up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله فرودهاي فضايي PDF
QR code - فرودهاي فضايي

فرودهاي فضايي

سفر فضايي

فرودهاي فضايي:
فضاپيما بايد هنگام نزديک شدن به يک سياره يا قمر از سرعت خود بکاهد، تا از هدف خود عبور نکند. فضا پيما در اين هنگام به دور خود مي چرخد و با روشن کردن موتورهايش سرعت خود را کم مي کند تا بوسيله نيروي جاذبه سياره مذکور در مدار آن سياره قرار گيرد. بعد از انتخاب محلي براي فرود، فضا پيما دوباره مي چرخد و با روشن کردن موتورهايش از سرعت خود کاسته ، مدار را ترک ميکند. سپس به طرف سطح مورد نظر فرود مي آيد و با چرخشي دوباره آماده نشستن مي شود.
● تنظيم جهت وضعي:
همه ماهواره ها بايد جهت وضعي خود_جهتي که به طرف آن نشانه گيري شده اند_ را حفظ کنند.اين موضوع ضروري است چرا که اگر باله هاي خورشيدي به طرف خورشيد جهت گيري نشده باشند، نمي توانند نيروي لازم را براي به حرکت در آوردن ماهواره توليد کنند. از طرف ديگر آنتن ها نيز در صورتي که به طرف زمين نشانه گيري نشده باشند، قادر به دريافت و ارسال پيام به زمين نخواهند بود. دستگاه تنظيم جهت وضعي، ماهواره يا کاوشگر را در جهت وضعي صحيح قرار مي دهد. دستگاههاي حساس موجود در ماهواره قادرند خورشيد يا يک ستاره درخشان را شناسايي کنند.آنها همچنين در مواقعي که ماهواره مسير خود را گم ميکند، مي تواند پيامهايي را مبني بر بروز اشکال در ماهواره به زمين مخابره کنند. دراين صورت دماغه هاي کوچک با خارج کردن گاز از خود، جهت فضا پيما را عوض کرده، دوباره آن را در مسير صحيح قرار مي دهند.
● ملاقات و الحاق فضايي:
ملاقات فضايي هنگامي رخ مي دهد که دو فضا پيما به هم نزديک مي شوند، اما الحاق انجام نمي دهند. از رادارها و رايانه هاي داخل فضا پيما براي دادن اطلاعات مبني بر موقعيت فضا پيما استفاده مي شود. با توجه به سرعت زياد فضا پيما هنگام حرکت در فضا، مشخص کردن موقعيت لحظه به لحظه فضا پيما ضروري به نظر مي رسد. براي ملحق شدن به يک فضا پيماي ديگر، فضا پيما مي تواند از موتور هاي بزرگتر خود استفاده کرده، بارسيدن به سرعت فضا پيماي مورد نظر دوشادوش آن در فضا حرکت کند. اين فرآيند را حفظ موقعيت مي نامند. بعد از اين مرحله از موتورهاي پيش برنده کوچکتري براي نزديک شدن به فضا پيما مذکور و انجام الحاق فضايي با آن استفاده ميکند. در ايستگاه فضايي روسيه، مير، عمليات الحاق بوسيله آنتن هاي مخصوصي که بر روي ايستگاه فضايي مير و فضاپيماهاي نزديک شونده سايوز يا پروگرس تعبيه شده اند، هدايت مي شود.
● مرکز هدايت زميني:
هر فضا پيما، کاوشگر و يا ماهواره در حال فعاليتي بايد با مرکز هدايت زميني در ارتباط باشد. فضا پيماها براي در جريان گذاشتن مرکز هدايت زميني ازکارهاي عادي خود، علايمي را به اين مرکز مخابره مي کنند. درضمن مرکز فضايي مربوطه نيز دستورات لازم در مورد مسير حرکت و ديگر عمليات فضا پيما را براي آن مي فرستد. در زمان پرتاب، فضا پيما از پايگاه پرتاب هدايت مي شود، اما به محض قرار گرفتن فضا پيما در فضا، مرکز اصلي هدايت زميني هدايت آن را بر عهده ميگيرد.مراکز گوچکتر برقراري ارتباط با فضا پيما در سراسرجهان پراکنده اند. اين مراکز ارتباط ۲۴ ساعته را با فضا پيما ميسر ميکنند. همچنين ماهواره هاي مخابراتي مي توانند علايم را از فضا پيما گرفته و به نزديکترين مرکز هدايت زميني بفرستند.
شاتل هاي فضايي، آپولو و اغلب ماهواره ها و کاوشگر هاي فضايي آمريکا از مرکز فضايي کندي در فلوريدا (کيپ کاناورال)، به فضا پرتاب شده اند.اين مرکز اکنون صاحب ۲ سکوي پرتاب براي شاتل هاي فضايي، ۲ سکو براي پرتاب ماهواره ها و يک بند فرود براي نشستن شاتل هاي فضايي است. تجهيز شاتل در آشيانه هاي بزرگي صورت ميگيرد. پايگاه نيروي هوايي واندنبرگ در کاليفرنيا يکي ديگر از مهمترين پايگاه هاي فضايي آمريکا محسوب مي شود. ماهواره هاي نظامي و آنهايي که در مدارهاي قطبي قرار ميگيرند، از اين پايگاه به فضا پرتاب مي شوند.
● سکوهاي پرتاب:
بايکونور در قزاقستان محل پرتاب تمام پروازهاي سرنشين دار روسيه است. از اين همچنين براي پرتاب ماهواره هاي زيادي استفاده مي شود. موشکها در آشيانه ها، موشکها را درمقابل شرايط جوي نامناسب از هواي بسيار سرد گرفته تا هواي بسيار گرم محافظت مي کنند. سکوهاي پرتاب شمالي در پلستک روسيه شلوغترين پايگاه پرتاب در جهان بوده اند. از ۱۴ سکوي اين پايگاه پرتاب، ماهواره هاي نظامي زيادي به فضا پرتاب شده اند.
● سفر هاي فضايي آينده:
تاکنون کره ماه تنها جهان متفاوتي است که انسان آن را ملاقات کرده است. قدم بعدي سفر به يک سياره خواهد بود. اما فاصله هاي زياد بين زمين و سيارات ديگر يک مشکل عمده به حساب مي آيد. فضانوردان مجبور خواهند بود براي سفرهاي چند ماهه يا چند ساله خود آذوقه سوخت و آب حمل کنند. هيچکدام از سيارات شرايط مشابه زمين را براي زندگي انسان فراهم نمي کنند. با وجود اين امکان استفاده از مواد موجود در يک سياره براي تهيه سوخت مورد نياز در زمان برگشت وجود خواهد داشت.همين طور امکان استخراج آب و اکسيژن لازم براي تنفس. سفر به ستاره ها غير ممکن است چرا که فضا پيما ها با سرعت بسيار کمي در مقايسه با سرعت نور حرکت مي کنند و براي رسيدن به حتي نزديکترين ستاره، هزاران سال زمان نياز دارند.
● تعيين مسير پرواز:
در سفرهايي که در اطراف منظومه شمسي انجام مي دهيم، بايد مراقب حرکت ثابت سيارات و قمرها در مدارهايشان باشيم. براي مثال، زهره در مدار خود به دور خورشيد از زمين جلوتر و زمين نيز در مدار خود از کره مريخ جلوتر است. رايانه ها به محاسبه زمانهايي مي پردازند که سيارات در بهترين موقعيت خود براي فضاپيمايي که از زمين براي رسيدن به سياره مذکور پرتاب مي شود، قرار دارند. اين زمانها را پنجره هاي پرتاب مي نامند. کاوشگرهايي که به قصد ديگر سيارات به فضا پرتاب مي شوند، ابتدا به مدار اطراف خورشيد مي روند. اين مدار انتقالي آنها به شمار مي رود، چرا که کاوشگر ها براي حرکت از مدار زمين به مدار سيراه مذکور از اين مدار استفاده مي کنند. سريعترين و مستقيم ترين مسير براي رسيدن به يک سياره مستلزم صرف نيرو و سوخت بسيار زيادي است. با صرفه ترين مسير براي رسيدن به يک سياره را مدار انتقالي ههمان مي نامند.
در مدار انتقالي ههمان، نزديکترين و دورترين نقاط مدار کاوشگر در اطراف خورشيد، از مدار زمين و مدار سياره مذکور رد مي شوند کاوشگر پس از طي کردن نصفي از مدار خود در اطراف خورشيد با هدف خود برخورد ميکند. کاوشگرها در مدار انتقالي ههمان به کمترين سوخت و نيروي رانش نيازمندند، اما براي رسيدن به مقصد خود زمان بيشتري را صرف مي کنند.
● استفاده از نيروي جاذبه سياره:
هنگامي که يک کاوشگر از نزديکي سياره اي مي گذرد بوسيله نيروي جاذبه سياره در مسيري منحني شکل قرار مي گيرد. اگر چه کاوشگر براي رسيدن به مدار مقصد با سرعت زيادي حرکت مي کند، اما با گذشتن ازکنار سياره مذکور، هم سرعت و هم جهت حرکتش تغيير کرده، درجهت جديدي شروع به حرکت ميکند. فاصله کاوشگر و سياره مورد نظر محاسبه مي شود تا باکمک نيروي جاذبه سياره کاوشگر بتواند در جهت صحيح پيش بيني شده اش قرار بگيرد.

در انتهاي برنامه آپولو مقامات ناسا برنامه آينده فضايي ايالات متحده را بررسي مي کردند. در آن زمان فضانوردان و تجهيزات توسط موشک هاي يکبار مصرف به فضا ا ...

شاتلها در اصل هوا - فضاپيماهايي هستند که وظايف گوناگوني دارند. ولي مهمترين آنها حمل ماهواره‌ها و قرار دادن آنها بر روي مدارهاي خاص زمين است. مقدمه در ...

يک لباس فضايي در حقيقت سفينه فضايي کوچکي است که وسايل محافظت از جان فضانورد، ارتباطات، تغذيه و ساير نيازمنديهاي يک انسان همگي در آن جاسازي شده است. لب ...

● دليل سفر به فضا: در دهه ۱۹۵۰، هر دو کشور ايالات متحده آمريکا و اتحاد جماهير شوروي سابق به ساخت موشکهاي پر قدرتي براي پرتاب ماهواره هايشان به فضا دست ...

وقتي مي پرسند که موجودات فرازميني چه شکلي است، نماهاي هاليوودي متفاوتي در ذهن شکل مي گيرد، از مهاجمان خونخوار گرفته تا کوچولوهاي دوست داشتني چون اي.تي ...

شاتل در لغت به اتوبوسهايي اطلاق مي شود که در يک مسير مشخص رفت و آمد مي نمايند. آن ها اتوبوسهايي هستند که براي حمل انسان،محموله هاي فضايي و بردن ماهوار ...

زنگ خطر يک لحظه هم قطع نمي شد. فرمانده ناو فضايي در حالي که تلاش داشت فرامين لازم و صحيح براي ساير فضانوردان و خدمه پروازي را در ذهن خود مرور کند، متو ...

اين گامي کوچک براي يک مرد و جهشي بزرگ براي بشر است. اين پيغام که براي نخستين بار از ماه نشين آپولو ۱۱،توسط نيل آرم استرانگ* در هنگام گام نهادن بر روي ...

دانلود نسخه PDF - فرودهاي فضايي