up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله لانه هاي طيور PDF
QR code - لانه هاي طيور

لانه هاي طيور

عمليات ساختماني لانه هاي طيور

از نظر عملي نکاتي که بايد در هنگام ساختمان مورد توجه قرار گيرد به قرار زير مي باشد :
الف) پي ساختمان – براي پايه ساختمان هاي دائمي بايد اهميت زيادي قائل شد . زيرا با توجه به اين امر مي توان رطوبت لانه را به حداقل رساند و از طرف ديگر ضد عفوني کردن در ساختمانهائي که پي آنها به خوبي بنا شده است آسان صورت مي گيرد و در ضمن از نفوذ موش و حشرات موذي جلوگيري به عمل مي آيد . اغلب لانه هاي دائمي مرغداري در اروپا و آمريکا داراي پايه ساختماني از نوع کانگريت يا سمنت مي باشد .
هر چه عمق پي بيشتر باشد رطوبت کمتر مي تواند در لانه نفوذ کند و از طرف ديگر ساختمان محکم تر و مطمئن تر مي شود زيرا بهتر مي تواند وزن ديوارها را تحمل کند و بدين ترتيب از به وجود آمدن ناهمواري و فروشکستگي در کف لانه و ترک خوردن و کج شدن ديوارها جلوگيري مي کند .
در ايران معمولاً براي پايه ساختمان از شفته (مخلوط آهک و خاک و سنگ) استفاده مي شود و در بعضي از مرغداري ها از سيمان هم استفاده مي گردد . در اروپا معمولا از ترکيب ۱ قسمت سيمان ، ۲ قسمت ماسه شسته شده و ۴ قسمت سنگ ريزه استفاده مي شود .
عمق اين پايه در حدود ۱۵-۶۰ سانتيمتر و عرض آن حداقل دو برابر عرض ديواري که در روي آن قرار مي گيرد مي باشد .
مثلاً اگر عرض يک ديواره آجر و نيم است پايه بايد ۳ آجر عرض داشته باشد . پايه بايد حداقل ۳۰ سانتي متر از سطح خاک بالا تر باشد تا رطوبت به آساني در لانه نفوذ ننمايد .
ب ) کف ساختمان – کف لانه بايد حداقل ۲۵-۳۰ سانتي متر از کف زمين مجاور بلند تر باشد تا از خشک بودن لانه اطمينان حاصل شود براي جلوگيري از نفوذ رطوبت زمين به داخل لانه و همچنين عايق بودن کف به خصوص در نقاطي که زمين مانند شمال ايران طبيعتاً مرطوب است از يک لانه قير اندود و يا کاغذهاي مخصوص زير کف بايد استفاده نمود .
کف لانه ها را امروزه بهر دو گونه مي سازند : کف هاي معمولي و کف هاي توري . در طريقه استفاده از کف هاي توري که به طور وسيعي در اسرائيل و آمريکا متداول است ولي هنوز در ايران مورد استفاده و توجه قرار نگرفته است کف اصلي لانه از زمين معمولي ساخته شده است و در آن هيچگونه مصالح ساختماني بکار نمي رود به فاصله يک متر از کف اصلي لانه کف ديگري از تور سيمي يا از نرده هاي چوبي نصب مي گردد مرغها را در روي کف اخير پرورش مي دهند. در نتيجه مدفوع و فضولات مرغها از بين توري ها مي گذرد و به کف زمين اصلي مي افتد بدين ترتيب طيور هيچگونه رابطه و تماس با مدفوع ندارد . و از طرف ديگر مانند کف هاي معمولي توليد گرد و خاک نمي کند . اينگونه کف ها بسيار بهداشتي و خوب است ولي گران تمام مي شود .
کف هاي ساده معمولي – در اينگونه ساختمانها مرغها را در روي زمين نگاهداري مي کند (Deep litter) کف ممکن است داراي انواع مختلف باشد :
۱) کف بدون مصالح ساختماني – در اين لانه ها از زمين معمولي به عنوان کف استفاده مي کنند بدون اينکه هيچگونه مصالح ساختماني بکار رفته باشد . اگر زميني که لانه در آن ساخته شده است کاملا خشک باشد و پي ساختمان نيز به حد کافي مناسب باشد مي توان از اين کف ها استفاده نمود اين کف ها اولاً گرم است ثانياً منابع طبيعي خوبي براي رشد بعضي ميکروارگانيسم هاي مؤثر در تجزيه فضله و ايجاد ويتامين B۱۲ مي باشند .
۲)از همه مهمتر اينگونه کف ها بسيار ارزان تمام مي شود ولي اگر رطوبت زياد است مي توان مقداري شفته در کف ريخت .
عيب اساسي اين کفها اشکال ضد عفوني کردن مي باشد . از اين رو اينگونه کفها امروزه در ساختمانهاي دائمي کمتر مورد توجه است و فقط در لانه هاي موقتي توصيه مي شود .
۳) کف با مصالح ساختماني – اين کف ها بسته به مصالح به کار رفته در يکي از تيپ هاي زير طبقه بندي مي شوند .
الف) کف چوبي – ساختمان اينگونه کفها بخصوص در بعضي نواحي که چوب ارزان است توصيه مي شود به خصوص وقتي که زمين ناهموار مي باشد .
حداقل ضخامت چوب هائي که براي کف بکار مي رود بايد در حدود ۳-۵ سانتيمتر باشد اگر کف جداره و در بين جدار يک ماده عايق قرار گيرد ، نتيجه حاصل بهتر است ، از کف هاي چوبي به خصوص در نقاط شمالي ايران مي توان استفاده نمود در اين مورد بايد در زير کف چوبي پايه قرار دارد .
اين پابه بايد حداقل ۵۰ سانت در خاک فرو روند سپس روي آنها الوارها را قرار داد . اين الوارها بايد در روي پايه ها قرار گيرد و حداقل ۳۰ سانت از سطح زمين بالا باشند و سپس کف اصلي را در روي آنها قرار داد .معمولا چوب هاي کف با پيچ به الوار زير ثابت مي شود .
بهر حال استفاده از کف هاي چوبي در نقاطي که چوب فراوان و ارزان است خوب مي باشد ولي از نظر بهداشتي بايد کاملاً مواظب آن بود در غير اين صورت ممکن است به زودي مورد هجوم حشرات قرار گيرد و آشيانه آنها شود و همچنين اگر جنس چوب خوب نباشد ممکن است بر اثر رطوبت به زودي از بين برود . حسن آن اينست که به آساني و سهولت مرغدار مي تواند قسمت هاي خسارت ديده آن را بردارد و تعمير نمايد بدون اينکه احتياج به متخصص باشد .
ب) کف هاي سيماني – بسيار بهداشتي و مطمئن است شستشوي کف به آساني انجام مي گيرد اگر شيب لانه مناسب باشد رطوبت نيز کمتر در لانه نفوذ مي کند .
معمولا در انگلستان براي ساختن کف هاي سيماني از ترکيب زير استفاده مي شود ۱ قسمت سيمان ۵ ۳ قسمت ماسه نرم يا شن و ۷ قسمت سنگ ريزه – و روي آن در حدود ۸-۱۰ سانتي متر سيمانکاري مي کنند . کف هاي سيماني بايستي از زمين کمي بلند تر باشد .
ج) کف هاي آجري – اينگونه کف ها بخصوص در اطراف تهران زياد ديده مي شود چنانچه بين آجرها با سيمان به خوبي بند کشي شود از نظر بهداشتي بدون نقص است.
زيرا اين کف ها را بايد از يک ماده عايق پوشاند اغلب براي اين منظور از اوراق کاغذ قير اندود و يا گوني هاي آغشته به قير استفاده مي شود . بدين ترتيب لانه گرم تر مي شود و نفوذ رطوبت از زمين به داخل لانه کمتر امکان پذير است .
▪ ديوارها – ارتفاع ديوارها بسته به تيپ و نوع ساختمان فرق مي کند . معمولاً ارتفاع ساختمانهاي انفرادي و ساده کمتر و ارتفاع ساختمانهاي چند رديفي و آنهائي که داراي سقف دو گانه هستند بلند تر است . اغلب ديوارهاي سمت جنوبي بلند تر از ديوارهاي قسمت شمالي است معمولا در ساختمانهاي ساده ارتفاع ديوارها در جلو ۵ ۲-۳ متر و در عقب ۲-۵ ۲ متر کافي است . در ساختمانهاي رديفي و بزرگ ارتفاع ديوار ممکن است در جلو و عقب به يک اندازه و در حدود ۳-۵ ۳ متر باشد .
در داخل نيز يک عده ديوارهاي مجزا کننده قرار مي گيرد که اغلب از تور سيمي است و فقط نيم متر آن از آجر يا مصالح ساختماني ديگر است . معمولا براي هر ۶-۹ متر طول يک ديواره مجزا کننده در نظر مي گيرند بدين ترتيب هر لانه را به چند مرغدان تقسيم مي کنند.
براي صرفه جويي اين ديوارهاي توري را تا سقف ادامه نمي دهند بلکه به ارتفاع ۵ ۱-۲ متر در نظر مي گيرند به طوري که پرنده نتوانند از روي آنها بپرند . ارتفاع ديواره هر چه بيشتر باشد از نظر تهويه بهتر است ولي گرم کردن آن در زمستان مشکل تر مي باشد ساختمان ديوارها ممکن است بسته به موقعيت و سليقه از مواد مختلف تشکيل شود .
ديوارهاي آجري و بلوکه هاي سيماني از نظر عايق بودن در برابر حرارت و استحکام مناسب هستند اگر ارتفاع کم و سقف ساده است مي توان عرض ديواره را ۵ ۱ آجري گرفت ولي اگر ارتفاع زياد و سقف سنگين است حتما عرض ديوار را بايستي ۲ آجري و حتي بيشتر در نظر گرفت .
در بعضي نقاط مي توان از سنگ حتي از گل و خشت هم استفاده نمود در اين صورت بايد ديواره از داخل تا سقف با سيمان پوشيده شود تا ضد عفوني کردن و شستشوي آن آسان باشد .
از ديوارهاي فلزي به خصوص براي لانه نيمچه ها و جوجه کبابي ها به طور وسيعي در دنيا استفاده مي شود ولي استفاده کردن از آنها در ايران مشکل است زيرا زمستانها سرد و تابستانها ديوارهاي فلزي را جدا کنند و براي گرم کردن لانه در زمستان نيز از مواد عايق حرارت در قسمت داخل ديواره استفاده مي شود . در بعضي نقاط مثل شمال ايران مي توان از ديوارهاي چوبي استفاده کرد .
در اين صورت چوبهاي مورد استفاده بايد از خارج رنگ و از داخل با نفت سياه يا قطران يا ماده اي ايزولان آغشته شود . ديوارها به طور کلي از داخل بايد داراي آستر باشد معمولا مي توان ابتداء ديوار را کاه گل نمود و سپس روي آن را با گچ و حتي دوغ آب آهک سفيد کرد .
اين عمل لانه را روشن تر نشان مي دهد و سبب گرم شدن بيشتر و مسدود شدن سوراخ ها و خلل و فرج ديواره و جلوگيري از نفوذ و اشاعه حشرات موذي و سهولت عمل ضد عفوني کردن مي گردد .
▪ سقف
سقف ممکن است ساده – شيب دار – زاويه دار مساوي و زاويه دار غير مساوي باشد .
سقف هاي ساده از نظر ساختمان ارزان تر تمام مي شود ولي تهويه آن به خوبي انجام نمي گيرد . براي اينکه تهويه به خوبي انجام شود ارتفاع اين سقف ها بايد زياد باشد . اين تيپ سقف ها براي لانه هاي کوچک به خصوص براي نگاهداري جوجه هاي کوچک و همچنين انبار و غيره مناسب است .
معمولا ديواره عقبي آن بلند تر از ديواره جلويي است . ارتفاع ديوارها بايد طوري باشد که بتوان در داخل لانه به آساني کارکرد اين سقف ها ممکن است به صورت مستقيم يا شيب دار باشد . در اين صورت شيب از جنوب به شمال است .
سقف هاي زاويه دار (Gabletype)
براي لانه هاي بزرگ که تعداد نسبتا زيادي مرغ در آنها نگاهداري مي شود اين نوع سقف ها مناسب است زيرا تهويه در اين لانه به خوبي انجام مي گردد و کارکردن در آن آسان است .معمولاً امروزه در لانه هاي مدرن سقف از دو قسمت تشکيل مي شود يک سقف خارجي و يک سقف داخلي .
سقف داخلي از مواد ايزولان تشکيل مي شود و لانه را از نظر عايق سازي و جلوگيري از سرد شدن لانه در زمستان و گرم شدن لانه در تابستان محفوظ نگاه مي دارد . سقف هاي زاويه دار ممکن است قرينه و يا نا قرينه باشند .
سقف هاي زاويه دار بي قرينه (Semi monitor type)
در اين سقف ها فاصله خط الراس از ديواره به يک نسبت نيست . ديواره عقب معمولا کوتاه تر از ديواره جلو ساخته مي شود .اين تيپ از سقف ها به خصوص براي ساختمانهايي که عرض آنها کم و باريک مي باشند بسيار خوب است در برخي از سقف هاي زاويه دار پنجره هاي تهويه اي سرتاسري قرار مي گيرد .
لانه هاي دو سقفي اگر چه کمي گران تمام مي شود ولي از نظر بهداشتي از نظر تهويه و حرارت لانه بسيار مناسب است . زيرا در تابستان هواي بين دو سقف محيط عايقي را بين هواي گرم خارج و داخل لانه ايجاد مي کند . در حاليکه در زمستان هواي سرد که توسط پنجره هاي سقفي وارد محوطه بين دو سقف مي شود قدري گرم مي شود و سپس وارد لانه مي گردد .
در اين صورت اشکالي از نظر هواي سرد بيرون پيش نخواهد آمد .
مصالحي که براي ساختمان سقف به کار مي رود بايد خشک و سبک و ارزان باشد . انواع مصالحي که براي سقف به کار مي رود عبارتست از :
۱) سقف فلزي – معمولا در ايران از آهن سفيد استفاده مي شود . اين سقف ها اگر به خوبي کار گذاشته شود رطوبت ناپذير است ولي گاهي ممکن است زنگ بزند از اين رو به خصوص در نقاط مرطوب مانند شمال بهتر است هر چند سال يکبار آن را رنگ زد ، اين سقف ها در تابستان گرم مي شود مگر اينکه در زير آن سقف عايق ديگري قرار دهند از اين رو در نقاط گرمسير مانند ايران توصيه نمي شود .
۲) سقف هاي چوبي – در نقاطي مانند شمال ايران که چوب ارزان و تهيه آن آسان است مي توان از اينگونه سقف ها استفاده کرد . براي اينکار از الوارهاي نازک چوب استفاده مي شود و آنها را طوري در کنار هم قرار مي دهند که فاقد درز باشد و از نفوذ رطوبت در لانه جلوگيري به عمل آورد . جنس چوب بايد محکم ،سبک ، سفيد و روشن باشد و به خوبي در روي ديوارها ثابت گردد تا بر اثر باد و طوفان شديد از جاي کنده نشود .
اغلب سقف هاي چوبي داراي ديوارهاي چوبي نيز هستند از نظر جلوگيري از گرما به خصوص در نقاطي که داراي تابستانهاي سوزان و طولاني هستند اين گونه سقف ها بسيار خوب مي باشند ولي دوام آنها کم است در ضمن خطر آتش سوزي و حمله حشرات موذي زياد است . در نواحي مرطوب و سرد سير نيز ممکن است به زودي بپوسد و از بين برود .
۳) سقف هاي تير آهني و بتوني – بهترين نوع سقف مرغداني بشمار مي روند . از اين گونه سقف ها اغلب در لانه هاي رديفي و چند طبقه اي استفاده مي شود . در تهران اغلب سقف ها تير آهني است که در بين آنها از آجر استفاده شده است .
اين گونه سقف ها در زمستان گرم مي باشد و چنانچه تهويه به خوبي انجام گيرد در تابستان لانه را مي توان به آساني خنک نمود . دوام اينگونه سقف ها نيز بسيار زياد است .در نواحي سرد سير در زمستان احتياج به برف روبي است و اين امر مستلزم کارگر و صرف وقت بيشتري است اخيرا در تهران از اوراق پنبه نسوز يا ايرانيت براي سقف مرغداري استفاده مي شود حسن اينگونه سقف ها در اينست که به آساني و سادگي مي توان آنها را جمع کرد .
معمولا اين سقف ها به وسيله پيچ و مهره استوار و محکم مي شوند ولي بايد توجه داشت که سوراخ يا درز در سقف ايجاد نشود براي اينکار بهتر است در زير هر پيچ يک واشر کار گذاشته شود .
سقف هاي آجري يا طاقي نيز کم و بيش در اطراف کشور مرسوم شده است . اينگونه سقف ها خيلي ارزان تمام مي شود (مانند سقف مساجد يا کاروانسراهاي قديمي) ولي عرض لانه را نمي توان زياد گرفت و از طرف ديگر براي تحمل فشار سقف بايد ديوارها را کلفت تر از حد معمول گرفت و ارتفاع ديوارها نيز بايد زياد باشد . از اين رو براي لانه هاي بزرگ چنين سقف هائي توصيه نمي شود به طور کلي در انواع سقف ها اصول زير را بايد در نظر داشت :
اولاً سقف بايد طوري باشد که رطوبت باران نتواند در لانه نفوذ کند براي اين منظور در جلو و عقب ساختمان بطور متوسط در حدود يک متر بايد سقف به صورت سايه بان از ديوارها تجاوز نمايد و اين امر در بعضي نواحي مانند شمال ايران که باران فراوان است ضروري است در نواحي گرمسير نيز مي توان از اين سايه بان براي جلوگيري از نفوذ آفتاب تابستاني به داخل لانه استفاده نمود .
شيب سقف نيز بايد به طور ملايم از جلو به عقب باشد ، بدين ترتيب ريختن قطرات باران به داخل لانه و مرطوب شدن جلوي لانه جلوگيري به عمل خواهد آمد . اگر سقف از داخل نيز با يک ماده عايق و ايزولان پوشيده شود اثر بهتري دارد زيرا در اين حال لانه در زمستانها گرم و در تابستانها خنک خواهد ماند . در هلند معمولا براي اين منظور از سقف هاي ني اي و يا بوريائي استفاده مي کنند که بسيار ارزان و کم قيمت است .
▪ درها و پنجره ها
درها بايستي طوري ساخته شده باشد که به سادگي باز شود و در موقع کارکردن توليد اشکال ننمايد . در ممکن است معمولي يا کشوئي باشد . در لانه هاي کوچک مي توان از درهاي کشوئي استفاده کرد ولي در لانه هاي بزرگ بهتر است از درهاي معمولي که در جهت عمودي مي چرخند استفاده نمود . ارتفاع درها معمولا ۵ ۱-۲ متر کافي است و بهتر است در اين درها فنر قرار دهند تا به خودي خود بسته شود .
درهاي دو لتي براي لانه هاي بزرگ توصيه مي شود و در لانه هاي کوچک مي توان از درهاي ساده و يک لتي استفاده نمود درهاي داخلي را بايد به طور ساده ساخت و ارتفاع آنها نيز بايد به اندازه اي باشد که کارگر به آساني بتواند از آنها بگذرد . براي ساختن در مي توان از چوب ، حلبي و حتي آهن استفاده کرد عرض درها نيز بايد به اندازه اي باشد که کارگر با وسائل به آساني بتوان از ميان آن بگذرد معمولا عرض يکمتر براي اين منظور کافي است در لانه هاي بزرگ براي ورود تراکتور بايد درها را بزرکتر گرفت .
پنجره ها – پنجره ها بايد طوري ساخته شود که نور کافي حتي در روزهاي تاريک ابري نيز وارد لانه شود .
ارتفاع پنجره نيز مهم است هر چه ارتفاع پنجره ها بيشتر و به کف لانه نزديکتر باشد اشعه آفتاب بهتر در کف لانه پخش مي شود .
در نقاط گرمسير بايد پنجره ها به سقف نزديکتر باشد و به وسيله سايه بان هائي مانع از ورود آفتاب گرم تابستاني به داخل لانه شد و در نقاط سردسير بر عکس هر چه پنجره ها به کف نزديکتر باشد بهتر است زيرا مقدار بيشتري اشعه آفتاب به خصوص در زمستان وارد لانه مي شود نقاط سردسير اگر تعداد پنجره ها زياد باشد سبب سرد شدن لانه مي شود .
معمولا براي هر ۱۵-۱۸ متر مربع فضاي کف يک متر مربع پنجره کافي است . در جاهائي که تمام پنجره ها فقط در يک سطح لانه قرار بگيرد بايد کمي بيشتر از ميزان ذکر شده در نظر گرفت .
در نقاط گرمسير براي جلوگيري از گرم شدن زياد از حد لانه به وسيله تابش اشعه آفتاب بهتر است در بالاي پنجره سايبان تهيه ديد اين سايبان ها بايد در جهت جنوبي و شرقي به کار رود .
در بعضي نقاط در تابستانها براي خنک کردن لانه معمولا شيشه هاي زير سايه بان را بر مي دارند و شيشه اي پائين را به وسيله رنگ سفيد تار مي کنند و بدين وسيله تا اندازه اي مانع از ورود آفتاب به داخل لانه مي شوند .
بهترين تيپ پنجره آنهائي است که در جهت بالا و پايين باز و بسته مي شوند . اينگونه پنجره ها اغلب مانع از کوران مي شوند پنجره هائي که در حول محور عمودي باز مي شوند داراي اين مزيت هستند که مي توان آنها را به وسيله يک اهرم با هم بست يا باز کرد .
به طور کلي از پنجره ها براي تهيه نور کافي و تهويه مي توان استفاده کرد . در لانه اي که داراي پنجره کافي و هواي روشن است کمتر بيماري ديده مي شود توليد نيز به همان نسبت در ميزان رضايت بخش تر است .
معمولا سه نوع پنجره در جايگاه طيور در نظر مي گيرند .
۱) پنجره هاي جلوئي – اين پنجره ها اغلب در جهت جنوبي يا شرقي لانه قرار مي گيرند و پنجره اصلي به شمار مي رود .
اين پنجره ها اغلب براي نور کافي مورد استفاده قرار مي گيرد . از اين رو هر چه بزرگتر باشد بهتر است در لانه هاي مدرن امروزه از کف تا زير سقف کشيده مي شود . بدين ترتيب اولا نور را به خوبي در سرتاسر لانه پخش مي کند و اشعه آفتاب به خوبي مي تواند به کف لانه به طور مايل بتابد .
در ضمن هواي کثيف و گرم را که در قسمت بالائي و در نزديک سقف جمع شده اند از لانه بيرون مي برد .
حداقل براي هر ۱۵-۱۸ متر مربع بايد يک متر مربع پنجره در نظر گرفت ولي همان طور که گفته شد امروزه حداقل ۲ ۱ ديواره جنوبي يا شرقي را به پنجره اختصاص مي دهند . البته اين امر بستگي به آب و هوا فرق مي کند در نقاط سردسير بايد پنجره ها را کمتر کرد در نقاط گرمسير پنجره هاي اصلي را طوري بايد ساخت که در تابستان بتوان به سهولت آنها را از ديواره جدا کرد يا حداقل شيشه هاي آن را برداشت به اين منظور اغلب از پنجره هاي سرتاسر چوبي که داراي شيشه هاي کشوئي هستند استفاده مي شود . اين دسته از پنجره ها را مي توان بسته به موقعيت محل از چوب يا فلز ساخت .
نکته اي که بايد مورد توجه قرار گيرد اينست که وقتي که نور از شيشه عبور مي کند اشعه ماوراء بنفش آن توسط شيشه گرفته مي شود از اين رو از نظر خواص شيميايي نور خاصيت خود را از دست مي دهد .(زيرا مي دانيم تنها قسمتي از اشعه آفتاب که توليد ويتامين D در بدن مي کند قسمت ماوراء بنفش نور است ) از اين رو اخيراً بعضي کشورها بجاي شيشه براي پنجره ها از اوراق ضخيم نايلن يا طلق استفاده مي شود . اين امر علاوه بر اين که ارزان تمام مي شود از نظر اينکه نايلن يا طلق اشعه ماوراء بنفش نور را نيز جذب نمي کند بهداشتي تر است ولي در زمستانها لانه را سرد مي کند و گرم کردن لانه دچار اشکال مي شود از اين سيستم فقط در نقاط گرمسير که داراي زمستانهاي ملايم است توصيه مي شود .
۲) پنجره هاي عقبي – اين پنجره هاي اغلب در جهت شمالي يا غربي لانه قرار مي گيرند و بيشتر از جهت تهويه لانه بکار مي روند . در ضمن تا اندازه اي به روشنائي لانه کمک مي کند . در هنگام تابستان نيز با توليد جريان هوا به خنک کردن لانه در روزهاي گرم کمک مي کند .
اين پنجره ها را اغلب براي جلوگيري از کوران نزديک به کف يا سقف لانه قرار مي دهند تا بر اثر باز کردن پنجره هاي جنوبي يا شرقي توليد کوران شديد و عوارض ناشي از آن ننمايد .
اندازه اين پنجره ها اغلب کوچک است و به طور ساده ، کشوئي با شيشه يا حتي بدون شيشه ساخته مي شود .
در تابستانها معمولاً شيشه هاي آن را بر مي دارند . اين پنجره ها اگر در زير سقف قرار گيرد بهتر است زيرا هواي گرم و کثيف لانه را خارج مي کند بدون اينکه لانه سرد نمايد .
اين پنجره ها يا به عبارت ديگر دريچه ها ممکن است به فاصله يک متر از هم و در سرتاسر لانه قرار گيرند .
اندازه اين پنجره ها بسته به ارتفاع ديواره و همچنين اندازه سالن فرق مي کند ولي اغلب نيم متر ارتفاع و يک متر طول براي هر کدام در نظر مي گيرند .
در بعضي مزارع اين پنجره ها فقط از تخته هاي ساده تشکيل مي شود که در هنگام احتياج آنها را باز مي کنند .
۳)پنجره هاي سقفي – معمولاً در لانه هاي بزرگ که داراي سقف هاي زاويه دار هستند گاهي در بن زاويه دو سقف پنجره هاي تهويه اي قرار مي دهند .
اغلب در ساختمانهاي چند رديفي و بزرگ که تعداد زيادي پرنده در آنها نگاهداري مي شوند به خصوص در نقاط گرمسير از اينگونه پنجره ها به کار مي رود .
باز کردن اين پنجره ها در بين دو سقف به تهويه و خشک شدن لانه در تابستان کمک بسزائي مي کند .
اين گونه پنجره ها در نقاطي مانند ايران که هواي تابستاني بسيار گرم است و از طرفي استفاده از مواد عايق همچنين وسائل تهويه اي الکتريکي در لانه مرغها گران تمام مي شود بسيار خوب است اخيرا در اطراف تهران در لانه هائي که سقف آنها طاقي است (مانند مساجد ي و کاروانسراهاي قديمي) از اينگونه پنجره ها در راس سقف تعبيه مي شود .
امروزه معمولا براي لانه هاي بزرگ از ساختمانهاي سوله استفاده مي شود که داراي طول و عرض مختلف اند . تعدادي کارخانه در ايران اين سالن ها را بسته به سفارش مشتري ساخته و در محل مورد نظر نصب مي کنند . ساختمانهاي سوله امروزه در مرغداري هاي جديد بسيار متداول است .

پرندگان از مهره داران خونگرم هستند که در سير تکامل از خزندگان منشاء گرفته اند .اگرچه تشابهات زيادي بين خزندگان وپرندگان وجود دارد ، ولي تفاوتهاي آنها ...

● واكسن بيماري مارك در حال حاضر دو نوع واكسن مارك در ايران به مصرف مي رسد : الف) H.V.T vaccine : اين نوع واكسن از هر پس ويروس بوقلمون و به صورت ليوفيل ...

● واكسن بيماري مارك در حال حاضر دو نوع واكسن مارك در ايران به مصرف مي رسد : الف) H.V.T vaccine : اين نوع واكسن از هر پس ويروس بوقلمون و به صورت ليوفيل ...

▪ درجه حرارت( نقطه پاياني پخت ) براي تخريب پاتوژن ها در تمام فراورده هاي گوشتي طيوربه توصيه USDA حداقل دماي ۲ ۷۱ درجه سانتي گراد لازم است به طوري که د ...

نقرس احشايي طيور يك بيماري متابوليكي است كه بيش از ۳۰ سال است كه تشخيص داده شده است. بدليل ضايعات بارز اين عارضه، نام هاي متعددي براي توصيف نقرس احشاي ...

در سابق هر مرغدار بنا به وسليقه و ابتکار خود و با کمک يک بناي ساده و چند کارگر ساختماني لانه براي نگاهداري مرغ هاي خود تهيه مي ديد ولي امروزه بر اثر پ ...

14) استفاده از کارت اطلاعات پرورشي جهت هر گله وبه طور مجزا براي هر سالن توصيه مي شود ( اين کارت بايد حاوي عنوان هاي تعداد جوجه ريزي ، تاريخ جوجه ريزي ...

29) نکته اساسي ، آموزش صحيح در مورد اهميت روزافزون برنامه هاي امنيت زيستي به افراد مرتبط با صنعت طيور مي باشد . مديريت مرغداري بايد تلاش نمايد تا اطلا ...

دانلود نسخه PDF - لانه هاي طيور