up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله ماهي قزل آلا PDF
QR code - ماهي قزل آلا

ماهي قزل آلا

ماهيها رده اي از پستانداران هستند که خود به دو زير رده ماهيهاي غضروفي و استخواني تقسيم مي شوند. برخي از ماهيها ساکن آبهاي شيرين و برخي ساکن آبهاي شور هستند. ماهيهاي ساکن آبهاي شيرين داراي راسته هاي متعدد هستند. يکي از راسته ها ، راسته آزاد ماهي شکلان (Salmoni formes) است و تيره آزاد ماهيان که قزل آلا جزء آن است، يکي از تيره هاي اين راسته است.
● خصوصيات تيره آزاد ماهيان Salmonidae
ماهيان ماده اين تيره فاقد مجراي تخم بر هستند و تخم پس از رسيدگي در حفره شکمي افتاده و سپس از مجراي تناسلي به خارج هدايت مي شود. از اينرو مي توان با کشيدن دست در زير شکم ماهي مولد رسيده، تخمها را به آساني از بدن آن خارج نمود. ماهيان اين خانواده در آبهاي سرد با اکسيژن فراوان زندگي مي کنند و در پاييز و زمستان تخم ريزي مي کنند.
در ميان آنها ، نژادهاي مختلف بر حسب شرايط محلي ايجاد شده اند که از نظر شکل بدن و نحوه زندگي باهم متفاوت هستند و به همين جهت شناسايي آنها به دليل تنوع زيادشان مشکل است. ماهيان اين خانواده يعني قزل آلا و ماهي آزاد از نظر اقتصادي بسيار باارزش و داراي گوشتي لذيذ هستند.
● مشخصات قزل آلا
ماهي قزل آلا داراي بدني فشرده و باله دمي آن نسبت به ماهي آزاد بزرگتر است. ساقه دمي آن مرتفع ، سر کند و قسمت خارجي باله دمي تقريبا صاف است. تعداد فلس بين باله چربي و خط جانبي ۱۹ ۱۴ عدد و بطور متوسط حدود ۱۶ عدد مي باشد. تعداد خارهاي اولين کمان آبشش بين ۵ ۲ عدد است که به شکل شمشير بوده و در پايين به شکل دکمه درآمده اند. حداکثر طول بدن ماهي قزل آلا ۱۴۰ سانتيمتر و وزن آن تقريبا به ۵ کيلوگرم مي رسد.
● نحوه زندگي
ماهيان قزل آلا به هنگام ورود به رودخانه جهت جفت گيري و تخم ريزي لباس عروسي زيبايي به تن مي کنند. تخم ريزي آنها بين ماههاي بهمن و اسفند است. تعداد تخمها حدود ۱۰ هزار عدد است که تقريبا براي هر کيلوگرم و وزن بدن ماهي ماده ۱۵۰۰ عدد تخم برآورد مي شود. بيشتر ماهيان بالغ نر و ماده بعد از تخم ريزي زنده مانده و در سال بعد براي تخم ريزي مجددا وارد آب رودخانه مي شوند.
لارو اين ماهي بوسيله نوارهاي تيره رنگ با نقطه هاي قرمز زياد مشخص مي شوند. بچه ماهيان ۵ ۱ سال در آب شيرين زندگي مي کنند که در شمال اروپا اين مدت به ۵ سال مي رسد. هنگامي که طول آنها به ۲۵ ۱۵ سانتيمتر رسيد وارد آب شده و بيشتر در ساحل دريا بسر مي برند.
قزل آلا رنگين کمان
اين ماهي داراي يک نوار پهن به صورت رنگين کمان در هر طرف بدن است. دوره تخم ريزي از ماههاي آخر زمستان تا اواخر بهار و تعداد تخمها بين ۵ ۱ هزار عدد است. امروزه ماهي قزل آلاي رنگين کمان به صورت ماهي شماره يک اکثر کارگاههاي تکثير و پرورش ماهيان سرد آبي در بيشتر نقاط جهان درآمده است. از خصوصياتي که اين ماهي را مورد توجه قرار داده، سازش آن با شرايط پرورش متراکم است. از طرف ديگر اين ماهي در انتخاب غذا زياد سختگير نيست و از سرعت رشد خوبي نيز برخوردار است.
ماهي قزل آلاي درياچه خزر
رنگ بدن اين ماهي نقره اي است و در پهلوها ، لکه هاي ستاره اي شکل ديده مي شوند. تعداد فلس بين باله چربي و خط جانبي ۱۹ ۱۱ عدد است. قد متوسط ۷۷ سانتيمتر و وزن ۵ کيلوگرم است اين ماهي که در قسمتهاي کرانه شمالي ايران زندگي مي کند در اواخر پاييز و اوايل زمستان ، جهت تخم ريزي وارد رودخانه هاي ورودي به درياچه خزر مي شود.
مواد غذايي اين ماهي را در سنين پايين لارو حشرات و بچه ماهيان و در سنين بالا انواع ماهيان تشکيل مي دهند. اين ماهي از ماهيان باارزش اين درياچه است. صيد بي رويه ، مسدود شدن راههاي مهاجرت به سبب ساختن پلها ، در نظر نگرفتن راه مهاجرت ماهي و آلودگي آبها عواملي هستند که نسل ماهيان را به خطر انداخته اند.
قزل آلاي درياچه شمالي
دو گونه از اين ماهيها وجود دارد که هر کدام روش زندگي خاص خود را دارد نوع شمالي تر آن ، گونه مهاجران مي باشد. آنها از آبهاي شيرين مهاجرت کرده تا در آبهاي آزاد تغذيه کنند و ادامه زندگي بدهند اما براي توليد مثل به رودخانه محل تولد خود باز مي گردند. انواع جنوبي تر آن از گونه مهاجر خود کوچکتر بوده و تمام عمر خود را در درياچه اي کوهستاني مي گذرانند.
قزل آلاي پوزه دار
نوعي ماهي کشيده و لاغر با باله هاي براق است که در مناطقي ساحلي که کف شني دارند زندگي مي کند. گونه هاي مختلف همگي داراي پوزه هاي گوشه داري هستند که از آنها براي حفاري ماسه و قرار گرفتن در آن استفاده مي کنند. اين ماهي هم به اين خاطر به اين اسم نامگذاري شده است. طول اين ماهيها به ۶۰ سانتيمتر مي رسد. اين ماهي يک نوع ماهي شب خيز است که شبها از بي مهرگان تغذيه مي کند و در طول روز در سوراخي در ميان گل و ماسه بسر مي برد. قزل آلاي پوزه دار در بعضي مناطق به صورت تجاري صيد مي شوند.

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

ماهيها رده اي از پستانداران هستند که خود به دو زير رده ماهيهاي غضروفي و استخواني تقسيم مي شوند. برخي از ماهيها ساکن آبهاي شيرين و برخي ساکن آبهاي شور ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

به باور آبزي پروران عرضه ماهيان پرورشي روز به روز با تقاضاي بيشتر مصرف کنند گان مواجه شده است.اين امر طبيعي به نظر مي رسد که مردم ، توليدات بهداشتي با ...

جمعيت رو به افزايش جهان جهت تامين نيازهاي روز افزون خود احتياج به غذا دارد. نياز هاي غذايي از زاه هاي مختلفي تامين مي گردد که ميتوان از توليدات زراعي ...

● رشد ماهيها : رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند ، زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل م ...

● ماهي هاي پرورشي بطورکلي دو گونه اند : ▪ انواع ماهي گرمابي ▪ انواع ماهي سرد آبي ● تاريخچه پرورش ماهي در ايران اولين تکثير مصنوعي ماهي در ايران به سال ...

دانلود نسخه PDF - ماهي قزل آلا