up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله ماهي کپور PDF
QR code - ماهي کپور

ماهي کپور

پرورش کپور ماهيان چيني در قفس و در آب شيرين

بيش از دو دهه است که روشهاي مدرن پرورش در قفس در چين معرفي شده است. اين تکنولوژي در محدوده وسيعي از اين کشور رايج و در رنجهاي متفاوتي با شرايط محلي آن مناطق تنظيم شده است و در نهايت به يکي از از اصلي ترين سيستم هاي پرورش در اين کشور تبديل شده است. اين فعاليت بطور بارز به بهبود وضعيت زندگي استاندارد، تأمين غذاي ايمن، افزايش درآمد خانواده و ايجاد شغل کمک خواهد کرد. سستم پرورش در قفس بخصوص در نواحي که از نظر اجتماعي- اقتصادي ارزش خاصي ندارد، اهميت پيدا مي کنند.
پرورش در قفس براي محدوده وسيعي از آبهاي شيرين آزاد بخصوص درياچه هاي پشت سد مناسب است.اين روش ممکن است بعضي خطرات از جمله تلفات ماهيان (فرار ماهيان، طوفان، سيل و ... ) را شامل شده و در پرورش متراکم نياز به غذادهي با استفاده از غذاهاي مصنوعي با کيفيت بالا دارد.
بعضي روشهاي غير فني براي توسعه پرورش در قفس مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته اند. پرورش ماهي معمولا اصلي ترين يا ارجح ترين مصرف کننده آب نمي باشد. قفسهاي پرورشي معمولا در امتداد آبهاي آبياري يا آبرسان و يا آبهاي هدايت شده براي کنترل سيل قرار مي گيرند. احداث قفسهاي پرورش ماهي که با غذاهاي مصنوعي غذادهي مي شوند در درياچه ها يا آبگيرها پشت سد که منبع تأمين آب نوشيدني هستند، ممنوع مي باشد. البته پرورش فيلترخواران (ريزه خواران) مثل کپور نقره اي و سرگنده مانعي نداشته و ترويج نيز مي شود.
● آبهاي مناسب براي پرورش در قفس
براي نصب قفس جهت پرورش مهي بايد کيفيت آب داراي استانداردهاي ملي کيفيت آب براي آبزي پروري باشد. براي مثال سطح ph بايد ۵ ۸- ۷ بوده و ميزان اکسيژن محلول در آب حداقل ۱۶ ساعت پي در پي از ۲۴ ساعت بالاي ۵ ميلي گرم در ليتر بوده و در زمان باقيمانده کمتر از ۳ ميليگرم در ليتر نباشد. مسائلي ديگر چون دبي آب و مکان مزرعه از نظر دسترس بودن نيز بايد مرد توجه قرار گيرد. آبهاي داخلي که براي کار پرورش در قس استفاده مي شوند شامل درياچه هاي پشت سدها، درياچه ها، نهرها، کانالها و غيره مي باشد.
● توليدات حاصل از قفس
۱) پرورش کپورهاي انگشت قد درشت اندازه (يک ساله نيز ناميده مي شوند) در قفس ها:
- از انگشت قدهاي کوچک (تقريبا ۳ سانتي متر) تا انگشت قدهاي درشت اندازه (۱۰۰- ۵۰ گرمي)
- اغلب در آبگيرهاي پشت سد و درياچه ها
- انگشت قدهاي درشت براي ذخيره سازي در قفس براي سال آينده با توجه به نوع کار براي پرورش در درياچه ها يا آبگيرهاي پشت سدها استفاده مي شود.
۲) پرورش ماهيان خوراکي در قفس ها:
- از انگشت قدهاي خوراکي در قفس ها:
۳) پرورش ماهيان خوراکي و انگشت قدها بطور همزمان در قفس:
- انگشت قدها و يک ساله ها در يک زمان با هم در قفس ذخيره سازي مي شوند. ماهيان سايز بازاري در پايان دوره پرورش براي فروش صيد مي شوند. يک ساله هايي که از رشد انگشت قدها در پايان دوره پرورش حاصل شده اند اکنون رشد خود را به همراه گروه جديدي از انگشت قدها براي سال آينده ادامه مي دهند.
● گونه هاي اصلي کپور ماهيان براي پرورش در قفس در چين
▪ ريزه خواران
کپور نقره اي (Hypophthalnichthys molitrix) و کپور سرگنده (Aristichthys noloilis) شاخص ترين نوع ماهيان ريزه خوار هستند.
اين دو گونه بطور عمده به ترتيب از فيتوپلانکتونها و زئوپلانکتونها تغذيه مي کنند. اين گونه ها براي پرورش در آبهاي غني از پلانکتون مناسب هستند و به دليل اينکه رژيم غذايي متفاوتي دارند مي توانند بطور همزمان در قفس ذخيره سازي شوند. غذادهي در قفس هاي اين ماهيان کارايي نداشته و پرورش چند گونه هاي آنها (در صورتيکه آب غني از پلانکتون باشد) مي تواند بيش از kg m۲ ۸ محصول توليد نمايد. قيمت بازاري آنها نيز نسبتا پائين است.
کپورهاي گياهخوار
کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) و سيم (Megalobrama amblyocephala) گونه هاي علوفه خوار هستند غذاي طبيعي آنها گياهان آبي است. اما از گياهان خاکي، سبزيجات و پلتها غذايي نيز تغذيه مي کنند.
کپور علفخوار به پرخور بودن معروف بوده و رشد سريعي نيز دارد. سيم با رشد ملايمتري رشد مي کند و سايز بازاري آن (۵۰۰- ۳۰۰ گرم) از کپور علفخوار (بيش از ۵ ۱ کيلوگرم) خيلي کوچکتر است. قيمت بازاري اين دو گونه از دو گونه ريزه خوار بيشتر است.
کپورهاي همه چيز خوار
کپورهاي همه چيز خوار شامل دو گونه کپور معمولي (cyprinus carpio) و کاراس (carassius auratus) مي شوند. آنها از غذاهاي پلت نيز تغذيه مي کنند. کپور معمولي بخصوص در نواحي شمالي چين داراي قيمت نسبتا بالايي است. کاراس از جمله ماهيان استخواني است که در بعضي استانهاي چين مورد تقاضا و دلخواه مي باشد.
▪ ساير کپورهاي بومي منطقه
کپور لحجني (Cirrhina molitrorella) که اصل آن به حنوب چين باز مي گردد و ماهي پولک ريز (plagiogenathops micrrolepis) مربوط به مرکز و سواحل چين، در اين کشور در قفس بعنوان گونه هاي حد واسط پرورش مي يابند. اين ماهيان عادات غذايي مشابه داشته و از برگهاي گياهي، آلگهاي رنگي، اتوتيوسها، دياتومدها، بعضي حشرات آبي و غيره تغذيه مي نمايند.
● انواع قفسهايي که براي پرورش کپور ماهيان استفاده مي شوند
قفسهاي مخصوص پرورش ماهيان آب شيرين بر اساس شرايط محل استقرار، مواد و ابزارهاي محلي قابل دسترس طراحي و ساخته مي شوند و استاندارد دقيقي براي قفس استفاده نمي شود. اندازه قفسها بين ۱ تا ۲۰۰ متر مربع است. البته بطور عمومي بين ۱ تا ۳۰ متر مربع مي باشند. يک روال کلي استفاده از قفسهاي کوچک بخاطر مديريت و نگهداري آسان تر و تبادل بهتر آب است. قفسهاي انفرادي در يک مسير چيده مي شوند تا بيشترين تبادل آبي صورت پذيرد. بطور کلي توصيه مي شود که تبادل آب در هر قفس در فاصله بين ۵ ۰ تا ۱ دقيقه تکميل گردد. در آبهاي کم عمق، براي پرورش ماهيان اصولا قفسهاي غير متحرک ساخته و استفاده مي شوند. به عبارت ديگر قفسهاي شناور در آبهاي درياچه هاي عميق و آبگيرهاي پشت سدها مستقر مي شوند. عمق قفس در درياچه ها معمولا ۵ ۱ تا ۵ ۲ متر و در آبگيرهاي پشت سدها معمولا ۲ تا ۴ متر است. از ميان مواد محلي قابل دسترس براي ساخت قفس معمولا بامبو و تورهاي پلي اتيلن استفاده مي شوند. بعضي قفسها مي توانند براي مدت ۳ سال دوام آورده و باقي بمانند.
اندازه روزنه ها نيز با توجه به هدف پرورش متفاوت است.

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

▪ نام گروه ماهيانcobitidae : ▪ نام خانواده: لوچ ▪ نام ماهيان : لوچ دلقک ▪ طول حداکثر: ۳۰ سانتي متر ▪ سطح شنا: کف آب ▪ مکانهاي جاگيري : زير تخته سنگهاو ...

به باور آبزي پروران عرضه ماهيان پرورشي روز به روز با تقاضاي بيشتر مصرف کنند گان مواجه شده است.اين امر طبيعي به نظر مي رسد که مردم ، توليدات بهداشتي با ...

جمعيت رو به افزايش جهان جهت تامين نيازهاي روز افزون خود احتياج به غذا دارد. نياز هاي غذايي از زاه هاي مختلفي تامين مي گردد که ميتوان از توليدات زراعي ...

● رشد ماهيها : رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند ، زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل م ...

● ماهي هاي پرورشي بطورکلي دو گونه اند : ▪ انواع ماهي گرمابي ▪ انواع ماهي سرد آبي ● تاريخچه پرورش ماهي در ايران اولين تکثير مصنوعي ماهي در ايران به سال ...

دانلود نسخه PDF - ماهي کپور