up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله ماهيان پرورشي PDF
QR code - ماهيان پرورشي

ماهيان پرورشي

تغذيه ماهيان پرورشي

● تغذيه ماهيان پرورشي(گرمآبي)
از آنجا که سهم عمده اي از هزينه هاي پرورش ماهي مربوط به تأمين غذاست لذا توجه به مسائل تغذيه اي از جمله نوع غذا ، مقدار غذا ، زمان غذادهي وهمچنين ارتباط تغذيه با ساير عوامل از جمله درجه حرارت آب واندازه ماهي بسيار مهم است.از آنجا که شرايط پرورش وعادات تغذيه اي ماهيان سردابي وگرمابي متفاوت است مسائل تغذيه اي آنها در دو بخش بررسي مي گردد.
الف) تغذيه ماهيان گرمابي
با توجه به اينکه پرورش ماهيان گرمابي بصورت توأم وچهار گونه اي در استخرهاي خاکي انجام ميشود. لذا بخشي از نيازهاي غذايي آنها از محيط طبيعي استخر از جمله زي شناوران گياهي و جانوري ، کفزيان و گياهان علوفه اي موجود در استخر تامين مي گردد.
۱) ماهي فيتوفاک ياکپور نقره اي
فيتوپلانکتون خوار بوده واز پلانکتونهايي که اندازه آنها حدود ۲۰ ميکرون است تغذيه مي نمايد.
۲) ماهي کپور سرگنده يا بيگ هد
زئوپلانکتون خوار بوده واز زي شناوران جانوري با اندازه ۶۰ ميکرون تغذيه مي نمايد و از روتيفرها ، سخت پوستان کوچک و آلگهاي درشت نيز تغذيه مي نمايد.
▪ نکته : توليد دو گونه يادشده در استخرهاي پرورش نيازي به غذاي دستي نداشته وبا عمل کوددهي وبارور سازي استخر ميتوان اين دو گونه ماهي را با حداقل هزينه توليد نمود.
۳) ماهي آمور
از گياهان عالي وماکروفيت ها تغذيه مي نمايد.اينماهيبراي توليد يک کيلوگرم گوشت نياز به ۲۵ تا ۳۰ کيلوگرم علوفه سبز دارد.
۴) ماهي کپور معمولي :
همه چيز خوار بوده واز جانوران کفزي ، شيرونوميده ها وموجودات پلانکتوني درشت تغذيه مي نمايد.
بمنظور سرعت بخشيدن به رشد دو گونه اخير (آمور کپور) پرورش دهنده ناگزير است از غذاي دستي استفاده نمايد. بدين منظور براي تغذيه ماهي آمور از علوفه سبز (شبدرويونجه) استفاده مي نمايد.
براي تغذيه ماهي کپور ميتوان مخلوطي از غذاي دستي شامل غلات ، کنجاله ها وپودرماهي به شکل خميري ويا از غذاي کنسانتره استفاده نمود. تغذيه ماهي کپور بايد درحدي باشد که ۷۰-۶۰ درصد محصول ماهي از غذاي طبيعي استخر ومابقي از غذاي دستي تأمين گردد.
▪ نکته هاي مهم:
۱) استفاده از تشت هاي پلاستيکي جهت تغذيه ماهي کپور به تعداد ۱۰-۵ عدد در هکتار وقاب چوبي به ابعاد ۲×۲ براي تغذيه ماهي آمور ضروري است.
۲) تشت هاي غذاي ماهي کپور بايستي در يک طرف ديواره طولي استخر ودر خلاف جهت آخور (قاب چوبي)براي تغذيه آمور قرار داده شود.
۳) جهت تغذيه ماهيان آمور کمتر از ۱۰۰ گرم بايستي علوفه ها را قطعه قطعه کرده ودر داخل قابهاي چوبي قرارداد.
۴) با توجه به مصرف غذاي کپور توسط ماهي آمور وبمنظور جلوگيري از تغذيه ماهي آمور از کنسانتره کپور بايستي غذاي ماهي آمور ۲-۱ ساعت زودتر داده شود.
● تغذيه ماهيان سردابي(قزل آلا)
ازآنجائيکه آزاد ماهيان در محيط طبيعي از نرمتنان , حشرات آبزي , سخت پوستان کوچک و… تغذيه مينمايد در شرايط پرورش مي بايست نيازهاي تغذيه اي آنان از نظر پروتئين , چربي ها , قندها , ويتامين ها و مواد معدني توسط غذاي کنسانتره تأمين کند. ميزان نيازمندي ماهيان به مواد فوق با وزن ماهي تغيير مي کند به همين جهت غذاي کنسانتره ماهيان با توجه به اندازه ماهي در اندازه هاي مختلف وبا ترکيبات مختلف ساخته مي شود.
● انواع غذاي کنسانتره ماهي قزل آلا
۱) غذاي آغازين(sft) با ميزان پروتئين بالاتراز (۵۰-۴۵)درصد،براي ماهيان کمتراز ۵ گرم
۲) غذاي رشد(fft) باميزان پروتئين بطورمتوسط(۴۵-۴۰) درصد ،براي ماهيان ۳۰-۵ گرم
۳) غذاي پرواري (gft ) با ميزان پروتئين حدود(۴۰۳۵) درصد ،براي ماهيان ۳۵۰-۳۰ گرم
۴) غذاي مولدين(bft )با ميزان پروتئين(۴۵-۴۰)درصد،براي ماهيان مولد (بيش از ۳۵۰گرم)
● نحوه و ميزان غذادهي ماهي قزل آلا :
در صورتي که غذادهي به صورت دستي انجام ميشود ميزان غذاي ماهي قزل آلا پس از محاسبه ، داخل سطل ريخته واز روي ديواره استخر توسط کارگر به داخل استخر پخش مي گردد.
▪ طريقه محاسبه غذا بدين صورت است.
درصدغذادهي× بيوماس ماهي= ميزان کل غذا
بيوماس ماهي از ضرب تعداد ماهي بر متوسط وزن ماهيان بدست مي آيد.
درصد غذادهي با توجه به سايز ماهي ودماي آب وبراساس جدول غذادهي بدست مي آيد.

اکثر کوسه ماهيان با فلس هاي صفحه اي کوچک يا دندانهاي کوچک پوشيده شده اند . برخلاف فلس هاي ماهيان استخواني ، نوعي داندانهاي کوچک جلدي ماهيان غضروفي که ...

ماهيان نه چشمي که به صورت انگلي مانند زندگي مي کنند، مه عضو ماهيان حقيقي شناخته شده در دنيا هستند و نه خويشاوندي با مار ماهيان دارند بلکه شبيه به زالو ...

● ماهي هاي پرورشي بطورکلي دو گونه اند : ▪ انواع ماهي گرمابي ▪ انواع ماهي سرد آبي ● تاريخچه پرورش ماهي در ايران اولين تکثير مصنوعي ماهي در ايران به سال ...

اصلاح نژاد موجودات، توليد محصولي از موجود با دست بردن در ژن ها از نظر مطلوب کردن صفات بطور دلخواه مي باشد و در واقع محور اصلي اصلاح نژاد، بهگزيني است. ...

به باور آبزي پروران عرضه ماهيان پرورشي روز به روز با تقاضاي بيشتر مصرف کنند گان مواجه شده است.اين امر طبيعي به نظر مي رسد که مردم ، توليدات بهداشتي با ...

جمعيت رو به افزايش جهان جهت تامين نيازهاي روز افزون خود احتياج به غذا دارد. نياز هاي غذايي از زاه هاي مختلفي تامين مي گردد که ميتوان از توليدات زراعي ...

بعد از ماهيان باله دار(Finfish)، سخت پوستاني مانند ميگوي دريايي، ميگوي آب شيرين، خرچنگ ، لابستر و ... از اهميت بالايي در آبزي پروري برخوردارند. سيستم ...

قبل از هر اقدامي براي سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف لازم است که سرمايه گذار به دقت جوانب امر را زير نظر داشته باشد. هر قدر اطلاعات بيشتر کسب شود خسر ...

دانلود نسخه PDF - ماهيان پرورشي