up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله ماهي PDF
QR code - ماهي

ماهي

پرورش توأم ماهي و اردک

پرورش اردک در سطح استخرهاي پرورشي ماهي مي تواند بخوبي با سيستم پرورش چند گونه اي ماهي هماهنگ شود بطوريکه اردکها بخوبي با ماهيان پرورشي سازگار مي شوند. اين سيستم مزيتهاي زيادي براي پرورش دهنده دارد:
۱) هنگامي که اردکها در سطح استخر آزاد هستند مي توانند از طريق دفعياتشان استخرها را کوددهي کنند.
اردکها به خاطر کارايي بسياري که دارند به اصطلاح ماشين کود دهي ناميده مي شوند و راهي براي پس انداز حق الزحمه اين موارد ۶۰ درصد از کل هزينه هاي عرف در پرورش ماهي را شامل مي شوند.
۲) اردکها گياهان آبي را در کنترل خود نگه مي دارند. (مانع از افزايش بي رويه آنها مي شوند).
۳) اردکها با راه رفتن بر روي کف استخر باعث نرم شدن بستر و کمک به خروج مواد مغذي از خاک و نتيجتا افزايش توليدات استخر مي شوند.
۴) هنگاميکه اردکها در آب شنا مي کنند باعث هوادهي آب شده بنابراين مي توانند هواد دهنده هاي بيولوژيکي ناميده شوند.
۵) پناهگاه اردکها در قسمت خاکريز استخرها ساخته مي شود بنابراين فضايي اضافي براي حرکت، تکاپو و زيست اردکها نياز نمي باشد.
۶) بيشتر نياز غذايي اردکها از استخر با خوردن علفهاي هزر آبي، حشرات، لارو و کرمهاي کف بستر و غيره برآورده مي شود و لذا غذاي مکمل خيلي کمي نياز دارند و بطور معمول پرورش دهنده از ضايعات مرغ، نرم تنان و پوسته برنج جهت تغذيه آنها استفاده مي کند.
● روش پرورش ماهي
مديريت موفق در استخرها بر اساس رسيدن به سود در پرورش ماهي استوار مي باشد.
▪ جهت راحتي در کار مراقبت از اردکها و ماهيها و جلوگيري از شکار شدن آنها توسط شکارچيان، استخر (حدود ۱۰۰۰ متر مربع) در نزديک به محل سکونت ساخته شود.
▪ خاکريزها و ديواره هاي استخر دقيق بررسي شده و در صورت وجود خسارت بازسازي شوند. استخر به حدي گود شده شود که در طول فصل خشک بيش از يک متر آب در آن باقي بماند.
▪ استخر را خشک و ماهيان باقيمانده (هرز) يا جابجا شده يا توسط ۱۵ کيلوگرم پودر کلر و ۵ کيلوگرم اوره در هر ۱۰۰۰ متر مربع کشته شوند. مي توان اوره يا پودر کلر را بصورت تناوبي به کار برد. در اين صورت براي کشتار ماهيان ديگر نيازي به تور ماهيگري نمي باشد. بطور متناوب يا يک دوره در ميان مي توان ۲۵۰ کيکوگرم روغن کيک Mahua- Basia Latifolia را نه تنها براي کشتار ماهيان هرز بلکه بعنوان نوعي کود به کار برد.
▪ يک هفته قبل از کود دهي ۲۰ تا ۲۵ کيلوگرم آهک به استخر اضافه شود. در مواردي که مخلوط پودر کلر و اوره جهت از بين بردن شکارچيان و تخم ماهيان به کار رفته< فقط ۵ تا ۱۰ کيلوگرم آهک استفاده مي شود (در اين صورت بايد ميزان پودر کلر را کاهش داد).
▪ استخر توسط ۵۰۰ کيلوگرم (در ۱۰۰۰ متر مرع) کود گاوي کود دهي شده و ۷ روز بعد از سم پاشي (بطوريکه يک هفته از سم پاشي توسط پودر کلر گشته باشد) با بچه ماهيان انگشت قد ذخيره سازي شود. طول مناسب جهت ذخيره سازي بچه ماهيان بيشتر از ۱۰ سانتي متر است. زيرا احتمالا کوچکترها توسط اردکها شکار مي شوند. ميزان ذخيره سازي توصيه شده ۶۰۰ قطعه در هر ۱۰۰۰ متر مربع مي باشد. با توجه به شرايط استخر و بچه ماهيان قابل دسترس مي توان بعضي تغييرات را ظرفيت ذخيره سازي و نسبت گونه هاي رها شده بوجود آورد.
▪ آمور بايد بطور تنظيم شده اي توسط گياهان آبي يا خاکي تغذيه شود، اين غذادهي بايد قبل از رها کردن اردکها به درون استخر انجام شود. در غير اين صورت اردکها گياهان مورد تغذيه آمور را در سطح استخر پراکنده مي کنند.
● صيد
ماهياني که به اندازه بازاري رسيدند بايد صيد شوند و به مابقي اجازه رشد بيشتر داده شود. صيد ممکن است ۱۰ – ۱۲ ماه بعد از تاريخ ذخيره سازي انجام شود.
● پرورش اردک
تخم گذاري در اردکها به عوامل مختلفي از جمله خصوصيات ژنتيکي و جنس يا گونه آنها وابسته است. اما شرايط مديريتي خوب، ما را به سوي بدست آوردن با کيفيت ترين تخم و گوشت سوق مي دهد.
اردکها به دليل اينکه بيشتر ساعات روز را در استخر سپري مي کنند نياز به داشتن پناهگاههاي خيلي پيشرفته ندارند. پناهگاهها از بامبو يا ديگر مواد ارزان قيمت که در محل يا سواحل خاکريز استخر يا حتي سطح استخر موجود باشند، ساخته مي شوند. پناهگاه بايد داراي قدرت تهويه خوب باشد و طوري طراحي شود که موجود باشند، شاخته مي شوند. پناهگاه بايد داراي قدرت تهويه خوب باشد و طوري طراحي شود که هنگام شسته شدن مواد درونشان به داخل استخر زهکشي شود.
تقريبا ۳۰ استخر جهت کود دهي ۱۰۰۰ متر مربع استخر کافي مي باشد. اين تعداد پناهگاهي با سطح ۱۳ – ۱۴ متر مربع نياز دارند. بچه اردکهاي ۳ تا ۴ ماهه بعد از انجام مراقبت هاي حفاظتي در برابر بيماريهاي همه گير، در استخر رها سازي مي شوند.
اردکها مي توانند غذاي طبيعي را در استخر بيابند. بنابراين به ميزان اندکي غذاي مکمل که شامل دفعيات خانگي از جمله ضايعات مرغ، پوسته برنج، برنج خرد شده و پوسته حبوبات مي شود، نياز دارند. غذاي تنظيم شده ممکن است به ميزان ۵۰ گرم به ازاي هر اردک در هر روز خريداري و داده شود.
از دادن غذاهاي قارچ زده يا غذاهايي که براي مدت طولاني نگهداي شده اند به علت مسموميت بايد خودداري شود. اردکها از ۲۴ هفتگي شروع به تخم گذاري مي کنند. جعبه اي از جنس حصير مخصوص تخم گذاري در پناهگاه اردکها قرار داده شود. مراعات اصول بهداشتي و سلامتي به صورت مناسب و کافي جهت حفظ سلامتي اردکها بسيار مهم مي باشد. يک پرنده بيمار به راحتي با علائمي از جمله بي قراري، عدم درخشندگي چشمها و خروج آب از بيني و چشمها تشخيص داده مي شود. پرنده بيمار بايد به سرعت از مابقي جدا شده و تحت درمان قرار گيرد.
تخم ها بايد هر روز صبح جمع آوري شوند (اردکها فقط در شب تخم مي گذارند). اردکها به مدت ۲ سال تخم مي گذارند و بعد از اين مدت بايد از مجموعه خارج شوند.

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

▪ نام گروه ماهيانcobitidae : ▪ نام خانواده: لوچ ▪ نام ماهيان : لوچ دلقک ▪ طول حداکثر: ۳۰ سانتي متر ▪ سطح شنا: کف آب ▪ مکانهاي جاگيري : زير تخته سنگهاو ...

به باور آبزي پروران عرضه ماهيان پرورشي روز به روز با تقاضاي بيشتر مصرف کنند گان مواجه شده است.اين امر طبيعي به نظر مي رسد که مردم ، توليدات بهداشتي با ...

جمعيت رو به افزايش جهان جهت تامين نيازهاي روز افزون خود احتياج به غذا دارد. نياز هاي غذايي از زاه هاي مختلفي تامين مي گردد که ميتوان از توليدات زراعي ...

● رشد ماهيها : رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند ، زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل م ...

● ماهي هاي پرورشي بطورکلي دو گونه اند : ▪ انواع ماهي گرمابي ▪ انواع ماهي سرد آبي ● تاريخچه پرورش ماهي در ايران اولين تکثير مصنوعي ماهي در ايران به سال ...

دانلود نسخه PDF - ماهي