up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله لاروها PDF
QR code - لاروها

لاروها

شب پره هندي

شب پره هندي در تمام دنيا و ايران بخصوص در نواحي جنوبي در انبارهاي خرما و در قزوين در انبار هاي پسته و در تهران در انبارهاي بادام شيوع دارد .
پروانه مزبور يکي از آفات انباري روي خشکبار ، غلات ، بذور ، حشرات خشک شده و کندوي عسل مي باشد و تا کنون حدود 83 نوع ماده غذاي نام برده شده که مورد تغذيه لارو اين حشره قرار مي گيرد .
حشره کامل شب پره اي است به طول 8 ميليمتر و عرض آن با بالهاي باز 16 تا 20 ميلي متر است . يک سوم بالهاي جلوي از جهت از جهت قاعده به رنگ خاکستري روشن و دو سوم بقيه به رنگ قهوه اي متمايل به قرمز است .
در موقع استراحت بالها در اطراف بدن تا مي شود و يک سوم بالايي آنها به شکل لکه خاکستري رنگ به نظر مي رسد . و شاخک در اين موقع در روي بالها تا شده است . بالهاي زيري خاکستري يک دست مايل به زرد است و ريشکهاي کناره آن زياد طويل نيست .
لارو جوان به طول 1 ميليمتر و لارو کامل به طول 14 تا 17 ميليمتر به رنگ سفيد کثيف و يا صورتي کمرنگ است . سر و پشت سينه اول و پاهاي اصلي به رنگ زرد مايل به قهوه اي و تمام حلقه هاي بدن داراي موهاي بلندي است و پاهاي شکمي داراي قلابهايي مي باشد .
اندازه تخمها بين 0.1 تا 3.5 ميباشد . اغلب حشرات بالغ تغذيه نمي کنند و به طور متوسط 7 روز زندگي ميکنند . اگر حشره ماده از شهد گلها تغذيه کند ميتواند تا 14 روز زندگي کند و تا 1100 تخم بگذارد .
هر چرخه زندگي بين 18 تا 60 روز طول ميکشد ، 2 تا 8 نسل در سال مي تواند داشته باشد . يک ماده بالقوه‌ مي تواند در كمتر از دو ماه 6750000 لارو توليد کند . حل تصور بکني تغذيه اينها را اگر همه زنده بمانند .
لاروا خورنده هاي توانمندي مي باشند . مرحله لاروي د ر دماي 30 درجه سانتي گراد 6 روز مي تواند باشد اما در درجات پايين تر تا 28 روز طول ميکشد .
بعد از پيدايش ماده ها فرموني ترشح ميکنند که باعث جدب نرها مي گردد . اين فرمن مهم ترين عامل در نظارت يا ديدباني براي اين حشره است .
فرمن (Z, E)-9, 12-Tetradecadien-1-ol acetate) به طور مصنوعي ساخته شده است و وسيله اي براي نظارت بر مذکرها ميباشد
حشرات کامل سه روز پس از پديدار شدن جفت گيري ميکنند و شبپره ماده از 40 تا 500 عدد تخم و به طور متوسط 150 عدد تخم به طور منفرد يا در دسته هاي 11 تا 30 عددي روي مواد خوراکي ميگذارد .در شرايط مناسب تخمها پس از سه روز تفريخ مي شوند و در محيطهاي نا مناسب ممکن است 15 روز بعد تفريخ شوند .
اين حشره فعاليت شبانه دارد و روزها را روي مواد غذايي و ديوارهاي انبار بدون فعاليت ميگذراند . طول دوره لاروي بر حسب درجه حرارت محيط و نوع غذا تغيير ميکند و در شرايط مناسب 25 تا 30 روز است . اغلب ديده شده است که نشو و نماي لاروهاي شبپره هندي از نظم معيني خارج نمي شود .
شب‌پره هندي روي گندم، رطوبت نسبي 5 + - 70 درصد و دماي 30 درجه سانتي‌گراد بهترين رشد و نمو را دارد و طول دوره زيستي آن کوتاه مي شود .
لاروهاي شب‌پره هندي روي ماده غذايي گندم رشد بيشتري دارند و براي اطمينان بيشتر از اين نتيجه، يک تجزيه شيميايي کامل از ترکيبات موجود در سه نوع ماده غذايي انجام شد و معلوم گرديد که مقدار بسياري از اين ترکيبات در گندم نسبت به خرما و ذرت بيشتر است .
لاروهايي که همزمان از تخم خارج مي شوند با وجود اينکه از لحاظ موقعيت محيط زيست و نوع تغذيه در شرايط کاملا برابر قرار مي گيرند هر يک از رشد و نمو مشخص به خود دارد به طوري که در مدت 2 ماه بعضي به سن دوم ، برخي به سن سوم و گروهي به سن جهارم ميرسند . پس از اين مدت لارو پيله ابريشمي نازک تشکيل ميشود و در آن شفيره مي شود و پس از چهار روز تا چهار هفته حشره کامل خارج مي شود . به اين ترتيب اين حشره در شرايت مناسب مي تواند در مدت 40 روز تکامل خود را به پايان برساند و در سال 2 تا 5 نسل داشته باشد . نگه داري مواد داخل ظروف دربسته در کنترل آفت موثر است .
استفاده از قرص فستوکسين تجويز در ضمن زنبور Bracon hebetor پارازيت لاروها مي باشد که ابتدا لاروها را بيحس کرده و بعد تخمريزي مي کند بطوري که خسارت شديدي به لاروها وارد مي کند .
براي امکان کنترل شب‌پره هندي توسط باکتري B.t، از فرمولاسيون‌هاي تجارتي با نام‌هاي Bactospine, Thuricide, Dipel استفاده شد. در اين بخش از تحقيق، هشت غلظت مختلف از هر سوش باکتري تهيه گرديد و مقدار 500 گرم از هر نوع ماده غذايي بطور جداگانه توسط غلظت‌هاي مختلف تهيه شده آلوده گرديد و سپس به تعداد مساوي از سنين مختلف لاروهاي شب‌پره هندي، روي هر يک از مواد غذايي آلوده قرار داده شد. پس از آن با نمونه‌برداري هر 24 ساعت يک بار، تعداد لاروهاي مرده شمارش گرديد و در جداول خاص خود يادداشت شد و نهايتا LC50 مربوط به هر فرمولاسيون، نسبت به هر يک از سنين لاروي مشخص گرديد.
نتيجه کلي اين بخش نشان داد که بهترين سوش براي کنترل شب‌پره هندي، سوش Dipel است ، زيرا مقدار LC50 اين سوش براي هر سن لاروي کمتر از ديگر سوش‌ها است .
براي امکان کنترل شب‌پره هندي توسط دماهاي پايين، از دماهاي صفر، -5، -10 و -15 درجه سانتي‌گراد استفاده شد. در اين بخش از تحقيق، هر يک از مراحل زيستي شب‌پره هندي به تعداد مشخص در دماهاي مورد آزمايش قرار گرفتند و پس از آن با نمونه‌برداري هر 24 ساعت يک بار، تعداد حشراتي که در دما از بين رفته بودند شمارش گرديد و در جدول خاص خود يادداشت شد و مدت زماني که لازم است تا 50 درصد از حشرات موجود در هر دما از بين بروند تعيين گرديد.
نتيجه حاصل نشان داد که اگر يک توده آلوده به شب‌پره هندي که شامل تمام مراحل زيستي است ، به مدت 1 5-2 ساعت در -15 درجه سانتي‌گراد قرار گيرد، مراحل مختلف شب‌پره هندي از بين خواهند رفت .

شيوع بيماريها در ميگوهاي پرورشي در سالهاي اخير باعث شده كه آبزي پروران توجه زيادي به انتخاب لارو نمايند. پس از آماده سازي مناسب استخر و ايجاد شكوفايي، ...

ارزش غذايي جانوران آبزي باعث افزايش مصرف آنها شده است که در اين ميان شاه ميگوي آب شيرين خرچنگ دراز آب شيرين جايگاه ويژه اي داشته و به دليل داشتن خصو ...

کرم کدوي خوک و انسان يا تنياسليوم گونه اي از کرمهاي پهن ، رده نواريان است. نواريان اکثرا دراز و داراي بدني پهن هستند که از تعداد زيادي قطعات يا بندهاي ...

▪ کرمهاي شيشه اي در فصل زمستان در بسياري از درياچه ها و استخرها مي توان با يک توري دستي مقدار زيادي کرمهاي شفاف که به آنها کرم شيشه اي مي گويند، صيد ن ...

حشرات گروه بزرگي از بندپايان را تشکيل مي دهند که در حدود يک ميليون گونه آن تشخيص داده شده است و پيش بيني مي شود که اين ميزان به حدود سه تا چهار ميليون ...

دانلود نسخه PDF - لاروها