up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله محدوده هاي پروتئيني PDF
QR code - محدوده هاي پروتئيني

محدوده هاي پروتئيني

محدود كننده ها و بازدارنده غذايي

-محدوده هاي پروتئيني :
بازدارنده هاي آنزيم پروتئاز – محدود کننده تريپسين و کيموتريپسين
محدود کننده هاي پروتئيني در منابع گياهي خصوصا گلومها وجود دارند .
سوياي خام حاوي عناصري است که منابعي براي تريپسين در امر شکستن ژلاتين مي گردد .
سويا يکي از منابع غني پروتئين گياهي است و حاوي 40 تا 50 درصد پروتئين است اما سويا چون داراي عناصر ضد مغزي است در هضم و جذب منابع پروتئيني اختلاط ايجاد مي شود .
باز دارنده خالص تريپسين موجب ترشح بيش از حد آنزيم هاي مترشحه از پانکراس و نهايتا بزرگ شدن پانکراس مي گردد .
اين بازدارنده روند رها سازي اسيد آمينه ضروري چون ميتونين را آهسته ميکند
خنثي سازي اثر بازدارنده هاي ضد آنزيمي پروتئاز :
از روش هاي متعدد حرارت دهي همچون تست کردن- پختن- جوشاندن در آب- تشعشع با گاما- مادون قرمز-ميکروويو- تست کردن خشک براي خنثي کردن اثرمهلک بازدارنده هاي تريپسيني استفاده مي شود .
قابليت اثر گذاري اين روشها به مقدار رطوبت- اندازه اجسام – شدت دما و مدت زمان حرارت دهي بستگي دارد .
روش هاي بررسي فعاليت محدود کننده هاي تريپسين:
اساس متداول ترين روش ارزيابي تعيين کميت فعاليت محدود کننده تريپسين روشي است که در آن چگونه گي محدود شدن فعاليت تريپسين گاوي در سوبستراي سنتزي به نام N- آلفا-Dو –L آرژانتين-P- نيترويونيليد مورد بررسي قرار گرفت .
روش کروماتوگرافي افينيتي با استفاده از تريپسين تسبيت شده براي اجتناب از تداخل ساير محدود کننده هاي غير پروتئيني بکار گرفته مي شود . روش جديدي در علم ايمني شناسي بکار رفته که ميتوان دو منع کننده STIو BBTI را به راحتي تفکيک و اندازه گيري نمود.
روشهاي کنترل کيفي بازدارنده تريپسين عبارتند از سنجش اوره آز- جذب کروزول قرمز – انديس قدرت هضم پروتئين و انديس حلاليت نيتروژن همبستگي خوبي بين فعاليت بازدارندگي تريپسين و نتايج حاصل از بکار گيري روشهاي فوق به دست آمده است .
2- لکتين ها
لکتين ها گروهي از ترکيبات ضد مغذي پروتئيني هستند که در بافتهاي گياهي و حيواني وجود دارند. در بافتهاي گياهي عمدتا در دانه يافت مي شود هر چند در ريشه گياهان نيز حضور دارند. همچنين منابع لگومينه نيز سر شار از لکتين مي باشد . لکتين ها در اصل گليکو پروتئين هايي هستند که نوع قند موجود در ترکيبات آنها بر حسب نوع ليکتن متفاوت است في المثل قند لکتين سويا از نوع مانوز مي باشد .
درجه سميت
درجه سميت لکتين ها متفاوت بوده و حتي بعضي از آنها مثل لکتين موجود در گوجه فرنگي اصلا سمي نمي باشد . در ضمن تاثير ليکتن اختصاصي بوده و قابليت مضر بودن لکتين بستگي به نوع حيوان دارد مثلا لکتين موجود در نخود هر چند براي خوک مضر است ليکن براي موش ضرري ندارد . دليل اين امر اختصاصي بودن قابليت لکتين هاي متفاوت در امر چسباندن گلبول هاي قرمز به يکديگر مي باشد .
چگونه گي عمل آن :
ممکن است ميکروب هاي دستگاه گوارش لکتين را به مواد سمي تبديل کنند چرا که مصرف لکتين در جوجه هاي که دستگاه گوارش آنها عاري از لکتين است عارضه اي به همراه ندارد. اثر ضد مغذي لکتين بيشتر به علت ترکيب و چسبندگي آن با موکوس ديواره روده است و موجب صدمه زدن به سلول هاي ديواره مي شود و نتيجتا اثر سوء بر جذب مواد مغذي خواهد داشت .يکي از دلايل عمده اي که موجب بازدارندگي لکتين ها مي گردد قابليت بالاي آنها در مقابل آنزيم هاي پروتئاز است . اين خاصيت لکتين ها بدليل وجود اتصالهايي است که بين پروتئين و قند ها مي باشد و حتي 2=PH دستگاه گوارش را نيز تحمل مي کند .لکتين ها با اتصال به سلول هاي اپيتليال روده همچنين موجب رشد غير طبيعي و برگشت ناپذير روده ميشود چگونگي تاثير گذاري لکتين بر روند رشد روده چندان شناخته شده نيست. در هر حال سرعت رشد روده مي تواند آنچنان باشد که پروتئين مصرفي حيوان بيشتر صرف اين مهم گردد و از طرفي ديگر به خاطر تاثير متابوليسم لکتين بر سلول هاي اپيتليوم همواره مقادير زيادي پروتئين دفع شود تا حدي که جيره حاوي پروتئين بيش از حد محاسبه شده نيز نتواند جوابگوي ساير نياز هاي حيوان گردد .
3- تانن ها خواص فيزيکي و شيميايي:
تانن ها ترکيباتي هستند که داراي عوامل فنل و گلوکز در مولکول خود مي باشند ازت نداشته- قابل تبلور نبوده- اما قالض هستند و با املاح آهن رسوب آبي- سياه يا سبز مي دهند . وزن ملکولي تانن ها حدود 500دالتون است . در حالت خالص تودهاي بي شکل بي رنگ و با مزه تلخ و گس مي باشند . در واقع مزه گسي و تلخي موجود در تانن ها موجب مقبوليت بعضي از مواد غذايي مثل چاي- آبجو- کاکائو و شکلات مي گردد .
خواص ضد تغذيه اي تانن ها:
1. مهمترين خاصيت تانن ها قابليت آنها در ترکيب با پروتئين است بنابر اين موجب بازدارندگي عمل آنزيم ها مي شوند هر اختلال در عملکرد آنزيم ها موجب فعال شدن بي رويه پانکراس و نهايتا بزرک شدن غير طبيعي آن مي گردد .
2. تانن ها همچنين موجب عدم کارايي سلولاز گرديده و در نتيجه جذب سلولز را مختل مي سازد .
3. کاهش اشتها
4. موجب خشک شدن دهان- هز دست رفتن موکوس – ادم اپيتليال- خارش – صدمه به مجراي دستگاه گوارش جذب بيشتر تانن و نهايتا ايجاد مسموميت مي گردد. به نظر مي رسد تاثير اصلي تانن بر ديواره دستگاه گوارش طيور منجر به ضخيم شدن چينه دان زخمي شدن دئودنيوم و ساييدگي جداره هاي داخلي دستگاه گوارش شود و نتيجه مستقيم اين پديده ها کاهش هضم مواد خوراکي مي باشد .
5. از آنجايي که تانن موجب مختل شدن فعاليت آنزيم هاي مورد استفاده در امر هضم نشاسته مي شود در نتيجه انرژي مصرفي نيز کاهش مي يابد .
6. شواهد جديدي دال بر اختلال تانن در بهره وري از محتويات معدني- خصوصا کلسيم و آهن مواد خوراکي بدست آمده است وليکن چگونه گي اين پديده هنوز روشن نيست .
7. وجود تانن در جيره غذايي طيور گوشتي اشکالات اسکلتي حاصله از هر گونه عدم توازن محتويات مغذي خوراک کصرفي را تشديد مي کند .
8. وجود 2% تا 4% تانن در جيره غذايي مرغ هاي تخم گذار موجب بروز اختلالات گستردهاي چه در امر کميت و چه کيفيت تخم هاي توليدي مي گردد .
9. جيره غذايي حاوي بيش از 5% تانن ميتواند منجر مرگ و مير طيور گردد.
روشهاي کاهش و مهار اثر تانن در منابع خوراکي
(الف) روش فيزيکي:
خيساندن و پختن
انبار داري غير هوازي سورگم در 25 درجه سانتي گراد به مدت 10 روز موجب کاهش 70% تانن مي شود .
از آنجايي که بيشتر تانن در پوست سخت منبع خوراکي فرار دارد پاکسازي پوست سخت از منبع خوراکي يکي از روش هايي است که ميتوان تا حد زيادي از حضور تانن کاست .
روش شيميايي :
از جمله محلول هاي شيمياي متداول براي پاک نومدن مواد خوراکي از تانن خيساندن آنها در محلول نمک طعام NOAH است .
با استفاده از اکسيد کلسيم يا آهک (CAO) ميتوان تا 100% تانن موجود در سويا را خنثي نمود . به نظر مي رسد به کار گيري NH4OH نه تنها موجب کاهش تانن مي گردد بلکه ازت غير پروتئنيي مواد خوراکي را نيز افزايش مي دهد .
از فرمالدئيد نيز براي خنثي سازي تانن در سورگم استفاده شده که نتايج خوبي بدست آمده است .
جوشاندن کنجاله دانه سال در اسيد کلريدريک 1 0 نرمال ميتواند موجب حذف 61%تانن موجود گردد .
ترکيبات شيمايي چون استن هر چندهم که بسيار موثر است ليکن به دليل هزينه بالاي آن مقرون به صرفه نمي باشد .
خواص و ساختار شيميايي ساپونين ها:
از لحاظ شيميايي ساپونين ها به دو گروه استروئيد ها و تري ترپنو ييد ها تقسيم مي شوند . تري تر پنو ييد ها به نوبه خود بر اساس محتويات يه اوراسان اولئا نان و لوپان تقسيم پذير هستند .
ساپونين ها مختلف داراي ساختار شيميايي متفاوتي هستند هر چند تعداد زيادي از ساپونين ها شناسائي و يا ايزوله نشده اند ليکن اين يک حقيقت کاملا محرز است که بعضي از گياهان مي توانند حاوي چند نوع ساپونين باشند .
عوارض ناشي از مصرف منابع ساپونين دار :
در نشخوار کنندگان توليد مفادير بسيار بالايي حباب هاي گازي حاصل از تخمير مواد غذائي که نهايتا منجر به نفخ مي گردد .
طيور حساسيت زيادي به ساپونين ها دارند . حضور 20% يونجه در جيره طيور ميتواند معادل 3 0% ساپونين داشته باشد موجب کاهش شديد رشد مي گردد همين مقدار در خوراک خوک تاثير بسزايي ندارد .
موجب عدم ترشح آنزيم هاي دستگاه گوارش مي شود.
کاهش فعاليت آنزيم هايي مثل آلفا- کيموتريپسين را موجب مي گردد.
توانايي تشکيل ترکيبات با کلسترول داشته موجب کاهش بي رويه کلسترول خون مي شوند.
اختلال در موکوس هاي سلول ديواره روده کوچک که باعث جلوگيري از تحرک تبادل و انتقال مواد مغذي از ديواره روده مي شود .
تنفس تشديد و غير منظم مي گردد.
قابليت نفوذ پذيري سلول ها را تغيير داده و منجر به مسموميت زايي مي شود .
افزايش ترشح بزاق استفراغ و اسهال مي گردد .
در عملکرد کبد و کليه اختلال ايجاد مي کند .
روش هاي تعيين کمي ساپونين ها
تعيين خاصيت فعاليت هموليتيک:
از عدم رسوب پذيري سلول هاي قرمز خون ميتوان به شدت قابليت هموليتيک کردن پي برد از شاخص هموليتيک کردن مه يک نسبت عددي بين بين وزن محلول معرف و پائين ترين وزن ساپونين که هنوز توانائي هموليز کردن دارد به عنوان فعاليت هموليتيکي استفاده مي شود .
مخلوط و تکان دادن محلول حاوي 5 ميلي ليتر1 0 0 – 1%ساپونين در M 15 از K2 HPO4 به مدت يک دقيقه در استوانه مدرج و ميزان کف توليد شده اندازه گيري مي شود .
اندازه گيري ساپونين با روش هاي کروماتو گرافي کاغذي در جوار روش گراويمتري کاربرد وسيعي در تعيين کميت ساپونين ها دارد .

گوشي تلفن بي سيم را برمي داريم، شماره مشترك موردنظر را مي گيريم، ناگهان صدايي ناآشنا به گوش ما مي رسد، آنوقت است كه مي فهميم ناخواسته به مكالمه تلفني ...

با پيشرفت علم تغذيه تامين پروتئين در رژيم غذايي، امري ضروري براي رشد و نمو و ضامن سلامت افراد جامعه به شمار مي رود. اين در حالي است که براي استفاده از ...

مقدمه: خاك بعنوان بستري براي محل استقرار و رشد گياهان در ارزيابي‌هاي اكولوژيك از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. خاك هاي مناطق بياباني شامل گروهي از خاك ه ...

چند ماه پيش، مدير عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: «در صورت بروز شرايط بحراني، ۲۵ درصد از آب شرب مردم شهر تهران از طريق آب هاي بسته بندي تامين م ...

به همان اندازه که محبوبيت قارچ در رژيم غذايي آمريکايي افزايش مي يابد، علاقه مند ي براي تخصص يافتن در امور مربوط به قارچ ، تبديل به يک سرگرمي و نيز تجا ...

● انگور مواد غذائي به قسمتهائي از بدنه ي گياهان و نسوج حيوانات اطلاق مي شود که براي انسان قابل خوردن بوده و معده و روده ي بشر توانا به هضم و جذب آن با ...

کره کشوري است که مردم آن به غذا اهميت فراواني مي دهند و معتقدند مصرف غذاهاي بخارپزشده مفيد است. آنها روغن کنجد زياد مصرف مي کنند و سير و پياز پرمصرف ت ...

دانلود نسخه PDF - محدوده هاي پروتئيني