up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله مثلث (Tri) PDF
QR code - مثلث (Tri)

مثلث (Tri)

▪زمان رسيدن به نصف النهار : ۱۴ آذر؛
مساحت : ۱۳۲ درجه مربع
چرا مردم باستان بايد سه ستاره را به عنوان يک صورت فلکي انتخاب و نام مثلث را به آن ها بدهند. معلوم نيست! ولي به هر تقدير، اين مجموعه کوچک و کم فروغ از دوران کلاسيک شناخته شده بوده است. ممکن است براي عده اي اين صورت فلکي يادآور دلتاي روي نيل باشد و نزد افرادي ديگر، شکل سه گوش جزيره سيسيل را تداعي کند.
▪ستاره ها
آلفاي مثلث، داراي طيف F۶ –IVقدر ۴ ۳ و در فاصله ۵۳ سال نوري از ما قرار دارد.
▪اجرام عمقي آسمان
M۱۳ به عنوان يکي از اعضاي «گروه محلي» کهکشان ها و در فاصله ۲ ۲ ميليون سال نوري از ما، احتمالاً دومين کهکشان مارپيچي نزديک به کهکشان راه شيري مي باشد که مشاهده آن از درون تلسکوپ هاي کوچک هم مقدور است. اين کهکشان در نزديکي مرز غربي مثل با حوت قرار گرفته و از قدر ششم با اندازه۵ ۱ × ۲ درجه است. از آنجا که کهکشان مذکور تا اين اندازه بزرگ است، لذا پرتوهاي آن به شدت پخش مي شوند و در نتيجه باعث تقليل درخشندگي ظاهري آن مي گردد. بنابراين براي مشاهده آن نياز به يک شب صاف و تاريک است. بعضي از ستاره شناساني که داراي چشمان تيزبين هستند، مي گويند که توانسته اند M۳۳ را در شب هاي کاملاً مناسب، با چشم غيرمسلح هم ببينند.
●ممسک العنان (Aur) ارابه ران يا عنان دار
رسيدن به نصف النهار : ۲۰ دي ؛
مساحت : ۶۵۷ درجه مربع
ممسک العنان يکي از قديمي ترين صورت هاي فلکي است که در اساطير يوناني پيوسته يادآور مخترع لنگ ارابه مي باشد. شکل ظاهري آن معمولاً به صورت چوپاني است که بزغاله اي را در دست دارد.
▪ ستاره ها
ستاره آلفاي صورت فلکي ارابه ران يک ستاره غول زرد به نام عيوق است که در آسمان، ششمين ستاره درخشان محسوب مي شود. وقتي که در اوايل شب در آسمان شمال شرق طلوع مي کند، طلايه دار آغاز پاييز و طلوع صورت هاي فلکي ثور و جبار از صور فلکي آسمان فصل زمستان است. نوع طيف G۶ – III قدر آن ۱ ۰ و داراي فاصله ۴۲ سال نوري مي باشد.
▪ اجرام عمقي آسمان
ارابه ران که در امتداد راه شيري نشسته، داراي چهار خوشه ستاره اي بزرگ قابل مشاهده است. M۳۶ خوشه باز و بزرگي با قدر حدود ۴، که به فاصله ۳۷۰۰ سال نوري است، شامل حدود ۶۰ ستاره مي باشد. يکي ديگر از خوشه هاي بزرگ، M۳۷ به صورت باز و با قدر ۶ داراي ۱۵۰ ستاره است. M۳۸ خوشه اي با ۱۰۰ ستاره و قدر هفتم مي باشد. NGC۲۲۸۱ هم داراي قدر ۷ و ۳۰ ستاره در سطحي با قطر يک ششم درجه است.
●ميزان (Lib) ترازو
زمان رسيدن به نصف النهار : ۳۰ خرداد ؛
مساحت : ۵۳۸ درجه مربع
ستارگان اين بخش از آسمان در امتداد دايرهٔ البروج، در ابتدا و در اصل چنگال هاي صورت فلکي مجاور يعني عقرب را نشان مي دادند. اسامي ستارگان درخشان تر ميزان، گوياي اين وابستگي در گذشته است. احتمالاً از زمان امپراتوري رو، صورت فلکي ميزان حالت مجزا و مستقل به خود گرفته است. در آن ايام خورشيد در موقع اعتدال پاييزي (حدود اول مهر) يعني زماني که طول روز و شب يکسان مي شود ، وارد ميزان مي گرديد. به همين لحاظ ستارگان ميزان حالت تعادل و ترازو را داشتند.
▪ستاره ها
ستاره آلفاي صورت فلکي ميزان به نام کفه جنوبي، به جاي لغت عربي «چنگال جنوبي» آمده است. اين ستاره به نظر مي رسد که دو تايي است، اما احتمال هم مي رود که يک جفتي اپتيکي با فاصله بسيار زياد باشد که به هم ارتباط ندارند و فقط به علت قرار گرفتن آن ها در راستاي ديد ما از زمين چنين حالتي را نشان مي دهند. ستاره درخشان اين دو ستاره ، ستاره اي با طيف A۳ III ، قدر ۸ ۲ و فاصله حدود ۶۵ سال نوري است. ستاره از نوع F۵ –IVو قدر شمالي طيف آن از نوع B۸ – III با قدر ۶ ۲ و فاصله ۱۰۰ سال نوري است.
▪ اجرام عمقي آسمان
هيچ کدام به سادگي قابل مشاهده نيستند.
●نهر (Eri) جوي، رودخانه فلکي
زمان رسيدن به نصف النهار، ۱۵ دي ؛
مساحت : ۱۱۳۸ درجه مربع
صورت فلکي نهر، دومين صورت از نظر طول (بعد از مار آبي ، شجاع) و ششمين صورت فلکي از لحاظ بزرگي است. اين مجموعه از ستارگان ضعيف، از دوران باستان به نام روخانه (معمولاً اشاره اي به رودخانه فرات يا نيل) شناخته شده اند. صورت فلکي نهر ابتدا به طرف غرب و صورت فلکي قيطس مي پيچد، سپس به جنوب و بين صور فلکي کوره و اسکنه از صورت هاي فلکي نيم کره جنوبي آسمان مي رود. در دوران کلاسيک جنوبي ترين حد اين صورت فلکي به ستاره ظليم يا تتاي نهر مي رسيد. اما بعداً حد آن تا ستاره آخرالنهر يعني آلفاي صورت نهر که ستاره اي است از قدر يکم ادامه يافت، که در نقشه مقابل متأسفانه اين سمت نشان دادن نشده است.
▪ستاره ها
ستاره آلفا يا آخر النهر از لغت عربي «انتهاي رودخانه» گرفته شده، اين ستاره فقط از عرض هاي جغرافيايي پايين تر از ۳۰ درجه شمالي ديده مي شود که بر روي اين نقشه رسم نگرديده (بنابراين از تهران ديده نمي شود) ، طيف آن از نوعV B۳ قدرش ۵ ۰ و با ما ۶۹ سال نوري فاصله دارد.
▪ اجرام عمقي آسمان
Ic۲۱۱۸ يک سحابي خيلي عظيم انعکاسي ( حدود ۴۰× ۱۴۰ دقيقه قوسي) است که دقيقاً در زير ستاره بتا به فاصله ۵ ۲ درجه اي شمال غربي ستاره رجل جبار واقع شده است و احتمالاً از نور تابي آن ستاره درخشان، منور مي گردد. در مسير صورت فلکي نهر چندين ده کهکشان کم فروغ (قدر کمتر از ۱۰) قرار گرفته است.

● پيشينه واژه مثلث برمودا اولين بار در سال ۱۹۶۴ توسط وينسنت گاديس استفاده شد. او در مقاله اي با همين نام براي اولين بار از مفقود شدن تعداد زيادي هواپي ...

تاريخ علم به آدمي ياري مي رساند تا «دانش» را از «شبه دانش» و «درست» را از «نادرست» تشخيص دهد و در بند خرافه و موهومات گرفتار نشود. در ميان تاريخ علم، ...

▪ هوا با سرعت کافي و مناسب وارد سالن ميگردد و سپس با هواي داخل سالن ترکيب ميشود. ▪ در صورت عدم ايجاد يک خلاء جزئي در داخل سالن هواکش هاي خروجي تنها مي ...

رشد جوجه ها از جنبه اقتصادي بستگي به طراحي صحيح جايگاه پرورش طيور و همچنين شرايط آب و هوايي منطقه دارد. در صورتي که محل نگهداري طيور فاقد اصول علمي و ...

مثلثي است متساوي الاضلاع که هر ضلع آن مربوط به 3 عنصر اصلي هر خاک يعني ماسه، سيلت و رس است. براي اينکه بدانيم نمونه خاک در چه محدوده بافتي قرار مي گير ...

نگاهي به روش هاي تعيين فاصله ستارگان . . . تماشاي تک تک ستارگان در شب ما را ترغيب مي کند که بدانيم اين ستاره هاي غول پيکر که به سبب فاصله زيادشان، از ...

با تغيير فصل علاوه بر طبيعت، آسمان شب نيز تغيير و تحولاتي پيدا مي کند. خداحافظي صور فلکي تابستاني و آمدن صور فلکي زمستاني به اسمان. هر رصدگري که آسمان ...

● مقدمه : اين صورت فلكي كوچك اما درخشان در بين ميل هاي ۳۰+ تا ۴۰+ درجه شمالي و بعد ۱۸ تا ۱۹ ساعت قرار گرفته است .پنجمين ستاره پر نور آسمان ،آلفا- شليا ...

دانلود نسخه PDF - مثلث (Tri)