up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله كنترل عفونتهاي خارجي در ماهيان زينتي PDF
QR code - كنترل عفونتهاي خارجي در ماهيان زينتي

كنترل عفونتهاي خارجي در ماهيان زينتي

استفاده از پرمنگنات پتاسيم براي كنترل عفونتهاي خارجي در ماهيان زينتي

مقدمه
بسياري از بيماريهاي ماهيان زينتي بصورت عفونتهاي خارجي بروز مي کنند و در صورتيکه کنترل نشوند باعث مرگ ماهي خواهند شد. اصتفاده صحيح از پرمنگنات پتاسيم مي تواند بطور کارامد بسياري از باکتريها ، انگلها و عوامل قارچي را قبل از اينکه بصورت عفونت بروز کنند کنترل نمايد . اغلب حذف کامل اين عوامل نياز به آنتي بيوتيک درماني دارد .
صاحبان اين ماهيان به دليل اينکه استفاده از آنتي بيوتيکهاي گران کاهش پيدا کرده است مي توانند صرفه اقتصادي بهتري از کارشان داشته باشند . در اين نوع فعاليت ( پرورش ماهيان زينتي ) اصتفاده صحيح از پتاسيم پرمنگنات در آغاز شيوع بيماري مي تواند به سرعت باعث حذف بيماري شود بطوريکه ديگر ماهيان احتياج به آنتي بيوتيک درماني براي طولاني مدت ( بيشتر از 10 تا 14 روز ) نداشته باشند .
پرمنگنات پتاسيم چيست ؟
پرمنگنات پتاسيم (KMNO4 ) يک عامل اکسيداسيون است که مدت طولاني است در آبزي پروري استفاده مي شود . در آبهاي سيستم هاي بيمار و بخصوص لوله کشي شده استفاده مي شود . يک اکسيد کننده قوي قادر است ( از نظر شيميايي ) ارگانيسم هاي آلي آب را از بين ببرد .
اين مواد شامل ارگانيسم هاي غير مطلوب مانند باکتريها ، انگل ها و قارچها و ارگانيسم هاي مطلوب مانند جلبکها و ليز آب ها است . به دليل اينکه مواد شيميايي نمي توانند ارگانيسم هاي مطلوب و غير مطلوب را از هم تشخيص دهند پس روشن است که به روشي استفاده شوند که بيشترين سود و کمترين خسارت را به دنبال داشته باشد.
تغيير رنگ بوجود آمده در اثر استفاده از پرمنگنات پتاسيم
زمانيکه پرمنگنات پتاسيم فعال مي شود آب درون ظرف محتوي پرمنگنات پتاسيم به رنگ صورتي ارغواني تغيير رنگ مي دهد . در صورتيکه غير فعال شده باشد ( بوسيله مواد آلي اکسيديزينگ ) رنگ آب به رنگ زرد يا قهوه اي کدر تغير مي کند .
اين تغير رنگ ابزار مهمي در بررسي عملکرد مواد شيميايي است ( در ادامه درباره آن بحث شده است ) .
به هر حال اين موضوع ممکن است پرمنگنات پتاسيم را براي ما براي استفاده در تانکهاي زينتي يا تانکهايي که محتواي داخل آنها در معرض نمايش است غير مطلوب باشند . چنانچه پرمنگنات پتاسيم همراه با بسياري مواد شيميايي ديگر در آب استفاده شود مي تواند براي بي مهرگان و گياهان آبي بسيار مضر باشد .
استفاده از پرمنگنات پتاسيم
در مورد بيشتر ماهيان مي توان از حمام طولاني مدت ( حداقل 4 ساعت ) در پرمنگنات پتاسيم با غلظت 2 ميلي گرم در ليتر استفاده کرد ( در مورد سيستم هاي آب شيرين يا آب شور ) .
پرمنگنات پتاسيم براي استفاده در سيستم هاي گردشي کاملا بي خطر بوده و زمانيکه با غلظت 2 ميلي گرم در ليتر استفاده شود حداقل تاثير را بر بيوفيلترها دارد .
رنگ ارغواني آب بايد براي حداقل 4 ساعت باقي بماند .اطلاعات بسياري در زمينه استفاده از پرمنگنات پتاسيم در سيستم هاي آب شيرين وجود دارد اما کمبودهايي در زمينه اثر اين ماده بر سيستم هاي دريايي شناخته شده است .
پرورش دهندگان ميتوانند مقاومت ماهيانشان را با مشاهده رفتار آنها در طي دوره درمان ارزيابي کنند. اين مطلب بخصوص زمانيکه درمان يک گونه براي بار اول در حال انجام باشد مهم مي باشد . اگر ماهيان واکنش نشان دهند بايد فورا مواد حذف شوند ( براي مثال بايد مواد شيميايي با آب شيرين رقيق شوند ) .
بدليل اينکه پرمنگنات پتاسيم بوسيله مواد آلي بي اثر مي شود لذا در استخرها يا ساير سيستم هايي که تجمع اين مواد زياد است بايد مقدار پرمنگنات اضافه شده را افزايش داد . راه بي خطر آن است که مقدار پرمنگنات پتاسيم تا 2 ميلي گرم در ليتر افزايش يابد. چنانچه رنگ آب در آغازاولين اقدام درمان در کمتر آز 4 ساعت از ارغواني به قهوه اي تغير رنگ دهد 2 ميلي گرم در ليتر ديگر نيز بايد اضافه شود . چنانچه استفاده از دوز 6 ميلي گرم در ليتر هم نتوانست رنگ ارغواني آب را براي مدت حداقل 4 ساعت حفظ کند ، بايد سيستم فورا تميز شود .
بيشتر ارگانيسم هايي که بوسيله پرمنگنات پتاسيم تحت درمان قرار گرفته اند در يک محيط غني ارگانيکي شکوفا مي شوند بنابراين بهبود و رعايت اصول بهداشتي مي تواند اثر عجيبي در تاثير درمان داشته باشد .
پتاسيم پرمنگنات مي تواند در يک حمام کوتاه مدت 30 دقيقه اي به غلظت 10 ميلي گرم در ليتر استفاده شود . در اين غلظت بايد رفتار ماهيان مرتب و بادقت بررسي شود تا از مرگ و مير جلوگيري گردد. اين درمان مناسبي براي ماهياني است که از استخرها خارج و ببعد از ورود به ساختمان و دسته بندي با کشتي جابجا مي شوند . بدنبال پتاسيم درماني استفاده از غلظت کم ( 2-10 PPT) نمک ( کلريد سديم ) بصورت درمان نيمه دائمي براي چندين روز يا هفته ( بستگي به رفتار گونه ) مي تواند سودمند باشد . اين ترکيب بخصوص در به حداقل رساندن عفونت کلومناريس بعد از دستکاري ماهيان مي تواند موثر باشد .
پرمنگنات پتاسيم مي تواند به صورت يک ضدعفوني کننده سطحي در غلظت 10 ميلي گرم در ليتر ( 30-60 دقيقه زمان تماس ) تا 500 ميلي گرم در ليتر (30 ثانيه زمان تماس ) در يک تانک ماهي يا هچري استفاده شود. پتاسيم پرمنگنات باکتريها ، قارچها و بسياري از عوامل انگلي را خواهد کشت اما ويروس کش نمي باشد .
تکرر درمان
با توجه به مطالب بالا پرمنگنات پتاسيم يک اکسيد کننده بلا استثناء است و در صورتيکه همراه با مواد شيميايي زيادي استفاده شود مي تواند بافت آبششي و موکوسها را بسوزاند.
در شرايطي که به شيمي درماني نياز مي باشد مانند درمان شيوع بيماري ايکتيوفتريوس ، پرمنگنات پتاسيم انتخاب خوبي نمي باشد .
درمان ناموفق
معمولا به دليل يکي از 3 فاکتور زير به دنبال استفاده از پرمنگنات پتاسيم تاثير نامرغوبي حاصل مي شود .
1- تشخيص نادرست يا ناقص
2- محاسبه و اندازه گيري نادرست در مقدار مواد شيميايي مورد نياز
3- وجود بيش از اندازه مواد آلي در سيستم باعث تخريب سريع مواد شيميايي مي شود .
براي اينکه درمان ناموفق صورت نپذيرد بايد ماهيان بيمار براي تشخيص صحيح به آزمايشگاههاي تشخيصي فرستاده شوند. حجم آبي که درمان در آن صورت مي پذيرد ، دقت محاسبه براي اندازه گيري نسبت درمان ودقت اندازه گيري مواد شيميايي استفاده شده براي ارائه يک دوز مناسب از ماده شيميايي ضروري است .
با توجه به اشارات بالا مقدار زياد مواد آلي باعث تخريب سريع پرمنگنات پتاسيم و بنابراين ناکافي شدن زمان تماس با مواد شيميايي مي شود. و اين مسئله يکي از اصلي ترين مشکلات استخرهاي به شدت ذخيره سازي شده است .
اندازه گيري ميزان پرمنگنات پتاسيم براي استفاده
براي محاسبه مقدار ماده شيميايي مورد نياز يک فرمول ساده ميتواند استفاده شود :
نسبت درمان × ضريب تبديل × حجم = مقدار ماده شيميايي
حجم استخر يا تانک با واحد گالن اندازه گيري مي شود . ضريب تبديل 0038 0 بوده و مقدار ماده شيميايي به گرم محاسبه مي شود .
چنانچه نسبت درمان 2 ميلي گرم در ليتر و حجم 250 گالن باشد :
2 × 0038 0 × 250= مقدار ماده شيميايي
جدول 1 – رايج ترين ضريب تبديل براي استفاده در اندازه گيري مقدار ماده شيميايي براي استفاده در واحد حجم آب با غلظت 1ppm)1 ميلي گرم در ليتر )
استفاده از نوعي ماده محلول
يک روش ديگر براي اندازه گيري مقدار پرمنگنات پتاسيم مصرفي ميکس کردن آن با يک ماده محلول است . يک ماده محلول ، محلول غليظي از ماده شيميايي است که مقدار کم آن مي تواند براي يک استخر تحت درمان کافي باشد و زماني که تانکهاي گوناگون يا درمانهاي متفاوتي اعمال مي شود استفاده مي گردد.
يک روش ساده براي ساخت ماده محلول پرمنگنات پتاسيم ،افزودن 285 گرم از پرمنگنات پتاسيم به يک بطري آب مقطر يک گالوني و ميکس کردن کامل آن است .
اين محلول با غلظت 1mg در lit به نسبت 1 قطره در هر گالن استفاده مي شود.
بنابراين براي دست يافتن به غلظت 2mgدر lit محلول بايد به نسبت 2 قطره در هر گالن رهاسازي شود. ماده محلول بايد در يک منطقه خنک و تاريک نگهداري شده و به صورت ساليانه جايگزين شود.
در درمان سيستم هاي بزرگتر بايد به خاطر داشت که 20 قطره براي 1 ميلي ليتر کافي است يا 1 سانتي متر مکعب چنانچه مايع بوسيله يک سرنگ اندازه گيري شود. بنابراين 1 ml از محلول 10 گالن آب را با يک غلظت 2 ميلي گرم در ليتر درمان مي کند.
پيشگيريهاي حفاظتي در زمان استعمال پرمنگنات پتاسيم
پرمنگنات پتاسيم يک ماده بسيار بي خطر براي استعمال است . اما به هر حال تمام مواد شيميايي بايد با ملاحظات لازم بکار گرفته شوند. پرمنگنات پتاسيم به راحتي به لباس و دست رنگ پس مي دهد. رنگي شدن پوست دردناک نمي باشد اما ممکن است ناخوشايند بوده و ناپديد شدنش تا چند روز بطول بيانجامد .
رنگ قهوه اي منتقل شده به لباسها مي تواند دائمي و ثابت باشد .هنگام کار با پرمنگنات پتاسيم استفاده از محافظ چشم ، دستکش ولباس کار توصيه مي شود.
پرورش دهندگان ماهي و آکواريوم داران بعضي اوقات مواد شيميايي را ميکس مي کنند . اين مطلب که فرمالين و پرمنگنات پتاسيم هرگز ميکس نشوند بسيار مهم است زيرا که ترکيب آنها مي تواند منفجر شود .
خلاصه
پرمنگنات پتاسيم يک اکسيد کننده قوي است که مي تواند براي درمان بيماريهاي عفوني سطحي ماهيان استفاده شود . تاثيرات اين ماده مي تواند اغلب انگلهاي خارجي مانند قارچها و عوامل باکتريايي را از بين ببرد .
اغلب ماهيان مي توانند با غوطه ورسازي طولاني مدت در 2 ميلي گرم در ليتر محلول پرمنگنات پتاسيم درمان شوند اگرچه بعضي گونه ها مي توانند در برابر آن حساس باشند و حمام در 2ميلي گرم در ليتر آن را تحمل نمي کنند.
بخاطر اين خصوصيت اکسيدکنندگي شديدش نبايد بيش از يک بار در هفته استفاده شود وگرنه ممکن است مرگ و مير اتفاق بيافتد . اين ماده براي استفاده در سيستم هاي دريايي و چرخشي تا غلظت 2 ميلي گرم در ليتر بي خطر است .
اين ماده به پوست و لباس رنگ مي دهد بنابراين بايد احتياطهاي لازم را به کار برد . هرگز نبايد پرمنگنات پتاسيم و فرمالين را به طور مستقيم با هم ميکس کرد زيرا قابل انفجار و اشتعال مي باشد.

اکثر کوسه ماهيان با فلس هاي صفحه اي کوچک يا دندانهاي کوچک پوشيده شده اند . برخلاف فلس هاي ماهيان استخواني ، نوعي داندانهاي کوچک جلدي ماهيان غضروفي که ...

ماهيان نه چشمي که به صورت انگلي مانند زندگي مي کنند، مه عضو ماهيان حقيقي شناخته شده در دنيا هستند و نه خويشاوندي با مار ماهيان دارند بلکه شبيه به زالو ...

●گل زعفران زينتي(کُروکُوس) CROCUS گل زعفران زينتي يا کروکوس Crocus جنسي از گياهان خانواده زنبق ها Iridaceae و داراي دو گروه : بهاره C.Vernus و پائيزه ...

●گل زعفران زينتي(کُروکُوس) CROCUS گل زعفران زينتي يا کروکوس Crocus جنسي از گياهان خانواده زنبق ها Iridaceae و داراي دو گروه : بهاره C.Vernus و پائيزه ...

عفونت‌هاي ادراري در تمامي سنين بروز مي‌كند، عفونت‌هاي ادراري تا يك سال اول زندگي در پسران شايع‌تر از دختران است. بعد از سال اول زندگي تا 50 سالگي عفون ...

ذخيره شدن ماهي بصورت تازه و زنده موجب مصرف اکسيژن مي شود ودر حاليکه فساد شروع شده کاز هاي سمي توليد مي نمايد در يک محفظه بسته هوا بسرعت آلوده شده و مو ...

● مقدمه ماهيان مولد؛ سازنده نسل بعدي براي پرورش يا بازسازي ذخاير آبزيان مي باشد ؛ بنابر اين اگرمولدي از لحاظ بهداشتي سالم نباشند نسل به وجود آمده از آ ...

«تا ۱۰ سال آينده اثري از باغ هاي ليموترش كشور نخواهيد ديد.» شايد باوركردني نباشد اما اين جمله اي است كه اين روزها مي تواني از زبان هر باغدار هرمزگاني ...

دانلود نسخه PDF - كنترل عفونتهاي خارجي در ماهيان زينتي