up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله مبارزه تلفيقي با مينوزها PDF
QR code - مبارزه تلفيقي با مينوزها

مبارزه تلفيقي با مينوزها

مينوز هاي برگ

چرخه زندگي
مينوز شمشاد: حشهر نر در بهار هنگام شکوفه کردن گياهان ظاهر مي‌شود و سپس حشره ماده شروع به تخمگذاري در سطح زيرين برگها مي‌کند. بطوريکه هر تخم را بطور عميق در بافت برگ قرار مي‌دهد. بطور متوسط 29 عدد تخم مي‌گذارد و ساعاتي پس از گذاشتن اولين تخمها مي‌ميرد. تخمها پس از حدو سه هفته باز مي‌شوند و لاروهاي جوان شروع به تغذيه از قسمتهاي نرم از بافت پارانشيم مي‌کنند.
معدنها يا تاولهاي بزرگ از اواسط تابستان تا بهار بعدي قابل ديدن هستند. اين حشرات زمستان را بصورت لارو درون برگها مي‌گذارنند. در بهار مجدداً فعاليت خود را آغاز مي‌کنند و بسرعت مي‌رويند. جمعيتها در اواخر ماه آوريل ديده مي‌شوند. در هر سال هم يک نسل دارند.
مينوز کيالک: حشره بالغ در ماه مي (MAY) زمانيکه اولين برگها و شکوفه‌ها شروع به باز شدن مي‌کنند، ظاهر مي‌شوند. در هر برگ 51 تخم بصورت انفرادي و در لايه اپيدرم در سطح بالايي برگها مي‌گذارند. لاروها بمدت 2 هفته بين دو سطح برگ تغذيه مي‌کند. آنها بيشتر بسمت حاشيه برگها تونل مي‌کنند. در اواسط جولاي شاخ و برگ را ترک مي‌کنند و به زمين مي‌افتند و شروع به ساختن خانه‌هاي گلي جهت زمستانگذارني مي‌کنند. در هر سال يک نسل توليد مي‌کنند.
مينوز بلوط: حشره ماده مينوز بلوط تخمهايش را بر روي سطح برگ مي‌گذارد و هر لارو جوان برگ را سوراخ مي‌کند و در درون آن اقدام به ايجاد تونل‌هايي در جهات مختلف مي‌نمايد. اگر تونلها در برگها بسيار زياد ب اشند مرگ برگ را در پي خواهد داشت. عموماً بلوطهاي سفيد و قرمز مورد حمله قرا رمي‌گيرند. لاروها سپس درون برگها تبديل به شفيره مي‌شوند و سپس بهمان صورت در برگهاي خشک شده در روي زمين زمستانگذراني مي‌کنند. بسته به منطقه و گونه مينوز از 52 نسل در سال توليد مي‌کنند.
مينوز فان: حشره بالغ تخمها را بصورت انفرادي و در برگهاي جوان مي‌گذارد. فانهاي خاکستري، کاغذي و سفيد از ميزبانهاي مطلوب آن بشمار مي‌روند. اين مينوز بندرت از فانهاي سياه، زرد، سفيد اروپايي يا رودخانه‌اي تغذيه مي‌کند. لاروها از بين دو سطح بالايي و زيرين برگ تغ ذيه مي‌کنند و يک تاول پوک را در آن ايجاد مي‌کنند. دوره لاروي در 1510 روز بطول مي‌انجامد. زماينه لارو بالغ مي‌شود سوراخي را سرتاسر برگ ايجاد مي‌کند و به زمين مي‌افتد. سپس خانه‌اي مي‌سازد و تبديل به شفيره مي‌شود. سه هفته طول مي‌کشد تا به حشره بالغ تبديل شود. در هر سال 42 نسل توليد مي‌کند.
مينوز راج: حشرات بالغ در حدود ماده مي (MAY) پس از اينکه چندين برگ جديد تشکيل شدند ظاهر مي‌گردند که ممکن است بيشتر از چند هفته ادامه پيدا کند. حشرات ماده تخمهايشان را در شکافهاي سطح زيرين برگها مي‌گذراند. لاروها بحض اينکه از تخم بيرون مي‌آيند دالان‌هاي بلند و باريکي در برگها ايجاد مي‌کنند. پس از تغذيه به شفيره تبديل مي‌شود و درون برگها زمستانگذاراني مي‌کنند يک نسل در سال توليد مي‌کنند.
خسارت
مينوها باعث ايجاد لکه‌هاي زرد در برگها و ريختن نابهنگام آنها مي‌شوند. اين گياهان ضعيف مي‌شوند و شاخ و برگ کم پشتي دارند. ادامه هجوم اين آفات باعث خشکيدن سرشاخه‌ها و ضعيفي بيش از حد گياهان مي‌شود و همچنين باعث مستعد شدن آنها در مقابل بيماريها و از بين رفتن قسمتهاي زرد گياه در زمستان و سرما مي‌شود. يمنوز کيالک مي‌تواند آفت بسيار مهمي عليه ديگر گياهان گونه Crataegus SP باشد. درختان مورد حمله شديد اين آفت از دور به رنگ قهوه‌اي ديده مي‌شوند و بنظر مي‌رسند که بوسيله آتش سوزانده شده‌اند. خ سارت اين درختان مدت زمان زيادي طول نمي‌کشد اما باعث کاهش زيبايي و بازار پسندي مي شود. مينوز بلوط معمولاً باعث خسارت جدي در گياهان نمي‌شود. اگر طول دوره خسارت زايي آفت بالا باشد باعث کاهش ارزش گياهان زينتي مي‌شود. مينوز فان بوسيله درختان قوي جذب مي‌شود و اين گياهان معمولاً چندين سال در برابر هجوم اين آفت مقاومت مي‌کنند. خسارت عمده اين گياه باعث کاهش زيبايي و بازارپسندي گياهان ميزبان است مينوز راج در دو مرحله حشره بالغ و لاروي باعث خسارت درختان مي‌شود. حشرات بالغ در اثر تغذيه باعث ايجاد زخهاي گرد و کوچک در روي برگ مي‌شوند و همچنين در اثر تغذيه نامنظم باعث بد شکل شدن برگها مي‌شود. خسارت شديد مي‌تواند ب اعث ريختن برگها مي‌شود بخصوص اينکه درخت تا بهار سال آينده بدون برگ باقي مي‌ماند. اين خسارت مي‌تواند مخرب باشد بخصوص زمان فروش راجهاي کريسمس.
در جاهايي که اين آفت بمقدار زيادي وجود دارد باعث کاهش قدرت رشد و نيرو و توان درختان مي‌شود. در صورت حمله شديد آفت گياهان بهيچ وجه قابل استفاده نيست.
مبارزه غير شيميايي
کنترل اکثر مينوزها بوسيله سوختن برگها در پاييز امکانپذير است زيرا که لاروها يا شفيره‌ها درون برگها زمستانگذارني مي‌کنند.
مبارزه شيميايي
سموم زيادي جهت مبارزه با مينوزهايي که در شاخ و برگهاي ريخته شده روي زمين زمستانگذراني مي‌کنند قابل دسترس است و مي‌بايست در مرحله تخم‌گذاري آفت در شاخ و برگها استفاده شود.
مينوز لکه گرد
Leucoptera scitella
(Lep: Lyontiidae)
اين حشره تاکنون در استانهاي تهران، مرکزي، گرگان، منطقه شاهرود، خراسان، آذربايجان و اصفهان ديده شده است ولي احتمال دارد در ساير نقاط مهم ميوه‌خيز کشور نيز فعاليتي داشته باشد. فعاليت اين حشره تاکنون روي سيب، گلابي، به، گيلاس، آلبالو، گوجه، آلو، ازگيل و تمشک ديده مي‌شود.
زيست‌شناسي
اين آفت در نقاطي با ارتفاع حدود 2000 متر داراي سه نسل در ارتفاع 2200 متر داراي دو نسل و در نواحي مانند کرج چهار نسل در سال دارد. زمستان را به صورت شفيره داخل پله زرد پوستکهاي تنه و شاخه‌هاي قطور درختان و داخل شکاف‌هاي موجود روي آنها، محل انشعاب شاخه‌ها، داخل علف‌ها، روي برگهاي خشک ريخته شده درخت ميزبان و داخل شکافهاي موجود در خاک پاي درختان به سر مي‌برد. جفت‌گيري پروانه‌ها تقريباً بلافاصله بعد از خروج آنها از پيله‌هاي شفيرگي آغاز و تخمريزي نيز به فاصله کوتاهي صورت مي‌گيرد.
تخم‌ها به صورت انفرادي و در سطح زيرين برگها قرار داده مي‌شوند. تعداد تخم‌ها حداقل 33 و حداکثر 84 و متوسط 58 عدد مي‌باشد. دوره جنيني در نسلهاي مختلف متفاوت است. در نسلهاي تابستانه اين دوره در نقاط مرتفع (1950 متر) 12 تا 15 روز و در کرج 7 تا 10 روزم ي‌باشد.
لاروها از محل اتصال تخم به برگ اپيدرم تحتاني برگ را سوراخ کرده و دخل پارانشيم شده و خود را به زير اپيدرم فوقاني برگها مي‌رسانند. دالان‌ها گهگاه و مخصوصاً در گلابي رنگي قهوه‌اي و تيره دارند. فضولات لاروي در مسير حرکت لارو درد اخل دالان ديده مي‌شوند. لاروها پس از رسيدن به نهايت رشد، پوسته دالان خود را در سطح روئي برگ پاره کرده و در خارج از آن در جستجوي محل مناسب براي شفيره شدن برمي‌آيند. در اين زمان است که مي‌توان تعداد زيادي از آنها را در حالتي آويزان از شاخ و برگ درختان ديد که درصد رساند خود به قسمت‌هاي پاييني درختان و يا سطح خاک مي‌باشند.
کنترل:
مينوزها داراي دشمنان طبيعي زيادي مي باشند بنابراين بايد از سمپاشي بي رويه خوداري کرد.
کنترل شيميايي:
1-ديفلوبنزورون(ديميلين) WP25% به نسبت 5 . در هزار به محض تفريخ تخمها
2-دلتامترين(دسيس) EC2.5% به نسبت 5 . در هزار
3-پرمترين(آمبوش) EC25% به نسبت 5 . در هزار
4-فن پروپاترين(دانتيل) EC10% به نسبت 6 . در هزار
5-استامي پرايد(موسيپلان) SP20% به نسبت 5 . در هزار
مبارزه تلفيقي با مينوزها
اين آفت داراي دشمنان طبيعي متعددي است که در برنامه مبارزه تلفيقي بايد به آنها توجه داشت و با جلوگيري از سم‌پاشي‌هاي بي‌رويه نسبت به حفظ و حمايت آنها اقدام نمود.
تعداد نسل هر چهار گونه در نقاط مختلف مشابه يکديگر است به عبارت ديگر در نقاط بسيار مرتفع (2200 متري) همه آنها دو نسل و در نقاط بينابيني (حدود 2000 متر) همه آنها سه نسل و در مناقي شبيه کرج همه آنها چهار نسل در سال دارند. شروع و پايان نسلها در همه نقاط تحت بررسي تقريباً مشابه مي‌باشد.
با توجه به موارد فوق به اين نتيجه مي‌رسيم که در زمينه مبارزه شيميايي بر عليه اين مينوزها مي‌توانيم مبارزه را بر اساس مهمترين آنها در منطقه برنامه‌ريزي نمود و همه را به عنوان يک گونه تلقي نماييم. اصولاً در مورد مينوزها و بر اساس تجارب ساليان اخير اگر مبارزه خوب انجام شود حتي در نقاطي با چار نسل حداکثر دو سم‌پاشي کافي خواهد بود. نکته‌اي که از اهميت زيادي برخوردار نباشد بهتر است که در صورت لزوم مبارزه را روي نسل دوم پياده کرد و در آن صورت اين سم‌پاشي را مي‌توان با سم‌پاشي عليه نسل اول کرم سيب تلفيق نمود. در همين رابطه خوشبختانه مبارزه با نسل سوم تفاوت چنداني از نظر زماني با زمان مبارزه با نسل دوم کرم سيب نخواهد داشت. يک چنين تلفيقي را در نقاط دو و چهار نسلي نيز مي‌توان در مورد کرم سيب و اين مينوزها انجام داد. ولي اگر در ارتفاعات مبارزه عليه نسل اول مينوزها الزامي باشد در آن صورت مي‌توان سم‌پاشي عليه آنها را با سم‌پاشي عليه ليسه‌ها که در نقاط مرتفع تقريباً از جمعيتي قابل توجه برخوردارند تلفيق نمود.
عمليات شخم پاييزه پس از ريختن برگها نيز مي‌تواند از تراکم آفت بکاهد.
سرشاخه خوار هلو ((Peach twig borer
Anarsia lineatelia
(Lep: Gelechiidae)
در اکثر استانهاي کشور انتشار داشته و از آفات مهم درختان هلو، بادام، زردآلو، آلو، سيب و خرمالو مي‌باشد. همچنين به قيسي، زالزالک و ازگيل نيز خسارت مي‌زند. خسارت آن در درجه اول روي انواع زردآلو مي‌باشد. لاروها اين حشره در اول بهار غالباً داخل سرشاخه‌ها شده و باعث خشک شدن آنها و ايجاد سرشاخه‌هاي فرعي مي‌گردند. در نسل بعد وارد ميوه هلو، بادام و آلو شده و همراه با کرم سيب و کرم آلو موجب از بين رفتن آنها مي‌گردند.
زيست‌شناسي:
اين حشره زمستان را به صورت لارو سن 2 در داخل جوانه‌هاي درختان مي‌گذارند. لاروها در مرحله Pink يا صورتي شدن غنچه‌ها از محلهاي زمستاني، خارج ابتدا از غنچه‌ها و سپس از گلها تغذيه مي‌نمايند. بعد از ريزش گلبرگها وارد سرشاخه‌هاي جوان شده و از بالا به سمت پايين شروع به تغذيه مي‌نمايند. لاروها هنگامي که به قسمت‌هاي سخت و خشبي رسيدند آن را ترک نموده و سرشاخه ديگري را مورد حمله قرار مي‌دهند. لاروها سپس ميوه‌هاي نارس را مورد حمله قرار مي‌دهند. سوراخ ورودي لاروهاي مزبور اکثراً در محل اتصال دم به ميوه قرار دارد که اين امر موجب ريزش ميوه‌ها مي‌گردد. لاروها پس از رشد کامل از ميوه خارج مي‌شوند و در شکاف کلوخه‌هاي سطح خاک، برگهاي پوسيده و لابه‌لاي علفهاي هرز زيرد رختان پس از تنيدن پيله فوق‌العاده ظريف تبديل به شفيره مي‌شوند. گاهي شفيره در شکاف تنه و شاخه‌هاي قطور درختان تشکيل مي‌گردد. در شرايط دماوند ظهور حشرات کامل نسل زمستاني از اواخر خردادماه شروع مي‌گردد. پروانه‌ها پس از جفت‌گيري تخم‌هاي خود را به صورت انفرادي و بندرت در دسته‌هاي چندتايي مي‌گذراند. پروانه‌هاي اين نسل تقريباً کليه تخمهاي خود را بر روي ميوه‌ها و بندرت روي قسمتهاي انتهايي سرشاخه‌هاي جوان و سلولزي مي‌گذراند. حشرات کاملي که از اين نسل ايجاد مي‌گردند مجدداً روي سرشاخه‌ها تخمريزي مي‌کنند و لاروهاي حاصله زمستان گذراني مي‌نمايند. اين حشره در شرايط متفاوت 2 تا 3 نسل دارد.
کنترل:
1. مبارزه مکانيکي: جمع‌آوري ميوه‌هاي آلوده ريخته شده و معدوم کردن آنها چه در نسل زمستاني و چه در نسل اول تابستاني، همچنين هرس بهاره درختان قبل از کامل شدن دوران تغذيه لاروهاي داخل شاخه در کاهش جمعيت آفت بسيار مهم است.
2. پيش آگاهي: استفاده از فرمون جنسي (با نام تجارتي Anamone) براي تعيين تاريخ دقيق سم‌پاشي بسيار مفيد است. بهترين زمان سم‌پاشي براي نسل اول در مرحله Pink و مرحله ريزش گلبرگها(همراه با هرس) و در نسل دوم در اواسط تيرماه است که در اين موقع ميوه‌هاي قيسي تازه شروع به تغيير رنگ نموده‌اند.
3. کنترل شيميايي: ازسموم نفوذي مانند ديازينون استفاده مي کنيم
مينوز لکه مارپيچي برگ
Lyonetia clerkella
(Lep: Lyonetiidae)
اين حشره در استانهاي تهران، مرکزي، خراسان، آذربايجان، کردستان، باختران و اصفهان روي سيب، گلابي، به، گيلاس، آلبالو، گوجه، آلو، زالزالک و ازگيل ديده شده است.
زيست‌شناسي
تعداد نسل آن مانند گونه قبل مي‌باشد. زمستان را به صورت حشره کامل در پناهگاههاي مختلف از جمله زير پوستک‌هاي تنه و شاخه‌ها، لابه‌لاي برگهاي ريخته، زير بقاياي گياهي و داخل دالانهاي خالي حشرات چوبخوار و پناهگاههاي مختلف موجود در خاک مي‌گذراند. خروج حشرات کامل در بهار با باز شدن جوانه‌هاي برگ هم زمان مي‌باشد. در اين زمان گلها هنوز نشکفته‌اند. به نظر مي‌رسد که حشرات کامل به محض خروج بدون اينکه تغذيه‌اي بنمايند، جفت‌گيري مي‌کنند.
تخمها به صورت انفرادي در سطح زيرين برگ گذاشته مي‌شوند. حشره ماده تخم خود ار زير اپيدرم مي‌گذارد. اولين دالان‌هاي لاروي را مي‌توان بلافاصله پس از گل ديد. دالان لاروي باريک و بلند و مارپيچ است. طول اين دالانها گهگاه از ده سانتي‌متر نيز تجاوز مي‌نمايد. خسارت ناشي از لاروهاي اين نسل ناچيز است که علت اصلي آن را بايد تلفات شديد حشرات کامل در طول زمستان دانست.
شفيره خارج از دالان لاروي و داخل پيله سفيد رنگي به شکل گهواره که در چهار گونه خود بوسيله تار به سطح برگ چسبيده است، تشکيل مي‌شود. لارو براي شفيره شدن معمولاً برگهايي را انتخاب مي‌کند که عاري از دالان لاروي باشند. لاروها معمولاً به صورت گروهي در يک مکان شفيره مي‌شوند. شفيره‌ها در هر دو سطح برگ ديده مي‌شوند. ولي در کل تعداد آنها در سطح زيرين برگها بيشتراز سطح روئي است.
کنترل:
مينوزها داراي دشمنان طبيعي زيادي مي باشند بنابراين بايد از سمپاشي بي رويه خوداري کرد.
کنترل شيميايي:
1-ديفلوبنزورون(ديميلين) WP25% به نسبت 5 . در هزار به محض تفريخ تخمها
2-دلتامترين(دسيس) EC2.5% به نسبت 5 . در هزار
3-پرمترين(آمبوش) EC25% به نسبت 5 . در هزار
4-فن پروپاترين(دانتيل) EC10% به نسبت 6 . در هزار
5-استامي پرايد(موسيپلان) SP20% به نسبت 5 . در هزار
مبارزه تلفيقي با مينوزها
اين آفت داراي دشمنان طبيعي متعددي است که در برنامه مبارزه تلفيقي بايد به آنها توجه داشت و با جلوگيري از سم‌پاشي‌هاي بي‌رويه نسبت به حفظ و حمايت آنها اقدام نمود.
تعداد نسل هر چهار گونه در نقاط مختلف مشابه يکديگر است به عبارت ديگر در نقاط بسيار مرتفع (2200 متري) همه آنها دو نسل و در نقاط بينابيني (حدود 2000 متر) همه آنها سه نسل و در مناقي شبيه کرج همه آنها چهار نسل در سال دارند. شروع و پايان نسلها در همه نقاط تحت بررسي تقريباً مشابه مي‌باشد.
با توجه به موارد فوق به اين نتيجه مي‌رسيم که در زمينه مبارزه شيميايي بر عليه اين مينوزها مي‌توانيم مبارزه را بر اساس مهمترين آنها در منطقه برنامه‌ريزي نمود و همه را به عنوان يک گونه تلقي نماييم. اصولاً در مورد مينوزها و بر اساس تجارب ساليان اخير اگر مبارزه خوب انجام شود حتي در نقاطي با چار نسل حداکثر دو سم‌پاشي کافي خواهد بود. نکته‌اي که از اهميت زيادي برخوردار نباشد بهتر است که در صورت لزوم مبارزه را روي نسل دوم پياده کرد و در آن صورت اين سم‌پاشي را مي‌توان با سم‌پاشي عليه نسل اول کرم سيب تلفيق نمود. در همين رابطه خوشبختانه مبارزه با نسل سوم تفاوت چنداني از نظر زماني با زمان مبارزه با نسل دوم کرم سيب نخواهد داشت. يک چنين تلفيقي را در نقاط دو و چهار نسلي نيز مي‌توان در مورد کرم سيب و اين مينوزها انجام داد. ولي اگر در ارتفاعات مبارزه عليه نسل اول مينوزها الزامي باشد در آن صورت مي‌توان سم‌پاشي عليه آنها را با سم‌پاشي عليه ليسه‌ها که در نقاط مرتفع تقريباً از جمعيتي قابل توجه برخوردارند تلفيق نمود.
عمليات شخم پاييزه پس از ريختن برگها نيز مي‌تواند از تراکم آفت بکاهد
مينوز لکه تاولي زير برگ
Phyllonorycter blancardella
(Lep: Gracillariidae)
اين حشره تاکنون در استانهاي تهران، مرکزي، خراسان، آذربايجان، اصفهان، لرستان و همدان ديده شده است. گياه ميزبان آن در درجه اول سيب بوده و بعد از آن گوجه، آلو، ازگيل، گيلاس، آلبالو، گلابي، به و زالزالک قرار دارند.
زيست‌شناسي
تعداد نسل آن مانند گونه اول و زسمتان را به صورت شفيره داخل دالانهاي لاروي در برگهاي ريخته شده درختان ميزبان مي‌گذارند. اوج پرواز پروانه‌هاي حاصل از شفيره‌هاي زمستان گذران در جريان شکوفايي گلها مي‌باشد. تخمگذاري تقريباً بلافاصله پس از خروج حشرات کامل و جفت‌گيري آنها صورت مي‌گيرد.
تخم‌ها روي سطح زيرين برگها به طور انفرادي گذاشته مي‌شوند. دوره جنيني تخم در نسل اول از 11 تا 22 روز در نقاط مختلف متفاوت است. لاروها در موقع خروج پوسته تخم را در محل اتصال آن به اپيدرم تحتاي برگ سوراخ کرده و از همانجا داخل نسج برگ مي‌شوند. محل تغذيه لارو در تمام سنين بين دو اپيدرم مي‌باشد. دالان لاروي بسيار مشخص است بدين معني که در کل بيضوي بوده و طول آن 10 تا 12.5 و عرض آن 5 تا 7 ميليمتر مي‌باشد. رنگ دالان در سطح زيرين برگ سبز است. دور تا دور دالان رنگي روشن‌تر از خود دالان دارد. اپيدرم تحتاني برگ در محل دالان قدري متورم شده در حاليکه در اپيدرم فوقاني چنين حالتي وجود ندارد و در عوض محل دالان که سبز کم رنگ است به علت تغذيه مخصوص لارو داراي نقاط تيره و روشن مي‌باشد. بدين معني که لاروها در ضخامت برگ تغذيه نقطه به نقطه کرده و در نتيجه اپيدرم فوقاني چنين حالتي را به خود مي‌گيرد. لارو براي شفيره شدن از دالان خارج نمي‌شود ولي مقداري از آن از دهانه سوراخ خروجي بيرون مي‌ماند به طوريکه پروانه بتواند به راحتي خارج گردد. در اين حالت پوسته شفيرگي تا مدت‌ها در دهانه سوراخ خروجي به چشم مي‌خورد.
کنترل:
مينوزها داراي دشمنان طبيعي زيادي مي باشند بنابراين بايد از سمپاشي بي رويه خوداري کرد.
کنترل شيميايي:
1-ديفلوبنزورون(ديميلين) WP25% به نسبت 5 . در هزار به محض تفريخ تخمها
2-دلتامترين(دسيس) EC2.5% به نسبت 5 . در هزار
3-پرمترين(آمبوش) EC25% به نسبت 5 . در هزار
4-فن پروپاترين(دانتيل) EC10% به نسبت 6 . در هزار
5-استامي پرايد(موسيپلان) SP20% به نسبت 5 . در هزار
مبارزه تلفيقي با مينوزها
اين آفت داراي دشمنان طبيعي متعددي است که در برنامه مبارزه تلفيقي بايد به آنها توجه داشت و با جلوگيري از سم‌پاشي‌هاي بي‌رويه نسبت به حفظ و حمايت آنها اقدام نمود.
تعداد نسل هر چهار گونه در نقاط مختلف مشابه يکديگر است به عبارت ديگر در نقاط بسيار مرتفع (2200 متري) همه آنها دو نسل و در نقاط بينابيني (حدود 2000 متر) همه آنها سه نسل و در مناقي شبيه کرج همه آنها چهار نسل در سال دارند. شروع و پايان نسلها در همه نقاط تحت بررسي تقريباً مشابه مي‌باشد.
با توجه به موارد فوق به اين نتيجه مي‌رسيم که در زمينه مبارزه شيميايي بر عليه اين مينوزها مي‌توانيم مبارزه را بر اساس مهمترين آنها در منطقه برنامه‌ريزي نمود و همه را به عنوان يک گونه تلقي نماييم. اصولاً در مورد مينوزها و بر اساس تجارب ساليان اخير اگر مبارزه خوب انجام شود حتي در نقاطي با چار نسل حداکثر دو سم‌پاشي کافي خواهد بود. نکته‌اي که از اهميت زيادي برخوردار نباشد بهتر است که در صورت لزوم مبارزه را روي نسل دوم پياده کرد و در آن صورت اين سم‌پاشي را مي‌توان با سم‌پاشي عليه نسل اول کرم سيب تلفيق نمود. در همين رابطه خوشبختانه مبارزه با نسل سوم تفاوت چنداني از نظر زماني با زمان مبارزه با نسل دوم کرم سيب نخواهد داشت. يک چنين تلفيقي را در نقاط دو و چهار نسلي نيز مي‌توان در مورد کرم سيب و اين مينوزها انجام داد. ولي اگر در ارتفاعات مبارزه عليه نسل اول مينوزها الزامي باشد در آن صورت مي‌توان سم‌پاشي عليه آنها را با سم‌پاشي عليه ليسه‌ها که در نقاط مرتفع تقريباً از جمعيتي قابل توجه برخوردارند تلفيق نمود.
عمليات شخم پاييزه پس از ريختن برگها نيز مي‌تواند از تراکم آفت بکاهد

مينوز لکه گرد و مينوز لکه تاولي مينوز لکه گرد Leucopterascitella مينوز لکه گرد (Lep: Lyontiidae) اين حشره تاکنون در استانهاي تهران، مرکزي، گرگان، منطق ...

مينوزهاي برگ (Leaf miners) چرخه زندگي مينوز شمشاد: حشهر نر در بهار هنگام شکوفه کردن گياهان ظاهر مي‌شود و سپس حشره ماده شروع به تخمگذاري در سطح زيرين ب ...

«ما مفتخريم که صحيفه سجاديه اين زبور آل محمد صلي الله عليه و آله از ماست.» امام خميني (ره) از آنجا که در زمان امام چهارم شرائط اختناق آميزي حکمفرما ...

به اعتقاد بسياري از کارشناسان, کشاورزي يک صنعت است و يا شايد بتوان گفت راه صنعتي شدن يک جامعه از صنعتي شدن فعاليتهاي کشاورزي مي گذرد. بيشتر کشورهاي ار ...

گياه سس فاقد ريشه و کلروفيل و برگ است و گاهي فلسهاي کوچکي در محل برگها دارد. رنگ ساقه آن زرد نارنجي، قرمز ارغواني و گاهي سفيد شيري است. گياه انگلي سس ...

بعضي ها خيال مي کنند پوست خانم ها ديرتر از پوست آقايان پير مي شود ولي اين يک باور اشتباه است. پوستي ديرتر پير مي شود که به آن بيشتر رسيدگي شود. در اين ...

کليه عملياتي را که در فاصله جوانه زدن بذر تا برداشت محصول انجام مي گيرد عمليات داشت مي گويند. اين مرحله عبارت است از: آبياري, تنک کردن, واکاري, خاک دا ...

▪ نام رايج گياه :pyrethrum’ ▪ اسم لاتين:pyrethrum cinerariaefolium ▪ خانواده گياه : asteraceae پيرتر گياهي است با خاصيت حشره کشي، به طور طبيعي که موار ...

دانلود نسخه PDF - مبارزه تلفيقي با مينوزها