up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله ماهي PDF
QR code - ماهي

ماهي

نقش ماهي در کاهش افسردگي

نقش ماهي در کاهش افسردگي
افسردگي حاد يک بيماري شناخته شده و وخيم روحي است که مربوط به تکرار دفعات بروز افسردگي، جنون( تغييرات سريع رفتاري، تحرک بيش از حد و شادماني فوق العاده) يا هر دو مي باشد.
● روغن ماهي و بيماري افسردگي حاد
افسردگي حاد يک بيماري شناخته شده و وخيم روحي است که مربوط به تکرار دفعات بروز افسردگي، جنون( تغييرات سريع رفتاري، تحرک بيش از حد و شادماني فوق العاده) يا هر دو مي باشد. براي اين بيماري معمولاً داروهايي استفاده مي شود که متأسفانه چندان مؤثر نيستند و احتمال بروز مجدد بيماري بسيار زياد است.
دانشمندان عموماً بر اين باور هستند که اين مشکل ناشي از فعاليت بيش از اندازه، در مسير عبور سيگنال هاي ( پيام هاي) عصبي مي باشد. اسيدهاي چرب امگا-۳ موجود در روغن ماهي قادرند از اين فعاليت فوق العاده بکاهند و ثابت کنند که در درمان اين اختلالات سودمند هستند.
● مصرف ماهي و افسردگي
يکي از محققان در يکي از مقالات خود چنين اظهار مي کند که به ارتباط متقاعدکننده اي ميان مصرف ماهي و بروز افسردگي حاد دست يافته است. وي بر روي بروز ساليانه افسردگي حاد در بين ۱۰۰ نفر در ۹ کشور و ارتباط آن با مصرف ماهي مطالعه کرد و طبق تحقيقات خود متوجه شد ، بروز افسردگي در کشورهايي که ميزان مصرف ماهي در آن ها کم است، بالا مي باشد. در نيوزيلند با مصرف تنها ۲۰ کيلوگرم ماهي در سال، ميزان بروز افسردگي ۸ ۵ درصد بود، در حالي که اين ميزان در کشور کره با مصرف سالانه بيش از ۵۰ کيلوگرم ماهي تنها ۳ ۲ درصد بود و در نهايت ژاپن با مصرف سالانه تقريباً ۷۵ کيلوگرم ماهي داراي پايين ترين ميزان( ۱۲ ۰ درصد) بروز افسردگي مي باشد.
اين محقق خاطرنشان کرد که ممکن است عوامل متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ديگر عوامل بر نتايج به دست آمده از تحقيقات او تأثيرگذار بوده باشد، اما به اين مطلب نيز اشاره کرد که تراکم بالاي اسيد دکوزاهگزانوئيک ( يک اسيد چرب مهم و اساسي موجود در ماهي) در پلاسماي خون، موجب افزايش سروتونين و در نهايت کاهش بروز افسردگي و خودکشي شده است.
روغن ماهي موجب تخفيف علايم بيماري شيزوفرني مي شود.
شيزوفرني يک بيماري حاد روحي است که علائم آن شامل هذيان گويي، نابهنجاري هاي رواني و روگرداني ازاجتماع مي باشد. شواهد بسيار زيادي نشان مي دهند که غيرطبيعي بودن ترکيبات اسيد چرب درغشاي سلولي با بروز اين بيماري درارتباط است.
پژوهشگران در يکي از مطالعات خود به ارزيابي تأثير مصرف روغن ماهي بر شدت يا کاهش علايم بيماري شيزوفرني در يک گروه ۲۴ نفره از بيماران شيزوفرنيک پرداختند. آن ها در يک دوره ۶ ماهه، روزانه ۱۰ گرم کنسانتره روغن ماهي براي اين بيماران تجويز کردند که به ميزان زيادي از شدت علايم اين بيماري در طول اين دوره کاسته شد. نکته جالب توجه اينجاست که هيچ يک از اين بيماران در زمان قبل از اين دوره درمان، دچار نقص در جذب اسيدهاي چرب نبودند.
محققان به اين نتيجه رسيده اند که بيماري شيزوفرني به طريقي با يک متابوليسم غيرطبيعي اسيد چرب در ارتباط مي باشد و همواره بر روي آزمايش هاي کلينيکي براي شناسايي فوايد نهفته در تجويز اسيد چرب امگا-۳ به منظور درمان اين ناهنجاري، تأکيد فراوان دارند.
مغز انسان به اسيد دکوزاهگزانوئيک (DHA) نياز دارد.
DHA ( اسيد دکوزاهگزانوئيک) يکي از ارکان اساسي بافت مغزي انسان را تشکيل مي دهد و به ويژه در قشر خاکستري مغز و شبکيه چشم به ميزان زياد يافت مي شود. اخيراً دانشمندان به ارتباط کمبود اين اسيد چرب مهم با افسردگي، از دست دادن حافظه، جنون و مشکلات بينايي پي برده اند. اين اسيد چرب براي جنين و نوزاد انسان، از درجه اهميت بسيار بالايي برخوردار است. محتوايDHA در مغز نوزاد انسان در طول سه ماهه اول زندگي سه برابر مي شود. از اين رو، دريافت آن به ميزان کافي براي مادر در زمان بارداري وشيردهي الزامي است. متأسفانه، ميانگين محتوايDHA در شيرمادران در کشور آمريکا داراي کمترين ميزان در سراسر جهان مي باشد. احتمالاً دليل آن اين است که آمريکايي ها، ماهي کم مصرف مي کنند.
برخي از پزشکان معتقد هستند که بيماري هايي نظير افسردگي پس از زايمان و ضريب هوشي پايين همه ناشي از جذب ناقص DHA است که به وفور در کشورهاي آمريکايي ديده مي شود. اين پزشکان همچنين اظهار مي کنند که مقادير پايينDHA مربوط به ميزان اندک سروتونين در مغز مي باشد که باز هم موجب افزايش گرايش به افسردگي، خودکشي و ستيزه جويي مي شود.DHA به ميزان زياد در فيتوپلانکتون ها و ماهي هاي آب هاي سرد يافت مي شود. کارشناسان تغذيه توصيه مي کنند که جهت تامينDHA کافي دو تا سه وعده در هفته ماهي مصرف شود و اگر هم امکان آن نباشد، حداقل روزانه ۱۰۰ ميلي گرمDHA مصرف کنند.
بسيار ديده شده است که براي پايين آوردن کلسترول ، کاهش وزن بدن و نيز جهت جلوگيري از انواع حاد سرطان ، رژيم هايي با محتواي چربي بسيار پايين تجويز مي شود ، اما اگرچه کاهش کلسترول، احتمال خطر مرگ از بيماري قلبي را کم مي کند ، در مقابل ، مي تواند موجب افزايش احتمال بروز مرگ و ميرهاي غير طبيعي ، خودکشي و افسردگي شود.
همچنين دارو هاي کنترل چربي و کاهنده ي کلسترول ممکن است منجر به کاهش تراکم اسيدهاي چرب غير اشباع در بافت عصبي شوند. رژيم هاي مهار چربي عموماً منجر به افزايش جذب اسيدهاي چرب غير اشباع امگا-۶ و کاهش جذب اسيدهاي چرب امگا-۳ مي شود. اسيدهاي چرب امگا-۳ موجود در روغن ماهي براي فعاليت درست سيستم عصبي، مهم و حياتي هستند و در رژيم هايي که جهت کاهش کلسترول ، کاهش وزن و جلوگيري از سرطان تجويز مي شوند، بايد حتماً اهميت جذب کافي اسيدهاي چرب امگا-۳ را در نظر بايد گرفت.
منابع :
- گروهي ، ن ، ۱۳۷۱ . گزارش نهايي تکثير و پرورش ميگوي آب شيرين ،
انتشارات مؤسسه تحقيقات شيلات ايران ، ۲۹ صفحه
۲- خبرنامه شيلات ايران ، ۱۳۷۸ . انتشارات مديريت روابط عمومي بين الملل شرکت سهامي شيلات ايران ، شماره هاي ۱۶ و ۱۷ .
۳- خبرنامه شيلات ايران ، ۱۳۸۰ . انتشارات مديريت روابط عمومي و بين الملل شرکت سهامي شيلات ايران ، شماره ۳۶ و ۲۰ صفحه .
۴- معاونت آبزي پروري سازمان شيلات ايران ، ۱۳۸۵ . گزارش عملکرد سال ۸۵ ، ۲۰۷ صفحه .
۶- جهانشاهي ، ع . ا ، ۱۳۷۹ . گزارش نهايي برروي فون انگلي و فلور باکتريايي ميگوي دراز آب شيرين در استان خوزستان ، انتشارات مؤسسه تحقيقات شيلات ايران ، ۴۷ صفحه .
۵- يزداني جهرمي ، ع . ح ، ۱۳۸۱ . نگاهي به آبزي پروري و مشکلات آن در هندوستان ، جمله آبزي پرور ، شماره ۳ و ۴ .

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

▪ نام گروه ماهيانcobitidae : ▪ نام خانواده: لوچ ▪ نام ماهيان : لوچ دلقک ▪ طول حداکثر: ۳۰ سانتي متر ▪ سطح شنا: کف آب ▪ مکانهاي جاگيري : زير تخته سنگهاو ...

روغن کبد کوسه ماهي که با نام علمي Shark Liver Oil شناخته مي شود روغني است که از کبد (جگر) کوسه ماهي استخراج مي شود. از کبد برخي کوسه ماهيان مي توان بي ...

● روغن ماهي و بيماري افسردگي حاد افسردگي حاد يک بيماري شناخته شده و وخيم روحي است که مربوط به تکرار دفعات بروز افسردگي، جنون( تغييرات سريع رفتاري، تحر ...

تنها حل جدول نيست که به مغز شما کمک مي کند تا از عوارض سالخوردگي دور بمانيد؛ خوردن غذاي خوب و مناسب نيز در اين راستا کمک شاياني است. بعضي خوراکي ها به ...

در تير ماه سال جاري خبر توليد بستني ماهي به شكل هاي مختلف در جرايد منتشر شد . بعضي از روزنامه ها نوشتند بستني ماهي توليد شد ( ۱) و بعضي ديگر عنوان ...

دانلود نسخه PDF - ماهي