up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله كنترل كيفي پست لارو ميگو PDF
QR code - كنترل كيفي پست لارو ميگو

كنترل كيفي پست لارو ميگو

كنترل كيفي پست لارو توليدي در مراكز تكثير ميگو (2)

●محتويات روده : (Gutcontent)
دستگاه گوارش پست لاروها (معده، هيپاترپانكراس و روده ) بايستي از نظر مواد غذايي پر باشد.
●نقص عضو يا ريخت شناسي (Deformities)
كليه ضمائم بدن و روستروم پست لاروها بايستي شكل نرمال و طبيعي داشته و از هرگونه خوردگي ويا لكه هاي سياه عاري باشند. چنانچه تعداد خارهاي روي روستروم بين ۴ تا ۶ عدد باشد نشان مي دهد كه سن پست لاروها بين ۱۵ تا ۲۰ روزگي مي باشند . پاهاي پست لاروها (شنا و حركتي ) و تمام ضمائم آن بايستي سالم و صدمه ديده نباشند.
●آلودگي هاي سطحي:
وجود آلودگي هاي مانند پروتوز آ و باكتريايي درسطح خارجي بدن پست لاروها علائم كيفيت پايين پست لاروها بوده و نشان مي دهد كه به علت كيفيت ضعيف آب پرورش پست لاروها به طور منظم پوست اندازي نداشته اند.
●حمل و نقل پست لاروها:
روش معمول براي حمل و نقل پست لاروها از مركز تكثير به مزارع پرورشي ميگو، استفاده از كيسه هاي پلاستيكي مي باشد. ميزان آب كيسه هاي پلاستيك حجم آن و پس از وارد كردن پست لاروها به درون آن بقيه حجم آن با اكسيژن پر شده و سپس اقدام به بستن سر كيسه ها با دقت فراوان مي شود .
تراكم پست لاروها دركيسه هاي حمل پلاستيكي با توجه به سن پست لاروها و فاصله متغير مي باشد براي پست لاروهاي ۱۵ روزه تعداد ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ قطعه پست لاو به ازاي هر ليتر آب حمل و براي پست لاروهاي ۲۰ روزه تعداد ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ قطعه پست لارو توصيه مي شود. زمان حمل ونقل پست لاروها از مركز تكثير به مزرعه پرورشي بايستي درساعات خنك روز نظير صبح زود ويا عصر براي جلوگيري از افزايش دما صورت گيرد. چنانچه زمان حمل ونقل بيش از ۳ ساعت باشد بهتر است مقداري ناپلي آرتميا در درون كيسه هاي حمل پست لارو به منظور جلوگيري از هم جنس خواري اضافه شود.
مدت زمان حمل ونقل پست لاروها نبايستي بيش از ۶ ساعت باشد. چنانچه زمان حمل ونقل بيش از ۶ ساعت باشد بهتراست پس از چيدن كيسه هاي محتوي پست لاروها در درون جعبه هاي حمل (يونوليت) در كنار آنها تعدادي كيسه هاي يخ به منظور جلوگيري از افزايش دماي آب حمل بچه ميگوها به تعداد مورد نياز قرار داده شود تا دماي حمل آب كيسه هاي محتوي پست لاروها درحدود ۲۰ ۲۵ درجه سانتيگراد حفظ شود.
●تطابق (وفق دادن) ويا آداپتاسيون : (Acclimatization)
پست لاروهاي ميگو قبل از انتقال از هچري يا مركز تكثير ميگو به مزرعه بايستي تطابق اوليه شوري درآنجا صورت گيرد براي آداپتاسيون بچه ميگوها در مركز تكثير ميگو نبايستي تغييرات شوري بيش از ۳ قسمت درهزار در روزصورت گرفته وهمچنين پيشنهاد مي شود كه تغييرات شوري بايستي بطور تدريجي و با تاني صورت گيرد. پس از رساندن شوري پست لاروها به شوري موردنظر بايستي بچه ميگوها به مدت ۳ روز در همان شوري درمركز تكثير باقي و سپس منتقل شوند.
پس از انتقال بچه ميگوها از مركز و رساندن آن به مزرعه دو روش معمول براي آداپتاسيون تدريجي آن درمزرعه رايج است .
روش اول بهره گيري از مخازن: در اين روش پس از باز كردن كيسه هاي حمل پست لارو آنها را با آب حمل خودشان با دقت وارد مخازني كه اكسيژن دهي در آن تعبيه شده است مي نماييم و لاروها دراين مخازن بايستي به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقيقه نگهداري وكار تطابق صورت گيرد.
تراكم پست لارو و نوسانان دما در اين مخازن نبايستي به ترتيب بيش از ۲۰۰ ۲۵۰ قطعه درليتر و ۲ درجه سانتي گراد در ساعت تجاوز نمايد علاوه بر آن نبايستي تغييرات شوري بيش از ۳ قسمت در هزار در ساعت صورت گرفته و ميزان اكسيژن محلول هميشه در حدود ۵ ميلي گرم در ليتر و PH آن بين ۵ ۷ تا ۵ ۸ نگهداري شود.
●●روش دوم:
پس ازرسيدن كيسه هاي محتوي پست لارو كيسه ها رادر آب استخر پرورش ميگو به نسبت موردنياز تقسيم بندي و به مدت ۳۰ دقيقه نگهداري و سپس سركيسه ها را باز نموده و به طور تدريجي اقدام به افزايش آب استخر پرورش به درون كيسه ها به ميزان حجم آب كيسه هاي حمل مي نمايند اين روش در صورتي كه كيسه ها در زمان حمل ونقل پنچر نشده باشد در مدت زمان كوتاه انجام مي پذيرد.
●برآورد ميزان بقاء پست لاروها پس از ذخيره سازي:
بعد از انجام آزمايش ويا تست فرماسين معمولاً احتمال داده مي شود كه ميزان تلفات پست لاروها تقريباً بيش از ۱۰ درصد باشد. به همين منظور براي بررسي درصد بقاء پست لاروها پس از ذخيره سازي اقدام به نصب و تعبيه سه قفس بقا در سه قسمت مختلف از يك استخر پرورش مي نمايند. اين قفس ها اصولاً درسه ناحيه استخر و به فاصله ۱۰ متر از دايك و به عمق ۴۰ سانتي متر قرارگرفته و سپس اقدام به گرفتن سه نمونه ۱۰۰ قطعه اي از پست لارو ميگو از مخازن آداپتاسيون نموده و درقفس هاي بقا معرفي مي شوندبعد از گذشت ۲۴ ساعت اقدام به شمارش پست لاروهاي زنده در اين قفس ها (ميگوهاي بي حال و سفيد شده نيز جزء پست لاروها مرده منظورنماييد) و درصد بقا را محاسبه و بعنوان برآورد اوليه جمعيت پست لاروها در آغاز پرورش درنظر گرفته مي شود.
علاوه بر آن مي توان تعدادي (۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ قطعه پست لارو) پست لارو ميگو را درتوري بقاء كوچك به مساحت ۲ مترمربع وعمق يك متر ذخيره سازي و۳ ۵ روزاز معرفي آنها كه با غذادهي نيز همراه مي باشد اقدام به بررسي ميزان بقاء پست لاروها مي نمايند.
استفاده از سيني هاي غذادهي كه درحاشيه استخرها ومركز استخر تعبيه مي شود مي تواند براي بررسي رفتار پست لاروها در محيط پرورشي جديد مورد ارزيابي قرار گيرد.
●●نتيجه گيري:
استفاده ازپست لاروهاي با كيفيت جهت ذخيره سازي در مزارع پرورش ميگو بعنوان يك فاكتور مهم در صنعت پرورش ميگو نقش دارد. تمام تاسيسات سخت افزاري به كارگرفته شده در مزارع پرورش ميگو و هزينه هاي ساخت و تكميل آن براي توليد محصول ميگو طراحي شده اند. چنانچه ماده اوليه صنعت پرورشي كه تحت عنوان بچه ميگو مي باشد از كيفيت پاييني برخوردار باشد درنهايت پرورش دهنده با زيان اقتصادي شديدي دراثر ذخيره سازي بچه ميگوي با كيفيت پايين و عدم توليدمواجه خواهد شد فلذا لازم است پرورش دهندگان ميگو با روش هاي كنترل كيفي پست لارو توليدي در مراكز تكثير آشنا شده و بتواند بطور عملي درهنگام خريد وانتخاب بچه ميگوي مورد نياز خود بهره گيري نموده تا از ضرر و زيان اقتصادي ناشي از ذخيره سازي پست لارو ضعيف در مزارع خود جلوگيري نمائيد.

●تاريخچه : پسته گياهي است كه از ديرباز در نقاط مختلف ايران مورد كشت و پرورش قرار مي گرفته است. جنگل هاي وحشي و خودروي پسته در ناحيه شمال شرقي ايران و ...

پسته داراي مواد غذايي فراواني است و بنابراين براي تقويت بيماران و اشخاص ضعيف مناسب است . در صد گرم مغز پسته مواد زير موجود است : آب ...

پست محلي است که تجهيزات انتقال انرژي درآن نصب وتبديل ولتاژ انجاممي شودوبا استفاده از کليد ها امکان انجام مانورفراهم مي شود درواقع کاراصلي پست مبدل ولت ...

نقش و جايگاه آبزيان در رژيم غذايي از گذشته حائز اهميت بوده و امروزه آبزيان بعنوان يكي از منابع پروتئيني (پروتئين سفيد ) مورد توجه انسان قرار گرفته و ب ...

نشانه گذاري يکي از روش هاي است که بر روي انواع گونه هاي آبزي به شيوه هاي مختلف و با اهداف خاص در دنيا متداول بوده که اين کار به Tagging معروف است . در ...

بعد از ماهيان باله دار(Finfish)، سخت پوستاني مانند ميگوي دريايي، ميگوي آب شيرين، خرچنگ ، لابستر و ... از اهميت بالايي در آبزي پروري برخوردارند. سيستم ...

در هندوستان که سهم هر فرد از منابعي چون گوشت و شير ناچيز است ، ماهيها و ميگوها نقش اساسي در توازن جيره غذايي افراد به عهده دارند . در حدود ۹ گونه از ۳ ...

محدوديت صيد از ذخاير دريايي از يک طرف و ازدياد و افزايش جمعيت از طرف ديگر تقاضا براي پروتئين دريايي بويژه ميگو را افزايش داده است .و لذا توجه جوامع بش ...

دانلود نسخه PDF - كنترل كيفي پست لارو ميگو