up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله ماهي استرلياد PDF
QR code - ماهي استرلياد

ماهي استرلياد

پرورش ماهي استرلياد

تنها گونة خاوياري اروپاي مرکزي که سراسر زندگي خود را در آبهاي شيرين ( رودخانه ) طي مي کند استرلياد مي باشد . اين ماهي متعلق به گروه ماهي هاي غضروفي – استخواني است که در طبيعت در رودخانه هاي با آب هاي زلال و تميز به سر مي برد و در اين آبها در وهلة نخست از بي مهرگان ومواد آلي که در گل و رسوبات رودخانه وجود دارند تغذيه مي نمايد . اين ماهي شديداً به آب آلوده حساس است .
ماهي استرلياد داراي گوشتي با کيفيت عالي است و علاوه بر آن به عنوان يک ماه آکواريومي داراي ارزش مي باشد . تخمريزي اين ماهيان اوايل ماه مه ( اواخر ارديبهشت ) صورت مي گيرد . درجه حرارت آب بايد ۱۰ تا ۱۲ درجة سانتيگراد باشد . ماهياني که به حد بلوغ جنسي رسيده اند در محل تخمريزي که بسترهاي شني رودخانه هاي داراي جريان سريع آب مي باشد جمع مي شوند .
● تکثير مصنوعي
متأسفانه وقتي که در فصل بهار هوا گرم مي شود ، دورة تخمريزي اين ماهي بسيار کوتاه ( حدود يک هفته ) مي گردد . فصل تخمريزي را پرورش دهنده مي توان با انتقال ماهيان ماده به محيطي آرام و سرد طولاني تر کند .
براساس اطلاعات موجود ، غدد هيپوفيز خشک از گونه هاي ديگر ماهيان خاوياري ( گونه هاي مهاجر بزرگ نظير فيل ماهي ، سوريوگا ، تاس ماهي روسي و . . . ) براي تحريک هورموني ماهيان استرلياد مولد بالغ مناسب ترين مي باشند . با استفاده از اين هورمون ها نتايج درخشاني حاصل شده است ولي عمده ترين کشورهاي پرورش دهنده ماهي خاويار ( شوروي سابق و ايران ) توليد خاويار را انحصاراً در اختيار دارند . و بنابراين صدور غدة هيپوفيز خاويار در مناطق د يگر اصلاً عملي نيست .
در صورتيکه غده هيپوفيز ماهي خاويار در دسترس باشد مقدار معمول آن براي تخم گذاري ۴ - ۵ ۲ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن مي باشد . بايد تزريق بر دو جنس نر و ماده صورت گيرد . بهترين نتيجه وقتي بدست مي آيد که در ماهيان ماده يک تزريق مقدماتي ( ۱۰ درصد ) ۲۴ ساعت قبل از تزريق اصلي انجام شود.
مي توان مالش دادن سطح شکم را براي خروج تخمک ها ۲ تا ۳ روز پس از تزريق بر حسب درجه حرارت انجام داد ، يعني هنگامي که تعداد کمي تخمک سياه رنگ در کف تانگي که ماهي در آن نگهداري مي شود چسبيده باشد . سپس ماهي ها را بايستي از آب خارج کرد ، پشت سر ماهي و قاعدة بالة لگني آن را در يک دست گرفت ، بطوريکه تخم هاي سياه رنگ کاملاً رسيده از منفذ تناسلي ماهي بصورت رشتة مرواريد مانندي خارج شود .
هرگاه فقط تعداد محدودي تخم ظاهر گردد بدين معني است که تخمگذاري هنوز کامل نشده است و يا فقط تا حدودي صورت گرفته است . نظر به اينکه تخمدان ماهي استرلياد مانند تخمدان کپور ماهيان داراي لاية پوشي به نام « لافيا » نمي باشد . بدين جهت تخمک هاي رسيدة آن آزادانه در حفرة شکم مي ريزند . به همين دليل تخمک ها را نمي توان با مالش دادن سطح شکم خارج نمود . تخم ها را بايد با ايجاد شکافي بوسيلة جراحي خارج نمود .
اسپرم ماهي استرلياد کمي کدر و بصورت مايع براق با جلوة رنگارنگ مي باشد که براحتي بر اثر دستکاري نمودن نرها به هدر مي رود ، زيرا ماهيان نر که تحت فشار عصبي و جنب و جوش هستند عضلات شکم خود را منقبض نموده و به ناحية شکم فشار مي آورند و در اين صورت اسپرم خارج مي شود . در صورتيکه حجم اسپرم ها کافي نباشد مي توان يکي از نرها را کشته و بيضه ها را خارج کرد و از يک پارچه نازک رد نمود .
در هنگام باروري توجه خاصي را بايد به رقيق بودن اسپرم مبذول داشت . نظر به اينکه تخم اين نوع ماهيان ميکروپيل هاي زيادي دارند ، وقتيکه اسپرم رقيق نشده براي باروري بکار رود حالت چند اسپرمي پيش مي آيد ، بعضي اسپرم هاي متعددي مي توانند وارد تخمک شوند .
نتيجة اين پديده رشد غير عادي و مرگ جنين است . در صورتيکه اسپرم ماهي استرلياد تقريباً ۵۰ بار رقيق شود از اين حالت پيشگيري خواهد شد . براساس اطلاعات موجود مي توان از غدة هيپوفيز کپور ماهيان براي تکثير ماهيان استرلياد نيز استفاده کرده ولي بايد مقدار آن را به چندين برابر رساند تا به مقدار ۸ تا ۱۵ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن برسد . به دليل آنکه تهية غدة هيپوفيز ماهي خاويار با مشکلات چندي توأم است و همچنين نياز به مقدار زيادي از غدة هيپوفيز ماهي کپور معمولي است ، مي توان از هورمون هاي آزاد کنندة گناد و تروپين ( هورمون مشابه GARH ) به طور موفقيت آميزي استفاده کرد . در مورد ماهي استرلياد هورمون GARH به تنهايي کافي است و نيازي به آنتاگونيست دوپامين براي تحريک هورموني ماهي استرلياد بالغ نمي باشد .
معمولاً مقدار مؤثر هورمون زياد بوده و مقدار ۵۰ تا ۱۰۰ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن بايد به داخل محوطة شکمي تزريق شود تا تخمک گذاري را تحريک کند . در آبي با دماي ۱۵ – ۱۳ درجة سانتيگراد و غلظت اکسيژن ۱۰۰ درصد ، ۸۰ تا ۱۰۰ درصد ماهيان مولد بايد به درمان پاسخ دهند . معمولاً نسبن درصد ماهياني که تا حدودي تخمگ گذاري مي کنند کم است .
براي زدودن حالت چسبندگي تخم ها از محلول نشاسته ( ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم نشاستة خانگي رقيق شده در يک ليتر آب با دماي ۱۵ – ۱۲ درجة سانتيگراد استفاده مي شود ، زيرا اين محلول به تدريج سخت مي گردد ، چسبندگي به تدريج در مدت يک ساعت و نيم محو مي شود . وقتي که ميزان باروري زيادي است تخمک ها چسبندگي کمتري دارند و احتمال چسبندگي آنها به يکديگر کم است .
در اين دماي کم تخم هاي ماهي استرلياد به کندي رشد مي کنند و براي رشدشان ۷ – ۵ روز زمان لازم است. در طول اين مدت تخم ها را بايد روزانه تحت تأثير مالاشيت سبز قرار داد تا از هر گونه آلودگي قارچي و باکتريايي جلوگيري شود .
● پرورش نوزادان
طي مرحلة تفريخ نوزادان بزرگ و فعال خود را از پوستة تخم آزاد ساخته و در ظرف تفريخ با جريان آب شنا
مي کنند و مي توان به آساني آنها را در يک تور متصل به دريچة خروجي جمع آوري نمود . در مرحلة اي که نوزادان تغذيه نمي کنند انکوباتورهاي برگ براي رپورش نوزادان مناسبند . در تانک هاي پرورش بايد جريان قوي آب همزمان با هوادهي برقرار شود .
اين دو عامل براي رشد نوزادان در مراحل اوليه ضرورت دارند ، زيرا نوزادان در اين مرحله احتياج دارند که در جريان آب جمع شوند .
حد شروع مرحلة تغذيه در اين نوزادان همزمان با ناپديد شدن مدفوع آنهاست که به شکل رشته هاي مارپيچي ( به اصطلاح مدفوع سياه رنگ روده ) در قسمت عقب روده مي باشد . در ابتدا ماهيان از کرم هاي کوچک ( کرم هاي قطعه قطعه شده ) پلانکتون هاي جانوري تصفيه شده از آب و يا ناپليوس هاي آرتميايي تازه تفريخ يافته تغذيه مي نمايند .
به تدريج که رشد آنها زيادتر مي شود مي توان آنها را با مواد غذايي حاوي پروتئين زياد مانند غذاي ماهيان قزل آلا تغذيه نمود . در اين مرحله سرعت رشد ماهي بخاطر مرغوب بودن کيفيت غذا زياد شده و در مدت ۶ هفته به طول ۵ تا ۷ سانتي متر مي رسد . از اين زمان به بعد مي توان نوزاد ماهيان استرلياد را در سامانه هاي متراکم و با استفاده از غذاهاي ساخته شده تغذيه نمود .
● پرورش در قفس
فناوري پرورش استرلياد در قفس هاي شناور در درياچه ها و آبگيرها ، در دهه ۸۰ در روسيه پايه گذاري شد . مشخص گرديد که استرلياد را مي توان در تابستان در قفس هاي ميله اي ثابت يا شناور پرورش داده و در زمستان در قفس هايي در زير يخ نگهداري نمود . که در اين حالت از هر متر مربع ۱۵- ۱۰ کيلوگرم محصول قابل عرضه به بازار بدست مي آيد .
براي زمستان گذراني موفق ، ميانگين وزن ماهيان زير يک سال بايد حداقل ۲۵ – ۲۰ گرم و ماهيان سال دوم حداقل ۳۰۰ – ۲۵۰ گرم باشد .
استرليادهاي جوان در قفس هاي تابستانه با تراکم ۳ – ۵ ۱ کيلوگرم در متر مربع ذخيره شده و ۳ – ۱ بار در روز با غذاي پلت مرطوب ، که از ماهيان هرز مخلوط با درسنيا ( Derissena ) خرده شده تشکيل مي شد مورد تغذيه قرار مي گرفتند . افزايش نسبي سالانه وزن حدود ۲۰ – ۱۰ درصد بود . در زمستان مولدين در قفس هايي با تراکم ۱۵ – ۱۰ کيلوگرم در متر مربع نگهداري مي شدند .
حداقل ۳ -۲ سال طول مي کشد که استرليادهاي جوان در قفس ها به رسيدگي جنسي برسند . درصد بقاي فصلي ۱۰۰ – ۹۰ درصد است .
مدت زمان لازم جهت طي مراحل لاروي تا رسيدگي جنسي در نرها ۵ – ۴ سال و در ماده ها ۸ – ۷ سال طول مي کشد . وزن ماهيان ماده رسيده ۹۰۰ گرم و نرهاي رسيده ۷۰۰ گرم مي باشد .
بهتر است بچه ماهيان استرلياد تا وزن ۵۰ گرمي را در تانکهاي پلاستيکي ۴ متر مربع نگهداري نمود . چنانچه دماي آب به ۱۷ – ۱۵ درجه سانتيگراد برسد ماهيان بالاي ۵۰ گرم را بايد به استخرهاي ۱۰۰۰ – ۵۰۰ متر مربعي منتقل کرده و به ميزان ۳ – ۲ درصد وزن بدن غذادهي شوند .
در دماي ۵ ۸ – ۸ درجه سانتيگراد اين بچه ماهيان را بايد به استخرهاي زمستان گذراني منتقل کرد و در دماي ۳ – ۲ درجه سانتيگراد غذادهي کمتر است متوقف شود . آب اين استخرها بايد داراي mgr ۹ – ۶ اکسيژن ۹ ۸ = ۷ ۷ = PH باشد .

ماهي يک مهره دار خونسرد و آبشش دار است که در آب زندگي مي کند. ماهيها (با بيش از ۲۷۳۱۵ گونه) يک گروه نزديک نيا (پارافيلتيک Paraphyletic) هستند و به سه ...

ماهي سوف (Zander) همچنان قسمتي از معماي اين گونه است که بارها در سرتاسر جهان مورد آزار واقع شده و پايان زننده اي از لحاظ سياست بهره برداري در انتظار ا ...

انواع گونه هاي کپور ماهيان : ۱) کپور معمولي ۲) کپور نقره اي ۳) کپورسرگنده ۴) کپور علفخوار ● روش هاي پرورش بهترين روش براي پرورش ماهيان گرمابي ، پرورش ...

▪ نام گروه ماهيانcobitidae : ▪ نام خانواده: لوچ ▪ نام ماهيان : لوچ دلقک ▪ طول حداکثر: ۳۰ سانتي متر ▪ سطح شنا: کف آب ▪ مکانهاي جاگيري : زير تخته سنگهاو ...

به باور آبزي پروران عرضه ماهيان پرورشي روز به روز با تقاضاي بيشتر مصرف کنند گان مواجه شده است.اين امر طبيعي به نظر مي رسد که مردم ، توليدات بهداشتي با ...

جمعيت رو به افزايش جهان جهت تامين نيازهاي روز افزون خود احتياج به غذا دارد. نياز هاي غذايي از زاه هاي مختلفي تامين مي گردد که ميتوان از توليدات زراعي ...

● رشد ماهيها : رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند ، زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل م ...

● ماهي هاي پرورشي بطورکلي دو گونه اند : ▪ انواع ماهي گرمابي ▪ انواع ماهي سرد آبي ● تاريخچه پرورش ماهي در ايران اولين تکثير مصنوعي ماهي در ايران به سال ...

دانلود نسخه PDF - ماهي استرلياد