up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله ماشين آلات ساختماني PDF
QR code - ماشين آلات ساختماني

ماشين آلات ساختماني

● تراکتورها و بولدوزرها
تراکتور از مهمترين ماشين الات راهسازي وساختمان سازي است که داراي کاربردهاي متعددي است هدف اوليه تراکتوربه جلوراندن ويا کشيدن اقسام بارها ميباشد برروي تراکتورانواع لوازم مکانيکي را ميتوان نصب کرد لوازمي ازقبيل : بيل هاي مکانيکي ريپرها تيغه هاي بولدوزر دکل هاي لوله گذار جانبي کج بيل ها نهرکن ها وغيره به علاوه ازتراکتور استفاده هاي ديگري هم ميکنند نظيرکشيدن اسکريپر واگن وغيره ...
تراکتورها ازموتورهاي ديزل که معمولا توربوشارژهستند نيروميگيرند ودرانواع استاندارد ودنده اتوماتيک موجودهستند همچنين کنترل آنها به صورت کنترل هيدورليک ودنده اتوماتيک است تراکتورها بردونوع کلي چرخ زنجيري وچرخ لاستيکي ميباشند .
● کاربرد
▪ بولدوزرها موارد استفاده فراواني دارند که ازميان ميتوان به موارد زيراشاره کرد
۱) تصطيح زمين وپاک سازي آن ازبوته ها وکنده هاي درخت
۲) ايجاد راههاي اوليه درکوهستانهاي وزمينهاي سنگ لاخي
۳) جابجا کردن توده خاک به صورت فشاردادن درحجم هاي زياد
۴) کمک به هل دادن اسکريپرها
۵) پخش کردن خاک درخاکريزها
۶) پشته کردن خاک درکنارنهرهاي ايجادشده
۷) تصطيح وپاک سازي بقاياي مانده ازعمليات ساختماني
۸) نگهداري راههاي موقت خاکي
۹) پاک سازي گودالهاي کف معادن (براي ديدن ادامه متن برروي «ادمه» کليک نماييد)
● انواع تراکتورها
الف) تراکتورهاي چرخ زنجيري
تراکتورهاي چرخ زنجيري انواع مختلفي دارد اين تراکتورها معمولا برحسب اندازه وزن وقدرت طبقه بندي ميشوند دربسياري ازپروژه ها مقدار وزن تراکتور چرخ زنجيري مهم است زيرا مقدار حداکثر نيروي کششي که يک دستگاه تراکتور ميتواند به وجود آورد بدون توجه به قدرت توليدي موتورآن به حاصل ضرب مقدار وزن درضريت کشش سطح جاده اي که روي آن کارميکنند محدود ميباشد وجود زنجيره ها باعث ميشود که تراکتوربتواند درزمينهاي با مقاومت فشاري کم وقدرت کششي مناسب فعاليت داشته باشد
ب) تراکتور چرخ لاستيکي
تراکتورچرخ لاستيکي ازاين جهت ساخته شده که سرعت بيشتري درکشيدن وهل دادن اسکريپرها وکارهاي نظيرآن داشته باشد اين نوع ماشين ها درانواع دوچرخ وچهارچرخ وجوددارد نوع دوچرخ آن حتما بايد بايک ماشين ديگر نظيراسکريپر کارکند تابتواند تعادل خودرا حفظ کند نوع چهارچرخ آن دردونوع يک ديفرانسيل ودوديفرانسيل موجود است باين همه آسيب پذيري لاستيکهاي اين ماشينها درموقع کار درزمينهاي داراي سنگهاي تيزکه باعث بريده شدن لاستيک ميشود استفاده ازآن را دراين نوع زمينها محدود ميکند البته زنجيرها ي سيمي مخصوص جهت حفاظت لاستيکها وجوددارد که ميتوان برازدياد اصطحکاک لاستيکها باسطح زمين آنها رابکاربرد
● بيل هاي مکانيکي
بيل هاي مکانيکي ازاولين ماشين آلات مدرن ساختماني است که درعمليات خاکي بکاررفته است بيل هاي مکانيکي عمدتا براي گود برداري درخاک وبارکردن آن با کاميون يا تريلي ويا تسمه نقاله ها بکارميرود انواع پرقدرت آن قادربه گودبرداري درتمام انواع خاکها بجزصخرخ سنگها بدون تخريب اوليه ميباشد
بيل هاي مکانيکي ازسه قسمت اساسي تشکيل شده است : ارابه – قسمت اتاقک گردان روي ارابه وقسمت الحاقي جلوي ماشين .
ارابه يا شاسي – شاسي به دونوع تقسيم ميشود شاسي چرخ زنجيري شاسي چرخ لاستيکي ( کاميون )
شاسي چرخ زنجيري با ثبات وقابل اطمينان براي اتاقک چرخنده فوقاني ايجاد ميکند و قابليت تحرک بسيارخوبي درمحل خاک برداري ايجاد ميکند درضمن به دليل سطح وسيع چرخها فشارکمي برروي خاک ايجاد ميکند که امکان کاربرروي خاکهاي سست را فراهم ميکند درموارد ي که برحسب نوع خاک اصطحکاک بيشتري مورد نيازبوده ومسئله لغزندگي وجود داشته باشد نقش زنجير درماشين اهميت پيدا ميکند درعوض اينگونه بيلها سرعت کمي دارند
شاسي هاي چرخ لاستيکي داراي سرعت حرکتي بيشتري بوده ولذا براي کارهاي کوچکي که تعداد سفرزياد بوده وسطح راه مورد استفاده محکم باشد مفيدترند اين نوع شاسي خودبردونوع است : نوع خود متحرک که ازاتاقک فرمان ميگرد ونوع ديگرکه درقسمت عقب کاميون نصب ميشود وآن را کاميوني ميگويند
سرعت نوع اول ۵۰ وسرعت نوع دوم ۸۰کيلومتر درساعت ميرسد .
● انواع بيلهاي مکانيکي:
الف) بيل مکانيکي با جام معکوس
به اين بيل اسامي متعددي داده مي شود از قبيل:کج بيل – بيل پشت خم وبيل کششي.
اين بيلها در دو نوع مکانيکي و هيدروليکي هستند وبراي حفاري مناسبند.
ب) بيل مکانيکي با سيستم کابلي
اين بيل مکانيکي عبارت است از اطاقک گرداني که سوار بر چرخها بوده ودر انتهاي جلويي آن بيل متصل شده است. اين بيل در دو نوع مکانيکي و هيدروليکي مي باشند.
ج) بيل کششي (دراگلاين)
بيل کششي دراگلاين ازيک اطاقک فرمان – جرثقيل – جام بيل کششي و کابلهاي لازم جهت کنترل قسمتهاي مختلف تشکيل شده است.بيل کششي قادر است در سطوح خيلي بالاتر وخيلي پايينتر از سطح اتکاء خود است ودر انواع زمينهاي مورد استفاده قرار مي گيرد. بازوي طويل آن براي حفاري و تخليه مواد کنده شده مفيد بوده وزمان سيکل کار کوتاه از محاسن اين ماشين ميباشد.
د) جرثقيل
جرثقيل تشکيل شده از اطاق فرمان ويک تير بلند مشبک وقلب جرثقيل و معمولا براي باند کردن اجسام سنگين وحرکت دادن آنها بکار ميرود. با اتصال دستگاههاي مختلف به انتهاي تير مشبک بلند جرثقيل مي توان از استفاده هاي ديگري نمود.جرثقيل ها هم بر دو نوع مکانيکي و هيدروليکي مي باشند که امروزه بيشتر هيدروليکي مي باشند.
● اسکريپر
اسکريپرماشيني است که عمل بارگيري وحمل وتخليه مواد خاکي در مسافتهاي متوسط وزيادرا به تنهايي انجام مي دهد.
اسکريپرازسه قسمت اصلي تشکيل شده است : قسمت بارگير (جام ) ديوار جلويي قسمت بارگيروديواره عقب جام يا ديواره تخليه قسمت جام که معمولا سربازاست داراي يک تيغه برنده قابل تعويض درقسمت پايين ميباشد اين تيغه درحين بارگيري به داخل خاک نفوذميکند وبا برش خاک آنرا به داخل جام هدايت ميکند . اين قسمت قابل حرکت بوده وميتواند پايين وبالابرود دراسکريپرها ي داراي بالابر قسمت بالابرجانشين ديواره جلويي جام ميشود ديواره عقب جام يا ديواره تخليه قابليت حرکت به عقب وجلورا دارد که با هل دادن خاک به تخليه بارکمک ميکند
● انواع اسکريپرها
اسکريپرها به دودسته موتوردار وبدون موتور تقسيم ميشوند امروزه نوع بدون موتورکمترمورد استفاده قرارد ميگيرد اغلب اسکريپرها تک محور بوده وتعادل آن ووزن بارآن توسط تراکتورمتصل به آن حمل ميشود تراکتورهايي که اين اسکريپرها را ميکشند ممکن است چرخ لاستيکي وچرخ زنجيري باشند بعضي ديگر قسمتي ازيک تراکتوراسکريپرها هستند بدين معني که يک تراکتورتک محوره يک اسکريپر تک مجوره راميکشد اسکريپرها يي که دومحوردارند به وسيله تراکتورهاي زنجيردار کشيده ميشوند زيرا اينگونه تراتورها نمي توانند بارقائم را تحمل کنند بنابراين نمي توانند اسکريپرها يک محوره را بشکند امروزه بندرت ازاسکريپرها چرخ زنجيري استفاده ميشود اسکريپرها يي که توسط تراکتورچرخ لاستيکي کشيده ميشوند به انواع زيرتقسيم بندي ميشوند
۱) تک موتوره دومحوره
۲) سه محوري
۳) دوديفرانسيل
۴) اسکريپرهاي دوموتوره ( TANDEM-POWERED)
۵) اسکريپرهاي داراي بالابر(ELEVATING)
۶) فشاري – کششي (PUSH – PULL)
اسکريپرهاي تک موتوري دومحوري ازيک تراکتورتک محوره استفاده ميکنند وبه دليل مسئله تعادل اين تراکتوربدون اسکريپرمربوطه قادربه حرکت نيست اسکريپرهاي سه محوري توسط يک تراکتورکشيده ميشوند ماشنيهاي چند ديفرانسيلي داراي چرخهاي گردنده دراسکريپرودرتراکتورهستند اسکريپرهاي دوموتوره داراي موتورهايي چداگانه براي حرکت اسکريپروچرخهاي گردان آن ميباشد اسکريپرهاي داراي بالابرداراي يک بالابرنردباني درجلوي جام بوده ودرعمل کندن وانتقال مواد کنده شده به داخل جام کمک ميکند دراين نوع اسکريپرها به دليل قدرتي که بالابربه اسکريپرميدهد به تراکتورکمکي جهت بارگيري احتياجي نيست
● لودرها
بدون اغراق لودرکاربردي ترين ماشين درانجام کارهاي ساختماني وعمراني است اين ماشين که درانداره هاي مختلف ساخته ميشود به دليل عملکرد وانعطاف پذيري زيادي که دارد ونيزبا تغيير جام مي تواند بسياري ازکارها رانجام دهد
لودر موارد استفاده بسياري دارد که برخي ازآنها عبارتند ازايجاد خاکريزها حفاري زيرزمين بناها پرکردن خندقها وخاکريزي اطراف لوله هاي کارگذاشته شده درکانالها بارکردن کاميونها حمل بتن به محل قالبها وبلند کردن وحمل مصالح ساختماني
به ماشين لودرميتوان انواع ملحقات را نصب کرد وکاربردهاي ديگري ازآن گرفت نظيربرف روب کانال کن لوله برلوله گذار جرثقيل ليفت تراک
● انواع لودر
الف) لودرچرخ لاستيکي
اين لودرها دراقسام کوچک خيلي بزرگ ساخته ميشود چرخهاي بزرگ لاستيکي به اين نوع لودرها قدرت تحرک وسرعت فراواني ميبخشد فشاروارده برزمين توسط اين لاستيکها کم بوده وميتوان اين فشار را با تغييرميزان باد لاستيکها تغييرداد باين همه درزمنيهاي داراي سنگهاي تيزامکان آسيب اين لاستيکهاوجوددارد درضمن درزمينهاي خيس وگل آلود نيزکارکردن بالودرچرخ لاستيکي مشکل است البته زنجيرهاي سيمي مخصوص جهت حفاظت لاستيکها وجود دارد که ميتوان براي ازدياد اصطکاک لاستيکها باسطح زمين آنها رابه کاربرد نوعي ازلاستيکهاي جديد ساخته شده اند که داراي عاجهاي خيلي ضخيمي هستند وميتوانند درمناطق سنگي کارکنند اين لودرها بردونوع معمولي وکمرشکن هستند
نوع کمرشکن که بيشتر درلودرهاي بزرگ بکاربرده ميشوند وداراي نوعي شاسي هستند که قسمت عقب لودررابه قسمت جلو توسط يک مفصل متصل ميکنند اين حالت مفصلي قدرت مانوروشعاع گردش ماشين را نسبت به شاسي هاي ثابت ( غيرمفصلي ) زياد ميکند درانواع مدرن اين ماشين آلات ازسيستمهاي فرمان وکنترل هيدروليکي والکتريکي جهت راحتي وعملکرد بهترراننده استفاده شده است سيستم فرمان اين ماشين ها به دونوع است درلودرهاي معمولي سيستم فرمان بوسيله فرمان وحرکت چرخها عمل ميکند امادرنوع کمرشکن سيستم فرمان به وسيله دوجک هيدروليکي عمل مي نمايد
ب) لودرهاي چرخ زنجيري
لودرهاي چرخ زنچيري مانند لودرهاي چرخ لاستيکي عمل کي کنند بااين تفاوت که فشارکمي که برزمين وارد مي کنند باعث ميشود که لودرهاي با چرخ زنجيردار بتوانند درزمينهايي کارکنند که قابل استفاده براي لودرهاي لاستيک درنيستند اصطکاک زياد آنها بازمين باعث ميشودکه بتوانند نهايت استفاده راازقدرت موتوردرکند زمين بنمايند وچون زنيرداراند هنگام کاردرمناطق داراي سنگهاي تيزخطرپاره شدن لاستيک وجود ندارد لودرهاي زنجيردار قادربه حرکت برروي سطحهاي باشيب جانبي ۳۵%ميباشند درصورتي که اين رقم براي لودرچرخ لاستيکي ۱۵% است همچنين لودرزنجيردار ميتواند ازشيب ۶۰% بالابرود درحاليکه اين رقم براي لودرلاستيک دار به حدود ۳۰% محدود ميشود سرعت لودرزنجيردار خيلي کمترازلودرلاستيک داربوده به همين علت درمواردي که فاصله حمل مواد وبازگشت به محل بارگيري زياد باشد راندمان اين ماشين نسبت به نوع لاستيک دار پايين است
ج) بکهولودر
اين ماشين آلات درواقع لودرهاي کوچکي هستند که درپشت خود يک بيل مکانيکي دارند وبراي کارهاي سبک استفاده ميشوند کليه مشخصات عمومي آنها مانند لودرها وبيل هاي مکانيکي است به دليل دوکاره بودن اين ماشين دربسياري ازپروژه ها ي کوچک ازاين وسيله استفاده ميشود بخصوص اگرپروژه مربوط به کندن خندق باشد
همانطورکه گفته شد درقسمت اين ماشين يک بيل مکانيکي وجود دارد قدرت اين بيل نيزبراساس زاويه آن بازمنين وشعاع عملکردبازوها فرق ميکند شرکتهاي سازنده براساس نوع ماشين آلات نمودارهايي مبني برقدرت بيل درحالات مختلف ارائه ميدهند .
● کاميونها
اگرچه براي حمل ونقل مواد خاکي ازوسايلي مانند اسکريپرها تسمه نقاله وقطاراستفاده ميشود ولي معمول ترين وسيله براي حمل ونقل مواد خاکي کاميون ها هستند اين ماشينهاي حمل کننده بخاطرسرعت زياد برروي راههاي هموارهمچنين ظرفيت زياد هزينه حمل ونقل مواد را نسبتا پايين مي اورند کاميونها داراي قابليت انعطاف زيادي ميباشند زيرا تعدادي ازآنها را که دريک پروژه مورد استفاده قرارميگيرند مي توان زياد يا کم نمود تادرظرفيت مورد نيازتعديل بوجودآيد کاميونها به دونع معمولي (MING TRUCK) وکمرشکن (ARTICULATED TRUCK)
الف) کاميونهاي معمولي
اين کاميونها دردونوع يکي مخصوص حرکت درجاده ها وديگري مخصوص حرکت خارج ازمحدوده جاده (HIGHWAY&OFF HIGHWAY TRUCKS) ساخته ميشوند کاميونهاي خارج جاده اي ميتوانند درابعاد بزرگتروباظرفيت چند صدتن ساخته شوند هرکدام ازآنها انواع مختلف دارند اما نوع کمپرسي آن بيش ازسايرانواع آن به کاربرده ميشود کاميونهاي کمپرسي درمورد حمل مواد داراي انعطاف پذيري زياد بوده وبخصوص نوع جاده روآن با سهولت بسياردرپروژه هاي مختلف قادربه حرکت ميباشند نوع مختلف کاميون هاي کمپرسي وجود دارد مثلا اين کاميون ها درانواع ديزلي يا بنزيني يک يا دوديفرانسيلي ودويا سه محوري به بازار عرضه ميشوند
ب) کاميون هاي کمرشکن
همانطور که ازنام اين نوع کاميونها مشخص است ازدوقسمت تشکيل شده اند قسمت موتوروقسمت مخزن که توسط يک مفصل به هم متصل هستند درواقع کاميونهاي کمرشکن تريلرهاي مخصوص حمل مواد خاکي هستند که بوسيله تراکتوريا کاميون تراکتورکشيده ميشوند اين واحد فقط براي حمل مواد خاکي طراحي شده اند ومواد حمل شده را يا ازعقب ويا ازازکف واگن ويا ازپهلوها تخليه مينمايند بعضي ازاين کاميونها داراي مجراي تخليه طولي هستند که بيشتردرمورد ايجاد خاکريزها مورد استفاده قرارميگيرد اين کايمون ها نيزبردونوع داخل جاده اي وخارج جاده اي هستند البته نوع جاده اي آن بيشتر است زيرا وجود مفصل کمرشکن قدرت مانورآنرا نسبت به کاميون هاي عادي درناهمواريهاي خارج جاده بيشترميکند
● تريلر
براي تسطيح زمين وازبين بردن پستي وبلندي ها ازماشين آلات مختلفي استفاده ميشود اما مهمترين وسيله براي عمليات تنظيم شيب وتسطيح خاکريزها وخاکبرداري ها ورساندن سطح خاک به سطح مورد نظر ( خط پروژه ) توسط گريدر انجام ميپذيرد عمل تنظيم شيب ازکارهاي بسيارمشکل است بطوري که کليه رانندگان ماشين آلات راهسازي براين عقيده هستند که کارکردن با گريد رمشکل ترازبقيه ماشين آلات است وراننده اي که درزمينه کاربا گريدرمهارت داشته باشد براحتي مي تواند بقيه اين ماشين آلات را کنترل وهدايت کند
گريد ربراي تنظيم شيب شک لدادن شيب ها تسطيح دامنه خاکريزها وخاکبرداريها کندن جوي ومخلوط کردن وپراکندن مخلوط خاک ومواد قيري بکارميرود ازاين ماشين الات درساختن راهها وساير عمليات ساختماني استفاده ميشود اين دستگاه دربه هم زدن وبرداشتن لايه هاي سست وسطح زمين هم به کارميرود
تيغه گريدر داراي لبه قابل تعويض ميباشد درحالات مختلفي نسبت به ماشين مي تواند قرارگيرد زاويه تبغاه راميتوان تغييرداد بطوريکه بتوان گريدر را براي حمل مواد يا کندن جوي بکاربرد زاويه جلودرحالت حمل مواد بکارميرود که دربرشهاي سطحي ومخلوط کردن مواد مورد استفاده قرارميگيرد زاويه عقب باعث زياد شدن قدرت حفاري شده ولي سبب ميشود که مواد حفاري شده احيانا ازروي تيغه سرريزنمايد
چرخهاي جلو مي توانند به طرفين خم شوند وبدين ترتيب نيروي حالصه ازفشار خاک برتيعه مايل شده را خنثي نمايد وبه گردش گريدر هم کمک کند شاسي هاي کمرشکن نيزدرساختمان بعضي انواع گريدربکارميرود که باعث ازدياد قابليت مانور ماشين وکاربردهاي آن ميشود
درحاليت مستقيم ( حالت A) ماشين درحالت معمولي کارميکند درحالت مفصلي ( حالت B) گريدر ميتواند شعاع گردش خيلي کوچکي کسب کند درحالت ز چرخاي عقب روي زمين محکم مستقربوده ودرهمان حال ماشين ميتواند با تيغه به کندن جوي وکنارجاده وغيره مشغول شود گريدرهاي مدرن مجهزبه دستگاه کنترل تيغه اتوماتيک هستند که دقت کارآنها براي تنظيم شيب بسيارزياد است سيستم اين دستگاهها که بيشتر هيروليکي والکترونيکي است مجهز به يک دستگاه حساس است که يک سطح يا امتداد ثابت را دنبال کرده وردمواقع لزوم بطور اتوماتيک تيغه را بلاوپايين ميبرد تاشيب مطلوب بدست آيد
● عمليات با گريدر
الف) پخش کردن مواد خاکي
ازمهمترين عمليات گريدر پخش کردن مواد ومصالح خاکي درسطح زمين است البته مقدار مواد جابجا شده به ظرفيت گريدر بستگي دارد ظرفيت گريدر تابع عواملي مانند قدرت موتورکشش ماشين اندازه وارتفاع تيغه ميباشد مقدار موادي که گريدرميتواند جابجاکند بسيارکمترازبولدوزراست بنابراين بهتراست موادي که بايد توسط گريدر جابجا وتوزيع شود قبلا توسط ماشين آلاتي مانند بولدوزربرروي زمين پخش شده باشد تاارتفاع توده خاکي خيلي زياد نباشد
ب) حمل مواد به کنارجاده
باتغيير زاويه تيغه گريدرقادرخواهد بودکه موادخاکي را به کنارمسيرحرکت هدايت کند دراين حالت موادخاکي درانتهاي عقب گريدر انباشته شده ويک توده خاکي طولي درامتداد مسيرحرکت گريدر قرارگيرد زيرا درغيراينصورت قدرت کشش ماشين کم ميشود وزاويه حمله به تيغه گريدر نيزتغيير ميکند
ج) شيب بندهاي دقيق
براي شيب بندهاي دقيق بايد تيغه را با زاويه کوچکي نسبت به امتداد قائم ثابت کرد وارتفاع تيغه ازسطح زمين بايد طوري باشد که برآمدگي کوچک را بريده وگودالها را پرنمايد بدين منظورهمواره بايد مقدار موادخاکي درجلوي تيغه گريدرموجود باشد
د) کندن جوي
گريدر راميتوان براي کندن جويهاي ۷شکل وذوزنقه اي شکل به کاربرد ماکزيمم عمق جوي حدود ۳ فوت ( يک متر) وعرض آن حدود۴فوت است براي جويهاي باابعاد بزرگتربهتراست ازخندق کن وبيل مکانيکي وسايل حفاري استفاده کرد
ه) بريدن وتراشيدن ترانشه ها
با تغيير زاويه گريدر وعمودکردن يا شيب زياد لبه تيغه نسبت به سطح افق ميتوان با حرکت درجهت طول ترانشه لبه هاي آنرا تراشيد
البته دومسئله را بايد درنظرگرفت اول اينکه نوع مصالح ترانشه ها سنگي وصخره اي نباشد چون به لبه تيغه آسيب رسانده ويا عمل تراشيدن را غيرممکن ميسازد مسئله دوم تراشيدن قسمت هاي پايين ترانشه ومرتب کردن آنها است تادرهنگام تراشيدن قسمت هاي بالاي ترانشه مانع حرکت گريدرنشوند
● غلتک ها ( COMPACTORS )
مهمترين مسئله درراهسازي ميزان دانسيته ومقاومت لايه هاي راه ميباشد اين مقادير بايد درحد مطلوب باشد تاسطوح مختلف جاده دراثرتنش هاي وارده ناشي ازعبوربارتغييرشکل نداده وبتواند تحمل جذب وانتقال باررا ازلايه هاي بالاتر به پايين تر داشته باشد براين منظوربايد لايه هاي مختلف راه را تاحد قابل قبولي متراکم نمودتراکم عبارتست ازازدياد دانسيته خاک ازطريق نزديک کردن ذرات و دانه هاي خاک به يکديگر که معمولا با خارج کردن هوا ازفضاهاي خالي بين ذرات خاک انجام ميگيرد متراکم کردن خاک باعث اضافه شدن مقاومت خاک کم شدن قابليت تغيير حجم کم شدن قابليت نفوذ پذيري خاک ميگردد ميزان تراکم پذيري خاک به دانسيته اوليه خاک خواص شيميايي وفيزيکي خاک ( نظيرتوزيع دانه بندي چسبندگي وغيره ) درصد رطوبت نوع وميزان نيروي متراکم کننده دارد
● انواع غلتکها
▪ انواع غلتکها عبارتند از
۱) غلتکهاي پاچه بزي TAMPING FOOT ROLLERS- SHEEPS FOOT ROLLERS
۲) غلتکهاي شبکه اي GRID MESH ROLLERS
۳) غلتکهاي ارتعاشي VIBRATORY MESH ROLLERS
۴) غلتکهاي فولادي صاف SMOOTH STEEL DRUM
۵) غلتکهاي پنوماتيک PNEUMATIC ROLLERS
۶) غلتکهاي کفشک دارSEGMENTED PAD ROLLERS
۷) بولدوزرهاي متراکم کننده SOIL COMPACTORS
▪ غلتکهاي پاچه بزي
غلتکهاي پاچه بزي داراي استوانه اي مجهز به تعدادي پايه هاي بيرون آمده است واين پايه ها که به پاچه بزي موسومند به عمل تراکم کمک ميکنند وجه تسميه پاچه بزي اين است که عمل کوباندن اين غلتک شبيه اثري است که يک گله گوسفند يا بز برروي زمين برجاي مي گذارد اين غلتک عمل تراکم را با استفاده ازفشار استاتيکي وهمچنين کنترل انجام ميدهد اين غلتکها معمولات داراي چندين استوانه بوده وبه صورت جفتي هم بکارمي رود
▪ غلتکهاي شبکه اي
اين نوع غلتکها با سرعت نسبتا زياد قادربه کاربوده ودرحين عمل خاک را پراکنده نمي کنند اين غلتکها براي خرد کردن قطعات کلوخه خاکهاي چسبيده مناسب ميباشند همچنين ازاين غلتک ميتوان براي خرد کردن ومتراکم نمودن سنگهاي نرم استفاده کرد
▪ غلتکهاي لرزنده
انواع معيني ازخاک مانند ماسه شن وسنگهاي درشت عکس العمل بسيارخوبي درمقابل تراکم توليد شده بوسيله ترکيب فشاروارتعاش ازخود نشان مي دهند هنگامي که خاک مرتعش ميشود ذرات تغيير محل داده وجهت افزايش وزن مخصوص توده به ذرات مجاورشان نزديکترميشوند
غلتکهاي لرزنده دراندازه هاي مختلف ازغلتک کوچک دستي باصفحه فلزي لرزان تا غلتکهاي بزرگ خودرو که داراي استوانه هاي صاف يا پاچه بزي يا کفشک دارميباشند موجودهستند بسياري ازانواع اين غلتکها داراي فرکانس ودامنه نوسان قابل تنظيم ميباشند تاعمل تراکم بدلخواه انجام پذيرد اين غلتکها درحين کوبيدن خاک مقداري ازرطوبت خاک را نيزکم مي کنند که اين عمل درمورد تراکم خاکهاي مرطوب مزيت محسوب ميشود نيروي متراکم کننده غلطکهاي لرزنده اساسا ناشي ازارتعاش ووزن استاتيکي غلطک ميباشد
▪ غلتک هاي داراي چرخ فولادي صاف
اين نوع غلتکها هنوز هم به طوروسيع درعمليات ساختماني به کارميروند اين غلتکها جهت متراکم نمودن سطح آسفالت جاده ها مورد استفاده قرارميگيرد اين نوع غلتکها داراي انواع متفاوتي هستند که متداول ترين آنها عبارتنداز : غلتک سه چرخ ( دومحوري ) غلتک دومحوري تاندم وغلتک سه محوري تاندم
▪ غلتک هاي پنوماتيک ( چرخ لاستيکي )
اين غلتک ها مسطح بوده وقوانين اعمال فشاردرمورد تراکم خاکهاي زيرسطح درباره آنها صادق است بعضي ازاين غلتکها خود محرک بوده وبعضي ديگر ممکن است توسط ماشين آلات ديگرکشيده شوند
غلتکهاي پنوماتيک دردونوع اصلي غلتک چند چرخ وغلتک پنوماتيک سنگين موجودميباشند ازغلتک هاي سنگين پنوماتيک درمتراکم کردن لايه هاي ضخيم خاک استفاده ميشود غلتکهاي چند چرخ براي انجام کارهاي پاياني وسطوح آسفالت وخاکريزسدها استفاده ميشود
▪ غلتک هاي داراي صفحات فولادي ( کفشکدار )
اين نوع غلتک ها شبيه به غلتکهاي پاچه بزي بوده وفقط به جاي پايه هاي پاچه بزي صفحات

ماشين WIG يک نوع پرنده است که در ارتفاع حدودا ً ده پايي (سه تا چهار متر) پرواز مي کند. در چنين ارتفاعي WIG از يک اصل ويژه ي آيروديناميکي به نام اثر زم ...

مقدمه با توجه به اينکه جمعيت جهاني روز به روز در حال افزايش است، نياز به تأمين غذا به مسئله اي بحراني در بين جوامع تبديل شده است. بخش کشاورزي، عهده دا ...

در صنعت دستگاه هاي زيادي موجود است اما دستگاه فرز مهمترين و دقيقترين دستگاه صنعتي ايست که داراي انواع متعددي نيز ميباشد. ابزار برنده اين دستگاه را تيغ ...

وسيله ايست که گرما را به انرژي مکانيکي تبديل مي کند. ● ماشين گرمايي نيوکامن اساس کارماشين گرمايي نيوکامن تبديل انرژي گرمايي به انرژي مکانيکي است اين د ...

توربوماشين دستگاهي است که در آن حرکت يک سيال غيرمحبوس بنحوي تغيير داده مي شود که قدرت را به يک محور انتقال دهد يا از آن قدرت بگيرد و يا به نحوي که باع ...

امروزه در دنياي قطعات پرسي، استفاده از ابزار با کيفيت براي توليد قطعات، مرغوبيت خطوط تغذيه توليد محصول را در کارخانه­ هاي بزرگ تضمين مي­کند و اعتبار ز ...

آب بندي در توربو ماشينها در فصل مشترک قطعات ثابت و متحرک به منظور کنترل جريانات نشتي و خنک کننده لازم و ضروري است. کنترل لقي موجود در بين قطعات متحرک ...

● مسابقات کميکار در مسابقات کميکار دانشجويان در قالب گروه هاي چند نفره ماشين هاي شيميايي (Chem-E-Car) خود ، ماشين هايي که نيروي محرکه آنها از واکنش ها ...

دانلود نسخه PDF - ماشين آلات ساختماني