up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله ماهواره زمين ياب PDF
QR code - ماهواره زمين ياب

ماهواره زمين ياب

آيا ما در اين جهان تنها هستيم؟

شايد براي همه ما به هنگام رصد آسمان در شبي صاف و پر ستاره ، بدور از هرگونه آلودگي نوري ، گرد و غبار محلي و يا آشفتگي هاي جوي که ارمغان شهر هاي صنعتي هستند، اين سوال پيش آيد که آيا ما در ميان اين همه جرم آسماني درخشان تنها هستيم؟
اين سوال ، قرن ها است که ذهن بشر را به خود جلب کرده است ، چه براي بشر ديروز که زمين را در مرکز عالم مي دانست ، و فضاي اطراف خود را فقط محدود در 3000 جرم درخشاني که در آسمان مي ديد مي پنداشت ، چه براي بشر امروز که زمين را همچون نگيني کوچک و درخشان در اين جهان بي کران در نظر مي پندارد.
اگر بخواهيم به ريشه اين پرسش در گذشته بپردازيم ، فقط به حدس و گمان عده اي از دانشمندان و فيلسوفان در زمينه وجود شکل هايي از حيات محدود زميني در دنيا هاي ديگر بر مي خوريم.
امروزه انسان به مدد تکنولوژي و فناوري هاي پيشرفته و بروز در آستانه يافتن پاسخي قانع کننده به اين سوال در معناي واقعي خودش قرار دارد.
کشف شمار زيادي از سيارات فرا خورشيدي که به دور ستاره مادر خود درگردشند و همچنين کشف منظومه هاي مختلفي شبيه به منظومه شمسي ، مهر تاييدي است براين ادعا که منظومه شمسي ما ، يک منظومه بي همتا نيست.
جالبتر از آن، اين موضوع است که وجود سيارات فراخورشيدي و ساختار هاي منظومه مانند در کهکشان ما ، امري کاملا طبيعي و رايج است.
اگر بخواهيم سيارات فرا خورشيدي را که تاکنون کشف شده اند از لحاظ اندازه برسي کنيم ، اکثرا در محدوده سيارات غول پيکر مانند مشتري و زحل خودمان دسته بندي مي شوند.
با توجه به ساختار اين سيارات غول پيکر، احتمال وجود حيات در آنها بعيد به نظر مي رسد.(البته با توجه به تعاريفي که ما از حيات داريم.)
به بيان ديگر شايد نتوان علائمي که ما از حيات برروي زمين مي بينيم (حيات زميني) در آنجا مشاهده کرد.
البته نبايد اين نکته را فراموش کرد که وجود سياراتي با ساختار و اندازه شبيه به زمين ، غير محتمل نيست.
در 15 سال اخير ناسا فعاليت ها و ماموريت هاي گسترده اي در زمينه کاوش سيارات فرا خورشيدي ترتيب داده است.
همچنين برنامه هاي متنوع و برجسته اي براي آينده در نظر دارد.
آيا ما در اين جهان تنها هستيم؟
آسمان شب
شايد براي همه ما به هنگام رصد آسمان در شبي صاف و پر ستاره ، بدور از هرگونه آلودگي نوري ، گرد و غبار محلي و يا آشفتگي هاي جوي که ارمغان شهر هاي صنعتي هستند، اين سوال پيش آيد که آيا ما در ميان اين همه جرم آسماني درخشان تنها هستيم؟
اين سوال ، قرن ها است که ذهن بشر را به خود جلب کرده است ، چه براي بشر ديروز که زمين را در مرکز عالم مي دانست ، و فضاي اطراف خود را فقط محدود در 3000 جرم درخشاني که در آسمان مي ديد مي پنداشت ، چه براي بشر امروز که زمين را همچون نگيني کوچک و درخشان در اين جهان بي کران در نظر مي پندارد.
اگر بخواهيم به ريشه اين پرسش در گذشته بپردازيم ، فقط به حدس و گمان عده اي از دانشمندان و فيلسوفان در زمينه وجود شکل هايي از حيات محدود زميني در دنيا هاي ديگر بر مي خوريم.
امروزه انسان به مدد تکنولوژي و فناوري هاي پيشرفته و بروز در آستانه يافتن پاسخي قانع کننده به اين سوال در معناي واقعي خودش قرار دارد.
کشف شمار زيادي از سيارات فرا خورشيدي که به دور ستاره مادر خود درگردشند و همچنين کشف منظومه هاي مختلفي شبيه به منظومه شمسي ، مهر تاييدي است براين ادعا که منظومه شمسي ما ، يک منظومه بي همتا نيست.
جالبتر از آن، اين موضوع است که وجود سيارات فراخورشيدي و ساختار هاي منظومه مانند در کهکشان ما ، امري کاملا طبيعي و رايج است.
اگر بخواهيم سيارات فرا خورشيدي را که تاکنون کشف شده اند از لحاظ اندازه برسي کنيم ، اکثرا در محدوده سيارات غول پيکر مانند مشتري و زحل خودمان دسته بندي مي شوند.
با توجه به ساختار اين سيارات غول پيکر، احتمال وجود حيات در آنها بعيد به نظر مي رسد.(البته با توجه به تعاريفي که ما از حيات داريم.)
به بيان ديگر شايد نتوان علائمي که ما از حيات برروي زمين مي بينيم (حيات زميني) در آنجا مشاهده کرد.
البته نبايد اين نکته را فراموش کرد که وجود سياراتي با ساختار و اندازه شبيه به زمين ، غير محتمل نيست.
در 15 سال اخير ناسا فعاليت ها و ماموريت هاي گسترده اي در زمينه کاوش سيارات فرا خورشيدي ترتيب داده است.
همچنين برنامه هاي متنوع و برجسته اي براي آينده در نظر دارد.
بايد اضافه کنم که در اين ماموريت ها از پيشرفته ترين و دقيق ترين ابزار ها استفاده خواهد شد.ابزار آلاتي که بتوانند کاوشگر ها را در اجراي چنين ماموريت هاي گستر ده اي (به فراسوي فضاي محدود منظومه شمسي) ياري رسانند.
ماهواره زمين ياب!
Terrestrial Planet Finder
تلسکوپ کک اينتر فرو متر با استفاده از آينه عظيم خود(بزرگترين آينه اپتيکي جهان) ديد گسترده اي در جهت کاوش در ژرفاي فضا به ما خواهد داد. علاوه بر اين تلسکوپ کک با استفاده از سيستم تداخل سنجي به مطالعه ابر هاي غباري در اطراف ستارگان خواهد پرداخت.(جايي که احتمالا سيارات فرا خورشيدي در حال شکل گرفته اند.)
همچنين با در پرتاب سيم پلنت کوئست در سال 2011 به فضا ، افق هاي روشني در زمينه اندازهگيري فاصله ستارگان و همچنين موقعيت کنوني آنها نسبت به يکديگر با دقت و ظرافتي بي سابقه در تاريخ اختر شناسي ، بروي ما خواهد گشود.
اين دقت چنان است که ما مي توانيم به جستجوي شواهدي دال بر و جود سيارات زمين مانند بپردازيم.
در نهايت با ساخت تلسکوپ تريستريال پلنت فايندر(جستجو گر سيارات خاکي (زمين مانند) انقلابي نوين در زمينه اختر شناسي بوقوع خواهد پيوست، تصاويري که از اين تلسکوپ بدست مي آيد، تا 100 برابر بزرگتر و شفاف تر از داده هاي بدست آمده توسط تلسکوپ فضايي هابل است. بدين سان به ژرفاي فضا راه خواهيم يافت و به قلب آن نفوذ خواهيم کرد.
از مزاياي ديگر اين سياره ارائه داده هايي دقيق از منظومه هاي همسايه و سيارات فرا خورشيدي است.
در آن هنگام دانشمندان به آناليز اتمسفر دنيا هاي دور براي جستجوي دي اکسيد کربن، بخار آب و ازن دست خواهند پرداخت.زيرا وجود اين گاز ها به عنوان عناصر بنيادي براي تشکيل حيات، خود به عنوان سندي معتبر بر تاييد اين تئوري است.
در حال حاضر دانشمندان حدود 157 سياره فرا خورشيدي را کشف کرده اند.
البته از هيچيک از آنها به استثناي يکي تصويري مستقيم مشاهده نشده است. بلکه با توجه به تاثيرات شان بر ستاره مادر که به دور آن ها در گردشند ، به وجود آنها پي برده شده است.
بله آن چه که ارائه شد، فقط بخش کوچکي از فعاليت هاي جاري و آتي در زمينه کاوش براي سيارات فرا خورشيدي بود .
همه اين عوامل دست به دست هم خواهند داد تا بشر روزي در مکاني ديگر در و راي منظومه شمسي نشانه اي از حيات و يا مهدي از تمدن را بيابد.
سر انجام يک زمين ديگر پيدا خواهد شد...
سياره اي زمين مانند از نگاه دانشمندان
نظر شما چيست؟ آيا ما واقعاً تنها هستيم؟
در کهکشاني که بيش از 150 ميليارد ستاره را در خود جاي داده است. در جهاني که از ميليارد ها ميليارد ستاره تشکيل شده است.
با کاوش هاي آتي همه چيز روشن خواهد شد.

تغييرات آب و هوايي زمين عصر يخبندان در خلال تاريخ، آب و هواي زمين بار ها دستخوش تغييرات اساسي شده است. بين ۸۰۰ تا ۶۰۰ ميليون سال پيش در طي دوره اي به ...

بيابان يکي از اکوسيستمهاي اصلي خشکي مي‌باشد که از زمينهاي بوته‌زاري تشکيل شده است که در آنها گياهان بسيار پراکنده‌اند و بوسيله خاک لخت و شني از هم جدا ...

دياباز عبارت سنگ آذريني است که بصورت توده‌هاي نفوذي عميق و همچنين بصورت دايک و سيل ديده مي‌شود. معمولا داراي بافت تمام بلورين است و داراي کانيهاي زير ...

● مقدمه زمين ، سومين سياره نزديک به خورشيد و بزرگترين سياره در ميان سيارات دروني است. ساختار دروني زمين مثل ساير سيارات دروني از يک هسته داخلي و يک هس ...

استفاده از ليزر روز به روز گسترده تر مي شود، از بمب افکن هاي مجهز به تسليحات ليزري تا بزرگ ترين رصدخانه هاي جهان. شرکت بوئينگ اعلام کرد که در اواسط ما ...

از اين پس دانشمندان مي توانند با استفاده از مکعب هاي توخالي نوعي سوخت هسته اي جديد، اورانيوم راديواکتيو را جذب و پاک کرده و به اين ترتيب سوخت اتمي تمي ...

ماهواره ي مصنوعي شي ايست که توسط انسان ساخته شده و به طور مداوم در حال حرکت در مداري حول زمين يا اجرام ديگري در فضا مي باشد. بيشتر ماهواره هاي ساخته ش ...

۱) انرژي زمين گرمايي چيست؟ ۲) استفاده از انواع انرژيهاي نو چه مزيتهايي را در بر خواهد داشت؟ ۳) کاربردهاي انرژي زمين گرمايي را نام ببريد؟ ۴) تا ريخچه ا ...

دانلود نسخه PDF - ماهواره زمين ياب