up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله لباس روح PDF
QR code - لباس روح

لباس روح

روح امري مجرد است و شکل و قالب خاصي ندارد و به يک معنا بي شکلي، اصل در آن است. چنان که روح به سبب همين تجرد خويش، بيرون از دايره ذکوريت و انوثيت يعني مرد و زني است. بنابراين تفاوت هايي که در ظاهر انسان ها يافت مي شود، ارتباطي به روح آدمي ندارد.
روح براي اين که در جهان مادي ظهور و بروز يابد، نيازمند چيزي است که ما از آن به تن و اندام ياد مي کنيم و در عربي از آن به جسم و جسد تعبير مي شود. البته تفاوت هايي ميان جسم و جسد گفته اند. به اين معنا که جسم به چيزي گفته مي شود که داراي روح است، هر چند که روح انساني نباشد و جسد به چيزي گفته مي شود که داراي روح نيست و جان و روان تهي است. از اين رو به قالب تهي شده آدمي و جان، جسد مي گويند. در حالي که پيش از مرگ همين تن و بدن را به عنوان جسم مي شناسند.
روح آدمي مجرد نيست
از نظر آموزه هاي قرآني، انسان مرکب از روح و ماده است. به اين معنا که آدمي، موجودي است که روح الهي به شکل مجرد در او نيست، بلکه در جسم آدمي دميده و نفخ شده است. اين بدان معنا است که روح آدمي بر خلاف موجودات مجرد، مجرد از جسم و ماده نيست. از آن جايي که وقتي روح در جسم دميده شود، ديگر روح مجرد نيست و از آن به نفس و در فارسي به روان تعبير مي شود، چنان که روح مجرد در فارسي به عنوان جان معرفي مي شود. بنابراين، جان آدمي تا زماني که در کالبد مادي و جسماني و بدن قرار دارد، نفس انساني گفته مي شود و با مرگ و جدايي آن از تن، جان و روح مجرد مي شود. با اين همه جان آدمي هرگز شکل مجردات محض چون فرشتگان نخواهد بود، زيرا همواره در عوالم بالادستي نيز داراي جسم است. با اين تفاوت که جسم انساني در هر هر نشئه و عالمي، تفاوت هايي باجسم مادي دنيوي خواهد داشت. به عنوان نمونه در عالم برزخ از جسم لطيف ديگري بهره مند است که از آن به جسم برزخي ياد مي شود. شايد در خواب هايتان اين جسم لطيف را تجربه کرده باشيد؛ زيرا داراي شکل و مقدار است با تفاوت هايي که با جسم و عنصر مادي محض عالم دنيوي دارد.
بنابراين، انسان در همه عوالم، داراي چيزي است که از آن به شکل، جسم و کالبد و مانند آن تعبير مي شود. اما فرشتگان و ديگر موجودات مجرد اين گونه نيستند. از آن جايي که جنيان نيز همانند انسان ها از عنصر مادي آتش آفريده شده اند، داراي شکل و کالبد جسماني هستند، با اين تفاوت که جسم آنان همانند آتش، پاک و لطيف تر از عنصر خاک است.
● تمثل و تجسم يابي فرشتگان
فرشتگان الهي که موجودات مجرد محض هستند، از جسم مادي برخوردار نيستند. از اين رو در بي شکلي محض هستند. همين مسئله موجب مي شود تا نيازمند چيزي به نام لباس نباشند. مراد از لباس در اين جا همان قالب و اندامي است که روح آدمي به عنوان نفس و روان در آن جايي مي گيرد.
خداوند در آيه۹ سوره انعام مي فرمايد: فرشتگان اگر بخواهند در عالم ماده ظهور و تجلي يابند، نيازمند لباس هستند. اين لباس مي تواند لباسي از عالم برزخي باشد که از آن به لباس جني مي توان ياد کرد که لطيف تر از لباس انساني است. در اين صورت سخن از تمثل فرشتگان است؛ زيرا در اين صورت همانند پوشش جنيان بر آدمي ظاهر مي شود. اگر اين گونه فرشتگان ظهور يابند و شکل و قالب بپوشند در آن صورت تنها فردي که بر او ظهور و تجلي يافته اند قادر به ديدن آن ها هستند. خداوند در آيه۱۷ سوره مريم مي فرمايد: ارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا؛ ما به سوي مريم، روح خودمان را فرستاديم و آن روح براي مردم به شکل بشر کامل تمثل يافت. به اين معنا که در عالم مثال به شکل انسان کامل براي مردم (س) ظهور يافت. اين عالم مثال همان عالم جنيان است. از اين رو تنها حضرت مريم(س) روح را مي ديد و ديگران از ديدن او ناتوان بودند. خداوند درباره جنيان مي فرمايد: انه يراکم هو و قبيله من حيث لاترونهم»؛ ابليس و هم نژادهايش شما را مي بينند از جايي که شما آن ها را نمي بينيد (اعراف، آيه۲۷)
بنابراين، هنگامي که فرشته اي به صورت بشري کامل تمثل يابد تنها شخصي که براي او تمثل يافته است، مي تواند او را ببيند. چنان که اين امر درباره تمثل جبرئيل و روح القدس براي حضرت مريم(س) اتفاق افتاد. البته ديگراني که داراي چشم برزخي هستند نيز مي توانند تمثل يافته گان را ببينند.
اما گاه مي شود که لباسي که فرشتگان به تن مي کنند از عناصر خاکي است. در اين حالت است که فرشتگان تجسم مي يابند و اين تجسم آنان آن اندازه خاکي و مادي است که ديگران حتي کافران مي توانند آنان را ببينند چه برسد انسان هاي پاک و مؤمن. در آيات ۲۴تا ۳۰سوره ذاريات سخن از تجسم يابي و لباس مادي و انساني پوشيدن فرشتگان است. اينان به عنوان مهمان بر حضرت ابراهيم(ع) وارد مي شوند و از سوي آن حضرت(ع) پذيرايي مي شوند زيرا چنان شکل مادي و انسان طبيعي گرفته بودند که براي آن حضرت(ع) نيز غير قابل شناسايي بودند. در اين زمان حضرت ساره(س) زن مؤمن آن حضرت(ع) نيز ايشان را مي بيند و با ايشان سخن مي گويد.
خداوند همين داستان را در آيات۶۹ تا ۷۳سوره هود آورده است و در ادامه همين سوره در آيات۷۷ تا ۸۱ اين مطلب مورد تأکيد است که مردم هم جنس گراي قوم لوط، فرشتگان را که به شکل جواناني زيبا و رعنا درآمده بودند، مي ديدند و خواهان بهره مندي جنسي از آنان مي شدند. از اين دسته از آيات مي توان دريافت که فرشتگان همان گونه که در عالم برزخ در کالبد مثالي ظاهر مي شوند در عالم ماده خاکي نيز در کالبد جسماني مادي وارد مي شوند. البته اين بدان معنا نخواهد بود که روح مجرد آنان در اين ماده همانند روح انساني گرفتار شود و تبديل به نفس و روان گردد، بلکه تنها لباس مادي و جسماني مي پوشند.
خداوند در آيه۹ سوره انعام مي فرمايد: ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا و للبسنا عليهم ما يلبسون؛ و اگر او را فرشته اي قرار مي داديم (پيامبر را از فرشتگان مي کرديم) حتما او را (به لحاظ تباين جوهره ملکي و بشري و عدم امکان تفاهم و معاشرت آنها) به صورت مردمي درمي آورديم و (قهرا کار را) بر آنها مشتبه مي کرديم (و مي گفتند اين هم بشري است مثل ما) همانند آنکه آنها (حق را به باطل) مشتبه مي کنند.
به اين معنا که فرشته اگر بخواهد مردي مانند مردان شود، مي بايست لباس و تشبه انساني داشته باشد و همين تشبه و لباس انساني موجب مي شود که امر بر مردم مشتبه شود وگمان کنند که اين فرشته، خود مردي همانند خود آنهاست در حالي که اين گونه نيست.
به سخن ديگر، روح مجرد حتي اگر در لباس انساني تجسم يابد، هرگز به معناي تغيير ماهيت نيست بلکه تنها تشبه و تشابه است که خود عامل سردرگمي بشر مي شود.
بنابراين، روح مجردي چون فرشتگان مي تواند به اشکال مختلف و در لباس هاي گوناگون در آيد ولي هرگز اين امر موجب محدوديت يا تغيير ماهيت وي نمي شود.

«اَلصَّلوةُ مِعراجُ المُومِن». نماز معراج مؤمن است. پيامبر اکرم (ص) نماز زيباترين جلوه پرستش، والاترين گونه نيايش، جلوه اي زيبا از بند گي و عبود يت و ...

يک لباس فضايي در حقيقت سفينه فضايي کوچکي است که وسايل محافظت از جان فضانورد، ارتباطات، تغذيه و ساير نيازمنديهاي يک انسان همگي در آن جاسازي شده است. لب ...

مشکلات پوستي، حالت تهوع، دل درد و.. گاهي اوقات تمامي اين دردها براي بچه ها به جاي اينکه با کلمات ادا شوند با اندام ها نشان داده مي شود. درواقع اين روش ...

زمستان هميشه با سرماخوردگي جسمي و زکام و تب و لرز همراه نيست، گاهي نيز موجب ترس و لرز آدمي مي شود و سرماخوردگي روحي را نيز به همراه دارد. اين تنها پزش ...

نزديک به يک چهارم ما دچار درجاتي از اضطراب و اختلالات اضطرابي هستيم! و بقيه نيز بيش از حد مورد قبول از نگراني، دلهره و هيجانات رنج مي بريم. اضطراب، به ...

مواد لازم: کالباس= ۲ورق هويج پخته و ريز شده =۱ قاشق سوپ خوري سيب زميني پخته و خرد شده=۱ قاشق سوپ خوري پنير پيتزا =۱ قاشق سوپ خوري تخم مرغ =۱عدد جعفري ...

وقتي افرادي را مي بينم که در تمام مدت عمرشان فقط در تکاپو هستند که قدم خيري براي مردم بر دارند و يا در عبادات و زيارات ميکوشند و بهره مند هستند در دل ...

● آيا نشستن و نماز خواندن يا عبور كردن از مكان هائي كه دولت ظالم آنها را غصب مي كند، جايز است؟ ▪ در صورت علم به غصب، احكام و آثار مغصوب مترتب است. ● ن ...

دانلود نسخه PDF - لباس روح