up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله ماشين سنگ جمع کن PDF
QR code - ماشين سنگ جمع کن

ماشين سنگ جمع کن

سنگ جمع کن

مقدمه
با توجه به اينکه جمعيت جهاني روز به روز در حال افزايش است، نياز به تأمين غذا به مسئله اي بحراني در بين جوامع تبديل شده است. بخش کشاورزي، عهده دار تأمين غذا و الياف جمعيت جهان است، بنابراين ماشيني شدن اين بخش که از آن به مکانيزاسيون کشاورزي تعبير مي شود گامي است مؤثر در جهت بهبود کشاورزي و رفع بحران.
افزايش محصول به سه روش ممکن است که اين سه روش بدين قرار اند:
1- افزايش سطح زير کشت
2- افزايش کاشت تعداد بوته در واحد سطح (يا افزايش تراکم)
3- بکار گيري ارقام پر محصول
از بين اين روش ها اولي و دوم ممکن نيست مگر با پيشرفت در ساخت و توسعه ماشينهاي جديد در عرصۀ کشاورزي.
سطح وسيعي از زمين هاي حاشيۀ رود ها و دامنه کوها، زمين هايي هستند که بطور بالقوه براي کشت و کار مرغوب مي باشند اما به دليل شرايط نامساعد خاک اين زمينها، نمي توان کشاورزي موفقي را در اين مناطق به انجام رساند.
از جمله شرايط نامساعدي که در اين زمين ها وجود دارد وجود قلوه سنگ و و خرده سنگ در خاک آنها مي باشد. که شايد بتوان با رفع اين خرده سنگ ها از سطح زمين، گام مفيدي در جهت بهبود حاصلخيزي آن ها برداشت.
در بسياري از اين مناطق جمع آوري خرده سنگه بطور دستي و بوسيلۀ کارگر انجام مي گيرد که اين روش جمع آوري، کاريست بس مشکل، پر هزينه و مدت زماني بسيار طولاني را مي طلبد.
در چند سال اخير ماشيني عرضه شده است که وظيفۀ آن جمع آوري اين خرده سنگها از سطح زمين و حمل آن ها به مکاني ديگر است. اين ماشين سنگ جمع کن نام دارد که ساختماني نسبتاً ساده دارد.
ماشين سنگ جمع کنRock Picker
اين ماشين که بصورت کششي ساخته مي شود داراي مدخلي است که پهناي کار آن 150 سانتي متر تا حدود 4 متر مي باشد. عمق کار اين ماشين از حدود 28 ميلي متر تا 30 سانتي متر است که توسط چرخ تنظيم عمق مي توان آن را تنظيم نمود. که در بعضي از مدل ها از دوطرف مدخل شانه هاي سنگ ي وظيفۀ جمع آوري سنگ از دوطرف به داخل مدخل را دارند. اين شانه ها در اصل تشکيل شده اند از يک محور مرکزي که داراي دندانه هايي بطور شعاعي هستند که آرايش اين دندانه ها به مانند هليسي است که سنگ را از انتهاي خارجي خود جمع کرده و به انتهاي داخلي که ورودي مدخل است تحويل مي دهد. بطوريکه که اگر از بالا به جهت حرکت نگاه کنيم اين شانه هاي سنگ به شکلV مي باشند. در هنگام حمل و نقل، اين شانه ها بوسيلۀ جک هاي هيدروليک که از تراکتور نيرو مي گيرند به صورت قائم در مي آيند و در پهناي ماشين قرار مي گيرند.
شانه ها از طريق اتصال محمور تواندهي تراکتور (P.T.O) به چرخش در مي آيند. البته اين فقط شانه ها نيستند که از P.T.O توان مي گيرند بلکه در بعضي از مدل ها، بخشي از اين توان چرخشي به دندانه هاي فنري دواري که در داخل مدخل وظيفه پرتاب مواد ورودي را به مخزن دارند، داده مي شود.
کف مدخل از نرده هايي تشکيل يافته که از يکديگر فاصلۀ ثابت و يک اندازه اي دارند که اين کار باعث خروج خاک از ماشين مي شود و در نتيجه فقط سنگ به مخزن انتقال مي يابد.
بطوريکه ذکر شد، لايه اي از خاک که بطور متوسط 15 سانتي متر عمق دارد، بر اثر حرکت ماشين به سمت جلو، وارد مدخل شده و خاک آن از کف مدخل ماشين (لابه لاي نرده ها) خارج گرديده و سنگ هاي باقيمانده به مخزن منتقل مي شوند. پس از اينکه مخزن ماشين به اندازۀ کافي پر شد، راننده، تراکتور را به محلي که بايد سنگ ها را تخليه کند، برده و با استفاده از جک هاي هيدروليکي_ که از دو طرف (چپ و راست) مخزن را در يک سر و شاسي ماشين را در سر ديگر خود دارند_ جلوي مخزن را بالا آورده و آن را تخليه مي کند.
با توجه به مدل ماشين ظرفيت مخزن آن از حدود 2000 کيلوگرم تا 6000 کيلوگرم متغير بوده و بين 50 تا 100 اسب بخار قدرت نياز دارد. پهناي اين ماشين در حالت حمل و نقل بين 150 سانتي متر تا 260 سانتي متر متغير است و ارتفاع مخزن آن به 230 سانتي متر مي رسد.

گياهي بوته مانند و داراي ساقه هاي پوشيده از خار است منشأ اصلي آن نواحي مختلف آفريقا ذکر شده است از دانه آن روغن خوراکي استخراج و از الياف آن محصولات م ...

گياهي بوته مانند و داراي ساقه هاي پوشيده از خار است منشأ اصلي آن نواحي مختلف آفريقا ذکر شده است از دانه آن روغن خوراکي استخراج و از الياف آن محصولات م ...

نحوه استفاده : در ذيل به آن اشاره خواهد گرديد : خواص : گياهي بوته مانند و داراي ساقه هاي پوشيده از خار است منشأ اصلي آن نواحي مختلف آفريقا ذکر شده است ...

کنجد مقدمه : کنجد يکي از گياهاي روغني بومي ايران است و در اکثر نقاط کشور به طور پراکنده با سطح زير کشت حدود40 هزار هکتار مورد کشت و کار قرار مي گيرد . ...

● مقدمه هوايي که از آن تنفس مي کنيم مملو از موجودات بسيار ريز است که با باد به حرکت درمي آيند. قارچ ها، باکتريها، ويروسها و گياهان براي انتقال گرده ها ...

● کنترل بيولوژيک - طبيعي؛ - کاربردي. کنترل بيولوژيک پديده اي طبيعي است که هدف آن تنظيم جمعيت موجودات مي باشد. کنترل بيولوژيک ممکن است به صورت طبيعي يا ...

هدف از طراحي لباس تنها خلق زيبايي نيست، بلکه پوشاندن مشکل هاي فيزيک يا اندام نيز بخشي از آن است... به همين دليل افرادي که اندازه بدن آنها خارج از حد م ...

● علوفه ها هرگونه خوراک گياهي و پرحجم که ارزش غذايي داشته باشد و خوش خوراک هم باشد، علوفه نام دارد. ▪ يونجه يابيده: اين علوفه ارزش غذايي زيادي دارد. ي ...

دانلود نسخه PDF - ماشين سنگ جمع کن