up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله قوانين طبيعت PDF
QR code - قوانين طبيعت

قوانين طبيعت

انسان تحت سيطره قوانين طبيعت

سال ۲۰۰۹ سال «چارلز داروين» است. ۲۰۰ سال از تولد و ۱۵۰ سال از انتشار کتاب دوران ساز «اصل انواع» وي مي گذرد. با اين وجود هنوز از «داروين» به عنوان بانفوذترين زيست شناس جهان ياد مي شود. نظريه تکامل وي انقلابي در زيست شناسي به حساب مي آيد.
● اهميت برجسته داروين
«داروين» از نادر دانشمنداني است که تاثيري اين چنين نيرومند، طولاني و گسترده بر آگاهي انسان مدرن برجاي گذاشته است. نظريه تکامل وي نيز همچون نظرات سياسي پرکشش، هميشه حضوري زنده و بحث انگيز در ميان مردم عادي و کارشناسان داشته است. «داروين» از جمله نخستين کساني بود که در دوران جديد منشاء طبيعي انسان را مطرح ساخت و آينده يي نسبتاً طولاني را براي بشر پيش بيني کرد. داروين رشد و تکامل انسان را همچون کارکردي پيوسته در طول تاريخ مي ديد. برخلاف دانشمندان بزرگي همچون «نيوتن»، «اينشتين» و «هايزنبرگ» سرنوشت نظريات داروين با شکل گيري مکتبي به نام داروينيسم نيز گره خورده است.
● داروين و نظريه اجتماعي
گرچه به کار گيري نظرات «داروين» در عرصه اجتماعي پس از مرگ وي رواج يافت، اما اين پرسش همچنان مطرح است که تا چه اندازه جوامع انساني از قوانين پايه يي زيست شناسي تبعيت مي کنند؟ سهم «داروين» در شکل گيري داروينيسم اجتماعي چگونه قابل تبيين است؟ اهميت تاريخي نظرات «داروين» تقريباً امري آشکار و بلامنازع است. او نخستين کسي است که نظريه يي فراگير و جهانشمول پيرامون زندگي را مطرح ساخت. نظرات او درباره نيروي خلاق و موثر مرگ منحصر به فرد است. بدون توصيف و توضيحات «داروين» از اهميت نيروي مرگ، تکاملي براي بشر قابل تصور نيست. به اعتقاد «داروين»، هستي انساني براي نخستين بار به گونه يي جامع و مرتبط بر پايه امور طبيعي و مادي بنا نهاده شد.
● دستاورد زيست شناختي داروين
بنا به تئوري منشأ و خاستگاه همه موجودات زنده از سرچشمه مشترک و يکساني برمي خيزد. به نظر «داروين»، خلقت در اساس روندي بي برنامه و منطبق بر اصل انتخاب طبيعي موجب شکل گيري موجودات مختلف است. انتخاب طبيعي نيز به نوبه خود متکي بر تصادف و ضرورت است.
● انتخاب طبيعي و مشکلات آن
«داروين» با بررسي ، طبقه بندي و مقايسه فسيل ها با انواع موجودات زنده در دوران جديد، به تغييرات روي داده از طريق تکامل پي برد. او روند تکاملي در طبيعت را مشابه تحول حيوانات از طريق پرورش و تغيير گياهان از طريق کشت مي دانست. اين گونه تعينات هدايت شده از طرق پرورش و کشت در واقع تکاملي با شتاب يا تکامل در زماني کوتاه است. همکاران «داروين» در همان زمان مطرح ساختند که انتخاب از طريق «پرورش و کشت» مصنوعي و انسان خواسته، متفاوت از پديده انتخاب در طبيعت است. در حالي که در انتخاب مصنوعي، اراده و آگاهي انسان، هدف را تعيين و هدايت مي کند، در انتخاب طبيعي حضور ناظمي آگاه موضوعيت نداشته و هدف مقرري هم وجود ندارد. در انتخاب مصنوعي و هدفمند، در هر نسلي از گياهان و جانوران به طور ميانگين نمونه هايي ناقص و نامناسب از روند توليد مثل کنار گذاشته مي شود و تنها نمونه هاي مثبت امکان بازتوليد مي يابند. اما در طبيعت عکس اين امر اتفاق مي افتد و بيشتر نمونه هاي منفي امکان گسترش مي يابند. به طور نمونه انواع متفاوت حيوانات (گاو، اسب، ماهيان و غيره) و گياهان (گندم، سيب زميني، ذرت و غيره) پرورشي نمي توانستند در روند طبيعي و طبق تکامل زيست شناسي به وجود آيند.
● تحليل سرمايه داري مدلي براي نظريه تکامل
در گام ديگر «داروين» از تئوري اقتصاددان برجسته انگليسي در پايان قرن هجدهم يعني «توماس مالتوس» بهره مي گيرد. آميزش انتخاب اصلح با نظريه «مالتوس» يکي از نوآوري هاي ديگر داروين است. به نظر «مالتوس» رشد (رشد هندسي) جمعيت انساني سريع تر از توليد مواد غذايي (افزايش حسابي يا خطي) است. در نهايت زماني مواد خوراکي کافي براي همگان وجود نخواهد نداشت. «مالتوس» نه تنها فاجعه گرسنگي و قحطي را در ابعاد گسترده پيش بيني کرده بود، بلکه عوارض مخرب آن مانند بيماري و جنگ را عنوان کرده بود. بنا به گفته «توماس هابز» فيلسوف ، انسان همچون گرگ در گله يي زندگي مي کند و جنگ هر کس عليه همه به طور مداوم در جريان است. «داروين» تئوري اجتماعي مالتوس مبني بر «تنازع بقا» را به حيطه طبيعت منتقل مي کند. بدين نحو تحليل از سرمايه داري در انگلستان در سده هاي ۱۸ و ۱۹ (سرمايه داري منچستر) به عنوان مدلي براي نظريه تکامل در زيست شناسي به خدمت گرفته مي شود. رقابت و نبرد ميان سرمايه داران، مکانيسم هاي انتخاب بازار و حتي ايجاد محصولات و عرصه هاي جديد در جامعه سرمايه داري به حوزه طبيعت کشانده مي شود. موجودات زنده همچون کالاهاي گوناگون به موضوع نظريه تکامل بدل مي شوند و همچون کنترل کيفيت کالاها در بازار موجودات زنده نيز در رده بندي طبيعي جاي مشخصي مي يابند.
● اولويت خصوصيات فطري بر اکتسابي
داروينيسم اجتماعي در دوران مدرن روشي مشابه را برگزيده است. مکتب داروينيسم با استفاده از نظرات علمي «داروين» آن را براي تحليل جامعه به کار مي گيرد و آن را همچون بسط قوانين طبيعي در اجتماع قلمداد مي کند. نبايد فراموش کرد که نظريه علمي «داروين» به نوبه خود، ايدئولوژي اقتصادي متکي بر سرمايه د اري آغازين را به عنوان مدلي براي روندهاي طبيعي به خدمت گرفته بود. انسان ابزارساز همچون «موجودي هنوز نامتعين» (نيچه) تحت سيطره قوانين طبيعت و نظريه تکامل قرار دارد. هر عمل انساني از ميان سنگ هاي آسياب انتخاب طبيعي گذر مي کند. به نظر «داروين» و به زبان امروزي، تفاوت هاي فرهنگي و تمدني بشر به صورت ژنتيک مشخص شده اند. ژن ها رفتار انسان ها را هدايت مي کنند و برعکس رفتار انسان ها بر ژن ها تاثير مي گذارد. «داروين» در پايان عمر خود مي نويسد؛ «مايلم همانند فرانسيس گالتون (پسرعموي داروين و نظريه پرداز اصلاح نژادي) اين نظر را تاييد کنم که تربيت و شرايط پيراموني، تنها تاثير اندکي بر ذهن آدمي دارد. بيشتر خصوصيات بشر، فطري (مادرزاد) هستند.»

● تعريف : اگر بيش از يک ر اه براي انجام کاري انجام کاري وجود داشته باشد و يکي از آنها به فاجعه منجر شود ، شخص از همان راه استفاده خواهد کرد. اين جمله ...

قبل از كشف كوارك توسط موراي ژل مان تصور مي‌شد كه پروتونها و نوترونها مانند الكترونها غيرقابل‌تقسيم هستند، ولي اكنون مي‌دانيم نوكلئونها (پروتونها و نوت ...

حالا که به زندگي در چهار ديواري هاي نه چندان بزرگ آپارتماني مجبور شده ايم و رشد عمودي ساختمان ها ما را از ارتباط مستقيم با طبيعت محروم ساخته اند و تنه ...

عسل بيشتر در شمار فرآورده هاي کشاورزي مانند ذرت ، سيب زميني و غير و شناخته شده است و بيشتر اوقات بهره برداري از زنبور عسل براي توليد عسل همزمان با گرد ...

در اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن هفدهم يوهان کپلر ستاره شناس معروف آلماني توانست با استفاده از تجربيات بيست ساله منجم دانمارکي تيکوبراهه سه قانون زير ...

در اوايل قرن هفدهم ، پيش از آنکه نيوتن قوانين حرکت خود را کشف کند، کپلر سه قانون اساسي خود را که براي توصيف حرکت سيارات بکار مي‌رفت، اعلام کرد. کپلر ا ...

دستيابي به دانش بدون ابهام، سالهاي متمادي انسان را دچار چالش ساخته است. از هنگامي که ارسطو منطق دو ارزشي را معرفي کرده، تاکنون بشر توانسته با کمک و اس ...

● ريشه واژه ربات لغت ربات در اکثر زبان هاي دنيا با همين تلفظ داراي معناي واحدي مي باشد. اين لغت اولين بار در خلال سال هاي ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ در نمايشنامه اي ...

دانلود نسخه PDF - قوانين طبيعت