up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله قالب هاي رونده PDF
QR code - قالب هاي رونده

قالب هاي رونده

قالب هاي لغزنده (Slip Forms)

با استفاده از روش قالب لغزنده بسياري از داربست بندي هاي اطراف سازه حذف گرديد و سرعت اجراي کار به همراه نماي بهتر براي کار افزايش مي يابد.
قالب هاي لغزنده قائم
اساس روش اجراي قالب لغزنده عمودي اين است که قالب به ارتفاع ۱ تا ۱.۵ متر در فواصل زماني متناوب به بالا کشيده مي شود. در ضمن بالا کشيدن قالب عمليات بتن ريزي و آرماتور بندي نيز ادامه مي يابد و دائما مخلوط بتن از بالا به درون قالب ريخته شده و ضمن حرکت قالب به سمت بالا بتن سخت شده از قسمت زيرين قالب جا مي ماند. سرعت حرکت قالب به نحوي تنظيم مي شود که بتن در زمان خارج شدن از قالب ضمن تحمل وزن خود، جهت حفظ شکل خود از مقاومت کافي برخوردار باشد. قالب بندي لغزان قائم را مي توان بر اساس حرکت پيوسته انجام داد و يا آن را طوري برنامه ريزي کرد که در ارتفاع معيني متوقف گردد و سپس حرکت لغزان خود را مجددا از سر گيرد. معمولا حرکت قالب لغزان با سرعتي يکنواخت صورت مي گيرد.
در صورتي که قالب لغزان داراي توقف باشد درزهايي به وجود مي آيند که با درزهاي ميان مراحل بتن ريزي در عمليات ساختماني با قالب ثابت فرقي ندارد.
قالب لغزنده در امتداد قائم با سرعتي يکنواخت حرکت مي کند و اين سرعت به اندازه اي است که هر مقطع از بتن در طول مدت زمان لازمي که براي گيرش اوليه نياز دارد درون قالب مي ماند. روش قالب لغزنده عمودي براي سازه هاي پوسته اي با ضخامت جدار ثابت و يا تقريبا ثابت به کار مي رود. قالب هاي لغزان قائم توسط جکهايي به بالا حرکت داده مي شوند که بر روي ميله هاي صاف يا لوله هاي سازه اي کار گذاشته شده در بتن سخت عمل مي کنند. اين جکها ممکن است از نوع دستي، بادي، برقي و يا هيدروليکي باشند. سکوهاي کار و داربست هاي کارگران پرداختکار نيز به قالب بندي متصل و به همراه آن حرکت مي کنند.
● قسمتهاي اصلي يک قالب لغزنده
ديوارههاي قالب: ديوارههاي قالب بايد به اندازه کافي محکم و مقاوم باشند. جنس اين ديوارهها ممکن است چوبي و يا فلزي باشند. قالبهاي فلزي به مراتب سنگينتر از قالبهاي چوبياند ولي در عوض استحکام بيشتري داشته و تعداد دفعات استفاده از آنها بيشتر است. تعميرات و يا تغييرات احتمالي قالبهاي فلزي نيز نسبت به قالبهاي چوبي دشوارتر است در عوض تميز کردن آنها آسانتر و نماي بتن پس از باز کردن قالب صافتر است.
خود قالب ها را مي توان در سه بخش در نظر گرفت :
يوغها
پشت بندهاي افقي (کمرکش)
قالب بدنه
يوغها دو وظيفه اصلي دارند:
جلوگيري از باز شدن قالب ها در قالب در برابر فشارهاي جانبي بتن و انتقال بار و فشار به جکها.
پشت بندها نيز براي تقويت مقاومت خمشي بدنه قالب ساخته شده و بار قالب ها را به يوغ ها منتقل مي کنند. سکوي نازک کاري، عرشه اجرايي و سکوي طره اي به پشت بندهاي افقي متصل مي شوند. اتصال پشت بندها به يوغ بايد قادر به حمل اين بارها باشد.
قالب بدنه که نيز مي تواند از پانلهاي فلزي، پانلهاي چند لايه و يا الوارهاي چوبي باشد مستقيما به پشت بندهاي افقي متصل مي شود.
▪ طوقهها: براي نگهداري سکوي کار و انتقال آن و همچنين نگهداري و تحمل وزن قالب و کابل جک در نظر گرفته ميشوند. طوقهها معمولاً فلزي و به صورت پروفيلهايي مناسب طرح و در نظر گرفته ميشوند.
▪ سکوي کار: معمولاً سه سطح کار در نظر ميگيرند. يکي که بالاتر از طوقهها و در ارتفاعي در حدود دو متر و بالاتر از انتهاي ديوار قرار گرفته و براي استفاده از بست هاي فلزي ثابتکننده به کار ميروند. ديگري سکويي است که در بالاي کف و همتراز بالاي قالب قرار ميگيرد و براي قرار دادن ظرف بتن و انبار کردن مصالح و وسايل تراز کردن و همچنين وسايل کنترل جک مورد استفاده قرار ميگيرد و بالاخره سومين سکو به صورت چوببست آويزان و يا يکسره که معمولاً در دو طرف ديوار قرار گرفته و براي دسترسي به نماي قسمتي از ديوار، که به تازگي قالب آن را باز کرده و ترميم احتمالي آن، مورد استفاده قرار ميگيرد.
▪ جکهاي هيدروليکي: جکهاي هيدروليکي مورد استفاده معمولاً با ظرفيت خود، نظير جکهاي سه تني و يا شش تني مشخص ميشوند.
قالب بندي ديوار هاي بتني به روش لغزنده
از جمله مزاياي اين روش قالببندي که براي ديوارهاي نسبتا بلند استفاده ميشود تعداد دفعات بيشتر استفاده از قالب و سرعت عمل بيشتر آن است. در اولين استفاده از قالب دو ديواره قالب با تکيه به پاخور بتني (رامکا) به صورت معکوس قرار ميگيرد. پس از ريختن بتن و سخت شدن آن، قسمتهاي داخلي قالب را تا حد نهايي بتن ريخته شده بالا ميبرند و پس از محکم کردن آن قسمت دوم ديوار را بتن ريزي ميکنند. پس از سخت شدن بتن، قالب را باز کرده و نظير دفعه اول عمل ميکنند. عمل قالببندي و بتنريزي را به همين ترتيب تا انتهاي کار و اتمام بتنريزي ديوار ادامه ميدهند.
قالب ها ي لغزنده و افقي
اين نوغ قالب براي ريختن بتن ديوارهاي طولاني، کف و جداره کانال هاي بزرگ، بتن ريزي شيبها، کف تونلها و سطح راه ها به کار مي رود. به دليل اينکه اکثر قالب بندي هاي افقي لغزان بر روي تکيه گاه ثابت قالب مانند سنگ يا خاک انجام مي شود، اين عمليات اصولا عمليات تحکيم، شمشه کشي، پرداختکاري است. ماشين قالب لغزان معمولا بر روي ريل يا سکوي شکل داده شده حرکت مي کند. بخش دريافت بتن ماشين ناوه اي است که براي توزيع يکنواخت بتن در تمامي بخشهاي قالب طراحي شده است. متراکم ساختن بتن توسط لوله لرزاني انجام مي شود که با لبه جلويي قالب موازي و کمي جلوتر از آن قرار دارد. متراکم کردن بتن سازه را مي توان با ويبراتورهاي دستي نيز انجام داد. لوله هاي بتني در جاي يکپارچه نيز با استفاده از روش قالب بندب لغزان افقي توليد مي شوند. ساخت پوششي کامل تونل با قالب بندي لغزان نيز انجام شده است.
قالب هاي رونده
قالب هاي رونده يا قالب هاي بالا رونده قالب هايي هستند که پس از هر بار بتن ريزي از سطح بتن فاصله گرفته و به صورت خزنده (با فشار جک و يا با استفاده از کارگر و جرثقيل) جابجا مي شوند. اين قالب ها معمولا براي اجراي ديوارهاي بلند کاربرد دارند. در اجراي سنتي ديوارهاي بلند لازم است که دو طرف ديوار داربست بندي گردد اما در شيوه قالب هاي رونده، قالب هر مرحله به مرحله قبلي متکي شده و قالب همانند يک صخره نورد به سمت بالا صعود کرده و مراحل فوقاني ديوار را به اجرا در مي آورد، بدون اينکه نياز به داربست جانبي داشته باشد. هر مرحله از اجراي ديوار به اين شيوه را ليفت مي گويند. در اين قالب ها از دو سري قالب استفاده مي شود و در هر مقطع يک سري قالب بر بالاي سر قالب سري قبل استقرار پيدا مي کند. بدين ترتيب که در حدود ۵۰ تا ۷۰ سانتي متر از بالاي قالب، سوراخي کار گذاشته مي شود و قالب توسط جرثقيل بلند شده و پاي آن در سوراخ مذکور توسط بولت محکم مي شود و قالب توسط جک در وضعيت شاقول تثبيت مي شود. سوراخ ليفت اول در ليفت دوم نيز ايجاد مي گردد تا در اجراي ليفت سوم مورد استفاده قرار گيرد.
قالب هاي پرنده
اصطلاح قالب پرنده به سيستمي اطلاق مي شود که اجزا آن به يکديگر متصل شده و يک واحد بزرگ را تشکيل مي دهند که به آن عرشه مي گويند. اين سيستم براي قالب بندي دال بتني در ساختمانهاي چندين طبقه مورد استفاده قرار مي گيرد. پس از آکه بتن هر طبقه ريخته شده و مقاومت لازم را کسب کرد، قالب پرنده (بدون جاسازي اجزا) از بتن جدا شده و به صورت افقي به سمت بيرون ساختمان حرکت داده مي شود و در بيرون ساختمان بالا کشيده مي شود تا در موقعيت جديد براي يک دال ديگر مورد استفاده مجدد قرار گيرد. اصطلاح قالب عرشه پرنده از آنجا گرفته شده است که اين قالب به سمت بيرون ساختمان حرکت داده مي شود (پرواز مي کند) و به سمت بالا کشيده مي شود تا در تراز طبقه بالاتر مورد استفاده قرار گيرد. هر واحد قالب پرنده از اجزا سازه اي مختلفي از جمله: خرپاها، تيرها، تيرچه ها و رويه فلزي يا پلاستيکي تشکيل و مونتاژ مي شود تا چندين بار مورد استفاده قالب بندي دالهاي ساختمان قرار گيرند. اين قالب ها را ميتوان براي نگاه داشتن تيرها و شاه تيرها، دالها و ساير اجزا سازه اي مورد استفاده قرارداد.

قالب گيري فشاري ،يکي از قديمي ترين فرآيندهاي قالب گيري شناخته شده است. در اين قالبها ماده پلاستيکي در محفظه قالب قرار گرفته و با حرارت و فشار شکل مي گ ...

روش طراحي قالبهاي فورج با کامپيوتر( CAD-CAM) و توليد توسط ماشينهاي NC , CNC و اسپارک طراحي قالبهاي فورج با استفاده از نرم افزارها و کامپيوتر ، صنعت قا ...

قالب هاي لغزنده: امروزه براي ساخت سازه هاي بلند و با طول زياد نظير سيلوها، برج هاي مخابراتي، هسته هاي برشي ساختمان هاي بلند، برج هاي خنك ساز ، دودكشها ...

امروزه براي ساخت سازه هاي بلند و با طول زياد نظير سيلوها، برج هاي مخابراتي، هسته هاي برشي ساختمان هاي بلند، برج هاي خنک ساز، دودکشها، پايه هاي پله، کف ...

کشور ايران به عنوان يکي از کشور هاي زلزله خيز در جهان در طي ساليان گذشته همواره در معرض زلزله هاي ويران کننده قرار داشته است که اين شرايط باعث مي گردد ...

ريخته گري ريخته گري يکي از مهمترين فرآيند هاي توليد است ، به طوري که مثلا در ايالات متحده آمريکا که يک کشور توسعه يافته صنعتي مي باشد، ريخته گري از نظ ...

مشکل توليد قطعات با تيراژ کم، هميشه مسئله­اي نگران­کننده براي صنعتگران بوده است. زيرا هزينه گزاف ساخت قالب­هاي فلزي، اين امکان را فراهم نمي­کرد تا قطع ...

مهمترين علامت مشخصه جريانهاي دوفازي وجود مشترک بودن بين فازهاي گاز و مايع مي باشد. اين فصل مشترک داراي اشکال مختلفي مي باشد. تقريبا امکان پيدايش يک دا ...

دانلود نسخه PDF - قالب هاي رونده