up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله فيلودندرون PDF
QR code - فيلودندرون

فيلودندرون

▪ خانواده : Araceae
▪ نام علمي : Philodendron spp
▪ نام انگليسي :Philodendron
▪ نام فارسي : فيلودندرون
اين جنس داراي ۲۷۵ گونه هميشه سبز است كه خاص نواحي آمريكاي جنوبي بوده و همگي را ميتوان در گلخانه و آپارتمانها پرورش داد. اكثر گونههاي اين جنس بالا رونده است و در هر گره ريشه هوايي توليد ميكنند. شكل برگ در گونههاي مختلف, گوناگون است. برخي برگها كامل و بدون بريدگي است و برخي ديگر داراي برشهاي عميق و سوراخهاي بزرگ است. در سالهاي اخير فيلودندرون برگ كوچك نيز به ايران وارد شده و تكثير مييابد. رنگ برگها نيزمتفاوت است و در برخي گونهها سبز و سفيد يا سبز و سفيد مايل به زرد ميباشد.
● تكثير
تكثير فيلودندرون بسيار ساده و از طريق كاشت بذر و قلمهزدن, به راحتي امكانپذير است. در حالي كه تكثير آن از طريق كاشت بذر جهت دستيابي به نمونههاي جديد صورت ميگيرد, روش معمولي تكثير فيلودندرون از طريق قلمهزدن ميباشد. قلمهها را از روي پايههاي مادري هر ۲ تا ۳ ماه يكبار در درجه حرارت ۱۸ درجه سانتيگراد بر ميدارند. برداشت قلمهها به سه روش زير صورت ميگيرد :
۱) قلمه هاي انتهايي حاوي ۲ تا ۳ برگ بوده و در ظرف مدت ۳ تا ۴ هفته در گلخانه ريشهدار ميشوند.
۲) قلمه هايي از قطعه ساقهاي با يك برگ, اين قلمهها در ظرف مدت ۷ تا ۸ هفته ريشهدار ميشوند.
۳) قطعاتي از ساقه كه بدون برگ بوده و ظرف مدت ۳ ماه ريشهدار و برگدار ميشوند.
● نور
اين گياه در مقابل تغييرات نور مقاوم است و در زير نور فيلتر شده آفتاب و يا نوري كه از پنجره شمالي بتابد به خوبي رشد ميكند.
● خاك
خاك مناسب براي پرورش فيلودندرون خاكي است غني كه براحتي آب اضافي را از خود عبور دهد.
● كود
فيلودندرون نياز بسيار كمي به كودهاي فسفره دارد زيرا اين نوع كود بر رشد و نمو گياه تاثير معكوس دارد. فرمول كود مناسب اين گياه براي عناصر ازت, فسفر, پتاسيم به نسبتهاي ۲-۱-۲ بوده, افزودن ازت به صورت نيترات بر رشد فيلودندرون تاثير مطلوبي دارد.
● آب
▪ زمان آبياري مناسب هنگامي است كه خاك گياه از خشكي متعارفي برخوردار باشد.
▪ آبياري نيز بايد به اندازهاي صورت گيرد كه مقدار كمي آب از انتهاي گلدان خارج گردد.
● درجه حرارت
انواع اين گياه در دماي معمولي آپارتمان (۲۱ درجه سانتيگراد) رشد خوبي دارد. به طور كلي فيلودندرونها را به دو گروه عمده تقسيمبندي ميكنند :
۱) بالا روندهها
۲) غيربالا روندهها
● مشكلات نگهداري فيلودندرون
الف) زيادي نمك در خاك
۱) علائم
حاشيه برگ هاي پير به رنگ قهوهاي در آمده, شكننده شده و از بين ميروند. اگر اين حالت شدت يابد حاشيه تمام برگها دچار چنين وضعي خواهند شد, و حتي ديگر قسمتهاي برگ نيز احتمالاً به رنگ زرد در ميآيند.
۲) علت
اين خسارت ناشي از زيادي نمك در خاك ميباشد. فيلودندرون نسبت به نمك اضافي حساسيت دارد, زيرا نمكهاي قابل حل توسط ريشه گياه جذب شده و در برگها تجمع مييابند, كه اين تجمع بيش از حد نمك در برگها موجب از بين رفتن بافت گياه ميشود. نمك ميتواند از طريق آب, كود يا خاك وارد گياه شود. اگر گياه به خوبي آبياري نشود ميزان تجمع نمك در گياه و خسارت وارده بيشتر خواهد شد.
۳) درمان
نمكهاي اضافي را ميتوان با شستشوي خاك گياه با آب تعديل كرد. در زمانهاي مختلف بايد گلدان را به قدري آبياري كرد كه آب از آن تخليه شود. اين عمل را ميتوان در حمام و يا در خارج از منزل انجام داد. بايد گياه را همواره از بالا و از روي برگها آبياري نمود و مقدار آب جمع شده در زير گلدان را تخليه كرد.
● بيماريها
الف) بيماري پوسيدگي ريشه
۱) علائم بيماري
گياه كوتاه باقي ميماند و برگهاي زيرين آن زرد شده و ميافتند. ريشه گياه نرم و فاقد كلاهك سفيد رنگ ميشود و در نهايت مرگ گياه رخ ميدهد.
۲) علت
بيماري پوسيدگي ريشه توسط يكي از انواع قارچهايي كه آن را به نام كپكهاي آبزي ميشناسيم ايجاد ميگردد. اين قارچها (از گونههاي Ryzonoclonia و Pythium ) ميباشند كه در خاك هاي مرطوب رشد ميكنند. اين بيماري به دليل آبياري بيش از اندازه و يا عدم وجود زهكشي مناسب جهت خروج آب اضافي از گلدان پديد ميآيد. اين قارچها معمولا ًدر خاك باغچه وجود دارند, بنابراين بايد خاك باغچه قبل از استفاده ضدعفوني گردد. دستهايي كه قبلاً با گلدان آلوده تماس يافتهاند نيز موجب آلودگي خاك و انتقال اين قارچها ميشوند. در صورت مرطوب بودن خاك, پوسيدگي ريشه به سرعت گسترش مييابد و تمام ريشه را در برميگيرد.
۳) درمان
در صورتي كه آلودگي گياه چندان توسعه يافته نباشد, بايد اجازه داد تا خاك در بين دو آبياري خشك شود. اگر خاك گلدان فاقد زهكشي مناسب باشد و آب آن تخليه نميگردد, گياه را بايد به گلدان ديگري انتقال داد. همان گونه كه قبلاً ذكر شد نبايد از خاكهاي سنگين استفاده كرد, بلكه خاك مناسب در واقع خاكي است كه به راحتي آب از آن عبور ميكند. در صورتي كه قسمتي از گياه دچار پوسيدگي ريشه و يا ساقه شده باشد ميتوان ناحيه آلوده را حذف كرد و گياه را دوباره در خاك مطلوب و سالم كاشت, سپس خاكها, ريشهها و ساير اندامهاي آلوده گياه را بايد معدوم كرد و گلدان قديمي را كاملاً شست و آن را در محلولي حاوي يك قسمت آب ژوال خانگي و ۹ قسمت آب به مدت ۳۰ دقيقه خيساند پس از اين مدت بايد آن را به خوبي با آب شستشو داد.
ب) بيماري باكتريايي لكه برگي
۱) علائم
اين بيماري بر روي برگها لكههاي كوچكي ايجاد ميكند و سپس لكههاي مورد اشاره بزرگ و نامنظم شده لبه آنها زرد رنگ ميگردد. بعد از مدتي بافتهاي آلوده گياه به رنگ قهوهاي يا سياه درميآيند. برگهاي آلوده به رنگ زرد درآمده خشك ميشوند و از گياه جدا ميگردند.
۲) علت
عامل اين بيماري نوعي باكتري است كه علاوه بر فيلودندرون به گياهان ديگري مانند ديفن باخيا و ديگر گياهان برگ زينتي حمله ميكند. در شرايطي كه رطوبت نسبي محيط در سطح بالايي قرار دارد باكتري مزبور از طريق زخمها و يا منافذ طبيعي برگها وارد گياه شده, درون برگها موجب پوسيدگي بافت و ظهور لكههاي زرد رنگ ميشود و در محيط مرطوب باكتريها به سرعت تكثير مييابند و به صورت تودههايي از بافت برگ به بيرون نفوذ ميكنند. در صورت آلودگي شديد گياه, برگها پژمرده و خشك ميشوند.
۳) درمان
درمان مشخص براي بهبود لكههاي آلوده وجود ندارد. براي جلوگيري از انتشار بيماري نبايد در هنگام آبياري از روش مهپاشي استفاده نمود و گياه را بايد در جايي نگهداري كرد كه قطرات شبنم روي آن جمع نگردد. برگهاي مبتلا به بيماري را بايد نابود ساخت و از تماس دست آلوده به گياه سالم جداً خودداري كرد.
●آفات
الف) كنه تار عنكبوتي
كنهها جانوران بسيار كوچكي هستند كه با چشم غير مسلح به زحمت ديده ميشوند, بر روي برگ هايي كه مورد تغذيه آنها واقع ميشوند نقاط زرد رنگي وجود دارد كه جاي قطعات دهاني آنهاست. برگهاي مورد حمله به تدريج خشك شده و ميميرند. بعضي از كنهها با تنيدن تار باعث تجمع گرد و غبار محيط روي برگها ميشوند و منظره بسيار كثيفي به برگها ميدهند. براي پي بردن به وجود كنه, كاغذ سفيدي را در زير گياه آلوده نگهداري و برگها را به شدت تكان دهيد. جانوران ريز سبز, قرمز و يا زرد كه در حدود يك ميليمتر و يا كمتر ميباشند, روي كاغذ افتاده شروع به حركت ميكنند. كنهها روي زمينه سفيد رنگ به راحتي قابل مشاهدهاند.
۱) علت
كنههاي تار عنكبوتي عامل اين خسارت ميباشند. كنهها آفت اصلي بسياري از گياهان آپارتماني از جمله فيلودندرون به حساب ميآيند. كنهها با تغذيه از شيره گياهان از سطح زيرين برگها به گياه صدمه ميرسانند. بر اثر تغديه از برگها رنگدانههاي سبز (كلروفيل) گياه از بين رفته, ظاهر برگ نقطه نقطه ميشود. در شرايط گرم و خشك كه براي كنهها بسيار مطلوب است اين جانوران به تعداد زياد رشد و تكثير مييابند.
۲) درمان
گياهان آلوده را بايد به خارج از ساختمان برد و آنها را با يكي از كنه كشها سمپاشي كرد. اين عمل بايد به مدت دو هفته تكرار شود. گياهان جديد را كه به درون منزل ميآوريد به خوبي بازديد كنيد تا از ورود كنه به داخل منزل جلوگيري شود.
ب) شپشك آرد آلود
۱) علائم
شپشكهاي آرد آلود حشرات سفيد رنگ و بيضي شكل به طول تقريبي شش ميليمتر ميباشند و به صورت سفيد و كركدار بر روي برگها, ساقهها, محل انشعاب ساقهها از تنه گياه و در محل اتصال برگها به ساقه جمع ميشوند. آنها با ترشح چسبناكي روي برگها را ميپوشانند و يا برگها را لكهدار كرده و شكل اصلي آنها را تغيير ميدهند.
۲) علت
گونههاي مختلفي از اين حشره از گياه فيلودندرون تغذيه ميكنند. شپشكهاي آرد آلود با مكيدن شيره گياهي باعث از بين رفتن برگها و مرگ آنها ميشوند. شپشكهاي بالغ ماده ممكن است زندهزايي داشته و يا در تودههاي مومي شكل سفيد و كركداري تخمگذاري كنند. حشرات نابالغ كه پوره ناميده ميشوند به تمام بخشهاي گياه و يا حتي گياهان مجاور سرايت مييابند. به محض آنكه حشرات نابالغ شروع به تغذيه ميكنند, تارهاي سفيد رنگ و چسبناكي از خود ترشح كرده كه سطح بدن آنها را پوشانده و ظاهري پرزدار به آنها ميدهند. هنگامي كه اين حشرات بالغ ميشوند از تحرك آنها كاسته ميشود. شپشكهاي آرد آلود قادر به استفاده از تمامي قند موجود در شيره گياهي نيستند و در نتيجه مازاد آن را به صورت مايعي به نام عسلك از خود دفع ميكنند. اين مايع سطح برگها را ميپوشاند و حتي ممكن است بر روي لوازم زير گلدان نيز بچكد.
۳) درمان
گياهان آلوده به شپشكهاي آرد آلود را ميتوان با سموم شيميايي از بين برد. در اين حالت گياه را به خارج از منزل انتقال داده و آنها را با سموم سيستميك سمپاشي ميكنند. در صورت امكان ميتوان به وسيله پارچهاي نمناك يا گوش پاككن آغشته با الكل شپشكها را از روي گياه مزبور برداشت. سپس قسمت زير گلدان حاوي گياه را براي يافتن تخم اين حشرات بازديد كنيد و آنها را نيز در صورت مشاهده از بين ببريد. با بررسي گياهان خريداري شده كه به خانه ميآوريد از ورود شپشكها به منزل پيشگيري كنيد.

▪ خانواده : Araceae ▪ نام علمي : Philodendron spp ▪ نام انگليسي :Philodendron ▪ نام فارسي : فيلودندرون اين جنس داراي ۲۷۵ گونه هميشه سبز است كه خاص نوا ...

پرورش و نگهداري گل وگياهان از گذشته مورد توجه وعلاقه جوامع بشري بوده و بصورت هاي مختلف در باغها ، خيابان ها ، درون منازل و حتي بصورت مناظر و طبيت در آ ...

اشاره: پرورش و نگهداري گل وگياهان از گذشته مورد توجه وعلاقه جوامع بشري بوده و بصورت هاي مختلف در باغها ، خيابان ها ، درون منازل و حتي بصورت مناظر و طب ...

دانلود نسخه PDF - فيلودندرون