up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله فيزيک پلاسما PDF
QR code - فيزيک پلاسما

فيزيک پلاسما

پلاسما گاز شبه خنثايي از ذرات باردار و خنثي است که رفتار جمعي از خود ارائه مي دهد. به عبارت ديگر مي توان گفت که واژه پلاسما به گاز يونيزه شده اي اطلاق مي شود که همه يا بخش قابل توجهي از اتمهاي آن يک يا چند الکترون از دست داده و به يونهاي مثبت تبديل شده باشند. يا به گاز به شدت يونيزه شده اي که تعداد الکترونهاي آزاد آن تقريبا برابر با تعداد يونهاي مثبت آن باشد، پلاسما گفته مي شود.
● ديد کلي
مي دانيم که براي ماده سه حالت جامد ، مايع و گاز در نظر گرفته مي شود. اما در مباحث علمي معمولا يک حالت چهارم نيز براي ماده فرض مي شود. حدوث طبيعي پلاسما در دماهاي بالا ، سبب تخصيص عنوان چهارمين حالت ماده به آن شده است. يک نمونه بسيار طبيعي از پلاسما آتش است، بنابراين خورشيد نمونه اي از پلاسماي داغ بزرگ است.
● حدود پلاسما
اغلب گفته مي شود که ۹۹% ماده موجود در طبيعت در حالت پلاسماست، يعني به شکل گاز الکتريسته داري که اتمهايش به يونهاي مثبت و الکترون منفي تجزيه شده باشد. اين تخمين هر چند ممکن است خيلي دقيق نباشد ولي تخمين معقولي است از اين واقعيت که درون ستارگان و جو آنها ، ابرهاي گازي و اغلب هيدروژن فضاي بين ستارگان بصورت پلاسماست. در نزديکي خود ما ، وقتي که جو زمين را ترک مي کنيم بلافاصله با پلاسمايي مواجه مي شويم که شامل کمربندهاي تشعشعي وان آلن و بادهاي خورشيدي است.
در زندگي روزمره نيز با چند نمونه محدود از پلاسما مواجه مي شويم. جرقه رعد و برق ، تابش ملايم شفق قطبي ، گازهاي داخل يک لامپ فلورسان يا لامپ نئون و يونيزاسيون ، مختصري که در گازهاي خروجي يک موشک ديده مي شود. بنابراين مي توان گفت که ما در يک درصدي از عالم زندگي مي کنيم که در آن پلاسما بطور طبيعي يافت نمي شود.
● آيا کلمه پلاسما يک کلمه بامسما است؟
کلمه پلاسما ظاهرا بي مسما به نظر مي رسد. هر چيز به قالب ريخته شده يا ساخته شده را گويند. پلاسما به علت رفتار جمعي که از خودشان نشان مي دهد، گرايشي به متأثر شدن در اثر عوامل خارجي ندارد و اغلب طوري عمل مي کند که گويا داراي رفتار مخصوص به خودش است.
● حفاظ دباي
يکي از مشخصات اساسي رفتار پلاسما ، توانايي آن براي ايجاد حفاظ در مقابل پتانيسيلهاي الکتريکي است که به آن اعمال مي شوند. فرض کنيد بخواهيم با وارد کردن دو گلوله بارداري که به يک باتري وصل شده اند يک ميدان الکتريکي در داخل پلاسما بوجود آوريم. اين گلوله ها ، ذرات يا بارهاي مخالف خود را جذب مي کنند و تقريبا بلافاصله ، ابري از يونهاي اطراف گلوله منفي و ابري اطراف گلوله مثبت را فرا مي گيرند. اگر پلاسما سرد باشد و هيچگونه حرکت حرارتي وجود نداشته باشد، تعداد بار ابر برابر بار گلوله مي گردد، در اين صورت عمل حفاظ کامل مي شود و هيچ ميدان الکتريکي در حجم پلاسما در خارج از ناحيه ابرها وجود نخواهد داشت. اين حفاظ را اصطلاحا حفاظ دباي مي گويند.
● معيارهاي پلاسما
▪ طول موج دباي (D) بايد خيلي کوچکتر از ابعاد پلاسما (L) باشد.
▪ تعداد ذرات موجود در يک کره دباي (ND) بايد خيلي بزرگتر باشد.
▪ حاصلضرب فرکانس نوسانات نوعي پلاسما (W) در زمان متوسط بين برخوردهاي انجام شده با اتمهاي خنثي (t) بايد بزرگتر از يک باشد.
● کاربردهاي فيزيک پلاسما
▪ تخليه هاي گازي: قديمي ترين کار با پلاسما ، مربوط به لانگمير ، تانکس و همکاران آنها در سال ۱۹۲۰ مي شود. تحقيقات در اين مورد ، از نيازي سرچشمه مي گرفت که براي توسعه لوله هاي خلأي که بتوانند جريانهاي قوي را حمل کنند و در نتيجه مي بايست از گازهاي يونيزه پر شوند احساس مي شد.
▪ همجوشي گرما هستهاي کنترل شده: فيزيک پلاسماي جديد (از حدود ۱۹۵۲ که در آن ساختن راکتوري بر اساس کنترل همجوشي بمب هيدروژني پيشنهاد گرديد، آغاز مي شود.
فيزيک فضا: کاربرد مهم ديگر فيزيک پلاسما ، مطالعه فضاي اطراف زمين است. جريان پيوستهايي از ذرات باردار که باد خورشيدي خوانده مي شود، به مگنتوسفر زمين برخورد مي کند. درون و جو ستارگان آنقدر داغ هستند که مي توانند در حالت پلاسما باشند.

کاني کانيها ترکيبات طبيعي هستند که طي فرايندهاي زمين شناختي بوجود مي آيند. واژه کاني به ترکيباتي اطلاق مي گردد که از يک سو ترکيب شيميايي و از سوي دي ...

خون فاقد سلولهاي خوني ، پلاسما نام دارد که در واقع قسمت مايع خون است. مي توان پلاسما را به صورت پودر در آورد. در انسان به آساني بوسيله آب استريل دوبار ...

خون فاقد سلولهاي خوني ، پلاسما نام دارد که در واقع قسمت مايع خون است. ميتوان پلاسما را به صورت پودر در آورد. در انسان به آساني بوسيله آب استريل دوباره ...

خون فاقد سلولهاي خوني ، پلاسما نام دارد که در واقع قسمت مايع خون است. مي‌توان پلاسما را به صورت پودر در آورد. در انسان به آساني بوسيله آب استريل دوبار ...

پلاسما ، PLASMA – حالتي از ماده است كه در دماي خيلي بالا بوجود مي آيد و ساختارهاي مولكولي مفهوم خود را در اين وضعيت از دست مي دهند . در حالت پلاسما ات ...

زمان ظهور نانوسراميک ها را مي توان دهه ۹۰ ميلادي دانست. در اين زمان بود که با توجه به خواص بسيار مطلوب پودرهاي نانوسراميکي، توجهاتي به سمت آنها جلب شد ...

اغلب مشاهده شده که نيروي الکترومغناطيسي باعث ايجادساختار(منظم)شده يعني اتمهاوملکولهاوجامدات کريستالي راتثبيت مي نمايد. درحقيقت نتايج (اثرات)نيروي مغنا ...

ليزر به وسيله اي گفته مي شود که نور را به صورت پرتوهاي موازي بسيار باريکي که طول موج مشخصي دارند ساطع مي کنند. اين دستگاه از ماده اي جمع کننده يا فعال ...

دانلود نسخه PDF - فيزيک پلاسما