up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله فوايد تناوب ها PDF
QR code - فوايد تناوب ها

فوايد تناوب ها

تناوب هاي زراعي

تناوب زراعي تکرار توالي گياهان زراعي در يک مزرعه خاص است.
کشت چند گياه زراعي مختلف در يک تناوب مزاياي بارز دارد. برنامه ريزي درست تناوب کنترل علف هاي هرز ,آفات حشره , بيماري هاي گياهي را آسان مي نمايد و به حفظ ماده آلي خاک کمک مي نمايد.
برخي از گياهان زراعي را بايد حداقل چند سال در يک مزرعه کشت نکرد. اگر اين مدت زمان عدم کشت رعايت نشود , فشار بيماري ممکن است عملکرد ها را در سال هاي بعد کاهش دهد.
1- هنگام تنظيم تناوب زراعي , اولين تصميم مربوط به کشت, کسب بيشترين درآمد درهر هکتار مي باشد.در بين گياها ن زراعي غلات و غير غلات ,گياه زراعي را انتخاب کنيد , که از نظر درآمد , در رديف بالاترين قرار دارد.بيشترين سطح زير کشت تناوب زراعي را به اين گياه زراعي اختصاص دهيد.
2- اگر گياه زراعي با ارزشي مثل کلزا تعيين شد ,و مايل به توليد حداکثر کلزا در هر سال باشيد , پس تصيم بگيريد که هر چند سال يک بار مي خواهيد کلزا را بکاريد . اگر تصميم گرفتيد که هر چهار سال يک بار کلزا به کاريد , پس منباي تناوب زراعي يک تناوب چهار ساله مي باشد که يک چهارم سطح مزرعه هر سال به کشت کلزا اختصتص داده مي شود.
3- تصميم بعدي انتخاب گياه زراعي ديگر مي باشد. اين گياه زراعي بايد بالاترين بازده خالص در هر هکتار را داشته باشد. اگر نخود فرنگي چنين بازده خالص بسيار بالا را داشت , پس يک چهارم زمين زراعي را به کشت نخود فرنگي اختصاص داد.
4- به طور کلي توصيه مي شود گياهان زراعي غلات با يک حبوبات يا دانه روغني در هر سال در تناوب قرار گيرد تا از انتقال بيماري کاسته شود. براي نيل به اين هدف بعد از گياه زراي کلزا, يکي از غلات کاشته شود. گياهان زراعي غلات مي تواند گندم , جو , گندم دوروم , يولاف ها ,ارزن باشد. دوره هاي تناوب زراعي ديگر, براي مثال يک تناوب شش ساله مي تواند کلزا غلات کتان غلات عدس غلات باشد.
5- گياهان علوفه جايگزين ديگر در تناوب هستند. گياهان علوفه اي براي توليد دانه , علف خشک مي توانند جايگزين خوب براي متنوع سازي در توليد دانه باشند.استفاده از لگوم ها در تناوب مي تواند مقدار ازت تکميلي مورد نياز گياهان زراعي بعد از لگوم ها را کاهش دهد.
6- وقتي مزرعه علف هرز زيادي داشت باشد چگونه مي توان با تناوب زراعي علف هاي هرز را کنترل نمود.به عنوان مثال , علف هرز بابونه ممکن است از توليد عدس يا نخود فرنگي جلوگيري نمايد. در مزارع داراي اين علف هرز , آن را مي توان در تناوب زراعي کلزا غلات کتان غلات با علفکش لونترال کنترل نمود.
پسماند و مقاومت به علفکش
سموم شيمايي مصرف شده در سال هاي قبل را در نظر داشته باشيد . بقاياي سموم شيميايي موجود در خاک مي توانند موجب کاهش عملکرد گياه زراعي حساس به آن در کشت بعدي گردد يا امکان رويش گياه زراعي را غير ممکن سازد.به عنوان مثال , بقاياي علفکش تري فلورالين در خاک مي تواند مانع از رويش بذر ارزن شود و عملکرد اين گياه زراعي را کاهش دهدو بنابراين در شرايط استفاده از اين علفکش به مدت چند سال در زمين زراعي تا مدتي نمي توان در آن زمين زراعي ارزن کشت نمود.
استفاده مکرر از يک نوع علفکش در شرايط کشت يک نوع گياه زراعي امکان ايجاد علف هاي هرز مقاوم به علفکش بيشتر مي شود.بنابراين با کشت گياه زراعي ديگر مي اتوان دامنه تنوع استفاده از علف کش ها را بيشتر نمود.
ساير فوايد تناوب ها
تثبيت ازت
لگوم هايي نظير عدس ها , نخود فرنگي , نخود معمولي يا لوبيا قادر به تثبيت ازت مورد نياز خود هستند و مي توانند سبب کاهش يا حذف نياز به مصرف ازت تکميلي در سال رويش لگوم ها شوند و همچنين مقدار ازت لازم براي گياه زراعي بعدي را کاهش دهد.
کنترل افات
کنترل افات گياه زراعي يکي از فوايد تناوب زراعي خوب مي باشد.تناوب غلات يا حبوبات يا دانه روغني و حفظ فاصله توصيه شده بين گياهان زراعي مي توانند به حذف نياز به کاربرد حشره کش ها در گياه زراعي کمک نمايند.
آلودگي ها به افت ممکن است مستلزم تغيير در برنامه هاي کشت گردد. وقتي پيش بيني افزايش آفت خاص گياه زراعي وجود دارد بايد گياه زراعي ديگري در تناوب را قرار داد.
مديريت کاه و بقاياي گياهي
کشت مستقيم بويژه پس از غلات که به مقدار زياد کاه توليد مي کند با حبوبات يا دانه هاي روغني که کاه کمتر توليد مي کند مفيد مي باشد.بوسيله تناوب گياهان زراعي به اين طريق مي توان از تجمع زياد کاه روي سطح خاک که مي تواند سبب مشکلات انسداد بذر کار و در نتيجه غيريکنواختي در مزرعه ,جايگذاري ضعيف بذر و جوانه زني غيريکنواخت مي شود.تناوب زراعي مي تواند در ارتباط با خرد کردن خوب کاه و پخش آن در سطح مزرعه براي کمک به مديريت کاه مورد استفاده قرار گيرد.
تناوب هاي چند گانه
در يک مزرعه ممکن است چند نوع تناوب زراعي به کار رود. تناوب ها معمولا چهار يا شش ساله هستند اما ميتواند طول مدت تناوب ها را بسته به شرايط نياز ها تنظيم نمود. طول دوره هاي تناوب به مشکلات علف هرز , پسماند سموم شيميايي در خاک , کارايي ماشين الات براي گياهان زراعي خاص , و خطر بذرکاري يک نوع گياه زراعي در سطح وسيعي ازمزرعه بستگي دارد.
ثبت امور زراعي مزرعه
ثبت سابقه مزرعه قسمت مهم مديريت مزرعه است, مواردي از قبيل تناوب زراعي متنوع , گياهان زراعي اختصاصي و افزايش خطر پسماند علفکش ها براي زراعت هاي حساس بعدي و ايجاد مقاومت , نگهداري ثبت امور کشت و کار در مزرعه را مهم مي سازد. عدم توجه به ثبت امور زراعي در مزرعه مي تواند با عدم توليد محصول و خسارات مالي مواجه سازد.

ويتامينB3خانواده ويتامينB اعضاء زيادي دارد، شما تاکنون در اين خانواده با چند ويتامين آشنا شده ايد يکي ديگراز اين ويتامينهاB3يا نياسين است. اين ويتامين ...

نام ديگرويتامينB2*ريبوفلاوين است . دليل انتخاب اين نام ، رنگ زرد اين ويتامين است که ناشي از وجود حلقه فلاويني موجود در ساختمان آن مي باشد . از ويتامين ...

حضرت محمد (ص) فرموده اند: هرکس انار بخورد، کينه و دشمني را از خود دور کرده است. انار اولين بار در شرق ايران يافت شد و بعد به هندوستان، آفريقا، چين، ا ...

اين روزها ماءالشعير تبديل شده است به بزرگ ترين رقيب نوشابه هاي گازدار. بعضي ها طرفدار طعم تلخ آن هستند و بعضي ها انواع ميوه اي آن را مي پسندند. اما در ...

شير اين نوشيدني اسرارﺁميز يک ترکيب مغذي و کامل است . شير موثرترين مواد در افزايش بهره هوشي ٬ رشد استحکام استخوانها ٬ سلامت لثه ٬ دندان و شادابي و طول ...

ميليون ها بار تا به حال شنيده ايد: ورزش کردن برايتان خوب و يکجا نشستن و تلويزيون تماشا کردن برايتان بد است. اما در کنار اينکه به شما کمک مي کند تا کال ...

فوايد خوردن اب شنيده ايم که مي گويند هر کس روزي يک سيب بخورد، ديگر نيازي به دکتر پيدا نميکند. اما 8 ليوان آب در روز چه نفعي براي ما دارد؟ صرفنظر از نف ...

انسان با فعاليت هاي وسيع در امور زراعت ، دامداري ، جنگل ومرتع و بهره برداري بي رويه از آب هاي شيرين وشور مهم ترين عامل تخريب روي کره زمين محسوب مي شود ...

دانلود نسخه PDF - فوايد تناوب ها