up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله فلورايد در آب PDF
QR code - فلورايد در آب

فلورايد در آب

فلورايد در آب (2)

▪ روش هاي حذف منگنز از آب:
۱) هوادهي
۲) صاف سازي تماسي
۳) نرم كردن توسط آهك با آهك كربنات كلسيم
۴) نرم سازي توسط زئوليت
● عناصر ناچيز موجود در آب :
اصطلاح عنا صر ناچيز به آن دسته از عنا صر كه به مقدار بسيار اندك (درحد اثر) در يك سيستم معين وجود داشته باشند اشاره دارد .
يك تعريف قابل قبول براي عناصر ناچيز چنين است ، عنصري كه به مقدار چند قسمت در ميليون يا كمتر در نمونه وجود داشته باشد اصطلاح مواد ناچيز تعريف كلي تري است كه هم براي مواد شيميايي و هم براي عناصر بكار مي رود .
جدول زير مهمترين عنا صر ناچيز را كه در آبها يافت مي شوند را نشان مي دهد ، بعضي از اين عناصر به عنوان مواد غذايي براي زندگي جانوري وگياهي شناخته مي شوند ، ، بعضي از اين عناصر به مقدار كم مورد نياز حتمي هستند ولي مقدار زياد آنها سمي است . بسياري از مواد موجود در محيط زيست آبي داراي چنين رفتاري هستند.به خواص و ويژگي برخي از آنها در زير اشاره شده است .
▪ وجود و اهميت عناصر ناچيز در آبهاي طبيعي و فاضلاب ها: (۳)
عنصر منبع تأثير و اهميت حدمجاز (ppm)
آرسنيك محصول فرعي استخراج معدن آفت كش ها سمي و احتمالاً سرطان زا ۵ ppm
كادميم ضايعات صنايع فضولات استخراج معادن- آبكاري- لوله هاي آب در فرآيندهاي شيميايي جانشين روي مي شود- باعث افزايش فشار خون وآسيب به كليه ها و... ۰.۰۱ppm
بريليم زغال سنگ و نيروگاههاي هسته اي و صنايع فضايي مسموميت حاد و مزمن و احتمالاً سرطان زا بور زغال سنگ،موادپاك كننده ،فضولات صنعتي سمي براي گياهان ۱ ppm
كروم آبكاري فلزات، مواد افزودني به برجهاي خنك كننده عنصر ناچيز ضروري ۰.۰۵ ppm
مس آبكاري فلزات،فضولات صنعتي،زباله هاي شهري و معدنكاوي، عنصر ناچيز ضروري،براي جانوران سمي نيست ولي براي گياهان سمي است ۱ ppm
فلوئور(يون) منابع ژئولوژيكي- پسمانده صنعتي بيش از ۱ppm باعث خرابي دندان ميشود ۱.۷-۱.۸ ppm آهن پسمانده صنعتي-كان آب اسيدي ماده غذايي نه چندان سمي ضروري ۰.۰۵ppm سرب لوله هاي آب-بنزين معد نكاوي مسموميت-نابودي حشرات ۰.۰۵ppm منگنز پسمانده صنعتي-كان آب اسيدي به مقدار زياد براي گياهان سمي ۰.۰۵p روي پسمانده صنعتي،لوله هاي آب آبكاري فلزات به مقدار زياد براي گياهان سمي ۵ ppm
● فلوئور
فلوئور (۰.۳)گرم به ازاء هر كيلو گرم از وزن پوسته زمين را شامل مي شود . تركيبات فلوئور در توليد آلومينيم مورد استفاده قرار مي گيرند . و فلورايد در طي ساخت و استفاده كودهاي فسفاته كه تا ۴ درصد فلوئور دارندآزاد مي شود مقادير تماس روزانه با فلورايد بستگي به منطقه جغرافيايي دارد. اگر رژيم غذايي شامل ماهي، و چاي باشد ،تماس از طريق غذا ممكن است به طور خاص زياد باشد . در مناطق ويژه ،ساير غذاها و آلودگي هوا در محيط بسته ممكن است به مقدار قابل توجه در كل ميزان تماس سهيم باشند مقادير دريافتي بيشتر ممكن است از مصرف خميردندان حاوي فلورايد ناشي شوند .
تماس با فلورايد از طريق آب آشاميدني به مقدار زياد بستگي به شرايط طبيعي دارد. مقادير آن در آب خام معمولاًپايين تر از (۱.۵ mg lit) است اما آبهاي زير زميني ممكن است در مناطق غني از مواد معدني فلوئوردار ، محتوي حدود (۱۰ mg lit) باشند برخي اوقات فلورايد جهت پيشگيري از پوسيدگي دندان به آب آشاميدني افزوده مي شود .فلورايدهاي محلول پس از ورود آب آشاميدني به بدن به سرعت در سيستم گوارش جذب ميشوند. (۳)
در سال ۱۹۸۷ ، IARC (سازمان بين المللي پژوهش بر روي سرطان) فلورايدهاي معدني را در گروه ۳ طبقه بندي كرد. گر چه در يك مطالعه انجام شده بر روي موش هاي صحرايي نر ،شواهد دو پهلويي در خصوص سرطانزايي به دست آمده ولي مطالعات اپيدميولوژي گسترده هيچ گونه شواهدي از سرطانزايي در انسان نشان نداده اند .
شواهدي دال بر اينكه مقدار رهنمودي (۱.۵ mg lit) در سال ۱۹۸۴ نياز به تجديدنظر داشته باشد ، غلظت هاي بالاتر از اين مقدار افزايش خط فلوروزيس دندان را به دنبال دارد و غلظت هاي بسيار بالاتر به فلوروزيس اسكلتي مي انجامد . اين مقدار بالاتر از آن چيزي است كه براي فلوئورزني مصنوعي آب توصيه شده است. (۵)
يكي از مطالبي كه بايد به آن اشاره كرداين نكته است كه تركيباتي مثل كربنات ? سولفات ودماي محيط وهمچنين pH برروي غلضت فلورايد مؤثر است. تأثير سولفات بر فلورايد.(۱۱)
▪ آشنائي بيشتر با خواص فلوئور درآب
در سال ۱۹۰۳ براي اولين بار در کلرادوي آمريکا يک دندان پزشک متوجه شد مردمي که ازآبهاي داراي فلوئوراستفاده مي کننداستحکام دندانهايشان بيشترمي شوداما لکه هاي قهوه اي رنگي روي دندانهايشان ايجاد مي شود . مطالعات بعدي نشان داد که اگر ميزان فلوئور آب حدود (۱mg lit)يا به طور متوسط(۰.۷-۱.۵mg) باشد حداقل ۶۰% کاهش پوسيدگي دندان داريم و لکه هاي قهوه اي رنگ ايجاد نمي شود .
بررسي ديگري در آمريکا انجام شد . دو منطقه انتخاب شد که آب آنهاکمتر از(۷ mg lit) يا PPM ( Parts Permillion ) فلوئور داشت.به آب يکي از مناطق فلوئور اضافه کردندو به آب منطقه ديگر فلوئور اضافه نشد. بعد از گذشت۱۰ سال کودکان را موردمطالعه قرار دادند . مشاهده کردند کودکاني که بعداز ۱۰ سال از اضافه شدن فلوئور۱۶ساله شده اند۴۰% پوسيدگي دندانهايشان نسبت به منطقه اي که به آب آن فلوئوراضافه نشده بودکاهش يافته است.و درکودکان۱۲ ساله در حقيقت ۴۸% از پوسيدگي دندانهاکاهش يافته بود.
بدين ترتيب اگراز بدو تولد بتوان فلوئور را به آب اضافه کرد و فلوئور مورد نياز بدن را تأمين کرد، خطر پوسيدگي دندان ها کاهش مي يابد.ضمن اينکه مطالعات بعدي نشان داداصولاً مردمي که ازآبهايي استفاده مي کنندکه فلوئورکافي را دارد در آينده کلسي فيکاسيون عروق قلبي مخصوصاً عروق کروندوآئورت کمتر اتفاق مي افتد.اما اگر ميزان فلوئور از ۱.۵) (PPM تجاوز کند و به ۲برسد فلوئورزيس دنداني شروع مي شودو اگر به ۲.۵ برسد معمولاً نشانه هاي انباشت فلوئور دردندانها که فلوئورزيس نام دارد مشاهده مي شود. نکته مهم اين است که اگر فلوئور آب در حد ۲.۵ PPM باشد فلوئورزيس ، زيبايي دندانها را از بين مي برد .
منظره عمومي دندانها گچ مي شود و شفافيت و براقي آنها را از بين مي برد.روي اين حالت کج دندانها ، يک نوار براق وجود دارد و روي اين نوار براق لکه هاي قهوه اي رنگ ديده مي شود . زماني که فلوئور آب در حد۲.۵ PPM است.فلوئورزيس زيبايي دندانها را از بين مي برد اما باعث استحکام دندانها مي شود .
در حالي که وقتي مقدار فلوئور آب از حد ۲.۵ PPM بيشتر شود و مخصوصاً زماني که به ۵-۶) (PPM برسد فلوئورزيس باعث استحکام دندانها نمي شود ، بلکه موجب تخريب بافت دنداني مي شود و دندانها کاملاً قهوه اي رنگ شده و به مرور زمان پوسيده و پوک مي شوندو کم کم مي ريزند.
اگر فلوئور آب به بيش از۱۰ PPM برسدبراي افرادي که بيش از۳۰ سال در چنين منطقه اي زندگي مي کنند نه تنها دندانها از بين مي رود بلکه تئوزيز استخواني هم ايجاد مي شود. به گونه اي که اگر از ستون فقرات اين افراد راديولوژي تهيه کنيديک لايه ستون يکنواخت به همراه زوائدي ديده مي شودوافرادازدردهاي استخواني به شدت رنج مي برند. نکته اي که حائز اهميت است اين است که در مناطقي که فلوئور آب زياد است فلوئورزيس در دندانهاي شيري معمولاً مشاهده نمي شود اما در دندانهاي دائمي مشاهده مي شود .

مقدمه آب ماده اي فراوان در کره زمين است. به شکل هاي مختلفي همچون دريا ، باران ، رودخانه و... ديده مي‌شود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتي به حالت ديگ ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل مي کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل ميکند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي ميگذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ر ...

رودخانه‌ رسوباتي را که با خود حمل مي‌کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي‌گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيه ...

آب، فراوان ترين مايع و به جرات مهم ترين مايعي است که روي زمين وجود دارد؛ اما اهميت آن به پديده هاي زيستي منحصر نمي شود. ويژگي هاي فيزيکي آب در مقايسه ...

MTBE (متيل ترسيو – بوتيل اتر) يک ماده آلي اکسيژن دار است که امروزه در ايران و برخي کشورهاي جهان به صورت گسترده در بنزين بدون سرب استفاده مي شود در ابت ...

فرآورده هاي نفتي از پرمصرف ترين مواد شيميايي در دنياي مدرن امروز محسوب مي شوند. با توجه به حجم عظيم سوختي که براي توليد نيرو در اتومبيل ها و ايجاد حرا ...

معادله شيميايي واکنش بين هيدروژن و اکسيژن و تشکيل آب از قرار زير است: 2H2 +O2 = 2H2O هر مولکول آب داراي يک ناحيه مثبت و يک ناحيه منفي است که اين دو نا ...

دانلود نسخه PDF - فلورايد در آب