up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله محيطهاي قاره اي PDF
QR code - محيطهاي قاره اي

محيطهاي قاره اي

رسوبات محيطهاي قاره اي

محيطهاي قاره اي توسط دو عامل آب و هوايي ، گرما و رطوبت متاثر و کنترل مي شوند.
▪ اين محيطها با مشخصات متعددي از محيطهاي دريايي تشخيص داده مي شوند:
حضور و وجود فسيلهاي آب شيرين و فسيلهاي مناطق خشکي
وجود ساختمانهاي رسوبي فراوان از قبيل ترکهاي خشک رسوبي (Desiccation cracks)
وجود خاکهاي فسيل يا منابع زغالي.
وجود انبوه رنگهاي قرمز و اکسيدهاي آهن که نتيجه اکسيداسيون در مناطق قاره اي است.
آثار فرسايش از قبيل آب ، اثر باد و يا يخچالها.
برتري رسوبات تخريبي نسبت به رسوبات شيميايي.
نبود و يا ميزان پايين شوري قديمي (Paleo salinicies).
● انواع محيطهاي قاره اي
محيطهاي رودخانه اي (Fluvial environments)
▪ مخروط افکنه (Alluvial cones)
وقتي که چشمه ها و رودخانه ها در دره ها و يا دشتها سرازير مي شوند، مواد تخريبي خود را به شکل مخروط افکنه يا سيلابها دشت (Plains Food) رسوب مي دهند. اين جريانها عموما از زمينها مرتفعي که منشا رسوبات به حساب مي آيند، سرچشمه گرفته است که مشخصات آنها عبارتند از :
وجود مقدار کمي خرد و تجزيه شدگي در رسوبات بر اثر فرسايش تند و سريع و حمل و نقل آب.
وجود رسوبات مخروطي شکل يا گردشدگي بسيار کم (به دليل منشا محلي و مسير کوتاه حمل و نقل) از اينرو به آنها رسوبات نابالغ و يا رسوبات نارس (Immature) گويند.
جورشدگي ( Sorting ) و لايه بندي (bedding) ضعيف.
● نهشته هاي رودخانه اي (Fluvial deposits)
نوع رسوبات حمل شده بوسيله چشمه ها و رودخانه ها ، بستگي به آب و هوا و شيب توپوگرافي دارد که مشخصات آنها عبارتند از :
▪ وجود لايه بندي عدسي (Lenticular bedding) از زماني که رسوبات در کانالها و يا آبگيرها نهشته مي شوند.
▪ در اينها کراس بدينگ هاي انحنادار (Curved cross bedding) فراوان مشاهده مي شوند.
▪ جهت جريان توسط ساختمانهاي رسوبي که يک جهته و معمولا ثابت است، تعيين مي شوند.
▪ سکانسهاي رسوبي ، نوعا نشان دهنده کاهش قدرت حمل جريان با گذشت زمان مي باشد.
▪ منشأ فرسايش يا تخريب داراي دانه بندي مشخص و لايه هاي افقي است که بوسيله کراس بدينگ مشخص مي شود.
● انوع رخساره ها در سکانسهاي رودخانه اي
▪ رخساره هاي کانال يا آبراهه (Channel Facies) جايي که بيشترين رسوبات زغالدار به هنگام سيلاب نهاده مي شوند.
▪ رخساره هاي لايه اي يا ورقه اي (Sheet Facies) ، اين رخساره ها در مناطقي که حاوي جريانهاي آرام و سطحي نهشته شده و شکل مي گيرند. اين رسوبات دانه ريزند.
● سيستم جريان رودخانه اي
▪ سيستم رودخانه اي شاخه شاخه (گسترده) :
شيب آن زياد و داراي بار رسوبي فراوان است. شاخه هاي کانالها و آبراهه ها مرتبا بر اثر سيلابهاي ناگهاني تغيير مي کند.
▪ سيستم رودخانه اي مئاندري :
جريان آب آرام و مرتب بوده و مواد با دانه بندي ريز را حمل مي کنند. نهشته ها بر روي قسمتهاي برآمده آبراهه ها جمع شده و نقطه برجسته اي را بوجود مي آورند که نشانگر کاهش انرژي در طول زمان مي باشد. براي هر رودخانه ، رژيم گسترش بر اثر رژيم مئاندري بوجود مي آيد که هر دو از قسمت بالاي چشمه ها و رودخانه ها به سمت پايين آنها ، در طول زمان بوجود مي آيند.
محيطهاي درياچه اي (Lacustrine environments)
▪ نحوه شکل گيري نهشته ها در درياچه : بجز در مورد دلتاها ، لايه بندي به صورت سطوح موازي و مشابه انجام مي شود و نهشته ها تمايل دارند به صورت دايره هاي متحدالمرکز شکل گيري نمايند که در آنها اندازه ذرات از سواحل به طرف مرکز درياچه کاهش مي يابد.
▪ تاثير تغييرات آب و هوايي بر رسوبات درياچه اي: تغييرات آب و هوايي باعث تغييرات مهم در ترکيبات ژئوشيميايي آب درياچه شده و تغييرات فصلي نيز باعث ايجاد واروها (Varves) و رسوبات فصلي مي شود. يک دوره آب و هوايي خشک باعث رکود و ايستايي آب ، به همراه تسريع در تبخير يا افزايش غلظت آهن خواهد شد.
▪ فسيلهاي درياچه اي :
فسيلهاي جانوري درياچه در مقايسه با فسيل جانوري دريايي بسيار ناچيزند. فسيلهاي جانوري درياچه ها را بيشتر دو کفه ايهاي آب شيرين و گاستروپودها به همراه ماهيها تشکيل داده اند. موجودات حفار به دليل کمبود اکسيژن ، عموما کميابند. گياهان هم منحصرا در سواحل وجود دارند.
▪ نحوه تشکيل درياچه :
درياچه ها (Lakes) معمولا با انواع روندهاي فرسايشي و تکتونيکي شکل مي گيرند.
▪ فرورفتگي سنگ بستر بر اثر وزن يخچالها ، مسدود شدن آب حاصل از ذوب يخچالها بين قسمت يخ و انتهاي رسوبات يخچالي (moraine).
▪ مسدود شدن آب يک رودخانه بوسيله گدازه ، يا صخره هاي گسل يا زمين لغزش (Land slide) ممکن است منجر به تشکيل درياچه گردد.
▪ رسوبات درياچه اي :
اين رسوبات معمولا از رسوبات تخريبي ريزدانه تشکيل شده اند. اگر چه عمر کم اغلب درياچه ها نقطه ضعفي جهت ارزش رسوب شناسي آنها بشمار مي روند، ولي سرعت رسوبگذاري در آنها در ضبط جزئيات يک دور يا عصر (Epoch) بسيار سودمند مي باشد.
▪ رنگ رسوبات درياچه اي :
رنگ اين رسوبات مي تواند مشخص کننده محيط رسوبگذاري درياچه باشد. شيلهاي سياه درياچه نشانه رسوبگذاري در محيط احيايي در حالي که رنگ قرمز حاکي از محيط اکسيدان قوي مي باشد. همانند نمونه هايي که در رسوبات پلايا (Playa) مشاهده مي شود. در شرايط عادي رنگ اين رسوبات اغلب خاکستري تا قهوه اي مي باشد.
● رسوبات بادي (Aeolian sediments)
اين رسوبات بيشتر از جنس ماسه هاي بادي بوده و اندازه دانه ها بين ۲ تا ۶% ميليمتر مشاهده مي شوند. دانه ها بر اثر اصابت به يکديگر مات (Fronsted) و گرد شده اند. تلماسه ها اغلب داراي ساختمان چينه بندي متقاطع (Cross bedding) مي باشند.
▪ ساختمان چليپايي (Cross bedding) :
اين ساختمان اغلب به صورت تورفتگي به سمت بالا ، ديده مي شود. اين فرورفتگي ممکن است حتي به ۴۰ درجه نيز برسد. جهتهاي تورفتگي به علت تغييرات جهت باد داراي تغييرات فرواني هستند.
▪ لس ( Loess ) :
در دوره کواترنري ، لسها (Loess) از نهشته هاي گرد و غباري دانه ريز ، با اندازه هاي ۰.۰۱۵ تا ۰.۴۴۵ ميليمتر ، تشکيل شده اند. اين ذرات گرد و غبار مسافت بسيار زيادي را بوسيله بار پيموده اند. لسها معمولا بدون لايه بندي بوده و ممکن است، حاوي بقاياي گاستروپودها و استخوانهاي مهره داران باشند.
▪ ريپل مارک :
بر روي سطح تلماسه ها بوجود مي آيند، اما هرگز فرم متغير ندارند.
محيطهاي يخچالي (Glacial environments)
▪ مورفولوژي يخچالها بسيار مشخص و روشن است. معمولا به صورت دره هاي U شکل ، سطوح مخطط ، تپه ها و سنگهاي تقريبا کروي و غيره تظاهر مي کنند.
▪ رسوبات يخچالي :
اين رسوبات منشا ناحيه اي و محلي دارند و کانيهاي بستر آنها از قبيل فلدسپاتها و کانيهاي فرومنيزين به دليل وجود درجه حرارت پايين ، تجزيه شده اند. دانه ها و ذرات ، زاويه دار و رسوبات نارس هستند. مواد رسوبي يخچالها که مورن (Moraine) نام دارد اغلب فاقد دانه بندي مشخص مي باشند.
▪ نهشته رودخانه يخچالي (Fluvo glacial deposites) :
رسوبات يخچالي مطبق (Stratified drift) توسط جدا شدن قسمتهاي مذاب از يخچالها نهشته مي شوند. بنابراين به آنها نهشته رودخانه يخچالي مي گويند. اين نوع بسيار شبيه رسوبات رودخانه هستند.
▪ تيل (Till) :
تيل مستقيما بوسيله يخچال نهشته مي شود و کاملا بدون جورشدگي قطعات و دانه ها و بدون لايه بندي است. اندازه دانه هاي آن از رس (کمتر از ۲۵۶ mm۱) تا قطعاتي به بزرگي يک خانه متغير است. وجود قلوه سنگها ، پاره سنگها و تخته سنگهاي خراشيده شده مي تواند دليلي براي يخچالي بودن منشا رسوبات باشد.
▪ تيليت (tillite) :
تيل در اثر سنگ زايي به تيليت تبديل مي شود که به آن دياميکيت (Diamicite) يا ميکسيت (Mixite) نيز مي گويند.
▪ فسيلهاي يخچالي :
چوب عمده ترين نوع فسيل در رسوبات يخچالي است که در حين عبور يخچال از جنگلها در آن قرار مي گيرد. انواع ديگر فسيلها در اين رسوبات اغلب ناياب هستند.

ديدکلي در کنار قاره‌ها منطقه‌اي با شيب کم وجود دارد که به آن فلات قاره گفته مي‌شود. فلات قاره ممکن است وسيع باشد، مانند تمام درياي شمال يا بر عکس کم و ...

چندين بار در تاريخ زمين، تصادف بين قاره ها منجر به ايجاد قاره هاي بزرگ گرديده است. گرچه پوسته قاره اي ضخيم است اما به مراتب آسان تر از پوسته اقيانوسي ...

محيطهاي دريايي ( Marine environments ) خصوصيات محيطهاي دريايي * وجود فسيلهاي جانوري و گياهي متعدد و گوناگون. * عدم وجود ساختمانهاي خروجي (Emersion str ...

محيطهاي حد واسط (Transitional environment) اين محيطها در منطقه ليتورال مابين حد متوسط جزر و حد متوسط مد قرار دارد. عرض منطقه ليتورال ممکن است تا چند م ...

وقتي به بازار کفش مي روي، جداي از قيمت هايي که سر به فلک مي زند، با مدل هايي روبرو مي شوي که هوش را از سرت مي پراند. به سختي مي تواني کفشي پيدا کني که ...

نوشتار زير به صورت مختصر و مفيد شما را با انواع سلولهاي بنيادي و ويژگيهاي آنها آشنا مي سازد. با هم اين مطلب را مي خوانيم. ۱)سلول هاي بنيادي بالغين سلو ...

سرطان ريه يکي از شناخته شده ترين و خطرناک ترين سرطان هاست که سالانه تعداد زيادي از مردم به آن مبتلا مي شوند. از طرفي، اين سرطان با مصرف دخانيات ارتباط ...

● رده بندي باکتريها قبل از کشف ميکروارگانيسم ها تمام موجودات زنده را به دو سلسله جانوري و گياهي تقسيم مي کردند. پس از آگاهي بر وجود ميکروارگانيسم ها ، ...

دانلود نسخه PDF - محيطهاي قاره اي