up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله قوانين كپلر PDF
QR code - قوانين كپلر

قوانين كپلر

پدر علم نجوم مدرن ، يوهانس كپلر

۴۳۳ سال پيش ، پدر علم نجوم جديد دركشور آلمان چشم به جهان گشود. (يوهانس كپلر)در طي عمر پرفراز و نشيب خود با تفحص درستاره ها و سيارات ، توانست قوانين معروف كپلر راارائه دهد كه امروزه به عنوان قوانين سه گانه كپلردر نجوم بكار مي رود، او وقتي ادعا كرد كه سياره ها در مدارهاي بيضوي بدور خورشيدمي چرخند و خورشيد تنها نيروي اداره كننده مدارهاي سيارات است ; مورد اعتراض سنت ها وباورهايي كه قرن ها پايدار بود قرار گرفت . قوانين سه گانه او در مورد حركت سياره اي كه به قوانين كپلر معروفند تاثير عميقي بر ستاره شناسان بعد از اوبه جا گذاشتند و امروزه نيز براي تجسم و درك منظومه شمسي داراي اهميت فراواني مي باشند.
او يكي از طرفداران سرسخت نظريه خورشيدمركزي يا منظومه شمسي بود. آن چه كه مي خوانيد به بررسي زندگي اين دانشمند و منجم اشاره اي خواهد داشت .
● فروپاشي خانواده
(يوهانس كپلر) در ساعت چهار و سي و هفت دقيقه صبح شانزدهم مي ۱۵۷۱ در وايل اشتات آلمان متولد شد او تاريخ انعقاد نطقه و ساعت وروز تولدش را در جدول طالع بيني خويش يادداشت كرده بود.
يوهانس در تاكستان زيباي سوابيا و كشتزارهاي جنوب غربي آلمان كه بين جنگ سياه و رودخانه راين واقع است ، دوران كودكي اش را گذراند. اودر خانواده اي بزرگ شد كه در فقر و تنگدستي بسر مي بردند. البته پدربزرگ وي سبالدوس پوست فروش بود و دودماني اشرافي داشت .مدتي نيز در مقام شهرداري و جزء افراد برجسته شهر به شمار مي رفت .
اما پس از وي افراد خانواده محترم كپلر، راه انحطاط را پيمودند. فرزندان و نواده هاي سبالدوي بطور تباه شده همسراني هم كه برگزيدند از همين نوع بودند.
براي مثال پدر يوهانس يك مرد لاابالي وبي بند و بار بود به حدي كه حكم اعدامش صادرشده بود. مادر يوهانس ، كاترين دختر يك مهانسرادار بود كه زيردست خاله اش پرورش يافت . خاله او به جزم جادوگري و آلوده كردن جوانان به فساد و مواد مخدر سوزانده شد.
يوهانس در خانه پدر بزرگ خود كه به پدرش ارث رسيده بود بزرگ شد. مادر بزرگ يوهانس نيز زني تندخو، دروغگو، مفسد و ميخاره بود.
پدر يوهانس ، هاليزيش نام داشت مردي شرير،سرسخت ، ستيزجو و بي بندوبار بود، همين رفتار وخلق و خويش سبب شد كه همه ثروت پدر وهمسرش را به باد دهد. پدر و مادر يوهانس هميشه در خانه با هم نزاع داشتند.
يوهانس از دوران كودكي اش خاطرات تلخي به ياد داشت . وقتي يوهانس ۶ ساله بود پدر خانه را فروخت و ميخانه اي گشود. در سال ۱۵۷۸پدر به دليل زايل شدن عقل بر اثر مشروبات الكلي بشكه باروتي را منفجر كرد و يوهانس ۷ ساله دراين انفجار زخمي شد.
عليرغم اين كه خانواده كپلر از زمره قديمي ترين خانواده هاي پروتستان شهر وايل به شمار مي آمدند اما اعضاي خانواده زندگي بي ريشه و فاسدي داشتند.
پدر يوهانس ، كاترين همسرش را به شدت كتك مي زد به طوري كه يك بار زير مشت ولگدهاي او، كاترين يك هفته بيهوش بود. البته كاترين نيز در بي ثباتي چيزي از همسرش كم نداشت . او كه با خاله جادوگرش زندگي كرده بود، از گياهان مخدرزا شربت هايي درست مي كرد و به جوانان مي فروخت و در ميخانه شوهرش مي رقصيد.
يوهانس شش خواهر و برادر داشت كه سه تن از آنان در كودكي درگذشتند. هاينزش كوچكترين برادر يوهانس مبتلا به بيماري صرع بود كه ارث خانوادگي آنان به شمار مي رفت .بعدها در جواني دزد و راهزن شد و سرانجام بادرماندگي نزد مادر بازگشت و در سن ۴۲ سالگي در خانه مادر بر اثر بيماري صرع درگذشت .
همان طور كه خوانديد يوهانس دوران كودكي عجيبي داشت ، اما از لحاظ خلق و خوي بسيار منحصر به فرد بود. او براي تحصيل به مدرسه پروتستان رفت و در اثر هنر و استعدادي كه ازخود نشان داد به وسيله استادانش روانه دانشگاه توبينگن شد.
در همان سال ها بود كه پدر خانه را ترك كرد وناپديد شد.
● ورود به دنياي نجوم
كپلر جوان از مشاهده يك ستاره دنباله دارعظيم به ستاره شناسي علاقمند شد. او براي كسب درآمد رو به معلمي آورد و در مدرسه شبانه روزي پروتستان در گراتس معلم رياضيات شد. او براي افزودن درآمد ناچيز خود، تقويم هاي نجومي رابه چاپ رساند كه وضع هوا، سرنوشت شاهزاده هاو خطرات وقوع جنگ ها را پيش بيني مي كرد.شهرت وي در اين زمينه بزودي در سراسر شهرپخش شد و سرانجام در دربار امپراطور رودلف به طالع بيني پرداخت .
او در سال ۱۵۹۶ كتاب رموز جهان را منتشركرد. در اين كتاب فواصل هريك از سيارات خورشيد را بيان كرد.
او مدت ده سال از عمر خود را صبورانه وقف كار سخت و بررسي بر روي حركت سيارات وقوانين رياضي حاكم بر آنان كرد. او همه كارهايش را به تنهايي و بدون ياري گرفتن از كسي انجام مي داد. اماارزش كار او به جز از سوي چندتن از شاگردانش درك نشد.
طرح تلسكوپ او به عنوان يك تلسكوپ مجهزدر ان زمان ارائه شد. او توانست يك ستاره جديدرا كشف كند كه امروزه آن را اختر كپلر مي نامند.
قوانين كپلر
كپلر در سال ۱۶۰۶ كتاب نجوم جديد رامنتشر كرد و درآن نشان داد كه سياره ها درمدارهاي بيضي شكل به دور خورشيد و حول يك كانون مشترك حركت مي كنند و اين كه اگر خطي بين خورشيد و يك ستاره در حال حركت رسم شود اين خط در زمان مساوي از نواحي مساوي ازمدار بيضي خواهد گذشت . اين ادعاها را به عنوان قوانين اول و دوم كپلر مي شناسيد.
او بعد از چندين سال مطالعه در حركت سيارات در سال ۱۶۱۸ موفق به كشف قانون سوم خود شد. كپلر بر پايه آن يافته ها قوانين سه گانه رادرباره حركت سيارات بيان كرد وكتاب هماهنگي جهان را منتشر كرد.
كپلر درباره كتب خود چنين نوشته است : من كتاب هاي خود را مي نويسم خواه خوانندگان مردان فعلي يا آيندگان باشند. برايم تفاوتي ندارد. اين كتاب ها مي تواند سال ها انتظارخوانندگان واقعي خود را در بر داشته باشد. مگرنه خداوند شش هزار سال انتظار كشيد تاتماشاگري باي آثار خودش پيدا كند.
به طور كلي قوانين كپلر رابطه مستقيمي باقوانين حركت نيوتن دارد.
در واقع نيوتن از طريق قوانين كپلر به قوانين گرانشي دست يافته است . قوانين كپلر به عنوان قوانين مدرن ستاره شناسي اهميت زيادي دارند.هم اكنون با استفاده از قوانين كپلر مي توان مدارحركت سفينه هاي فضايي را پيشگويي كرد. و بااستفاده از محاسبات مداري اجرام سماوي تعيين مي شود. لذا قوانين كپلر در حال حاضر ازمهمترين و پرفايده ترين قوانين فيزيك و نجوم شناخته شده است .
كپلر قدرت بينايي اش را روز به روز از دست مي داد. با اين حال به مقام رياضيدان و منجم دردربار امپراطور فردينانردوم درآمد.
كپلر علاقه اي به تشكيل زندگي مشترك وداشتن يك خانواده و فرزند نبود. شايد به دليل مسائل خانوادگي تلخ و شوم كه براي او در دوران كودكي و نوجواني رخ داده بود تمايلي به داشتن همسر و فرزند نبود. او هميشه سعي مي كردخاطرات ناگوار گذشته اش را از ذهنش پاك كند.و از مادر بدكاره اش ياد نمي كرد. حتي خجل وشرمنده مي شد اگر از او درباره خانواده ودودمانش سوالي شود.
كپلر همه زندگي خود را وقف آموختن علم وبررسي بر روي ستاره ها و سيارات كرده بود. اومي خواست در سيارات و ستاره ها غرق شود تاخاطره اي از گذشته اش و خانواده بي بند وبارخود را به ياد نياورد.
كپلر به مطالعه درباره مسير مريخ پرداخت وچند سالي را به اين موضوع اختصاص داد.
او داستان علمي تخيلي به نام سولمنيوم رانوشت . اين كتاب داستان يك سفر رويايي به ماه مي باشد. البته بيست سال بعد از مرگ كپلر به چاپ رسيد و مورد استقبال جوانان و دانش آموختگان قرار گرفت .
سال ها از عصر او گذشت و كپلر پا به ۵۹ سالگي گذاشته بود. از ضعف بينايي رنج مي برد و به راحتي نمي توانست از تلسكوپ استفاده كند. ازسويي حالت صرع خفيفي گاه به گاه به سراغش مي آمد.
اين دانشمند و منجم بزرگ در ۱۵ نوامبر۱۶۳۰ در سن ۵۹ سالگي هنگامي كه عازم ريجنزبورگ ، از ايالت باواريا بود بر اثر نوعي تب وهمراه با صرع چشم از جهان فروبست .
بعد از مرگ كپلر عده اي از شاگردانش به احياي قوانين و كتب استادشان اقدام كردند ونوشته ها و مقالات كپلر را به صورت كتاب صحافي كردند. امروزه بسياري از دست نوشته هاي كپلر درموزه وايل موجود مي باشد.
اين دانشمند منجم در طول زندگي خودتوانست با بيان قوانين ارزنده اش راهگشاي آيندگان به فضا باشد.

يوهان كپلر(1571-1630) يكي از دستياران تيگو براهه منجم مشهور دانماركي بود. وي تلاش مي كرد تا تا از طريق رياضيات، منظومه خورشيد مركزي را توجيه و ثابت كن ...

● تعريف : اگر بيش از يک ر اه براي انجام کاري انجام کاري وجود داشته باشد و يکي از آنها به فاجعه منجر شود ، شخص از همان راه استفاده خواهد کرد. اين جمله ...

الکتروليز يا برقکافت ، کاربردي از علم شيمي فيزيک است که مبناي آن ، اکسيداسيون و احيا و پتانسيلهاي اکسيد و احياي عناصر شيميايي است و در آزمايشگاه و صنع ...

سال ۲۰۰۹ سال «چارلز داروين» است. ۲۰۰ سال از تولد و ۱۵۰ سال از انتشار کتاب دوران ساز «اصل انواع» وي مي گذرد. با اين وجود هنوز از «داروين» به عنوان بانف ...

در اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن هفدهم يوهان کپلر ستاره شناس معروف آلماني توانست با استفاده از تجربيات بيست ساله منجم دانمارکي تيکوبراهه سه قانون زير ...

در اوايل قرن هفدهم ، پيش از آنکه نيوتن قوانين حرکت خود را کشف کند، کپلر سه قانون اساسي خود را که براي توصيف حرکت سيارات بکار مي‌رفت، اعلام کرد. کپلر ا ...

بشر در طول تاريخ همواره مجذوب آسمان شب بوده است .بسياري از ستاره ها و صورت هاي فلکي ، نام خود را از تمدن هاي باستاني و اوليه به هديه گرفته اند . براي ...

يوهان كپلر(۱۵۷۱ ۱۶۳۰) يكي از دستياران تيگو براهه منجم مشهور دانماركي بود. وي تلاش مي كرد تا تا از طريق رياضيات، منظومه خورشيد مركزي را توجيه و ثابت كن ...

دانلود نسخه PDF - قوانين كپلر