up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله فناوريهاي آموزشي نوين PDF
QR code - فناوريهاي آموزشي نوين

فناوريهاي آموزشي نوين

فناوريهاي آموزشي نوين، مرز بين جهل و دانايي !

امروزه در سراسر دنيا، اصول آموزش نوين براي دانشآموزان و دانشجويان در مقاطع تحصيلي مختلف، تا حدي جدي گرفته ميشود که حتي پيرويکنندگان از سبکهاي آموزشي قديمي به ويژه اگر کارگزاران و دستاندرکاران سيستم آموزش و تحصيل باشند، مورد توبيخ قرار ميگيرند.
اعتقاد امروز جهانيان در حوزهي آموزش و پرورش بر اين است که پي گرفتن سبکها و روشهاي سنتي و پوسيدهي آموزشي از جمله سيستم مشق شب، نظام شاگرد – معلمي و نشستن بر سر کلاسهاي فيزيکي در واقع خيانت به جامعه و آيندهي آن محسوب ميشود و اگر دستاندرکاران و مديران اجرايي نهادهاي آموزشي نتوانند خود را با استانداردهاي نوين وفق بدهند، بايد از گردونهي مديريتي و اجرايي خارج شوند.
با اين ديدگاه است که امروزه ثبت اختراعات و دستاوردهاي فراوان و بينظيري در حوزهي آموزش الکترونيک و فناوريهاي نوين آموزشي را شاهد هستيم که هر يک به نوع خود گامي در جهت حذف ارزشها و استانداردهاي قديمي آموزش در دنيا محسوب ميشوند و اگر به آمارها و شواهد استناد کنيم، امروزه حضور دانش آموز و دانشجو بر سر کلاسهاي درس، يکي از فرعيات آموزش به شمار ميرود و تعداد کل ساعات حضور وي در مدرسه يا دانشگاه، معمولاً بيش از ۴ يا ۶ ساعت در هفته نخواهد بود. اين در حالي است که کشور ما کاملاً بر خلاف اصول آموزشي دنيا حرکت ميکند و ۴۰ ساعت حضور هفتگي بر سر کلاسهاي مختلف درس، خود نمايانگر تفاوتي است که تئوريهاي آموزشي در کشور ما با روند رو به رشد جهاني دارند.
از سوي ديگر، همزمان با تغيير کردن رويکرد و نگاه به آموزش و پرورش، ابزارها و لوازم مورد نياز براي رسيدن به اهداف خاص ترسيمشده در سيستمهاي آموزشي مدرن دنيا نيز دچار تحول ميشوند
در اين شماره براي معرفي و بررسي چند دستاورد مبتکرانه در حوزهي آموزش و آشنايي بيشتر با تکنولوژيهاي نوين آموزشي، به محيط مدارس و آکادميهاي تحصيلي اروپايي و آمريکايي سر زديم و چند نمونه از اختراعات مورد استفادهي آنها در اين حوزه را از نظر گذرانديم.
● مدارس و ابزارهاي تقلب نوين!
زماني که ابزارها و لوازم کاري در يک حوزهي خاص، ترقي بيابند و پيشرفت کنند، لزوماً راههاي تخطي از قانون و اعمال خلاف نيز مدرن خواهد شد و همزمان، پيشرفت خواهد نمود. اين خاصيت اجتنابناپذير تکنولوژي است که همزمان با منافع و فوايدش، مضرات خاص خود را همراه ميآورد. مشکل امروز مدارس اروپا و آمريکا نيز همين است!
در سراسر انگلستان، مدرسهها با ابزارهاي ديجيتال به عنوان پتانسيلهاي نهفتهي تقلب در امتحانات برخورد ميکنند. دستگاههاي مثل iPod ها يا پخشکنندههاي MP۳ ميتوانند زير لباسها پنهان شوند، سپس با يک دگمهي ساده و يک هندزفري که به گوش وصل ميشود و دستگاهي که در جيب قرار ميگيرد، همه چيز ممکن خواهد بود.
آرون ميبون، مشاور مدرسهي مانتين ويو معتقد است: زياد طول نميکشد که در حلقهي بچهها گرفتار شويد! آنها براي تقلب کردن، از خلاقانهترين راههاي ممکن استفاده ميکنند.
در مدرسهي مانتين ويو، مسوولان تصميم گرفتند آوردن هرگونه ابزارهاي ديجيتالي را پس از کشف تقلب دانشآموزاني که فرمولهاي پايهيي را براي ذخيرهسازي روي دستگاههايشان دانلود ميکردند، ممنوع سازند.
شانا کمپ، سخنگوي مشاوران مدارس راهنمايي گفت: ما در مدارس خودمان با چنين مواردي کمتر برخورد ميکنيم اما محدود کردن ابزارهاي ديجيتال در مدارس نيز غيرعادي و عجيب است. متاسفانه اين ممنوعيت در حال تبديل شدن به يک روند ملي است و ما اميدواريم هر بخش براي برخورد با اين ابزارها، سياستهاي داخلي خودش را داشته باشد که مطمئناً به کاهش مشکلات کمک خواهد کرد.
به گفتهي کمپ، استفاده از دستگاهها براي تقلب، يک پديدهي کاملاً جديد است و ممکن است براي مديران و معلماني که از نسلهاي گذشته ميآيند، برخورد با اين موضوع که تکنولوژي چه کمکهاي مفيدي ميتواند به افراد بکند، کمي سخت باشد.
جونيور دامير، دانشآموز ارشد مدرسهي مانتين ويو نيز ميگويد: دانشآموزان از آيپادهاي همخوان با دستگاههاي ضبط صوت استفاده ميکنند و پاسخ تستها را قبلاً ذخيره ميکنند. بعضي ديگر هم نوشتههاي مهم را روي پخشکنندههاي موسيقي ذخيره ميکنند و آنها را در فايلهاي متن شعر يا lyric مخفي مينمايند! در نتيجه يک فايل صوتي مربوط به موسيقي راک آمريکايي، ميتواند پاسخي مربوط به سوالهاي درس تاريخ در مورد راههاي کسب درآمد کنگرهي آمريکا را داشته باشد!
بسياري از مدارس در سراسر دنيا اميدوارند اعمال ممنوعيتها بتواند حداقل ذرهيي از فعاليتهاي غيرقانوني متقلبهارا کاهش بدهد.
هنري جونز، معلم يکي از مدارس سنتگابريل کاليفرنيا نيز در طول کلاس خود، آيپاد دانشآموزي را که پاسخ تمامي تستها، نکات کليدي امتحانات و مفاهيم را در آلبوم موسيقي جوانان خود ذخيره کرده بود، توقيف کرد! مدارس سياتل و واشنگتن نيز استفاده از اين دستگاهها را ممنوع کردهاند. البته اين اقدامات تنها به آمريکا و انگليس ختم نميشود. کالج سنتماري در اونتاريوي کانادا نيز استفاده از تلفنهاي همراه و دستگاههاي پخش ديجيتال را ممنوع کرده است. اين در حالي است که حتي در دانشگاه تاسماني، همهي ديکشنريهاي الکترونيک، آيپادها و پخشکنندههاي موسيقي ممنوع هستند.
● کاغذهاي الکترونيک، روياي محقق شده
آيا هرگز به خواندن کتابي که بر روي صفحات الکترونيک چاپ شده و شما ميتوانيد رنگ و اندازهي حروفش را تغيير بدهيد، فکر کردهايد؟
شرکتهاي سوني، فيليپس و مجري رسمي طرحهاي کاغذ الکترونيک يعني شرکت E-Ink با ارايهي دستگاه کتابخوان الکترونيکي به قيمت ۳۷۵ دلار که نخستين بار در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت، اين روياي ديرينهي بشر را جامهي عمل پوشاندند.
اين کتابخوان الکترونيکي که بيشتر در مدارس و محيطهاي آموزشي مورد استفاده قرار ميگيرد، قابليت ذخيره کردن ۵۰۰ متن استاندارد ۱۴۰۰ کلمهيي در حافظهي خود را دارد و نيز با دارا بودن امکان اتصال به کامپيوتر، ميتواند متنهاي ذخيرهشده با فرمتهاي استاندارد را دريافت کند و همزمان نمايش دهد.
اين دستگاه، نمايشگري به صورت کريستال مايع با کيفيت ۱۷۰ پيکسل در اينچ دارد که به گفتهي سازندگان آن، با کيفيت چاپي روزنامههاي معمولي قابل مقايسه است. بر خلاف اکثر صفحات نمايش LCD نيز متن آن را از هر زاويهيي ميتوان خواند.
اين کتابخوان يا کاغذ الکترونيکي که ليبره نام دارد به همراه باتري و چهار باتري ۳A و همينطور جلدي که همانند پوشش جلد کتاب از آن محافظت ميکند، ۳۰۰ گرم جرم دارد و قبل از هر بار شارژ شدن نيز ميتواند تا ۱۰ هزار صفحه را نمايش دهد.
اين کاغذ که ۱۳ ميليمتر ضخامت دارد و برنامهي شرکتهاي سازندهي مشترک آن براي کاهش اين ميزان ضخامت در آينده است، به يک صفحه کليد استاندارد QWERTY و اسلات کارت حافظه هم مجهز است و يکي از بهترين ابزارها براي نتبرداري، رونويسي و استفاده در کلاسهاي درس به شمار ميرود.
● خودکارهاي الکترونيک، نوآوري باورنکردني
فکر کنيد که جزوهي يک درس مهم را به دليل غيبت و بيماري از دست دادهايد، تعداد صفحات و حجم جزوه هم آنقدر زياد است که رونويسي کردن آن چندين روز طول ميکشد. دوستتان هم که فرصت ندارد آن همه متن را براي شما تايپ يا کپي کند و به هر حال مجبوريد که دور جزوه و احتمالاً آن واحد درسي را خط بکشيد... اما نه، دست نگاه داريد. آيا شما مطمئنيد که دوستتان با خودکار الکترونيکي مخصوص، جزوه را ننوشته و آن را روي کاغذ الکترونيکي ذخيره نکرده است؟
متخصصان شرکت سوني اين باور را به همگان قبولاندهاند که خودکار الکترونيکي به عنوان يک حافظهي موقت که امکان نوشتن انواع متنها با دستخط خودتان و نيز ذخيرهي آن براي انتقال به يک خودکار ديگر را در اختيار کاربران قرار ميدهد، معجزهي قرن ۲۱ در عرصهي تکنولوژي آموزشي است!
امروزه کامپيوترهاي لپتاپ، گوشيهاي تلفن همراه و دستيارهاي ديجيتال شخصي همهجا هستند و ما ميتوانيم به صورت ديجيتال، حجم عظيمي از اطلاعات را مبادله کنيم و يا به آنها دسترسي پيدا نماييم. اما همچنان براي دو دانشآموز يا دانشجويي که نياز به مبادلهي اطلاعات درسي خودشان دارند و در يک فضاي محدود حاضر هستند، بسيار سخت است که از دفترچهها يا کتابهاي خودشان، دادهها را ارسال کنند. راههاي تبادل فايل، استفاده از ايميل، ديسکهاي سخت و حافظههاي جانبي يا به کار گرفتن شبکهها براي پخش کردن اطلاعات، در اکثر موارد غيرعملي و خستهکننده هستند.
دکتر جان رکيموتو و اعضاي تيم او در شرکت سوني، با اين چالشها همواره دست به گريبان بودند و اخيراً نتايج تحقيقات خود را در يک همايش بينالمللي در کشور اتريش و شهر وين ارايه دادند. آنها بر اساس تکنيک Drag and drop که براي انتقال و کپي کردن فايلها در کامپيوتر استفاده ميشود، تکنيک جديد Pick and drop را ابداع کردند که با استفاده از آن، شما ميتوانيد به وسيلهي قلم الکترونيک خود، اطلاعات و متون ذخيرهشده در يک فايل مخصوص را در نوک قلم ذخيره کنيد، قلم را از روي سطح الکترونيک کاغذ ديجيتال خود برداريد يا اصطلاحاً pick کنيد و بر روي صفحهي کاغذ ديجيتال ديگر، drop کنيد يا بچسبانيد.
اين روش براي همکلاسيها و همدانشگاهيها که نياز دارند نتبرداريها و جزوات خود را براي همديگر ارسال کنند، بسيار مفيد است ضمن اينکه در تخته سفيدهاي ديجيتال و کاغذهاي الکترونيک به عنوان ابزار نقاشي نيز ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد!
● استفاده از کامپيوتر در مدارس
در کشورهاي اروپايي، آمريکايي و آسياي شرقي، حجم استفاده از کامپيوتر براي دانشآموزان بسيار زياد است. حتي شنيده ميشود که در مدارس سطح بالاي مالزي، به ازاي هر سه نفر دانشآموز، يک کامپيوتر لپتاپ در کلاسهاي درس وجود دارد و دانشآموزان مدارس ابتدايي انگليس نيز ميتوانند در تمام ساعات حضور خود در مدرسه به هر شکلي که ميخواهند، از کامپيوترهاي متعدد و اينترنت استفاده کنند.
اما بنا به گفتهي محققان و پژوهشگراني که نميدانند دانشآموزان ايراني از فرط ناآشنايي با فناوريهاي نوين و عدم دسترسي به کامپيوتر در مدارس، از قافلهي پيشرفت و افزايش بنيهي علمي عقب ماندهاند، دانشآموزاني که در مدارس اروپايي و آمريکايي بيش از حد با کامپيوتر کار ميکنند، داراي نقايص و محدوديتهايي در يادگيري رياضي و خواندن ادبيات هستند و مهارتهاي يادگيري کمتري دارند.
از آنجايي که کار کردن با کامپيوتر و انتخاب واحدهاي درسي حتي براي دانشآموزان مقطع ابتدايي نيز در کشورهاي توسعهيافته، آزاد و بر عهدهي خود دانشآموزان است، مطالعهي تحقيقاتي بر روي دانشآموزان ۱۵ سالهي انگليسي نشان داده آناني که کمتر با کامپيوتر و لوازم ديجيتال سر و کار دارند، از سطح درسي بالاتري برخوردارند.
اين محققان انگليسي معتقدند از آنجايي که حتي در کلاسهاي فيزيکي و واقعي درسي نيز روشهاي آموزش و تدريس با نرمافزارهاي آموزشي و کمکدرسي آميخته است و دانشآموزان براي انجام تکاليف درسي خود در منزل نيز ناچارند با کامپيوتر و اينترنت سرو کار داشته باشند، دلبستگي فراوان به فناوري اطلاعات و IT آنان را از يادگيري درسهاي تحليلي و محاسباتي مانند گرامر ادبيات و رياضيات باز داشته است. مضرات اين سروکار داشتن فراوان با کامپيوتر و اينترنت بيشتر در رابطه با درسهايي مانند رياضي احساس ميشود چرا که سرعت و سهولت کار با دستگاهها و لوازم ديجيتال مانند لپتاپ يا گوشيهاي تلفن همراه، حوصله و تمرکز لازم براي فکر کردن بر روي مسايل و سوالات پيچيدهي رياضي را از آنان ميگيرد.
پژوهشگران معتقدند اگر نحوهي استفاده از اينترنت و کامپيوتر در ميان دانشآموزان و دانشجويان، مديريت و کنترل شود، ابزارهاي نوين ميتوانند به دانشآموزان در حد يک وسيلهي کمکآموزشي ياري برسانند.

چند سالي است که صنعت دريانوردي به عنوان صنعتي جوان در مجامع سياسي و اقتصادي مملکت به صورت جدي مطرح شده است. آمار و ارقام برگرفته از تحقيقات بنگاه هاي ...

● علوم و فناوريهاي فضايي تا به حال فكر کردهايد که دامنهي دانش علوم و فناوريهاي فضايي تا كجاست يا به عبارتي ديگر، چه علوم و دانشهايي در صنعت فضايي به ك ...

ارتقا به كلاسهاي بالاتر در دورة ابتدايي به صورت اتوماتيك است. نسبت دانش آموزان به معلمين در دورة ابتدايي 4 19 بوده و به پايه هاي تحصيلي تفكيك نمي گردد ...

چکيده بي گمان ،تنبيه بدني از جمله موضوعات مهم مربوط به نظام آموزشي جامعه ي ما محسوب مي شود، که از دير باز ذهن بسياري از دست اندر کاران مسايل تربيتي را ...

شکلهاي نوين تبليغات مقدمه همه جا هستند، هر جا كه باشي به سراغت مي‌آيند. توي حياط، لاي در، هنگام عبور از پياده رو، در بزرگراه‌، لاي صفحه‌هاي روزنامه‌، ...

در اين مقاله ما نمي خواهيم كسي را به جرم اعتياد محاكمه و سپس درمان كنيم .به نظر ما اعتياد يكي از پديده هاي بيمار گونه در جوامع به شمار مي آيد و اعتياد ...

امروزه کشورهاي مختلف جهان از ساختارهاي آموزش ي متفاوتي برخوردار هستند که طبيعتا ساختارهاي فوق در هرکشوري بنا بر سياست ها، برنامه ها و اهداف مورد نظر آ ...

نظارت و کنترل از جمله وظايف مهم مديران آموزشي است که ميزان پيشرفت در جهتهدفها را اندازهگيري ميکند و سبب تشخيص بهموقع انحرافات و انجام اقدامات اصلاحييا ...

دانلود نسخه PDF - فناوريهاي آموزشي نوين