up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله لئونارد اولر PDF
QR code - لئونارد اولر

لئونارد اولر

▪ نام فارسي : لئونارد اولر
▪ سال ولادت و فوت : ۱۷۸۳ – ۱۷۰۷ ميلادي
▪ مليت : سويس
لئونارد اولر رياضيدان و فيزيکدان سويسي قرن هجدهم يکي از درخشانترين و پرکارترين دانشمندان بود. کارهاي او از همه جهات در فيزيک و در بسياري از زمينههاي مهندسي کاربرد پيدا کرده است.
حجم کارهاي علمي و رياضي اولر واقعاً باور نکردني است. او ۳۲ عنوان کتاب کاملاً مفصل تأليف کرد که برخي از آنها بيش از يک جلد ميباشد. همچنين صدها و صدها مقاله نو با مضامين بکر در رياضيات و علوم داشت. روي هم رفته مجموعه آثار اولر بيش از هفتاد مجلد ميشود. نبوغ اولر به تمام زمينههاي رياضي محض و رياضيات کاربردي غناي فراوان بخشيد و کارهايي را که در زمينه فيزيک رياضي انجام داد موارد استعمال بيشماري پيدا کرد.
قوانين عمومي مکانيک يک قرن قبل توسط اسحاق نيوتون بيان شده بود اما ويژگي اولر آن بود که با استادي و مهارتي مثالزدني نشان داد آن قوانين را در برخي از حالات و وضعيات فيزيکي که اغلب پيش ميآيد چگونه ميتوان به کار برد. به عنوان مثال اولر با استفاده از قوانين نيوتون در باب جنبش مايعات توانست معادلات هيدروديناميک را عرضه نمايد. به همين نحو با تحليل دقيق حرکتهاي احتمالي يک جسم صلب و با استفاده از اصول نيوتون، او توانست مجموعهاي از معادلات را ارائه نمايد که به طور کامل حرکت جسم صلب را تعيين ميکند. البته عملاً اجسام مادي کاملاً صلب و سخت نيستند. اولر همچنين سهم بسيار مهمي در تئوري الاستيسيته (کشش اجسام) داشت. اين تئوري بيان ميکند که چگونه اشياي جامد تحت تأثير نيروهاي خارجي تغيير شکل ميدهند.
اولر همچنين از استعداد و فراست خود براي تحليل رياضي مسائل هيئت و نجوم مخصوصاً مسئله سه بعدي مربوط به چگونگي حرکت خورشيد، ماه و زمين تحت نيروي جاذبه متقابل استفاده کرد. اين معما – معمايي براي قرن بيست و يکم – هنوز هم کاملاً حل نشده است. ضمناً اولر تنها دانشمند برجسته قرن هجدهم بود که از تئوري موجي نور حمايت کرد.
آنچه که از ذهن پربار اولر تراوش ميکرد در اغلب موارد نقطه شروعي براي انجام مشفيات رياضي بود که باعث شهرت و اعتبار دانشمنداني ديگر گرديد. به عنوان مثال «ژوزف لوئي لاگرانژه» مجموعهاي از معادلات را به وجود آورد «معادلات لاگرانژه» که اهميت علمي فراواني دارد و ميتواند براي حل مسائل متعددي در مکانيک به کار برده شود. اما معادله اصلي اين مجموعه معادلات، اول بار توسط اولر کشف شد و معمولاً از به عنوان «معادله لولر – لاگرانژه» ياد ميشود. «جين باپتيست فيوريه» رياضي دان ديگر فرانسوي براي يافتن روش فني مهمي که به عنوان «تحليل فيوريه» شناخته شده است، مورد تجليل و ستايش قرار دارد. در اينجا نيز معاملات اصلي اوّل بار توسط اولر کشف شد که به عنوان آن «فرمولهاي اولر-فيوريه» ميباشد. اين فرمولها موارد استفاده وسيعي در زمينههاي مختلف فيزيک از جمله صوت و الکترمغناطيبس پيدا کرده است.
اولر در زمينه کار رياضي خود به ويژه به حساب جامعه و فاضله، معاملات ديفرانسيل و سريهاي بينهايت علاقمند بود. از کارهاي او در زمينهها با وجود اهميت فراواني که دارد به علّت پيچدگي فني آن نميتوان در اينجا شرحي به دست داد. کارهاي او در زمينه ماکزيمم و مينيمم تابع اوليه منحني، به حساب متغيرها و تئوري اعداد مرکب اساس تمامي پيشرفتهاي بعدي در اين زمينهها بوده است. اين موضوعات علاوه بر اهميت فراوان آن در رياضيات محض، کاربردهاي گسترده و مختلفي در کارهاي عملي دارند.
فرمول اولر « » رابطهي بين تابعهاي مثلثاتي و اعداد فرضي را نشان ميدهد و ميتوان براي يافتن لگاريتمهاي اعداد منفي از آن استفاده کرد. اين يکي از کثيرالاستفادهترين فرمولها در کل رياضيات است. اولر همچنين کتابچهاي در باب هندسه تحليلي نوشت و کار برجستهاي در زمينه ديفرانسيل و هندسه معمولي انجام داد.
اولر در عين حال که قابليت استادانهاي براي کشفيات رياضي با کاربري علمي بالا داشت به همان اندازه نيز در زمينه رياضيات نظري استاد و چيرهدست بود. کارهاي فراوان او در زمينهي تئوري اعدد به اندازهاي پيچيده و بغرنج است که متأسفانه در اينجا نميتوان دربارهي آنها سخن گفت. اولر همچنين يکي از پيشگامان نحقيق در زمينه توپولوژي(موضع شناسي) بود. توپولوژي شاخهاي از رياضيات است که در قرن بيستم اهميت ويژهاي يافت. و آخر اينکه اولر سهم بسيار مهمي در سيستم عددنويسي رياضي دارد. به عنوان مثال او باني اصلي استفاده از حروف يوناني پي « » به منظور نشان دادن نسبت محيط دايره به قطر آن بود. او همچنين بسياري ديگر از نشانهها را که اکنون در کارهاي رياضي مورد استفاده قرار ميگيرد. ابداع کرد.
اولر در سال ۱۷۰۷ در شهر «بال» سويس به دنيا آمد. همگامي که تنها سيزده سال داشت به سال ۱۷۲۰ در دانشگاه بال پذيرفته شد. ابتدا به حکمت و الهيات روي آورد ولي خيلي زود تغيير رشته داد و به نحصيل در رياضيات پرداخت. او در هفده سالگي درجهي ليسانس گرفت و در بيست سالگي دعوت کاترين اوّل ملکه روسيه را براي پيوستن به آکادمي علوم سنتپطرزبورگ پذيرفت. اولر در ۲۳ سالگي استاد فيزيک آن آکادمي شد و در ۲۶ سالگي به جاي رياضيدان نامي «دانيل برنولي» بر کرسي رياست گروه رياضي تکيه زد. دو سال بعد يکي از چشمان خود را از دست داد. با اين وجود همچنان با جديت فراوان تحقيقات خود را پي گرفت که حاصل آن يک سلسله طولاني از مقالات مفيد و مهم بود.
در سال ۱۷۴۱ فردريک کبير امپراطور پروس، اولر را ترغيب به ترک روسيه و پيوستن به آکادمي علوم برلين کرد. او ۲۵ سال در برلين اقامت گزيد و در سال ۱۷۶۶ به روسيه بازگشت. کمي پس از آن چشم ديگر خود را از دست داد. حتي اين فاجعه نتوانست باعث توقف تحقيق و کار او شود. او براي محاسبات ذهني خود بينا بود و تا هنگامي که بر بستر مرگ افتاد (۱۷۸۳، در سنتپطرزبورگ و در سن ۷۶ سالگي) همچنان به تأليف و تدوين مقالات درجهي اول در رياضيات ادامه داد. اولر دوبار ازدواج کرده بود و سيزده فرزند داشت که هشت تن از آنان در کودکي جان سپردند.
تمام کشفيات اولر حتي بدون وجود او، بالأخره روزي انجام ميشد. من تصور ميکنم معيار درستي که بايد در چنين موارد به کار گرفته شود. طرح اين سؤال است: اگر کشفياتي را که او انجام داد. هرگز صورت نميگرفت علوم و دنياي مدرن تا جه اندازه متفاوت بود؟ در مورد لئونارد اولر پاسخ کاملاً روشن اس: علوم و تکنولوژي جديد بدون فرمولها، معاملات و روشهاي اولر به شکلي غيرقابل تصور عقب مانده ميبود. نگاهي به فهرست کتابهاي رياضي و فيزيک کنوني به اين مطالب اشاره دارد: زاويههاي اولر (جنبش جسم صلب)ثابت اولر ( سريهاي بينهايت) فرمول اولر (متغيرهاي پيچيده ) اعداد اولر ( سريهاي بينهايت) قانون برنولي- اولر تئوري الاسنيسيته، نظريه کشاني) فرمولهاي فيوريه-اولر (سريهاي مثلثاتي) معادله اولر-لاگرانژه (حساب متغيرهاي: مکانيک) فرمول اولر ماکلورين (روشهاي عددي) اينها فقط نمونههايي از مهمترين کارهاي او ميباشد.
با توجه به مطالب فوق شايد خواننده در شگفتي شود که چرا در اين فهرست اولر در ردهاي بالاتر داده نشده است. دليل اصلي آن است که گرچه او موفق شد نشان دهد که قوانين نيوتن چگونه ميتواند به کار گرفته شود و لي شخصاً هيچ يک از اصول علمي را کشف نکرد به همين دليل است که چهرههايي نظير هاروي، رونتگن و مندل که هر کدام کاشف يک پديده اساسي و يا اصول علمي بودند بالاتر از او قرار گرفتهاند. با تمام اين اصول سهم اولر در علم مهندسي و رياضيات بسيار عظيم و چشمگير است.

▪ نام فارسي : لئونارد اولر ▪ سال ولادت و فوت : ۱۷۸۳ – ۱۷۰۷ ميلادي ▪ مليت : سويس لئونارد اولر رياضي دان و فيزيکدان سويسي قرن هجدهم يکي از درخشان ترين و ...

موقعيت جغرافيايي مصر، به خصوص رود عظيم نيل، بيش از هر عاملي در شکل گيري تمدن مصر موثر بوده است. از آن جا که رود نيل در واقع تنها منبع آب بوده، زندگي د ...

غوكان‌ افلاطون 8-1- چون‌ اقيانوس‌ اطلس‌ و جبل‌طارق‌ را پشت‌ سر گذاريم‌ و به‌ آرام‌ترين‌ درياها، مديترانه‌، پانهيم‌، بي‌درنگ‌ به‌ صحنه‌ي‌ تاريخ‌ يونان‌ ...

معرفي شهرهاي املش ، تالش و ديلمان در استان گيلان دانستني هايي درباره ي استان گيلان ( قسمت دوازدهم ) املش رومن گيرشمن رئيس هيأت كاوش هاي باستان شناسي ...

دانلود نسخه PDF - لئونارد اولر