up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله مبردها PDF
QR code - مبردها

مبردها

براي انتقال حرارت از داخل يک محفظه يا اتاق به خارج , احتياج به يک واسطه است. در يک سيستم سرد کننده مکانيکي استاندارد , عمل گرفتن حرارت با تبخير مايعي در دستگاه تبخير (Evaporator), و پس دادن آن در دستگاه تقطير (Condenser) صورت مي گيرد و اين امر باعث تغيير حالت ماده سرمازا از بخار به مايع مي گردد. مايعاتي که بتوانند به سهولت از مايع به بخار و بالعکس تبديل شوند به عنوان واسطه انتقال حرارت به کار برده مي شوند, زيرا اين تغيير حالت باعث تغيير حرارت نيز مي گردد .برخي از اين مواد سرمازا از مواد ديگر مناسب تر هستند .
● خصوصيات مواد سرمازا :
▪ سيالي که به عنوان ماده سرمازا مورد استفاده قرار مي گيرد بايد داراي کيفيات زير باشد:
۱) سمي نباشد.
۲) قابل انفجار نباشد .
۳) اکسيد کننده نباشد .
۴) قابل اشتعال نباشد .
۵) در صورت نشت به سهولت قابل تشخيص باشد
۶) محل نشت آن قابل تعيين باشد .
۷) قادر به عمل کردن در فشار کم باشد (نقطه جوش پايين) .
۸) از نوع گازهاي پايدار باشد .
۹) قسمت هايي که در داخل مايع حرکت مي کند به سهولت قابل روغنکاري باشند.
۱۰) تنفس کردن آن مضر نباشد .
۱۱) داراي گرماي نهان متعادلي براي مقدار تبخير در واحد زمان باشد .
۱۲) جابجايي نسبي آن براي ايجاد مقدار معيني برودت کم باشد .
۱۳) داراي کمترين اختلاف, بين فشار تبخير و تقطير باشد .
ماده سرمازا نبايد خورنده باشد (ايجاد زنگ زدگي کند) تا ساختن تمام قطعات سيستم از فلزات معمولي با عمر خدمتي طولاني تر عملي گردد.
مبناي مقايسه مواد سرمازاي به کار رفته در صنعت سرد کنندگي , بر اساس حرارت تبخير ۵ درجه فارنهايت و حرارت تقطير ۶۸ درجه فارنهايت است .
● شناسايي مواد سرمازا بوسيله شماره گذاري :
روش جديد مشخص کردن مواد سرما زا در صنايع تبريد , شماره گذاري اين مواد است . پيش حرف R که مخفف کلمه REFRIGERANT به معناي سرمازا است نوشته مي شود. روش مشخص نمودن شماره اي توسط انجمن مهندسين تهويه ,تبريد و حرارت مرکزي آمريکا متداول شده است .
● طبقه بندي مواد سرما زا :
▪ اين مواد بوسيله دو سازمان ملي آمريکايي به نام هاي :
The national refrigeration safety code
The national board of fire underwriters طبقه بندي شده اند.
▪ سازمان اول تمام مايعات سرمازا به سه گروه زير تقسيم بندي مي کند:
گروه اول) بي خطر ترين مواد که شامل R-۵۰۰,R-۱۴,R-۱۳,R-۵۰۲,R-۷۴۴ R-۱۳BL,R-۲۲,R-۳۰,R-۱۲,R-۱۱۴,R-۲۱,R-۱۱,R-۱۱۳ مي باشد.
گروه دوم) مواد سمي و تا حدي قابل اشتعال که شاملR-۷۱۷,R-۴۰,R-۷۶۴, R-۱۱۳۰,R-۱۶۰,R-۶۱۱ مي باشد.
گروه سوم) مواد قابل اشتعال که شامل R-۵۰,R-۱۱۵۰,R-۱۷۰,R-۲۹۰-
مي باشد.
● ۲۲-R (دي کلرودي فلورو متان ) (CCl۲F۲) :
ماده اي است بيرنگ تقريبا بي بو و در فشار اتمسفر داراي نقطه جوشي معادل ۷ ۲۱ درجه فارنهايت است . ماده اي غير سمي و غير قابل اشتعال است و خورنده نيست , از نظر شيميايي در حرارت هاي عملياتي بي اثر است و از نظر حرارتي تا ۱۰۲۲ درجه پايدار باقي مي ماند .
۱۲- R داراي گرماي نهان نسبتا پايين است و براي مصرف در دستگاه هاي کوچک تر مناسب مي باشد , زيرا گردش مقدار زيادي ماده سرما زا امکان استفاده از مکانيزم هاي عملياتي و تنظيم دقيق تر و در عين حال با حساسيت کمتر را ميسر مي کند . از اين مبرد در کمپرسور هاي پيستوني و دوراني و انواع بزرگ گريز از مرکزي استفاده مي شود .
اين ماده در فشار هاي سر , و معکوس (پس فشار) کم , ولي مثبت با يک بازدهي حجمي خوب کار مي کند , ۱۲- R , در ۵ درجه فارنهايت , فشاري معادل ۵ ۲۶ پوند بر اينچ مربع مطلق , و در ۸۶ درجه فارنهايت داراي فشاري مطلق معادل ۸ ۱۰۸ پوند بر اينچ مربع است .
گرماي نهان آن در ۵ درجه فارنهايت ۲ ۶۸ بي-تي- يو است و نشت آن به سهولت و با استفاده از نشت ياب الکترونيکي يا مشعل هالايد مشخص مي گردد.
در حرارت صفر درجه مقدار کمي آب در ۱۲-R حل مي شود که نسبت آن بر حسب وزن ۶ در مليون است . مايعي که توليد مي شود تا حدودي بر روي اکثر فلزات معمولي که در ساختمان دستگاه هاي سرد کننده استفاده مي شود , ايجاد زنگ مي کند . اضافه کردن روغن هاي معدني هيچگونه اثري در ايجاد رنگ بوسيله مايع ندارد ولي احتمالا کم رنگ شدن مايع به وسيله آب را کاهش مي دهد . حساسيت ماده ۱۲-R نسبت به آب در مقايسه با ۲۲-R و ۵۰۲-R بيشتر است . تا ۹۰ درجه قابل حل شدن در روغن است . در اين حرارت روغن شروع به جدا شدن مي کند و به علت سبک تر بودن وزن در سطح آن جمع مي شود .
به کار بردن ۳۰ پوند از اين ماده به ازاي هر ۱۰۰۰ فوت مکعب فضاي تهويه شده کاملا بي خطر است .
اين ماده در سيلندر هاي به اندازه مختلف عرضه مي شود و احتمالا در قوطي هاي سر بسته و محکم نيز يافت مي شود . کد رنگي مخصوص ۱۲- R سفيد است .
● ۲۲-R منوکلرودي فلورو متان (CHCLF۲)
۲۲-R يک ماده سرمازاي مصنوعي است که انحصارا براي دستگاه هاي تبريدي که درجه تبخير پاييني دارند ساخته شده است . يکي از موارد استفاده آن در دستگاه هاي انجماد سريع است که حرارت آن ها بين ۲۰ تا ۴۰ درجه فارنهايت حفظ مي گردد . همچنين در دستگاه هاي تهويه مطبوع و يخچال هاي خانگي نيز به طور موفقيت آميزي مورد استفاده قرار گرفته است . ۲۲-R فقط در کمپرسورهاي پيستوني به کار گرفته مي شوند و فشار عملياتي آن به نحوي است که براي نيل به درجات پايين , نيازي به کار کردن در فشار هاي کمتر از جو نيست . گرماي نهان آن به ازاي هر پوند در ۵ درجه فارنهايت ۲۱ ۹۳ بي-تي-يو است . فشار عادي سر کمپرسور در ۸۶ درجه ۸۲ ۱۷۲ پوند بر اينچ مربع مطلق است .
۲۲-R ماده اي پايدار ,غير سمي ,بدون اثر اکسيد کنندگي , بي آزار و غير قابل اشتعال است . فشار اواپراتور در ۵ درجه فارنهايت ۴۳ پوند بر اينچ مربع است . حلاليت آن در آب ۳ برابر ۱۲-R است . بنابراين رطوبت در اين ماده بايد حداقل باشد .به همين دليل استفاده از رطوبت گير و خشک کن در اين مورد بيشتر است .
به علت تمايل شديد تر ۲۲-R به آب تعداد بيشتري رطوبت گير براي خشک کردن آن لازم است. ۲۲-R تا حرارت۱۶درجه فارنهايت در روغن حل مي شود وپس از ان روغن شروع به جدا شدن نموده و چون از مايع سبک تر است در سطح آن جمع مي شود. وجود نشت را مي توان به وسيله ي نشت ياب الکترونيکي و يا مشعل هالايد تيين کرد.
● مواد سرما زا ي مخلوط:
همانطور که از نامشان پيداست , اين مواد مخلوطي از دو يا چند ماده ي سرما زا هستند, ولي مانند يک ماده سرما زاي واحد عمل مي کنند. و چهار نوع متداولتر آنها عبارتند از:
۱)R-۵۰۰ که مخلوطي است از ۸ ۷۳ درصد R-۱۲ و ۲ ۲۶ درصد R-۱۵۲a
۲)R-۵۰۲ که مخلوطي است از۸ ۴۸ درصد R-۲۲ و ۲ ۵۱درصد R-۱۱۵
۳) که مخلوطي است از ۱ ۴۱ درصد R-۲۳ و ۹ ۵۹ درصد R-۱۳
۴) که مخلوطي است از ۲ ۴۸ درصد R-۳۲ و ۸ ۵۱ درصد R-۱۱۵
اين مواد سرما زا موادي ثبت شده هستند که مراحل ترکيب آنها پيچيده است و متصدي سرويس نبايد با اختلاط مواد مبرد اقدام به ساختن ماده اي مخصوص بنمايد.

براي انتقال حرارت از داخل يك محفظه يا اتاق به خارج , احتياج به يك واسطه است. در يك سيستم سرد كننده مكانيكي استاندارد , عمل گرفتن حرارت با تبخير مايعي ...

امروزه در صنعت تبريد بيشتر از کمپرسورهاي پيستوني استفاده مي شود . در اين نوع کمپرسور ها نيز از حرکت رفت و آمدي پيستون سيال را متراکم مي نمائيم . اين ن ...

امروزه در صنعت تبريد بيشتر از کمپرسورهاي پيستوني استفاده مي شود . در اين نوع کمپرسور ها نيز از حرکت رفت و آمدي پيستون سيال را متراکم مي نمائيم . اين ن ...

● تقسيم بندي چيلرها چيلرها از جمله تجهيزات بسيار مهم در سرمايش هستند که به طور کلي مي توان آنها را به دو دسته چيلرهاي تراکمي و چيلرهاي جذبي تقسيم کرد. ...

دانلود نسخه PDF - مبردها