up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله قلمه ژينکو بيلوبا PDF
QR code - قلمه ژينکو بيلوبا

قلمه ژينکو بيلوبا

اثر بستر کشت و غلظت هاي مختلف iba در ريشه زايي قلمه هاي ژينکو بيلوبا

در اين آزمايش اثر غلظت‎هاي مختلف ايندول بوتيريک اسيد (IBA) و بسترهاي ريشه‎زايي بر ريشه‎دار شدن قلمه‎هاي ساقه برگدار ژينکو بيلوبا در گلخانه مجهز به سيستم مه‎پاش مورد ارزيابي قرار گرفت. محدوده غلظت‎هاي IBA شامل 0، 2000، 4000، 6000 و 8000 پي‎پي‎ام بود و بستر ريشه‎زايي استفاده شده شامل ماسه، پرليت و مخلوط ماسه و پرليت به نسبت حجمي مساوي بود. قلمه‎ها به طول 15 سانتي‎متر از درختان نر بالغ تهيه شدند و پس از ضد عفوني با محلول قارچکش بنوميل و تيمار با غلظت‎هاي مختلف هورمون در بسترهاي کشت قرار گرفتند. کاربرد IBA به طور معني‎داري درصد ريشه‎زايي و تعداد ريشه در هر قلمه را افزايش داد. اثر بستر کشت بر روي درصد قلمه‌هاي ريشه‎دار شده و تعداد ريشه در هر قلمه معني‎دار نبود.
واژه هاي کليدي : ريشه زايي ، ژينکو بيلوبا
مقدمه
درخت ژينکو با نام علمي Ginkgo biloba L. از خانواده Ginkgoaceae، يکي از قديمي‎ترين گونه‎هاي درختي روي زمين است. اين درخت به محدوده وسيعي از اقليم‎ها و شرايط نامساعد، آلودگي هوا، گرد و خاک و دود شهر‎ها مقاومت دارد و بوسيله قارچ، حشرات و بيماريها آسيب نمي‎بيند (2، 4، 6). بذر و برگ آن داراي خواص دارويي است و براي رفع مشکلات تنفسي از قبيل آسم، برونشيت، از دست رفتن شنوايي، ضعف گردش خون، آلزايمر، افسردگي و اضطراب بکار مي‎رود (2، 6). اين گياه دو پايه بعد از 35-20 سال وارد مرحله زايشي مي‎شود. با توجه به اينکه جهت توليد بذر به زمان طولاني نياز دارد، تکثير غير‎جنسي براي توليد گياه ترجيح داده مي‎شود. در حالي که به منظور استفاده زينتي، همواره از پايه‎هاي نر اين گياه استفاده مي‎شود زيرا درختان ماده توليد ميوه‎هاي سمي مي‎کنند (2، 3).
مواد و روشها
جهت انجام آزمايش، قلمه‎هاي نيمه خشبي برگدار از پايه‎هاي نر ژينکو موجود در ايستگاه تحقيقات لاهيجان تهيه شد. قلمه‎ها به طول 15 سانتي‎متر و حداقل داراي سه جوانه بودند. به منظور ضدعفوني و پيشگيري از آلودگي‎هاي قارچي، قلمه‎ها قبل از قرار گرفتن در بستر‎هاي کشت با قارچکش بنوميل به غلظت 5 1 در هزار ضدعفوني شدند و سپس انتهاي قلمه با هورمون ايندول بوتيريک اسيد (IBA) به غلظت‎هاي 2000, 4000, 6000 و 8000 پي‎پي‎ام به روش فروبري سريع تيمار شدند. بسترهاي کشت مورد استفاده شامل ماسه (با قطر کمتر از 1 ميليمتر)، پرليت (با قطر بين 1 تا 2 ميلي‎متر) و مخلوط ماسه و پرليت با نسبت حجمي مساوي بود. کاشت قلمه‎ها در گلخانه مجهز به مه‎افشاني صورت گرفت. طرح استفاده شده در اين آزمايش اسپليت پلات در قالب بلوک‌هاي کامل تصادفي بود. داده‎هاي حاصل از آزمايش با استفاده از نرم‎افزاز آماري SAS مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و مقايسه ميانگين‎ها از طريق آزمون دانکن بدست آمد.
نتايج و بحث
نتايج حاصل از تجزيه آماري نشان داد که بستر کشت بر روي درصد قلمه‎هاي ريشه‎دار شده اثر معني‎داري ندارد. همچنين نتايج نشان داد که غلظت‎هاي مختلف هورمون بر روي درصد قلمه‌هاي ريشه‎دار شده اختلاف معني‎دار داشته است. با توجه به آزمون دانکن مشخص ‎شد که تيمار شاهد با کمترين درصد قلمه‌هاي ريشه‌دار شده تفاوت معني‎داري با تيمارهاي هورموني دارد. بيشترين درصد قلمه‌هاي ريشه‌دار شده متعلق به غلظت 4000 پي‎پي‎ام است. هر چند غلظت‎هاي 2000، 6000 و 8000 پي‎پي‎ام نيز تفاوت معني‎داري با غلظت 4000 پي‎پي‎ام ندارند و در يک گروه قرار مي‎گيرند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده‎ها نشان داد که بستر کشت بر روي تعداد ريشه در هر قلمه اثر معني‎داري ندارد. درحاليکه غلظت‎هاي مختلف هورمون بر روي تعداد ريشه در هر قلمه اختلاف معني‎داري دارند. مقايسه ميانگين‎ها نشان داد که غلظت‎هاي 4000 و 6000 پي‎پي‎ام داراي بيشترين تعداد ريشه در هر قلمه بودند. اين موضوع به اثبات رسيده است که اکسين تشکيل ريشه نابجا در قلمه‎هاي ساقه را از طريق تحريک فعاليت آغازنده‎هاي ريشه و افزايش انتقال کربوهيدرات به انتهاي قلمه تسهيل مي‎کند. تقسيم اولين سلولهاي آغازنده ريشه، به وجود اکسين دروني و يا اکسيني که از خارج به کار برده مي‎شود، وابسته است و افزايش ريشه‎زايي قلمه‎هاي تيمار شده با اکسين به نظر مي‎رسد تا حدودي به‎واسطه افزايش هيدروليز ذخاير غذايي تحت تاثير اکسين‎ها باشد (1، 3، 5). تفاوت ريشه‌زايي بين غلظت‎هاي هورموني و شاهد نشان دهنده اين واقعيت است که هر گاه در آغاز مرحله ريشه‎زايي مقداري هورمون اکسين در بستر موجود باشد مي‎تواند به افزايش درصد قلمه‌هاي ريشه‌دار شده کمک نمايد و از مرگ قلمه‎ها جلوگيري به عمل آيد، بطوري‎که تعداد قلمه‎هاي ريشه‎دار شده در قلمه‎هايي که با اکسين تيمار شده بود بطور معني‌داري، بيشتر از شاهد بود. کاهش درصد قلمه‌هاي ريشه‌دار شده در غلظت‎هاي بالاتر از 4000 پي‎پي‎ام احتمالاً به دليل به هم خوردن تعادل هورموني است. قلمه‌هاي گونه‎هاي مختلف نيازهاي متفاوتي در پاسخ به بستر ريشه‌زايي دارند. دليل اين واقعيت هنوز کاملاً شناخته نشده است. اين نتايج نشان مي‎دهد که ژينکو بيلوبا مي‎تواند بطور موفقيت‎آميزي از طريق قلمه ساقه برگدار با استفاده از سيستم مه‎پاش ازدياد شود. کاربرد IBA مي‎تواند درصد قلمه‌هاي ريشه‌دار شده و تعداد ريشه را بهبود بخشد و غلظت 4000 پي‎پي‎ام بهترين غلظت براي ريشه‎دار شدن قلمه‎هاي ژينکو پيشنهاد مي‎شود و نيز بستر کشت ماسه با توجه به ارزان بودن و در دسترس بودن نسبت به پرليت براي ريشه‎زايي قلمه‎هاي ژينکو در شرايط مه‎پاش متناوب مناسب‌تر است.

اين درخت از کهن ترين گونه هاي باقي مانده در روي زمين است که قدمت آن به حدود ۲۰۰ ميليون سال پيش در عصر دايناسورها باز مي گردد. زماني بر اين باور بودند ...

ژينکوبيلوبا گياهي ا ز خانواده ginkgoaceae مي باشد اين گياه قديمي ترين درخت جهان با قدمتي بيش از 200 ميليون سال است ( دوران پرمين ) اين درخت بين 30 تا4 ...

جينگو بيلوبا چه کار مي کند؟ يک گياه دارويي است که در درمان بيماري هاي زير موثر است: مشکلات گردش خون سرخرگي، تصلب شرائين مغزي، ادم مغزي، نارسايي عروق م ...

انتخاب بستر مناسب گام مهم در جهت تکثير قلمه گياهان باغي و زينتي تکثير گياهان باغي و زينتي (plant propagation) با اهداف ازدياد و حفظ ژنوتيپهاي موردنظر، ...

مقدمه : اصطلاح قلمه زدن يا قلمه گيري به يکي از روشهاي تکثير غير جنسي گياهان اطلاق مي شود . به اين ترتيب ريشه دار کردن قلمه جدا شده از گياه مادري ، منج ...

● ورميکولايت ورميکولايت نام معدني سيليکات آهن، آلومينيوم، منزيم متورق، هيدراته مي باشد. ورميکولايت ظاهري آکارديوني شکل بوده و رنگ متغيري از قهوه اي تا ...

ديفن باخيا ، Diffenbachia گياهي است از خانواده آراسه Arasees با تقريبا در حدود ۳۰ گونه و تعداد زيادي واريته هاي گوناگون . اين گياهان دائمي هميشه سبز ، ...

اين بيماري به قسمتهاي هوايي گياه بخصوص برگ حمله ميکند برگ پاره پاره (رشته رشته) شده و آويزان مي شود، همچنين بجاي گل آذين هاگينه دراز وشلاق مانندي بوجو ...

دانلود نسخه PDF - قلمه ژينکو بيلوبا