up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله محلول پودر لسنيک PDF
QR code - محلول پودر لسنيک

محلول پودر لسنيک

دفع آفات گياهي با محلول پودر لسينك با آب

از نکات مهمي که در يک باغ ميوه يا درختان پارکها و حياط خانه ها بايد در نظر گرفت ، بهترين و سالم ترين درختان در شرايط زراعي مطلوب قرار دارند اين شرايط زراعي مطلوب شامل تناسب آب و هوا ، خاک ، نحوه کاشت و کار و نگهداري سالانه درختان اعم از هرس ، شخم يا بيل زدن ، کود دادن و آبياري و غيره مي باشد که مبارزه با آفات نيز از اصول اصلي نگهداري درختان مي باشد.هر نارسايي و کمبود محصول و يا ريزش برگ و ميوه را نبايد به آفت زدگي ارتباط داد .بلکه بايد قبلاً از شرايط زراعي مطلوب اطمينان حاصل کرد و در مرحله بعدي اقدام به جستجو و مبارزه با آفات و عوامل بيماري زاي گياهي نمود بدست آوردن مواد شيميايي آفت کش نه آسان است نه ارزان . لذا بايد از کاربرد اين مواد در مبارزه با آفات حتي المقدور اجتناب نمود . نکته قابل توجه ديگر اينکه در کشورما ميوه جات اغلب بصورت تازه مصرف مي شود . بهمين لحاظ مسئله وجود بقاي سموم روي ميوه ها و امکان مسموميت مزمن يا حاد مصرف کنندگان و يا ساير امراض ناشي از استنشاق ذرات سموم معلق در هوا ملموس است بهرحال در شرايط موجود يکي از ارقام مهم مخارج باغداري و درخت باني را چه در کشور ما و چه در ساير کشورهاي جهان هزينه هاي مربوط به مبارزه با افات تشکيل مي دهد .
امروزه دفع آفات گياهي در تمام جوامع از اولويتهاي اجباري تلقي مي گردد که تمام مراحل تحقيقاتي و جوانب اقتصادي و بهداشتي و تأثيرات زيست محيطي آن طي مطالعات و کار کارشناسي زبده ترين دکترين و مهندسين جوامع جهاني انجام مي گردد.حفظ محيط زيست و بهداشت تغذيه جوامع از اولويتهاي اول و جبري دولتها و ملتها مي باشد ، عمدتاً کارشناسان در تمام مراحل و زمينه ها درتحقيقات پيشگيري را بهتر از درمان پيشنهاد مي نمايند .
و چون در اکثر جوامع کشاورزي و باغباني بيشتر بطورسنتي انجام مي گردد و سمپاشي هاي بي دقت وبي موقع و بعضي مواقع سودجويانه( استفاده بيش از نياز ) گذشته از زيانهاي اقتصادي بهداشتي و زيست محيطي باعث از بين رفتن دشمنان طبيعي حشرات مانند پارازيتها و پرداتورها مي شود که اين موضوع در سالهاي اخير موجب طغيان حشرات موذي شده و از کيفيت و کميت ميوه هاي درختان کاسته و بازارهاي جهاني را از دست حداقل ، ايرانيان خارج ساخته است و در داخل شهرها بروز بيماري هاي ويروسي و گوارشي که سموم شيميايي استفاده شده براي سمپاشي درختان از عوامل اصلي آن مي باشد .بنابر مسبوقات قريب به اتفاق کشورهاي با آب و هواي گرم و خشک و معتدل و مرطوب جهت مبارزه با اين آفات از ماده اي جهت پيشگيري از هجوم اکثر آفات به روي درختان استفاده مي نمايند که طبق مشاهدات و مطالعات انجام شده بيشتر کشورها طي چندين سال از اين ماده استفاده و کارکرد آن را عالي و مفيد مي دانند که حتي در داخل منازل شهروندان استفاده از اين ماده را هر ساله از اولويتهاي خود دانسته و دراستفاده از آن به هيچ وجه قصور را جايز نمي دانند .
پودر لسنيک که حدوداً 90% از مواد معدني تشکيل يافته هيچ عارضه منفي ندارد و چون طرز استفاده از آن آسان و غيرفني بوده و همه افراد مي توانند براحتي مورد استفاده قرار دهند نشر اين ماده سريع وعالي مي باشد.
محلول پودر لسنيک ( پودر لسنيک و آب ) :
بعد از آغشته کردن يک متر از تنه درخت به اين ماده از تردد حشراتي که طي مراحل زندگي خود از تنه درخت عبور مي کنند جلوگيري مي کنند و از عبور حشراتي که در زير کلوخ وبرگهاي ريخته شده زير درختان زمستان گذراني مي کنند در اوايل بهار بدون آنکه بتوانند پرواز کنند خود را به سر شاخه هاي درختان مي رسانند جلوگيري مي کند و همچنين پارازيت و پرداتورها ديگر طي سمپاشي هاي مکرر و بي دقت از بين نرفته بقيه افات را که طغيانشان توسط پودرلسنيک کنترل شده از بين مي برند چنانچه اکثر افات طي 5 الي 10 سال در مناطق مورد استفاده ريشه کن مي گردد .
برخي از آفات که توسط پودر لسنيک مي توان از طغيان آنها جلوگيري و حتي به مرور زمان از بين برد در ذيل بطور خلاصه بيان مي گردد :
سر خرطومهاي گيلاس :
علاوه بر گيلاس _ البا لو زرد آلو _ سيب _ آلو _ بادام را آلوده مي کنند . در اطراف تهران _ آذربايجان _ قزوين _ فارس _ استانهاي مرکزي و در ساير نقاط ميوه وجود دارد .
ساليانه فقط يک نسل دارد . زمستان را بصورت حشره در عمق 5 تا 10 سانتي متري زير خاک به سر مي برند . حشرات کامل اغلب شب فعاليت دارند و صبح زود از درخت پايين مي آيند . و چون بيشتر طول عمر خود را يا در داخل ميوه و يا زير خاک هستند مبا رزه با اين حشرات توسط سمپاشي بسيارسخت مي باشد.
سرخرطومي سيب :
که حدوداً شبيه به سرخرطومي گيلاس زندگي مي کنند با تفاوت اينکه اين حشره ظرف مدت 2 تا 3 هفته اول عمر خود از غنچه ها و برگهاي جوان تغذيه مي کنند .
سوسک گل خوار :
زمستان را بصورت حشره کامل در زيرخاک مي گذارند در اوائل بهار هنگام به گل نشستن درختان ازخاک خارج شده و روي گلها مستقر مي شوند .
کنه دو نقطه اي يا کنه تار عنکبوتي :
در تمام مناطق کشور انتشار دارد . خسارت اين افت در باغات ميوه شديد و شايد بتوان آن را آفت درجه اول در برخي از باغات محسوب داشت .
اين حشره ، زمستان را بصورت ماده بالغ و به رنگ قرمز مايل به قهوه اي در شکاف درختان زير کلوخ ها و يا در زير کاه و کلش برگهاي افتاده بحالت حشره و يا دياپوز مي گذارند .در اوايل بهار پس از گرم شدن هوا کنه هاي ماده زمستاني به درختان هجوم برده و پس از کمي تغذيه و تنيدن تار در پشت برگها تخمريزي مي کنند .
کنه گالي گلابي _ درختان گلابي و سيب :
کنه پاکوتاه سيب _ سيب _ گلابي _ به _ گوجه شليل و ( چنار ) که در اغلب مناطق ميوه خيز کشور وجود دارد را آلوده مي کند .
کرم خوشه خوار انگور _ کرم برگ خوار مو :
بصورت لارو جوان زمستان گذراني مي کنند و کرم جوانه خوار مو . اين حشره زمستان را بصورت تخم در زير کلوخ و سنگها مي گذرانند _ لارو ها پس از خروج از تخم با تنيدن تار بصورت دسته جمعي از قسمت پارانشيم علفهاي هرز و گياهان ميوه تغذيه مي نمايند و پس از سومين پوست اندازي بصورت انفرادي به مو حمله مي کنند .
کرم سيب :
زمستان را بصورت لارو کامل زير پوست درخت و اغلب زير کلوخ ها رفته و پيله ابريشمي محکمي ساخته و از پاييز تا بهار سال بعد درون پيله مي مانند مناطق انتشاردر تمام نقاط جهان وجود داشته و خسارت زيادي به درختان مي رساند .
اکثراً از گوشت ميوه ها تغذيه مي کنند . معمولاً زمستان را بر روي سر شاخه ها و زيرين پوست درختان و زير برگها و کلوخها گذرانده بعد از تبديل حشره به پروانه در اوايل فروردين به درختان حمله مي کنند .
شته ها :
يکي ازبهترين راههاي مبارزه با شته ها حفظ و حمايت دشمنان طبيعي شته ها مي باشد . اکثراً از شيره گياهي تغذيه مي کنند و باعث ضعف درختان مي گردند . و اغلب داراي ترشحات شيره اي هستند و ماده ها بعضاً بدون بال مي باشند ، بعضي از شته ها زمستان را در زير پوست ساقه و زير کلوخ ها گذرانده و اواخر زمستان و يا اوايل فروردين بدون اينکه پرواز کنند خود را به سر شاخه ها مي رسانند .
پسيل ها :
اغلب زمستان را زير برگهاي ريخته شده زير درخت و زير کلوخ و شکاف ها مي گذرانند بطوريکه در اواخر زمستان روي درخت به هيچوجه پوره زنده ديده نمي شود و فروردين قبل از اينکه بتواند پرواز کنند خود را به روي برگهاي جوان مي رسانند و به مکيدن شيره گياهي مي پردازند و چند روز بعد جفتگيري مي نمايند .
شدت عسلک در ماههاي گرم تابستان بسيار است ، بطوريکه تمام برگ و ميوه و شاخه تنه درختان را مي پوشاند و در اثر تراکم گرد و غباربا نشو نماي قارچ ها لايه ضعيفي روي برگهاي درختان آلوده را مي پوشاند و موجب اختلال در اعمال فيزيولوژيک مي گردد . زنبور کوچکي بنام psyllaephagas sp پارازيت اين حشره بوده که در سالهاي اخير بواسطه سمپاشي هاي مکرر روي درختان پسته از ميزان فعاليت اين زنبورها شديداً کاسته شده است .
سنگها :
حشرات کامل و پوره ها از شيره گياهي تغذيه مي کنند و درختان مبتلا ضعيف و برگهايشان قبل از خزان مي ريزند و گاهي ميوه ها نيز مي ريزند اکثر درختان مثمر و غير مثمر ميزبان اين حشره مي باشند ، زمستان را بصورت حشره کامل که هنوز بالغ نشده در زير برگهاي ريخته شده زير علفهاي هرز و شکافهاي زمين و زير کلوخ ها مي گذرانند .
زنجره ها :
پوره ها و حشرات کامل اين حشره زير برگهاي داخل خوشه هاي درختان ميزبان با فرو بردن خرطوم خود بداخل پارانشيم برگ و مکيدن شيره گياهي باعث ضعف و رشد گياه و نيز با ترشح بزاق دهان سبب فاسد شدن کلروفيل سلولهاي اطراف مي شود و در نتيجه باعث کاهش در ميزان باردهي گياهان ميزبان مي شود . ( و زنجره مو از ريشه گياهان جهت تغذيه استفاده مي کند. )
زنجره مو :
اکثر درختان مثمر و غير مثمر ميزبان اين حشره مي باشد و در اکثر نقاط ايران وجود دارد . حشره کامل آن روي خاک و پوره آن در زير خاک زندگي مي کند.
زنجره پسته که اصطلاحاً شيره تر پسته گفته مي شود :
اگر مبارزه کاملي با اين حشره انجام نگردد خسارت آن تا 98% محصول سال نيز مي باشد که بصورت حشره کامل زمستان را در تنه درخت و درختان مجاور و شيار ديوار ها و زير کلوخ ها نزديک باغات ميوه سپري مي کند و تا اواخر آبان ماه روي درخت مي ماند و بعداً به پناهگاه زمستانه مي روند . از نظر زيست شناسي لارو حشرات بصورت لارو کامل در داخل پيله و ... ، زمستان را زير کلوخ هاي سطح زمين و يا زير پوسته تنه درختان گذرانده و در بهار بدون آن که بتوانند پرواز کنند خودرا به شاخه و سر شاخه هاي درختان مي رسانند .
شپشکها :
عموماً ماده ها بدون بال مي باشند . درختان سيب ، گلابي ، هلو ، زردآلو ، گردو ، تبريزي ، بيد ، زبان گنجشک ، گوجه ، انار ، زيتون ، انجير و کاج ، افرا ، بلوط ميزبان اين حشره مي باشند .
درنتيجه فعاليت اين آفت ميوه ها کم آب و کوچک مانده و شکل طبيعي خود را از دست مي دهند و شايد درخت پس از چند سال بخشکد .و عده اي از شپشکها مانند شپشک نرم تن ، ده گوهانه ، آرد آلو عسلک نيز ترشح مي کنند.
غالباً زمستان را بصورت تخم زير سپر مادر بسر مي برند وپوره هاي جوان که بتازگي از تخم خارج شده فوراً به سمت برگها حرکت کرده و در سطح تحتاني و فوقاني آنها مستقر مي گردند . بعد از مدتي قسمتي ازاين پوره ها بطرف تنه درخت و ياروي گياهان روي زمين انتقال مي يابند .
آفات پسته
بال و يشک داران _ ترييس ها
اين حشرات موذي سر شاخه هاي جوان که جوانه هاي گل مي دهند و يا داخل نسج برگهاي جوان ديده مي شوند پوره هاي جوان با سوراخ کردن سطح برگ و جوانه ها از شيره گياهي که از محل اين زخمها خارج مي شوند تغذيه مي کنند . مرحله استراحت پوره ها براي تبديل به حشرات کامل در داخل خاک و يا لا به لاي برگها و علف هاي خشک زير درختان طي مي شود براي اين منظور بايد از درختان پايين بيايند که ترييسها هر 2 تا 3 هفته يک نسل ايجاد مي کنند .
سن ها :
انبوهي اين حشرات باعث ضعف درخت _ ريزش گل و ميوه و يا کوچک ماندن ميوه ها مي شود. در بعضي موارد خسارت اين آفات فراتر از مکيدن شيره گياه است و به انتقال ، انتشار و تثبيت عامل بيماري معروف به ماسو( استيگماتو ميکوز ) پسته خسارت به مراتب شديدتري ايجاد مي کند . تمامي گونه هاي اين حشره زمستان را بصورت حشرات کامل در پناهگاههاي مختلف مانند: شيار زمين _ زير کلوخها _ زير علفهاي هرز يا برگهاي ريخته شده و غيره ... مي گذرانند .
زنجره ها و زنجرک پسته ( شيره تر ) :
اين حشرات از شيره گياهي تغذيه مي کنند و عسلک فراوان ترشح مي کنند که شاخه و برگ و حتي زمين سايه انداز درختان را خيس مي کند که در اثر تغذيه اين آفت ميوه هاي تازه تشکيل شده به شدت مي ريزند و باعث سوختگي برگها وشاخه مي شوند و محيط مناسبي براي رشد و نمو قارچهاي ساپروفيت ايجاد مي کند و اغلب درختهاي آلوده مبتلا به بيماري دوده يا فومازين مي شوند و اين حشرات زمستان را بصورت حشره کامل در زير پوست شکاف تنه ساير درختان و شکاف زمين و غيره مي گذرانند .
پسيل پسته : ( شيره خشک )
اين حشرات از شيره گياهي تغذيه مي کنند و با مکيدن فراوان شيره گياهي باعث ضعف شديد درخت _ ريزش ميوه هاي کوچک _ پولک شدن ميوه هاي باقي مانده و گاهي ريزش برگ درخت مي شود و دشمنان طبيعي اين حشرات از قبيل بال تريپسها _ سن هاي شکارچي و زنبورهاي رارنيت است که جمعيت آنها را در شرايط مساعد تحت کنترل در مي آورند .
اکثر پسيل هاي پسته زمستان را بصورت حشره کامل در زير کلوخ و برگهاي ريخته شده اطراف درخت مي گذرانند .
سنگها ( سنگ گلابي _ ببر گلابي ) :
اکثر درختان ميزبان اين حشره مي باشند از شيره گياهي تغذيه مي کنند درختان مبتلا ضعيف و برگهايشان قبل از خزان مي ريزند و خود نيز ضعيف مي شوند اين حشرات به صورت حشره کامل که از لحاظ جنسي هنوز بالغ نشده زمستان را در پناهگاههايي از قبيل زير برگهاي ريخته شده ، زير علفهاي هرز _ در شکاف هاي زمين و زير کلوخ ها مي گذرانند .
در فروردين ماه از پناهگاهها خارج شده براي تغذيه و مکيدن شيره گياه به سطح زيرين برگ ها هجوم مي آورند - که در اطراف تهران تخم ريزي در حدود دهم ارديبهشت ماه شروع مي شود واولين پوره ها از دهم خرداد پشت برگها مشاهده مي شود .
پروانه مغز خوار پسته :
اين آفت روي انواع پسته مي تواند خسارت بزند که بر اثر سمپاشي درختان پسته عليه زنجره توسط حشره کش ددت با از بين رفتن پارازيتها درحال بصورت يک آفت مهم در آمده است تعداد زيادي از لاروهاي اين پروانه پناهگاههاي خود را در 5 0 الي 5 1 متري بالاي سطح خاک روي تنه درخت انتخاب مي کنند لاروها براي انتخاب پناهگاه از روي شاخه ها عبور مي کنند روي تنه درختان مجتمع مي شوند .
پروانه جوانه و برگ خار پسته :
اين آفت به شدت به درختان پسته حمله مي نمايند و تمام پهنک برگ را خورده و فقط رگ برگهاي اصلي را باقي مي گذارند لاروهاي اين حشره از اوايل سن سوم روزها از درختان پايين آمده و در زير خاک و يا اطراف طوقه درخت و يا زير علفها و در محل سايه دار و تاريک تا غروب به سر برده و شبها دوباره بر روي درخت بر مي گردند .
پروانه حلزون و پر طاووسي گلابي :
حشرات ماده بال ندارند و در داخل محفظه مخصوصي زندگي مي کنند که زمستان را بحالت لارونئونات در داخل جلد خشک شده ماده و داخل محفظه حلزوني شکل روي تنه درختان ، يا داخل خاک بسر مي برند . اين لاروها در بهار پس از باز شدن کامل برگ شروع بفعاليت مي کنند که فعاليت شبانه دارند و از برگ درختان مختلف مي خورند .
پروانه فري :
درختان مثمر و غير مثمر که حدود 150 ميزبان در اين حشره هست .
سنگ سيب :
پشت برگ مسکن کرده با وسيله خرطوم مانند خود از شيره هاي نباتي تغذيه مي کنند . برگها بعد از عمل تغذيه حشره خشک شده مي افتند .
حشره ها زمستان را در پناهگاهها ( زير پوست درختان _ زير کلوخها و زير علفهاي هرز مي گذرانند و دراوايل بهاراز پناهگاهها خارج شده و دوباره به درختان هجوم مي آورند .
سوسک برگخوار :
اين حشره از برگ درختان سيب _ گلابي _ گيلاس _ تبريزي و بيد ...که در اطراف تهرانو جنوب ايران و در شمال موجود مي باشد که معمولاً شبها دسته جمعي فعاليت مي کنند و روزها اکثراً در زير خاک ( 5 الي 4 سانتي متر ) استراحت مي کنند .
سفيدک حقيقي برگ ،کله سياه
سرخرطومهايي که زمستان را در زير کلوخ و پناهگاههاي مجاور درختان مي گذرانند اواخر زمستان و يا اوايل بهار به درختان هجوم مي آورند که گلهاي درختان را مورد حمله قرار مي دهند .
پوستخواري :
در قديم بستن نوارهاي مقوا زنبوري و يا گوني آغشته پودري از قبيل بتانفتول بدور تنه درختان از عبور آنها جلوگيري مي کردند . پروانه ها اکثراً از گوشت ميوه تغذيه مي کنند .
معمولاً زمستان را بر روي سر شاخه ها و زير پوست درختان و زير برگها و کلوخها گذرانده بعد از تبديل شفيره به پروانه در اوايل فروردين به درختان حمله مي کنند .
مينوز کله گرد درختان ميوه :
طغيان اين آفت در باغهاي ميوه در اثر بر هم خوردن تعادل طبيعي و کمبود سموم نفوذي در سالهاي اخير مي باشد . که ظاهراً نسبت به بعضي سموم مانند ديازينول مقاومت پيدا کرده است عمليات شخم پاييزه پس از ريختن برگها و نيز پيچيدن گوني يا مقواي عاج دار در اطراف تنه درخت مي تواند از تراکم افت بکاهد و بهترين مبارزه استفاده از پودر لسنيک مي باشد .
دو بال :
کنه هاي نباتي زيان آور درختان ميوه دانه دار :
کنه هاي نباتي اکثراً زمستان را بصورت جانور کامل و اکثراً بارور بسر مي برند و پشت و روي گياهان چند ساله و سبز و نيز لاي برگها _ زير کلوخ ها و يا پناهگاهها مي گذرانند که در اول بهار و مصادف با گرم شدن هوا ابتدا روي علف هاي هرزه و پوشش مسطح باغها فعاليت داشته و پس از آن بتدريج روي درختان مهاجرت مي کنند .
آفات انار
کرم انار :
اين حشره زمستان را زير پوستکها و حتي داخل خاک و همچنين در داخل ميوه هاي انباري به سر مي برند و در بهار مصادف با باز شدن گلهاي انار حشرات کامل فعاليت خود را شروع مي کنند .
کرم گلوگاه انار :
اين حشره زمستان را غالباً در داخل انارهاي ريخته شده زير درخت مي گذراند و از آنجا که اين آفات تخمهاي خود را غالباً در گلوگاه انار و در لابه لاي پرچم ها قرار مي دهند و لاروها از همين محل وارد مي شوند . مبارزه شيميايي با اين آفت خالي از اشکال نيست کنه هاي انار که زمستان را بصورت جانور ماده بارور مي گذراند که در شکاف درختان زير کلوخ و يا زير کاه و برگهاي افتاده بحالت دياپوز مي گذراند و در اوايل فروردين مصادف با باز شدن برگها و جوانه ها شروع به تغذيه مي کند .
دفع آفات : که امروزه تحت عنوان گياه پزشکي گفته مي شود ، در ايران سابقه نسبتاً طولاني دارد و حدود 70 سال از عمر آن مي گذرد . در اين 70 سال اساتيد ، کارشناسان و محققين زيادي در اين رشته به مطالعه و تحقيق اشتغال داشته اند ، که خدمات آنان در رابطه با تحقيقات کشاورزي حائز اهميت و قابل ستايش مي باشد .
در مبارزه با اکثر امراض درختي ( شته ، ... ) بايد توجه داشت که استعمال سموم شيميايي هميشه بهترين و موثرترين راه نيست بلکه آخرين راه مي باشد مبارزات شيميايي اگر توأم با دقت هاي لازم نباشد نه تنها نتايج مطلوب نمي دهد بلکه اشکالاتي نيز توليد مي کند کما اينکه يکي از عوامل طغيان اين آفات در سالهاي اخير استعمال بي رويه سموم شيميايي مي باشد .
مطابق تحقيقات Ross - wild در نواحي گرم و خشک و معتدل و مرطوب در نقاطي که اقدام به سمپاشي هاي مکرر و بي دقت مي شود بندرت پارازيت ها و پرداتورها مي توانند در مقابل عوامل جوي و بخصوص سمپاشي مقاومت کنند .استفاده از سموم شيميايي براي دفع آفات درخت علاوه بر اينکه عوارض محيط زيستي بسيار منفي به ارمغان مي آورد در جهش ژنتيکي برخي آفات و مقاوم شدن و به عبارت معمول واکسينه شدن افات در مقابل سموم را در دراز مدت منجر مي شود و نهايت کارائي خود را از دست مي دهد و اگر به جايگزيني مناسب انديشيده نشود شکست در مقابل آفات بديهي و قطعي است.
بنا به مطالعات به عمل آمده هزينه هاي نگهداري به دلايلي که گفته شد به روش دفع آفات با سموم شيميايي غير اقتصادي و بسيار گران مي باشد . عوارض استفاده از سموم شيميايي به مواردي که گفته شده خلاصه نمي شود در محيط هاي بازي کودکان و پارک هاي عمومي در کلان شهرها عوارض بسيار نامطلوب در سلامتي کودکان و سالمندان دارد .
لذا به خصوص در پارک ها و محيط هاي بازي کودکان استفاده از بازدارنده هاي بيو( غير شيميايي ) ضروري و اجتناب ناپذير مي باشد . اين شرکت با عنايت به مسبوقات فوق مطالعات وسيعي را در کشورهاي پيشرفته در برخورد با پديده آفت زدايي به عمل آورده و ره آورد آن موادي است که اينک به حول و قوه الهي به هموطنان عزيز معرفي مي شود .
پودر لسنيک :
جايگزين سموم شيميايي دفع افات در کشورهاي اروپايي استراليا ، مناطق حاره ، کشورهاي مشترک المنافع ، تايلند و غيره در پارک هاي عمومي ، نهالستانهاي بزرگ ، جنگل هاي مصنوعي ، باغات ميوه کاربرد وسيعي پيدا کرده است و در عمل بسيار موفق بوده است .پودر لسنيک به لحاظ اينکه 90% ترکيب آن از مواد معدني و برگرفته از طبيعت مي باشد بدون هر گونه عوارض بيولوژيکي ، ژئوپوليتيکي موثرترين پديده براي دفع و دور کردن آفات در مناطق گفته شده معمول پيدا کرده است.
از جهات اقتصادي در مقايسه با مشابه شيميايي به لحاظ موثر بودن آن و اندک بودن تعداد دفعات استفاده از توجيه بسيار بالايي برخوردار است .
طريقه استعمال پودر لسنيک :
مقدار مصرف به طور ميانگين براي هر درخت g 100 از پودر کافي است پودر لسنيک را به مقدار مورد نياز يا مقدار معادل آن آب مخلوط و ميکس مي کنيم . محلول بدست آمده ( ترکيبي از آب و پودر ) به مدت 2 ساعت در گالن هاي سر بسته نگهداري مي شود .پس از 2 ساعت محلول لسنيک آماده استفاده مي باشد توسط چرتکه آشکوب پايين درخت را ( تنه درخت از نقطه 0.0 تا ارتفاع حدود100 cm ) با محلول آغشته و لسنيک اندود مي کنيم . درخت از آفات ايمن مي شود .
کلمات کليدي: دفع آفات گياهي ، سمپاشي ،پودر لسنيک ،محلول پودر لسنيک ( پودر لسنيک و آب )،سر خرطومهاي گيلاس ،سرخرطومي سيب،سوسک گل خوار،کنه گالي گلابي _ درختان گلابي و سيب،کرم خوشه خوار انگور _ کرم برگ خوار مو ،طريقه استعمال پودر لسنيک

محلولها ، مخلوطهايي همگن هستند. محلولها را معمولا بر حسب حالت فيزيکي آنها طبقه بندي مي کنند محلولهاي گازي ، محلولهاي مايع و محلولهاي جامد. بعضي از آلي ...

پوشش هاي پودري شامل رنگدانه ها و افزودني هاي پخش شده در يک بايندر تشکيل دهنده فيلم ( رزين و عامل پخت) مي باشند که بصورت پودرهاي ريز توليد مي شوند . چن ...

دسته داروئي : محافظ و ضد التهاب پوست فرمول ام تي زد از اسانس مانت Mentha oil ، پودر تالک talc ، پودر زينک اکسايد Zinc oxide و عصاره توتال گلهاي کالان ...

محلولها ، مخلوطهايي همگن هستند. محلولها را معمولا بر حسب حالت فيزيکي آنها طبقه بندي مي‌کنند محلولهاي گازي ، محلولهاي مايع و محلولهاي جامد. بعضي از آلي ...

● نحوه گرفتگي فيزيکي منابع آبي داري ذرات ماسه به بزرگي دهانه ورودي و خروجي قطره چکانها از مهمترين عواملي هستند که باعث گرفتگي قطره چکانها از نوع فيزيک ...

وقتي شما در مورد تغذيه و مواد غذايي با همسايه تان، فروشنده مواد غذايي، دامپزشک يا متخصص پرورش دام صحبت مي کنيد مهم است که هر دو به يک زبان صحبت نماييد ...

▪ درمان با روغن کرچک : براي هر پرنده ۲ ۱۴ گرم . ● محلول هاي تغذيه اي محلول هاي ذيل مي توانند به عنوان تکميل کننده همراه با جيره هايي که درانرژي، اسيده ...

▪ نيتروژن نامحلول : وقتي تركيبات خوراكي تحت تأثير حرارت بيش از حد قرار مي گيرند نيتروژن موجود بصورت نامحلول در مي آيد و گاو به آساني قادر به هضم اين ن ...

دانلود نسخه PDF - محلول پودر لسنيک