up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله ماهي ها PDF
QR code - ماهي ها

ماهي ها

چند موضوع جالب درباره ماهي ها

● درنده ترين ماهيهاي دريائي
ماهي آبي Bluefish آبهاي گرم اقيانوس اطلس را چرخ گوشت زنده مينامند. در سواحل دور اقيانوس اطلس ودر مجاورت ايالات متحده آمريکا بيش از يک ميليارد از اين ماهي زندگي ميکند. هر يک از اين ماهيها روزانه ۱۰ عدد ماهي ميخوردند که در مجموع اين ماهيها روزانه رويهم ۱۰ ميليارد از انواع ماهيهاي ديگر را ميخورند. هر ماهي بيش از آنچه که ميخورد ماهيهاي ديگر را ميکشد. گاهي گله هاي آنها ممکن است به گله هاي ماهي هرينگ (شگ ماهيها) حمله کرده واز آنها فقط تکه هاي کوچکي برجاي بگذارند.ماهيهاي بزرگتر که نميتوانند بوسيله ماهي آبي بلعيده شوند به دو تکه تقسيم شده واکثراً يک تکه آنها در آب شناور ميگردد.
در هر سال اين ماهيها احتمالاً دو هزار ميليارد از ماهيهاي ديگر را از بين ميبرند. وزن آنها معمولاً بين ۱ تا ۲ کيلوگرم بوده ولي گاهي تا ۱۴ کيلوگرم ممکن است برسد. طول اکثر آنها حدود ۶۰ سانتيمتر است.
▪ عميق ترين قسمت دريا که در آنجا بوسيله تورماهي صيد شده است
درسال ۱۹۵۱ در جنوب جاوه ودر گودال دريائي سوندا ماهي از عمق ۷۱۲۹ متري صيد وبساحل آورده شد.
▪ عميق ترين نقطه ايکه ماهيان زندگي ميکنند
در گودال دريائي پورتوريکو واقع در درياي کارائيب ، ماهيهائي شناخته شده اند که در عمق ۷۹۶۵ متري زندگي ميکنند.
▪ پوست کلفت ترين ماهيها
نهنگ کوسه بزرگ ممکن است داراي پوستي به ضخامت ۱۰ سانتيمتر يا بيشتر باشد.
▪ بزرگترين ماهي که با قلاب گرفته شده
بزرگترين ماهي که تاکنون با قلاب صيد شده است يک کوسه ماهي سفيد به وزن ۱۲۰۸ کيلوگرم بوده است.
▪ درنده ترين ماهيهاي آب شيرين
ماهي پيراناي آمريکاي جنوبي داراي دندانهاي قيچي مانند است واکثراً گله هاي آنها ميتوانند در مدت دقيقه از يک گاو بزرگ فقط يک اسکلت برجاي گذارند.
▪ سنگين ترين ماهي شناخته شده
بزرگترين ماهي که تاکنون صيد شده است يک نهنگ کوسه بوزن ۴۰۸۲۳ کيلوگرم وطول ۱۸ متر بوده است.
● دهان گنده ترين :
ماهي سوف اعماق بعنوان بزرگترين قورت دهنده شناخته شده است. آرواره هاي بزرگ ، اين ماهي را قادر ميسازد که طعمه اي تا ۲ برابر اندازه خود را ببلعد . دندان هاي تيز وبطرف داخل برگشته اين ماهي اجازه فرار به هيچ طعمه اي را که به سختي ، آن هم در آن تاريکي مطلق به دست آورده است نميدهد. معده آن هم بگونه اي است که براحتي ميتواند يک شام مفصل و بزرگ را در خود جاي دهد.
● بزرگترين ميگوي جهان:
بزرگترين ميگوي جهان ، احتمالاً گونه ميگوي غول آساي Macrobrachium carcinus است که در رودخانه کلرادو در تگزاس آمريکا زندگي مي کند وطول آن تا ۶۵ سانتيمتر ووزن آن تا ۱۳۵۰ گرم گزارش شده است.
▪ تعداد تخم در ماهيهاي تخمگذار
ماهي آزاد ۹ کيلوگرمي تا ۱۴۰۰۰ عدد تخم ميگذارد. يعني بازاء هر کيلوگرم وزن بدن حدود ۱۵۰۰ عدد يا بيشتر تخم توليد ميکند. تعداد تخم در برخي ديگر از ماهيها بشرح زير است :
ماهي هاداک ۲۵۰۰۰۰ عدد
ماهي په ليس ۵۰۰۰۰۰ عدد
ماهي سل ۵۷۰۰۰۰ عدد
کفشک ماهي ۱۰۰۰۰۰۰ عدد
ماهي کپور معمولي تا ۲۵۰۰۰۰۰ عدد
ماهي هاليبوت ۲۷۵۰۰۰۰ عدد
ماهي کاد ۶۶۵۰۰۰۰عدد
ماهي توربوت۹۰۰۰۰۰۰ عدد
▪ گورامي:
ماهي گورامي بوسنده بومي آسياي جنوب شرقي است که از ماهيهاي معروف آکواريومي بحساب مي آيد. وقتيکه ماهيها دهانها را به هم نزديک مي کنند بنظر مي رسد که همديگر را مي بوسند در صورتيکه اين کار نوعي دعوا بحساب مي آيد.
▪ جنگجوي سيامي :
ماهي جنگجوي سيامي براي حفاظت قلمرو خود با يکديگر جنگ ميکنند. در تايلند اين ماهيها را هم براي نگهداري در آکواريم وهم براي مسابقات جنگ ماهي پرورش ميدهند. در بيشتر جاها بخصوص در تايلند مردم روي ماهيهاي جنگنده شرط بندي ميکنند. اين ماهيها بسيار زيبا هستند ولي بهتر است آنها را بطور مجزا نگهداري کرد.
▪ شمشير تيز
يک شمشير ماهي شناخته شده است که شمشير آن از داخل يک ورقه مسي و۱۰۲ميليمتر تخته و۳۰ سانتيمتر چوب بلوط و۳ ۶ سانتيمتر بلوط سخت عبور کرده است. يعني در واقع شمشير آن از حدود ۴۷ سانتيمتر چوب وفلز عبور کرده است.
● بزرگترين ماهي دريائي
بزرگترين ماهي دريائي کوسه نهنگ است که طول آن تا ۱۵ متر يا بيشتر ميرسد. کوسه ماهي سفيد بزرگ ممکن است تا ۱۲ متر يا بيشتر برسد.
● بزرگترين کوسه آدمخوار
بزرگترين کوسه آدمخوار، کوسه ماهي سفيد بزرگ است که طول آن ممکن است تا ۱۲ متر برسد.
▪ بزرگترين ماهي رودخانه اي
ماهي آراپاي ما Arapaima که در مناطق استوائي آمريکاي جنوبي يافت ميشود تا ۲ متروبوزن ۱۱۱کيلوگرم ميرسد. گفته ميشود که اين ماهي تا ۵ ۴ متر ميرسد. ولي اين بيشتر به افسانه شبيه است.
● کوچکترين ماهي
کوچکترين ماهي دنيا نوعي گاو ماهي بنام لوزون Luzon است که در فيليپين زندگي ميکند وطول آن تا ۱۲ ميلي متر ميرسد.
● پرعمرترين ماهيها
فيل ماهي يا بلوگاي درياي خزر تا ۱۲۰ سال عمر ميکند ووزن آن از يک تن تجاوز ميکند. ماهي آبنوس تا ۵ سال، ماهي کاد تا ۲۰ سال يا بيشتر ونوعي کفشک ماهي بنام په ليس Plaice شصت سال يا بيشتر عمر ميکند.
● کم عمرترين ماهيها
در رودخانه هاي آفريقا وآمريکاي جنوبي ۲۶ نوع ماهي زندگي ميکنند که عمر آنها به يکسال نميرسد. اين ماهيها در پايان فصل بارندگي وهنگام خشک شدن رودخانه ها ميميرند. قبل از مردن تخمهائي ميگذارند که تحمل خشکي را دارند. اين تخمها ، هنگام شروع بارندگي به نوزاد تبديل ميگردند. بنابراين سن اين ماهيها حتي از يکسال هم کمتر است.
● سريعترين ماهيها
ماهي ملوان که قدرت شناي آن حدود ۱۱۰ کيلومتر در ساعت است سريعترين ماهيهاي شناخته شده ميباشد.
▪ حداکثر ارتفاع پرش ماهي از آب
مارماهي تارپون ميتواند تا ارتفاع ۵ متر ودر قوسي بطول ۹ متر از آب بيرون بجهد.
▪ بارش ِماهي
بارش ماهيها در مناطق مختلف دنيا ديده شده است. در تشريح آن ميتوان گفت که اين ماهيها از دريا بوسيله گردباد به هوا برده شده ومانند ابري در مناطق ديگر به زمين ميريزند.
در سال ۱۸۶۰ در بندر اسن Essen آلمان يک ماهي کپور ۳۸ سانتيمتري در چنين وضعي پيدا شد. در شهر جلاپور هندوستان ماهي ديگري بوزن ۷ ۲کيلوگرم از آسمان به زمين افتاد.
ماهي هاي عجيب وقريب :
▪ طوطي ماهي رنگين کمان : طوطي ماهي رنگين کمان هنگام استراحت شبانه نوعي تار بنام لباس شب بدور خود مي بندد.
ماهي تيرانداز ميتواند با پرتاب قطرات آب بسوي حشرات، آنها را بداخل آب انداخته وبخورد.
▪ باله هاي عقرب ماهي ، داراي شعاعهاي باله بلند وجدا از يکديگرست که بعضي از آنها سمي مي باشند.
ماهي دمنده مثل جوجه تيغي مي تواند شکم خود را باد کرده وخارهاي روي بدنش را بصورت گسترده نگهدارد تا دشمنان نتوانند آن را ببلعند.
ماهي ديسکوس داراي بدن پهن است ولي بدن آن پهلو به پهلو پهن و فشرده مي باشد
نوزادان اين ماهي بطريق غير عادي از مخاط روي بدن والدين تغذيه ميکنند

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

▪ نام گروه ماهيانcobitidae : ▪ نام خانواده: لوچ ▪ نام ماهيان : لوچ دلقک ▪ طول حداکثر: ۳۰ سانتي متر ▪ سطح شنا: کف آب ▪ مکانهاي جاگيري : زير تخته سنگهاو ...

ارزش غذايي جانوران آبزي باعث افزايش مصرف آنها شده است که در اين ميان شاه ميگوي آب شيرين خرچنگ دراز آب شيرين جايگاه ويژه اي داشته و به دليل داشتن خصو ...

افرادي که با قطار به سمت انديمشک سفر مي کنند شايد خبر نداشته باشند که در نزديکي آنها غارنشين کوري در زير زمين براي زنده ماندن و حفظ بقاي نسل خود با نا ...

بي شک به اعتقاد بسياري از کارشناسان و پرورش دهندگاه ماهي هاي آکواريومي ديسکاس ها زيباترين و بي نظيرترين ماهي هاي زينتي در بين ماهي هاي آکواريومي آب شي ...

▪ کرمهاي شيشه اي در فصل زمستان در بسياري از درياچه ها و استخرها مي توان با يک توري دستي مقدار زيادي کرمهاي شفاف که به آنها کرم شيشه اي مي گويند، صيد ن ...

دانلود نسخه PDF - ماهي ها