up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله لکه موجي PDF
QR code - لکه موجي

لکه موجي

لکه موجي ناشي از (Early Blight Alternaria)

در اين بيماري لکه هاي موجدار روي برگ گياه ايجاد مي شود اما تنها با اين فاکتور نمي توان بيماري را شناخت . اين قارچ به بادمجان ، سيب زميني ، گوجه فرنگي ، طالبي ، خيار چنبر و .... حمله مي کند .
ميزبان مهم در استان فارس گوجه فرنگي و در ايران سيب زميني مي باشد. در استان بوشهر روي کليه ميزبانان ذکر شده اين قارچ را داريم . گونه اي از قارچ که به گوجه فرنگي حمله مي کند A.solani است و در خيار چمبر قارچ A.cucumerinum عامل بيماري مي باشد . البته در ايران حقيقتاً مشخص نيست چه گونه اي از قارچ عامل بيماري در اين محصولات است . در سيب زميني تغذيه ي زنجره از گياه نيز موجب ايجاد علائم لکه موجي مي شود که با آلترناريا قابل اشتباه است . اما در گوجه فرنگي در اغلب موارد قارچ آلترناريا دخالت دارد به ويژه در مناطق مرطوب مانند هرمزگان و بوشهر که گوجه فرنگي کاري در فصل زمستان است شاخه و برگ و ميوه به شدت خسارت مي بينند . آلترناريا سيب زميني عمدتاً در مناطق شمال کشور مسئله ساز است که عمدتاً گونه A.alternata مي باشد. اسپورآلترناريا بسيار مشخص است . جدارهاي طولي و عرضي که جنس را به ما معرفي مي کند .
آلتر ناريا درگوجه فرنگي بذر زاد و در سيب زميني غده زاد است ، اما در ساير محصولات مانند طالبي چنين وضعيتي ندارد . اين قارچ روي مواد عالي نپوسيده و بقاياي گياهي زنده مي ماند ( به شکل اسپورياريسه ) و تا زمانيکه بقاياي گياهي زنده است ، اين قارچ هم زنده است و مي تواند توليد اسپور کند . در گوجه فرنگي آلترناريا به شاخه حمله کرده که يک طرف آن را مي خشکاند . ميوه گوجه فرنگي و نيز محل اتصال ميوه به ساقه هم مورد حمله قارچ قرار مي گيرد . در استان فارس و بسياري نقاط ايران آلترناريا موجب بوته ميري گياهان جوان گوجه و سيب زميني مي شود ، که معمولاً اين امر در صورتي اتفاق مي افتد که آلودگي بذر و يا آلودگي چشم سيب زميني را داشته باشيم .
● پوسيدگي ريشه و طبق پياز Onion basal & Root rot
عامل بيماري Fusarium oxysporum f.sp cepae در ايران در منطقه آذربايجان اين گونه مهمترين گونه است و بعد از آن F. Solani اهميت دارد. اين بيماري در ايران و جهان پراکنده است و همه سالهدر اثر اين بيماري خسارات عمده اي به محصول وارد مي شود .
▪ علائم بيماري
در اوايل بهار نوک برگها زرد شده و بوته هاي آلوده پژمرده مي شوند زردي برگها توسعه يافته و به سمت پائين پيشروي نموده و زماني که غده هاي پياز به درشتي فندق مي شوند در مزرعه بوته ميري به صورت لکه اي و يا گسترده مشاهده مي گردد. ريشه هاي گياه بيمار قهوه اي و يا خشکيده شده و به رنگ صورتي يا بنفش نمايان مي شود و از بين مي رود عوامل ثانويه هم ممکن است به پياز حمله نموده و موجب فساد آن شوند در انبار نيز اين بيماري مي تواند منجر به ايجاد خسارت شود . گونه F.O . f.s cepae موجب مرگ ناگهاني (Damping – off) پياز در مزارع مي گردد که در اين رابطه نيز خسارت عمده اي به محصولات وارد مي شود . اين قارچ براي ورود به گياه نياز به زخم ندارد اما وجود زخم روي غده کمک مؤثري به شروع و پيشرفت بيماري مي کند . ميزبان اصلي پياز ، نوعي موسير و به ندرت سير مي باشد .
کنترل:
۱) جلوگيري از کود دهي زياد
۲) کنترل حشرات به منظور جلوگيري از ايجاد زخم
۳) دقت در هنگام برداشت و انبار کردن (نگهداري در صفر درجه يا رطوبت ۷۰-۶۰%
۴) مبارزه بيولوژيکي با باکتري Burkholderia cpacia
● لهيدگي باکتريائي پياز Onion bacterial mushy rot
غده هاي پياز در انبار مورد حمله چندين گونه باکتري قرار مي گيرند و اين پوسيدگي ممکن است در مزرعه نيز اتفاق بيفتد .
▪ نشانه هاي بيماري
باکتري Pectobacterium carotovorum pv. carotovorum بيشتر در انبار خسارت وارد مي کند و از طريق گردن پياز هنگامي که رشد گياه کامل مي گردد وارد شده و يک يا چند فلس از پياز آلوده مي شود در اين مرحله بافتهاي مورد حمله آب سوخته به نظر مي رسند و رنگ زرد يا قهوه اي روشن دارند به تدريج پوسيدگي پيشرفت مي کند و فلس ها نرم مي گردند پيازهاي آلوده اگر فشار داده شوند يک مايع آبکي با بوي بد از ناحيه گردن پياز به بيرون تراوش مي کند. اين باکتري فقط توسط زخم وارد مي شود .
مهمترين عامل بيماري Burkholderia cepacia شناخته شده است.
کنترل:
۱) اندامهاي هوايي پياز بايد قبل از برداشت کاملاً رسيده باشند.
۲) در هنگام برداشت و خرمن کردن بايد از زخمي شدن پياز جلوگيري شود.
۳) انبار بايد خوب تهويه گردد تا رطوبت در سطح پياز جمع نشود.
اگر دماي انبار صفر درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي ۷۰% تنظيم گردد براي جلوگيري از گسترش بيماري مفيد است.
● ريشه صورتي(سرخي) پياز Onion pink root
عامل بيماري در سال ۱۳۷۸ توسط دکتر نصر اصفهاني از اصفهان گزارش گرديد.
▪ نشانه هاي بيماري
گياه آلوده علائم کم رشدي از خود نشان مي دهد و تعداد برگ و قطر پياز کاهش يافته و زودتر تشکيل مي شود. برگ اوليه از راس ، زرد رنگ شده که به سمت پائين ادامه مي يابد و نهايتاً به رنگ بنفش در مي آيند. پياز آلوده زودتر بالغ شده و به راحتي از جاي کنده مي شوند ، گياه آلوده مرتب ريشه زايي مي نمايد و متعاقباً آلوده مي گردد و گياه حالت کمبود از خود نشان مي دهد .
▪ عامل بيماري
عامل بيماري قارچي است به نام Pyrenochaeta terrestris) Phoma terrestris) که داراي ميسليوم شفاف و بند دار ، منشعب و کلاميدوسپورهاي بين سلولي بي شماري توليد مي نمايد.
کنترل:
۱)در صورت امکان ضد عفوني خاک
۲) تناوب طولاني
● آنتراکنوزپيازOnion anthracnose
اين بيماري در سال ۱۳۷۶ در روي پياز سفيد در منطقه تربت حيدريه مشاهده شد ( محمودي و کريمي شهري ۱۳۷۷ ) . علائم بيماري به صورت لکه هاي سياه رنگ به شکل دواير متحدالمرکز روي پوست پياز ديده مي شود . اين لکه ها باعث کاهش بازار پسندي محصول مي شود و عامل بيماري قارچ Colletotrichum circinans تشخيص داده شده است.
کنترل:
۱) کشت پياز رنگي به جاي پياز سفيد، زيرا مشخص شده پياز رنگي به علت دارا بودن مواد سمي مانند Protocatchoicacid Catechol به اين قارچ مبتلا نمي شود.
۲) تناوب
۳) برداشت سريع محصول قبل از آلودگي
۴) رطوبت زير ۷۰% براي انبار داري
● نماتد ساقه و پياز stem and bulb nematode
نماتد ساقه و پياز Ditylenchus dipsaci(Kuehn) Filip گسترش جهاني دارد. بيشتر در مناطق معتدل شيوع دارد و خسارت مي زند. بيماري اولين بار در هلند درسال۱۸۸۳ ودر ايالات متحده درسال ۱۹۳۱ گزارش شده است.
در ايران نماتد Ditylenchus dipsaci در روي يونجه گزارش شده است. علاوه براين نماتد به ۴۰۰ گونه گياه حمله مي کند. اما نژاد خاصي از نماتد به پياز حمله مي کند. سبزيهائي از قبيل،سير، لوبيا، باقلا، کلم، هويج، کرفس، مارچوبه، جعفري، نخود، سيب زميني و کدو مورد حمله نماتد Ditylenchus dipsaci قرار مي گيرد.
● مرفولوژي و بيولوژي
عامل بيماري نماتد Ditylenchus dipsaci(Kuehn) Filip مي باشد که طول آن۳ ۱-۱ ميليمتراست وحدود۳۰ ميکرومترقطر دارد. روي بدن استوانه اي آن خطوط اريب ديده مي شود. دم نماتد نر و ماده تيز است هر نماتد ماده ۲۰۰تا۵۰۰ تخم مي گذارد. اولين پوست اندازي در تخم انجام مي شود. پوره مرحله دوم از تخم خارج شده، به سرعت پوست دوم و سوم را نيز انداخته و پوره قبل از بلوغ يا عفونت زا را توليد مي کند.اين پوره مي تواند شرايط يخبندان و خشکي شديد را تحمل کرده و در داخل بافتهاي گياهي مثل ساقه ها، برگها، پيازها، بذرها يا درداخل خاک به سر مي برد.هنگامي که قسمتهاي هوايي گياه ميزبان با غشائي از آب پوشيده مي شود،نماتدها به طرف بالا حرکت کرده و خود را به سر شاخه ها و برگهاي جديد و جوان مي رسانند و سپس از طريق روزنه ها، شکافها يا مستقيما به داخل پايه ساقه ها يا محور برگ رخنه مي کند. بعد از ورود به گياه ميزبان پوست چهارم را انداخته ،تبديل به نر يا ماده مي شود. چرخه کامل زندگي حدود۱۹تا۲۵ روز طول مي کشد. توليدمثل فقط مواقعي که هوا سرد است متوقف يا کند مي شود. وقتيکه پيازها شديدا آلوده شدند ،مي پوسند، پوره هاي قبل از بلوغ ازآنها خارج شده و گاهي اوقات دراطراف ساقه زيرزميني پيازهاي خشک شده به صورت توده سفيد خاکستري پنبه اي که پشم نماتد خوانده مي شود اجتماع کرده وبراي سالهاي سال در همين جا مي تواند زنده بمانند.
وقتي که نماتد ها به بذر در حال جوانه زدن يا گياهچه جوان حمله مي کنند، از نزديکي کلاهک ريشه هيپوکوتيل يا از نقاطي که هنوز داخل بذر است وارد مي شوند. نماتدها بيشتر روي سلولهاي پارانشيمي پوست تغذيه مي کنند. در همين حال سلولهاي اطراف نماتدها شروع به تقسيم شدن و بزرگ شدن مي کنند. نتيجتا برجستگيهايي روي گياه بوجود مي آيد. گياهچه ها بسته به اندازه و تراکم اين برجستگيها ممکن است ناقص العضوشده پيچيده شوند،انحنا حاصل کنند ويا بصورت ديگري تغيير شکل دهند. شکاف برداشتن اپيدرم اغلب راه ورود براي مهاجمين ثانوي از قبيل باکتريها و قارچها باز مي کند. بعد از رخنه نماتد سلولها بزرگ مي گردند، کلروپلاستها ناپديد، فضاها بين سلولي داخل بافت پارانشيم افزايش مي يابند. اين اثرات اغلب قبل از تماس نماتد باسلولها ايجا مي شود. واين دال براين است که تراوشات بزاقي قبل از پيشرفت نماتد منتشر مي گردند.
▪ علائم و نشانه هاي خسارت :
در مزارع آلوده به نماتد Ditylenchus dipsaci ظهور گياهچه هاي پياز به کُندي انجام گرفته، ميزان سبز شدن گياه بطور قابل ملاحظه اي تقليل مي يابد. بيشتر از نصف تعداد گياهچه هاي ظاهر شده بيمار و زرد رنگ هستند، پيچ خورده و هلالي بنظر رسيده ودر امتداد کوتيلودون نواحي برجسته اي ديده مي شود. کوتيلودونها معمولا باد کرده اند و اپيدرمشان به صورت توري ترک برداشته و بيشتر گياهچه هاي مريض ظرف سه هفته بعد از کاشت از بين مي روند و بقيه بعدا مي ميرند. وقتي که در داخل خاک آلوده پياز کاشته مي شود علائم روي گياهان درحال رشد تقريبا بعد ازسه هفته شروع مي گردد وشامل کوتولگي، لکه هاي زرد کم رنگ، آماس و زخمهاي باز روي برگهاست.
روي ساقه،جوانه ها يا گياهان جوان برآمدگيها يي بوجود مي آيد وبرگها کوتاه وپيچيده مي شوند. نوک برگها از بين مي رود و برگهاي مسن تربه دليل ازبين رفتن تيغه ي مياني سلولها چنان ضعيف مي شوند که نمي توانند خود را قائم نگهدارند و روي زمين مي غلطند. ساقه و گردن پياز نرم مي گردد. پيازهاي آلوده ممکن است شکاف بردارند يا اينکه جوانه زده و دوپيازه و ناقص شوند. پيازهاي آلوده گاهي از بيرون سالم به نظر مي رسند اما در انبار مي پوسند.
کنترل:
۱) تناوبهاي طولاني (۲-۳ سال) با گياهان مقاوم از قبيل اسفناج، چغندر، کاهو و گياهان خانواده غلات
۲) استفاده ازپيازو بذرعاري ازنماتد
۳) ضد عفوني پيازو بذرآلوده با قراردادن درآب ۴۶ درجه سانتيگراد به مدت يک ساعت
۴) مبارزه درمزارع بوسيله فوميگاسيون خاک
۵) بعداز کاشت سموم نماتدکشDD
۶) براي جلوگيري ازآلودگي مجدد ضد عفوني وسايل کشاورزي

● پاک کردن لکه ها : لک شربت ، شکلات ، مواد قندي :اگر لباس قابل شستشو باشد ، آن را با آب وصابون شستشو ميدهيم ، و بقيه لک را از روي پارچه هاي سفيد پنبه ...

پاک کردن لکه ها : لک شربت ، شکلات ، مواد قندي :اگر لباس قابل شستشو باشد ، آن را با آب وصابون شستشو ميدهيم ، و بقيه لک را از روي پارچه هاي سفيد پنبه اي ...

اگر من در دوران حاملگي با لکه بيني يا خونريزي واژينال مواجه شدم چه كار بايد بكنم؟ حتي اگر به نظر برسد كه خونريزي قطع شده است بلافاصله با دكتر يا ماماي ...

عامل بيماري:inaequalis Venturia علايم بيماري: علايم بيماري ابتدا به صورت لکه هاي زيتوني در زير کاسبرگيا برگهاي جوان ظاهر مي شوند وسپس به رنگ ...

مقدمه نخستين بار فريز در سال 1819 در سوئد قارچ عامل بيماري‌زا Spilocaea pomi را مشخص کرد. از نظر اهميت اقتصادي مي‌توان گفت که لکه سياه سيب پر خسارت‌تر ...

ملکه مادر کندو بوده و جنسيت آن ماده مي‌باشد. طول بدن ملکه هيجده ميلي مترمي‌باشد. بال‌هاي آن کوچک بوده و خرطوم آن توانايي جمع آوري شهد گلها را نداشته و ...

در ايران علاوه بر مرکبات به ساير درختان منجمله بادام، زردآلو، گيلاس، اوکالپتوس و … پسته، انار، توت، حمله مي کند. ولي بيماري در همه گياهان اهميت ندارد، ...

● بيماري ريزوکتونيايي حبوبات Rizoctonia solani ريزوکتونيا به انواع حبوبات خسارت ميزند منتهي در هر کدام بيماري خاصي ايجاد مي کند. اصولاً اين قارچ بيشتر ...

دانلود نسخه PDF - لکه موجي