. که صدها سال پيش از ميلاد مورد توجه و استفاده بشر بوده است. از د ...

دانلود نسخه PDF - مخازن بذر