up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله محلول هاي کود دهي PDF
QR code - محلول هاي کود دهي

محلول هاي کود دهي

استفاده از نشا در توليد سبزيجات

سبزيجات حاصل از نشا را مي توان زودتر از آنهايي که از دانه روئيده اند، برداشت نمود. پرورش دهندگاني که از نشا استفاده مي کنند، مي توانند از بازارهاي اول فصل بهرمند شوند و زمان لازم براي توليد يک محصول را کاهش دهند که به آن ها اين اجازه را مي دهد تا کشت دوم و سوم را در طي يک فصل رشد توليد نمايند. نشاهايي که در گلخانه پرورش مي يابند را مي توان بطور موثري در مقابل تنش محيطي، عوامل بيماريزا و آفات حشره اي حفظ نمود. نشاها مي توانند به پرورش دهندگان اجازه دهند تا ملاک هاي نزديک به واقعيت، شکل دهي مطلوب و سن فيزيولوژيکي يکسان گياهان را در داخل بلوک هاي مزرعه ايجاد نمايند.
درصورتيکه قيمت دانه بالا باشد، ممکن است استفاده از نشا، هزينۀ ايجاد يک کشت سبزي را کاهش دهد، چرا که بذر کمتري استفاده مي شود و نياز به تنک کردن و وجين زودهنگام را برطرف مي کند. همچنين، نشاها اجازه مي دهند تا از کود و آب آبياري استفادۀ موثرتري در طي مراحل اوليۀ رشد شود.
نشاکاري، هم نيروي کار و هم سرمايۀ بيشتري را طلب مي کند. توليد موفق نشا نيازمند ابزار پرورشي ضد عفوني شده، کنترل دما و نور، مديريت کارآمد آفات و امراض، و اقدامات بهداشتي مناسب است.
سازگاري گياه
موقعيکه گياهچه ها از گلخانه به مزرعه منتقل مي شوند، دچار شک نشا (يک رکود رشد) مي شوند. اينکه، يک گياه با چه سرعتي بر اين شک غلبه کند و خود را با زمين وفق دهد، بستگي دارد به نوع گياه، شرايط محيطي، کيفيت نشاهاي توليد شده، آماده سازي زمين، و رفتاري که در طي فرآيند نشاکاري با آن مي شود.
انواع گياهان مختلف، تفاوت زيادي در وفق پذيري با نشا کاري دارند. وفق پذيري يک گياه براي نشا کاري با توجه به سرعتي که ريشه هاي آسيب ديدۀ آن در طي نشا کاري، مجدداً ريشه بزنند و اينکه گياه به رشد متعارف برسد؛ تعيين مي شود. انواع سبزيجاتي که با نشا کاري بخوبي وفق مي پذيرند از اين قراراند: گوجه فرنگي، کاهو، کلم پيچ، کلم هاي دگمه اي و کلم سياه.
کرفس، پياز، فلفل، بادنجان و گل کلم وفق پذيري متوسطي با نشاکاري دارند. اما نشاکاري آنها موفق است. کدوئيان، لگوم ها و ذرت شيرين ريشه زايي مجدد بسيار کندي دارند اما درصورتيکه مزاحمت ريشه حداقل باشد، نشا کاري موفق است. بعنوان مثال، هندوانۀ بي دانه يکي از کدوئياني است که سالانه در هزاران ايکر نشا مي شود. محصولات نشايي راست ريشه از قبيل انواع شلغم، چغندر و هويج معمولاً منجر به تغيير شکل طبيعي ريشه و عوارض ناخوشايند گسترش ريشه مي شوند.
صدمات ريشه اي نشا
درصورتيکه نشاها در پشته ها، جعبه هاي کاشت، ظروف تخت، يا سيني هاي جداگانه پرورش داده شوند، در طي برداشتن گياهان از ظرف يا خاک، برخي از ريشه ها آسيب مي بينند. نشاهايي که از طريق اقدامات ذيل توليد مي شوند، شک نشا کمتري را تجربه کرده و سريعتر تثبيت مي شوند:
• گياهاني که فاصلۀ زيادي از هم دارند و عميق کشت مي شوند با رقابت کمتري مواجه باشند.
• گياهان بطور انفرادي پرورش يابند تا از پيچيدن ريشه در گياهان مجاور هم جلوگيري شود.
• نشاهاي توليدي بايد در موقع نشا کاري با خاک ريشه، تماس داشته باشند.
• گياهچه ها بايد تا سن مطلوبشان براي نشا کاري، رشد يابند.
• از هرس نمودن يا خشک کردن اندام هاي هوايي يا ريشه اجتناب شود.
درصورتيکه نشا هاي ريشه- لخت از خاک کشيده شوند و همچنين درصورتيکه ريشه ها عمداً هرس شوند، بيشترين صدمه [به آنها] وارد مي شود. سيستم هاي توليد نشا سيني انفرادي، بهم ريختگي تماس ريشه با خاک را به حداقل مي رساند. اما برخي صدمات در صورتي رخ مي دهند که گياهان از سيني ها کشيده شوند. کمترين صدمات، با ظروف فشردۀ تورب (گلدان هاي توربي) رخ مي دهد. چراکه ظروف گياهچه هم همراه نشا در زمين کشت مي شود.
ظروف نشا
سال ها پيش، نشاها در گلدان هاي سفالي، دانه هاي تورب يا گلدان هاي توربي توليد مي شدند. امروزه اغلب نشاها در سيني هاي polystyrene يا پلاستيکي پرورش مي يابند. اغلب اين سيني ها داراي حجره هايي به شکل مخروط يا هرم معکوس هستند که به سمت کف باريک مي شود. سيني هايي با حجره هاي 1.5 اينچ معمولاً داراي 128 حجره در هر سيني بوده و سيني هايي با حجره هاي 2.5 اينچ، تقريباً 72 حجره در هر سيني دارند. حجره هاي کوچکتر، هزينه هاي توليد و اندازۀ نشا را کاهش مي دهند؛ اما از آنجا که نشاي حاصل از حجرۀ کوچک، ترتيب ريشه اي بسيار کوچکتري دارد؛ بخش اعظمي از ارتباط ريشه- خاک در موقع کشيدن، بهم مي ريزد. حجره هاي کوچک همچنين زود رسي و کيفيت نشا را کاهش مي دهند. وفق پذيري گياه با نشا کاري و توانايي آن براي بازگشت سريع به رشد متعارف در زمين، توجهات مهمي در موقع تعيين مطلوب ترين اندازۀ حجره هستند.
از آنجا که سيني هاي نشا، مجدداً مورد استفاده قرار مي گيرند؛ مي بايد پس از هر بار مصرف، تميز شده تا از شيوع امراض جلوگيري شود. ظروف را مي توان با بخار يا محلول هاي بهداشتي ضد عفوني کرد. درصورتيکه شستشوي بهداشتي بطور ناقصي سيني ها را تميز کند يا اينکه ظروف پس از شستشو کاملاً هوادهي نشده باشند؛ مشکلات رخ مي دهند. بايد سيني ها را پس از مصرف تميز کرد و شست تا هيچ مخلوط کشتي در سيني ها باقي نماند. سپس بايد سيني ها را بخار دهي نمود يا بوسيلۀ يک محلول بهداشتي توصيه شد، تميز شوند. نمايندۀ امر کشاورزي شما يا يک مشاور مجاز کنترل آفات مي تواند در مورد موادي که در کشور شما براي تميز کردن سيني هاي نشا توصيه مي شوند؛ تجويز انجام دهد. پس از امور تميز نمودن، سيني ها را با آب خالص بشوئيد و اجازه دهيد تا سيني ها هوا خشک شوند تا از انتقال هر گونه مواد بهداشتي که ممکن است منجر به سمي شدن کشت هاي بعدي شود، جلوگيري شود. تعبيه هاي پلاستيکي يکبار مصرف موجود براي بعضي سيني هاي polystyrene درز هاي ناشي از تميز کردن با بخار را پوشش مي دهند، عمر سيني را افزايش داده و برداشتن گياهان را راحت تر مي کنند.
مخلوط کشت
يک مخلوط کشت براي انجام سه کار مورد استفاده قرار مي گيرد: براي گياه پشتيباني ايجاد مي کند، آب و مواد غذايي را حفظ مي کند، و به ريشه اجازه مي دهد تا گاز ها مبادله شوند. در انتخاب يک مخلوط کشت، چگالي حجمي و پتانسيل تهويه بسيار مورد اهميت قرار مي گيرد. با افزايش اندازۀ ذرات مخلوط، افزايش اندازۀ حجرۀ سيني و کنترل دقيق روابط آب- خاک، مي توان تهويۀ ريشه را افزايش داد.
لازم است که مخلوط کشت گلخانه عاري از هر گونه تخم حشرات، عوامل بيماري زا، نماتد ها و علف هاي هرز شود. اغلب مخلوط هاي تجاري نشا از پيش ضد عفوني شده اند. اجزاي اصلي مخلوط هاي پرورش، معمولاً پيت موس اسفناگوم، پرليت، ورميکوليت و يک عامل مرطوب کننده هستند. ديگر اجزايي که ممکن است وجود داشته باشند؛ شن شسته، پوست فرآوري شدۀ درخت، کود گياهي و ديگر ذرات جامد زنده را در بر مي گيرد. اغلب مخلوط هاي تجاري نشا بصورت دانه هاي ريزي درآمده اند تا پر کردن حجره هاي کوچک را تسهيل بخشيده و جوانه زني بذر مناسب باشد. مخلوط هاي مورد استفاده براي بستر سازي گياهان يا خاک گلداني، معمولاً درشت بافت هستند. مخلوطي را انتخاب کنيد که به خوبي زهکشي شود و تهويۀ کافي براي رشد موفق ريشه ر فراهم آورد. اما ظرفيت نگهداري آبي آن تصحيح شده باشد.
ممکن است مخلوط هاي تجاري غني از عناصر غذايي راه انداز و يا از آن فقير آن باشند. مخلوط هايي که کود هاي کند آزاد شونده دارند؛ حق انتخاب پرورش دهنده را مبني بر رشد کند گياه با مضايقه کردن مواد غذايي از بين مي برند. از خاک هاي مزرعه اي براي افزايش يا اصلاح مخلوط هاي ضد عفوني شدۀ کشت استفاده نکنيد. اين خاک، معمولاً زهکشي ضعيفي دارد و اغلب، آلوده به عوامل بيماري زا و تخم علف هرز مي باشد. هيچ مخلوط کشتي بطور منفرد براي تمامي موقعيت ها، از همه بهتر نيست.
روش هاي توليد نشا
سه روشي که براي توليد نشا مورد استفادۀ پرورش دهندگان سبزي در کاليفرنيا مورد استفاده قرار مي گيرد بدين قرار اند: نشاهاي مظروف پرورش گلخانه اي، توليد زميني نشا با پوشش هاي رديفي و بسترهاي گرم، و توليد مزرعه اي نشا در زمين باز.
گلخانه اي: توليد نشاهاي مظروف گلخانه اي متداول ترين و موفق ترين روش نشا کاري مورد استفاده در کاليفرنيا مي باشد. اين روش معمولاً شامل استفاده از ريل هاي T آلومينيمي است (شکل آنها در برش عرضي، بصورت T معکوس است). اين ريل ها به دقت فاصله داده شده اند تا لبه هاي سيني هاي نشا را در گلخانه، نگه دارند. سيني ها بطور دستي يا ماشيني با مخلوط کشت، پر مي شوند. بذور بطور دستي يا توسط ماشين هاي بذر کار خلأئي که يک عدد بذر را در هر حجرۀ سيني قرار مي دهند. در تميزي دستان و ابزارآلات مورد استفاده در توليد نشا و کشت بايد دقت نمود.
زميني: بسترهاي گرم. سابقاً، توليد زميني نشا از بسترهاي گرم براي توليد نشا (قلمه) هاي سيب زميني شيرين استفاده مي کرده اند. يک گودال کنده شده و با مواد آلي در حال تجزيه اي که گرما توليد مي کند؛ پر مي شود. مادۀآلي با لايۀ نرمي از خاک پوشانده مي شود. سيب زميني هاي شيرين بدقت بر روي لايۀ نرم خاکي قرار مي گيرند که موادآلي را مي پوشاند و از خاک اضافي براي پوشاندن سيب زميني هاي شيرين و پر کردن گودال استفاده مي شود. از تونل هاي پلاستيکي براي پوشاندن بسترها استفاده مي شود. تقريباً 500 پوند سيب زميني شيرين با اندازۀ متوسط قلمه هاي کافي براي 1 ايکر را توليد مي کند.
زميني: زمين. توليد نشاهاي ريشه لخت در توليد سبزيجات توصيه نمي شود. مزاياي نشاهاي گلخانه اي پرورش داده شده در ظرف به مطلوبيت بيشتر و بهبود محصول دهي کلي بر هزينۀ افزوده توليدشان غالب مي شود. نشاهاي ريشه لخت توليد شده در زمين کم هزينه تر از نشاهاي پرورش داده شده در ظرف هستند. اما نشاهاي ريشه لخت به اين خوبي، مجدداً تثبيت نمي شوند.
توليد نشاهاي ريشه لخت نيازمند محلي است که از بادهاي زياد در امان باشد و خاک بخوبي زهکشي شود و عاري از بيماري، نماتد و علف هرز باشد. بذر بر روي رديف هايي کشت مي شود که 6 تا 12 اينچ از هم فاصله داشته و فاصلۀ بين بذور بر روي رديف با توجه به نوع گياه از 1 تا 5 اينچ متغير است. آبياري باراني و پوشش هاي رديفي شناور براي حفاظت از سرمازدگي، مورد استفاده قرار مي گيرند. نشاهاي ريشه لخت پيش از برداشت از بسترهاي خزانه زير برشي مي شوند. زير برش کردن و جابجايي هاي متعدد، تارهاي کشندۀ ريشه را پاره کرده، گياهان جوان را زخمي مي کند و امراض را گسترش مي دهد.
آبياري و کود دهي
آبياري و کود دهي مناسب، در کنار هم، نشاهاي سالم و خوش فرمي را توليد مي کند که بلافاصله پس از نشا کاري مجدداً مستقر مي شوند. بکارگيري بيش از حد آب و کود، گياهاني درشت و سست توليد مي کند که در معرض امراض و آفات حشره اي هستند. استرس هاي آبي و غذايي، روش هاي مهمي هستند که بمنظور تغيير اندازه، شکل و سرعت رشد نشا و سخت شدن گياهچه ها؛ قبل از نشا کاري در مزرعه بکار مي روند.
در گلخانه ها، کودهاي قابل حل در محلول موجود مواد غذايي حل مي شوند که در فرآيندي بنام کودآب دهي در آب آبياري سنجيده مي شود. اگر بذر در مخلوطي کشت شده که داراي کودهاي راه انداز است؛ کودآب دهي براي 2 تا 3 هفته به تعويق مي افتد. در غير اينصورت، بايد کودآب دهي را در مرحلۀ اول برگ هاي حقيقي رشد گياه، آغاز نمود. محلول غذايي را بايد تا وقتي براي سيني هاي نشا ادامه داد که شروع به بيرون آمدن نمايد. که اين، به ما اين اطمينان را مي دهد که سيني ها به اندازۀ کافي، از مواد غذايي دريافت کرده اند و از تشکيل نمک ها جلوگيري مي کند. اغلب، محلول هاي غذايي اي بکار مي روند که غلظت مواد غذايي لازم براي هر کودآب دهي منفرد را کاهش دهد.
در اغلب روش ها، کودآب دهي روزانه ارجحيت دارد. براي کودآب دهي روزانه با غلظت هاي حدود 15 تا 30ppm ، نيتروژن شروع کنيد و درصورت لزوم، غلظت را تغيير دهيد. به مرور از نسبت هاي بيشتر نيتروژن براي گوجه فرنگي، فلفل، و محصولات کلمي، و از نسبت هاي کمتر براي کدوئيان، استفاده کنيد. اگر نمي توانيد کودآب دهي ها را بطور روزانه انجام دهيد. ليکن بايد نشاها را حداقل يکبار در هفته با غلظت هاي حدودppm200 کود دهي کنيد. فقط بايد کودهاي قابل حل در آب را براي ساخت محلول هاي غذايي، بکار بريد. از 30 اونس (هر اونس معادل28 گرم است) نيترات آمونيوم و 4 اونس نيترات پتاسيم در 100 گالن آب؛ براي يک محلول غذايي استفاده کنيد. که شامل ppm100 نيتروژن و پتاسيم مي باشد. با 10.5 اونس کود 12-12-12 محلول 100 گالن آب، محلول غذايي شامل ppm100، نيتروژن، فسفر و پتاسيم مي شود.
اگر کودهاي کامل N-P-K از قبيل 12-12-12 يا 20-20-20 در کودآب دهي نشا استفاده شود. محلول موجود کودي بايد قبل از مصرف در يک شيشۀ دهن گشاد تست شود. محلول موجود کودي را با آب آبياري مخلوط کنيد تا مطمئن شويد که فسفر داخل ترکيب، ته نشين نشده يا لخته نبندد. آخرين محلول کودآب دهي بايد در يک آبياري باراني، بر روي گياهان کمي تست شود تا مطمئن شويم که هيچ گياه سوزي اي (آسيب رسيدن به گياه) رخ نمي دهد.
افزايش نور و دي اکسيد کربن
افزايش دي اکسيد کربن و نور دهي اضافي نشان داده است که بر رشد نشا در گلخانه مي افزايد. اين عوامل مي توانند به پرورش دهندگان کمک کنند تا نشاهاي با کيفيتي توليد کنند، در حاليکه طول روز بسيار کوتاه، توليد را محدود مي کند. در توليد تجاري نشا، غني سازي CO2، فقط در عرض هاي شمالي جغرافيايي مزاياي بالقوه اي دارد؛ چرا که گلخانه ها براي بخش مهمي از روز بسته اند. نور دهي اضافي فقط در مناطقي که برق گران نيست و حرارت حاصل از لامپ ها به کاهش هزينه هاي ديگر گرمايي کمک مي کند؛ مفيد است.
سن نشا
نشا کاري در مرحلۀ اول دانهالي، شک نشا را کاهش مي دهد. بسياري از نشاها ممکن است به يک سن فيزيولوژيکي برسند که در آن، رشد زايشي شروع مي شود تا رشد رويشي. گلدهي قبل از بلوغ بسياري از نشاهاي مسن ميوه زودتر مي دهد. اما مقدار محصول آن را کم مي کند چرا که گياهان بسيار کوچک اند. در صورتيکه گياهان بدون صدمه رسيدن به تماس خاک به ريشه برداشت مي شوند. سيني هاي حجره اي نيازمند شرايط ريشه تنيده کندي هستند. نشاهاي ريشه تنيده، معمولاً بسيار کندتر از نشاهاي جوانتر دوباره مستقر مي شوند. بعضي اوقات لازمست نشاهاي گلخانه از بذوري که در جدول 1 ليست شده اند، پرورش يابند.
جدول1. زمان مورد نياز براي رشد نشا از دانه در گلخانه
کنگر فرنگي:7-6 کاهو:7-5 کلم بروکلي:7-5
طالبي:4-3 کلم پيچ:7-5 پياز:12-10
گل کلم:7-5 فلفل:8-6 کرفس:12-10 هندوانه: 4-3
کدوي تابستاني:4-3 خيار:4-3 سيب زميني:7-5 بادمجان:8-6
مديريت آفات و بيماري ها
يک گلخانۀ گرم و مرطوب، محيط مناسبي را براي رشد بيماري هاي گياهي فراهم مي کند. دانه هاي تميز و استريل، سيني هاي استريل و اقدامات بهداشتي مناسب در سطح گلخانه، قسمت هاي مهم در توليدات نشاکاري هستند. رطوبت نسبي کم داخل گلخانه نيز به کنترل بيماري ها کمک مي کند. آبياري و کود دهي تنها بايد زماني بکار برده شود که شاخ و برگ گياهان بتواند به سرعت خشک شود. اجازه ندهيد که کارگران در گلخانه دخانيات استعمال نمايند و قبل از آنکه دستان خود را در الکل بشويند با گياهان تماس داشته باشند. اسپري پاشي گياهان داخل سيني ها با باسيلوس تورينژنيس (BT) قبل از نشا کاري آنها در مزرعه، يک راه کار ضروري براي جلوگيري از حملۀ حشرات لپيدوپتروس در روزهاي اول داخل مزرعه است. راهکارهاي مديريت تلفيقي آفات (IPM) روي شبکه جهاني وب در وب سايت IPM دانشگاه کاليفرنيا قابل دسترسي است.
برس زني نشاها
تراکم زياد نشاها در سيني ها باعث طويل شدن سريع ساقۀ گياهان مي شود. اين مورد، سبب توليد گياهاني با ساقه هاي بلند و ضعيف که مستعد شکستگي در طول نشا کاري هستند؛ مي شود. برس زني (تحريک مکانيکي گياهچه ها) باعث کاهش طول ساقه در طول رشد گياه مي شود. تحقيقات روي سيب زميني نشان داده است که ده نوبت برس زني آرام(که با يک برس چوبي تميز و به آرامي به قسمت بالايي گياهچه ها زده شده است )در هر روز از شروع رسيدن به ارتفاع 52 2 اينچ (6cm ) بطور قابل توجهي ارتفاع نشا را کاهش مي دهد گياهان مورد مطالعه اي که برس مي شدند؛ هر روز 12 0 اينچ (6mm) و بقيه هر روز 24 0 اينچ(mm3) رشد مي کردند. ارتفاع نهايي بصورت مستقيم با تعداد دفعات دريافت برس زني توسط گياه ارتباط داشت. برس زني درمورد خانواده solanaceous (شامل سيب زميني فلفل و بادمجان ) بطور موفقيت آميزي انجام شده ولي در مورد کدوئيان که نسبت به برس زني حساس و آسيب پذيرند بايد مراقب بود.
مقاوم سازي نشاها
مقاوم سازي عبارت است از قراردادن گياهان نشا در درجه حرارت و رطوبت هاي کمتر و بيشتر به منظور اينکه در برابر استرس هاي مزرعه تحمل بيشتري داشته باشند مقام سازي، آبداري نشاها را کاهش مي دهد؛ روزنه هاي آنها را مي بندد و خروج بخار از آنها را کاهش مي دهد و تعادل هورموني آنها را تغيير مي دهد (افزايش ابسايزيک اسيد ABA). که همه اينها سرعت رشد را افزايش مي دهد. بعد از مقام سازي گياهان بايد همواره قبل از نشا کاري بطور کامل آب دريافت کنند. مقام سازي زياد گياهان انرژي ذخيره شده در آنها را خارج مي کند. درجه مقاوم سازي بايد با توجه به شرايط محيطي و مزرعه در نظر گرفته شود شرايط مطلوب نشا کاري و آماده سازي صحيح مزرعه نياز به مقاوم سازي را کاهش مي دهد.
آرايش شاخ و برگ و ريشه
آرايش شاخ و برگ وريشۀ نشا يک روش قديمي است که عموماً بد تعبير شده است و تقريباً همواره زيان آور است. قصد مطلوب، کاهش از دست دادن آب و رطوبتي است که توسط برگ ها تقاضا مي شود. در واقعيت منبعي از فتوسنتز (انرژي گياه) از بين مي رود. با اين حال، باقيماندۀ فتوسنتز براي رشد جوانه در دوباره سازي ريشه مصرف مي شود. در بعضي مواقع، آرايش شاخ و برگ، لازم و ضروري مي شود. هنگامي که نشا کاري بايد به تأخير بيفتد، آرايش شاخ و برگ مي تواند انتخاب درست و لازمي براي نگهداري گياه تا زمان نشا کاري باشد.
آبياري نشاها
در نشا کاري بايد به يکي از دو صورت استفاده شود. يا بايد مزرعه فوراً قبل از نشا کاري آبياري شود و يا اينکه بايد، آب داخل سوراخ نشا کاري همراه با نشا ريخته شود. برقراري دوبارۀ نشا هنگامي که آب در محيط اطراف ريشۀ نشا بکار برده مي شود؛ بهبود مي يابد. اين عمل، ذخيرۀ آب موقتي را فراهم مي کند و به ذرات خاک براي تماس نزديک تر با ريشه کمک مي کند. براي رشد ميانه گياه بايد يک لايه از خاک مزرعه براي جلوگيري از تلف شدن رطوبت استفاده شود.
آب دهي و قرار دهي نشا در عمق مناسب؛ برداشت نشا را درخشکي مزرعه بطور قابل توجهي کاهش مي دهد. سوراخ هاي نشا کاري بايد داراي اندازه و عمق مناسبي باشند تا بدون صدمه زدن به نشا؛ اجازۀ قرارگيري در سوراخ را به آن بدهد. خميدگي ريشه ها در طول نشا کاري (ريشۀJ شکل) مي تواند سبب برقراري آهسته تر نشا و کاهش زود رسي آن شود. نشا هاي با طول بلند سيستم ريشه، اغلب بايد در يک شيار کوچکتر از خود قرار داده شوند و با خاک پوشانده شوند. اين روش (ريشه هايL شکل) نسبت به قطع سيستم ريشه براي آسانتر شدن کاربرد آن ارجحيت دارد.
افزايش ناچيزي در عمق کاشت توسط يک داروي محرک رشد در بعضي از محصولات سبزيجات نشان داده مي شود. مقدار استاندارد عموماً در نشاي سيب زميني و فلفل (پائين اولين برگ کامل) رشد و عملکرد سريعتر را افزايش مي دهد.
محلول هاي کود دهي اوليه
محلول هاي رقيق از کودهاي محلول در آب معمولاً در زمان نشا کاري بمنظور تحريک رشد سريع استفاده مي شود. استفاده از آب اغلب بيشتر از مواد غذايي به گياه کمک مي کند. محلول هاي اوليه بصورت معمولي حاوي مقادير کم P, N و K و مقادير متنوعي از ريز مغذي ها مي باشد. استفاده از کودهاي کنستانتره در نشا کاري مي تواند به ريشه آسيب بزند و باعث استرس آب در نشا شود.
ضد تعرق
باقي ماندن درست تعادل آبي در نشا براي بقا و برقراري نشا در خاک مهم است. ضد تعرق مي تواند اتلاف آب را در سطح برگ ها بوسيلۀ بسته شدن روزنه ها يا ايجاد سد فيزيکي در برابر تلف شدن آب کاهش دهد. اگر شما از ضد تعرق استفاده نمائيد. آن ها را قبل از خارج کردن نشاها از درون سيني هايشان بکار بريد.

● کربوهيدرات منبع مهم غذايي کربوهيدراتها ، منبع مهم غذايي اند. کربوهيدراتها همچنين به عنوان واحدهاي سازنده چربيها و نوکلئيک اسيدها عمل مي کنند. سلولز ...

● تعريف: کود سبز شامل گياهي است که آنرا قبل از کاشت محصول اصلي کشت کرده و بعد از مقداري رشد سبزينه آنرا به زمين بر مي گردانند بدون اينکه از اين گياه م ...

گاه کلي فرمالدئيد ، گازي با بوي تند است. اين ترکيب ساده‌ترين عضو گروه آلدئيدها بوده ، فرمول شيميايي آن HCHO است. فرمالدئيد اولين بار توسط دانشمند روسي ...

ما در خانه برخي مواد را نگهداري و مرتبا مورد مصرف قرار مي دهيم که در حقيقت سمي بوده و براي سلامت ما و محيط زندگي مان مضرند، اما به دليل ناآگاهي احتياط ...

● چرا ماساژ مي دهيم؟ يادگيري و انجام ماساژ کودک، کار بسيار ساده اي است. چند وسيله کوچک لازم داردو هيچ هزينه اي در بر ندارد، مگر مقداري وقت. منافع دراز ...

چاي (Camellia sinensis) يکي از نوشيدنيهاي عمده و ساده درجهان بالاخص در کشور ما مي باشد. مصرف سرانه چاي در کشور حدود ۷ ۱ کيلوگرم بوده و حدود ۶ ۱ برابر ...

● نحوه گرفتگي فيزيکي منابع آبي داري ذرات ماسه به بزرگي دهانه ورودي و خروجي قطره چکانها از مهمترين عواملي هستند که باعث گرفتگي قطره چکانها از نوع فيزيک ...

اين مطالعه اثر اوزون را به عنوان ضد عفوني کننده در ضد عفوني کردن ذرت نگهداري شده در انبار ارزيابي ميکند . تيمار با اوزون با غلظت ppm ۵۰ براي سه روز مو ...

دانلود نسخه PDF - محلول هاي کود دهي