up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله لجن لايه روبي PDF
QR code - لجن لايه روبي

لجن لايه روبي

لجن لايه روبي ، جامدات ، پلاستيك ها و گرما

لجن هاي لايه روبي
مقادير بسيار زيادي از روسوبات بستر دريا ، به منظور استفاده هاي مختلف بر روي خشكي يا جلوگيري از انسداد كانالهاي كشتيراني ، لايه روبي شده و بخش يا تمامي ان در جايگاه متفاوتي از محل اوليه ، به دريا بر گردانده مي شوند . علاوه بر ان برخي از جامدات صنعتي بي اثر در دريا دفن شده و تاثيري مشابه با مواد لايه روبي شده ي مدفون بر روي اجتماعات كفزي د ارند.
● استخراج رسوب:
در بسياري از قسمتهاي جهان ، به صورت فزاينده ، شن ، ماسه و سنگ ريزه از بستر دريا برداشت شده و در احيا اراضي مرده و بازسازي سواحل فرسايش يافته ، ساخت جزاير يا موج شكن هاي مصنوعي و همين طور در توليد سيمان به عنوان يك ماده ي ساختماني ، به كار مي روند . در جنوب شرقي اسيا سنگ معدن قلع طي لايه روبي روسوبات ابهاي ساحلي كم عمق بدست مي ايد .
در اسكانديناوي قلوه سنگهايي سرگردان به وزن ۲ ۰ الي ۱۰ تن در بستر دريا وجود دارند و براي ساخت موج شكن ها و در حفاظت خط ساحلي با استفاده از شناور هاي خاص به نام ماهي گيران سنگي و به كمك گويهاي چنگالي شكل، برداشت مي شوند.
استخراج شن و ماسه و سنگ ريزه يا به صورت لايه روبي لنگر انداخته (ثابت) يا لايه روبي متحرك صورت مي گيرد . در مورد اول ، شناور لايه روب ، در بالاي رسوبات لنگر انداخته و طي مكش از طريق لوله ، رسوبات را برداشته و در نتيجه روي بستر دريا حفره هليي به عمق بيش از ۲۰ متر و قطر ۷۵ متر به جاي مي گذارد .
لايه روئبهاي متحرك رسوب را توسط دستگاه مكنده عقبي از طريق يك يا دو لوله ، استخراج كرده و شيارهاي كم عمق ۳۰ -۲۰ سانتي متري و به پهناي بيش از ۲ متر را بوجود مي اورند . توده ي حاصل توسط لوله به ناودان مخصوصي بر روي كشتي انتقال يافته و اب حامل گل و لاي و سيلت به دريا بازگردانده مي شود و در نهايت يك توده ي گل خميري تشكيل مي گردد .
ودر برخي موارد توده ي رسوبات استخراج شده بر روي عرشه ي كشتي صاف شده و شن و سنگريزه هاي اضافي به منظور كسب نسبت مشخصي ميان شن –سنگريزه به دريا بازگرداننده مي شوند . سنگ معدن قلع بوسيله ي لايه روبهاي مكنده يا تلمبه اي استخراج شده و سنگ معدن چگال طي ته نشست بر روي عرشه ي كشتي لايه روب تفكيك و مقادير زيادي از رسوب كم تراكم تر به دريا بازگرداننده مي شود.
● بهبود پس از لايه روبي :
سرعت بازگشت به حالت اوليه ي توپوگرافي بستر دريا پس از لايه روبي ، به جريانات عمقي بستگي دارد كه به استثناي مناطق با شن متحرك ع معمولا اهسته ميباشند. در حقيقت پس از برداشت ازمايشي شن و سنگ ريزه از منطقه ي صخره اي seine bay در ساحل فرانسه ، هيچ نشانه اي از تجديد پوشش قبلي وجود نداشته و مشخصا يك فون كفزي در مناطق سخت ، گسترش يافت.
حفره هاي بزرگ توليدي در نتيجه ي لايه روبي ثابت در كانالهاي جزرو مدي بستر درياي wadden هلند طي يك سال پر شدند . اما در سايرمناطق به پنج الي ده سال وقت نياز داشته و در نوحي مسطح جزرو مدي بيش از ۱۵ سال زمان براي پر شدن ، احتياج دارند . شيارهاي ايجاد شده در بستر هاي سنگ ريزه اي بوسيله ي لايه روبي متحرك ، تاثير گسترده تري دارند ، اما به دليل عمق كمتر سريعتر به حالت اوليه بر مي گردند .
گر چه در يك ايستگاه ازمايشي در ساحل شرقي انگلستان اين شيارها ه، همچنان پس از گذشت ۴ سال از لايه روبي ، قابل مشاهده هستند . زمان ميانگين براي بهبود وضعيت ناشي از استخراج ماسه در درياي شمال سه سال است .
بازگشت به حالت طبيعي فون جانوري نواحي لايه روبي شده ، تا حدودي به چگونگي انجام لايه روبي بستگي دارد ، چرا كه اين مسئله بر دسترسي موجودات زنده دوباره مجتمع شده و همين طور مناسب بودن جايگاه تحت تاثير براي اجتماع مجدد اثر مي گذارد.
به دنبال انجام لايه روبي در ايستگاهي در كانال كشتيراني در خليج Coos ، اورگان، معلوم شد كه رسوب به صورت يكواخت از كانال برداشته نشده است ، اما شيارهاي توليدي مجزا كننده پشته هاي رسوبي اسيب نديده و حاوي جمعيت هاي بالغ از موجودات قادر به تجديد جمعيت در نواحي لايه روبي شده فيمابين بودند . اين نواحي فون جانوري قبل از لايه روبي را با سرعتي دو برابر مناطق ديگر كسب مي كنند . اجتماع كفزي اين كانال كشتيراني ، تنها طي ۲۸ روز ، به شرايط قبل از لايه روبي بازگشت و در ضمن با يك محيط زيست بطور طبيعي استرس زا ، هماهنگ بود .
علاوه بر تاثير دوره اي لايه روبي ، اين اجتماع در معرض مزاحمت حاصله توسط شستشوي جزرو مدي ، اب شستشوي وسايل مصرفي در عبور و مرور دريايي و همينطور تخليه ي فاضلابهاي صنعتي ، شهري و رفت و امد كشتي ها مي باشد.
با اين حال ، در جايي كه اثر لايروبي بزرگتر است ، تجديد ثبات فون جانوري حالتي متفاوت خواهد داشت . خصوصا در مناطقي كه حفره هاي تشكيل شده توسط لايروبي ثابت ، عميق هستند ، سرعت جريانها ي عمقي به صورت ناحيه اي كاهش يافته و اين حالت موجب شكل گيري رسوبات نرم و ريز در حفرات و احتمالا بروز وضعيت فقدان اكسيژن دوره اي يا طولاني مدت و درذ نهايت ممانعت از تشكيل و تثبيت فون جانوري جديد ، مي گردد .
حتي بدون اين پيچيدگي، معلوم شده كه رسوبات پر كننده ، با بستر اصلي تفاوت داشته و فون جاونري خاص خود را دارند . در نتيجه ، مناطق لايروبي شده ، موزائيك و مجموعه اي از زيستگاه هارا بوجود مي اورند.
● پيامد رسوبگذاري:
رسوبات بازگشتي به بستر دريا ، به صورت محصولات شستشو ي لايروب ، يا طي دفن مستقيم ع بر روي كفزيان منطقه ي ورودي ، بسته به طبيعت و حساسيت اجتماعات كفزي منطقه اي و سرعت رسوبگذاري ، تاثير مي گذارد . epifauna متحرك و حفاران فعال در منطقه دريافت كننده رسوبات ، حد اقل تحت تاثير اغتشاش و گل الودگي قرار مي كيرند ، هر چند كه اثر واقعي به رده بندي و سرعت رسوبگذاري ، بستگي خواهد داشت .

آشنايي لايه بندي يا چينه بندي يکي از مهمترين خصوصيات سنگهاي رسوبي است. طبقه يا لايه را مي توان به صورت جسم ورقه مانندي تعريف کرد که دو بعدش در مقايسه ...

خورشيد تنها ستاره منظومه شمسى مى باشد كه كرات وسيارات در اطراف آن مى چرخند و از انرژى آن استفاده مى كنند.زمين نيز يكى از كراتى است كه در أطراف خورشيد ...

اتمسفر زمين را بر حسب چگونگي روند دما، اختلاف چگالي، تغييرات فشار، تداخل گازها و سرانجام ويژگيهاي الکتريکي به لايه‌هاي زير تقسيم کرده‌اند: ۱) تروپوسفر ...

● چهار لايه زمين: زمين از چهار لايه متفاوت تشكيل شده است. بسياري از زمين شناسان معتقدند كه زمين در مركز خود از مواد سنگينتر و با چگالي بيشتر تشكيل شده ...

● انرژي هاي خورشيدي : خورشيد تنها ستاره منظومه شمسي مي باشد كه كرات وسيارات در اطراف آن مي چرخند و از انرژي آن استفاده مي كنند.زمين نيز يكي از كراتي ا ...

در حال حاضر پذيرفته شده است که ترکيبات کلرين و برمين در اتمسفر باعث کاهش اوزون بر روي قطب شمال وجنوب ميشوند. با اين حال اهميت نسبي کلرين و برمين بر اي ...

آشنايي لايه بندي يا چينه بندي يکي از مهمترين خصوصيات سنگهاي رسوبي است. طبقه يا لايه را مي توان به صورت جسم ورقه مانندي تعريف کرد که دو بعدش در مقايسه ...

روي لايه نازک يخ دوازده هزار سال پيش هنگامي که زمين از آخرين عصر يخبندان سر برآورد، کوه هاي يخ عظيم و شناوري در حد و اندازه کشتي تايتانيک به آتلانتيک ...

دانلود نسخه PDF - لجن لايه روبي