up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله فرسايش آبي PDF
QR code - فرسايش آبي

فرسايش آبي

فرسايش آبي در مراتع

فرسايش آبي در مراتع
فرسايش آبي يك فرايند طبيعي است اما تاثير مي گذاريم بر روي سرعت فرسايش خاك در يك منطقه. ايجاد آبكندهاي بزرگ در مراتع نتيجه فرسايش تپه ها در مدت بسياري از سالهاست.
واقعيت اين صفحات اينست كه اساسا با فرسايش آبي و كنترل ما، به عنوان مثال چراگاه ، حصارها، پيدايش وكنترل از حيوانات وحشي.
فرسايش آبي در همه اشكال خودش، باران و فرسايش گالي. يك خطر بزرگ در خاكهاي مراتع است. فرسايش ورقه ها بسيار گسترده است و اين رويداد پوشش گياهي را مي كاهد.
در اين مناطق سرانجام مي تواند رخ دهد شيارها، و در زمينهاي با شيب خيلي زياد، بصورت گالي در مي آيد.
اگر چه فرسايش گالي متاثر است در يك منطقه كوچك از فرسايش صفحه اي، گالي ها مي توانند به طور خطرناك قطع كنند زمينهاي مورد استفاده را و محدود كنند مديريت را به علت محدود كردن دسترس و آسيب ديدن جاده ها.
به طور طبيعي روان آب در زمين در دسترس براي رشد گياه نيست بنابراين يك تنزل در كميت چراگاه و در نتيجه كيفيت خواهيم داشت.
فرسايش آبي يك مشكل مهم روي خاكهاي گوديها كه درجه شوري شان زياد است را همسطح مي كند. همچنين خاك رسي روي خاك ماسه اي را مي گيرد اساسا با فرسايش بادي و آبي.
در يك دوره فصول خشك مي تواند منجر به كاهش پوشش گياهي خاك و در نتيجه خاك لخت زيادتر گشته و سپس در بارانهاي زياد فرسايش آبي پس از بارندگي اتفاق مي افتد.
نشانه هاي زود
يكي از اولين نشانه هاي فرسايش آبي مي تواند اتفاق بيفتد تجزيه خاك پوسته بيولوژيكي. اين پوسته زنده است مركب از خزه،گلسنگ،خزه پوشانده شده موقعي كه خاك خوب حفاظت شود از همه اشكال فرسايش.
پوسته هايي كه اخيرا مورد فرسايش خاك قرار گرفته اند فرسايش صفحه اي اند كه در اين فرسايش يك لايه ي نازك از خاك از بين مي رود از يك منطقه وسيع.
خاك سطحي متراكم توسط قطرات باران تركيده شده و يا حيوانات پايمال مي كنند و ذرات ريز روزنه خاك را مسدود كرده، از نفوذ سريع آب جلوگيري مي كند.بنابراين آب نمي تواند در خاك به طور كامل نفوذ كند،روان آب افزايش پيدا مي كند، در نتيجه خاك را برداشته، مخصوصا در بين بوته ها، بدان وسيله مسبب پيشرفت شيارهاي كوچك و آبراهه ها و رسوب در سدها مي شود،نهرها و شستشوي بيروني فن ها وقتي كه ماده است امانتي.
بطوريكه خاك شسته مي شود در بين و بيرون بوته ها، آنها در طرف چپ پيچ ها هستند، يك نشانه مطمئن است كه فرسايش اتفاق افتاده است. ديگر نشانه هاي اوليه توسط پاياب ها كه اشكال فعالي از فرسايش آبي و بادي هستند مي باشد. پهلوهاي بيروني شكسته شده اند بوسيله روان آب، تا وقتيكه مجاور گياهان شن توسط باد بيايد و انها را خفه كند.
عوامل
فرسايش آبي در نتيجه تركيب اثرهايي از برخورد قطره باران و مقدار آب جاري شده سطحي مي باشد. وقتي قطرات باران ضربه مي زنند به سطح خاك يا فيلم هاي كه از آن گرفته شده،آنها تجزيه مي كنند ذرات خاك را و پخش مي كند آنها را در ميان هوا(با توجه به شكل1).
روان آب سرتاسر سطح زمين هاي شيبدار ذرات خاك جدا شده را به بيرون انتقال مي دهند، در نتيجه در تسريع تمركز روان آب در سطح زمين منجر مي شود كه اشكالي مانندكانالهاي كوچك يا شيارها را ايجاد مي كند. اگر شيب ها طولاني باشند، اين شيارها به هم پيوسته و اشكال گالي را ايجاد مي كند كه قويا فرساينده هستند، برش شيب پشتيباني شود. رسوباتي از سيلت و ديگر واريزه ها مي توانند در زمين هاي انتهايي تشكيل مي شود. مناطق بزرگ از زمين هاي لخت، بيشترين مقدار روان آب و فرسايش را دارند،مخصوصا زمين هايي كه شيب آنها بزرگتر از 2 درصد است. بيشترين حساسيت خاك را خاكهايي كه لومي يا رسي لومي هستند دارند.
جلوگيري از فرسايش آبي
كليدي از جلوگيري از فرسايش آبي است براي حفاظت خاك از برخورد قطرات باران(با توجه به شكل 2).
پوشش خاك ضروري است. در مراتع اين مي تواند باشد پوسته ي بيولوژيكي پوسته خاك ، گراس ها، بوته ها يا درختچه ها. در بعضي مناطق ديگر پوسته سخت سنگي از خاك در برابر ضربه قطرا ت باران حفاظت مي كند. در جاي ديگر پوشش گياهي ضروري است. يك روش نگهداري خاك ها در مراتع حفاظت يا بهبود بخشيدن پوشش گياهي موجود مي باشد. مديريت با دقت چرايي براي اين منظور ضروري است،كنترل حيوانات وحشي يك ضرورت است در مديريت خوب چراگاه.
كنترل فرسايش آبي:
هر كجا فرسايش ابي اتفاق مي افتد اقدامات كنترلي بايد شروع شود در اصل مسئله.
اگر در چراگاهي منجر به افزايش روان آب از توده هايي از بوته ،جمع فشار چرايي بايد كاهش يابد يا تقليل يابد برخورد حيوانات چراگاه.
راهها و شيارهايي كه آنها باعث فرسايش در يك رديف قرار گيرد يا انباشتگي آب در نقاطي كه ثابت است وجود دارد مشكل هايي نظير آن.
كاهش جميع فشارهاي چرايي
هركجا فرسايش شديد نيست، تاخير يا كاهش همه فشارهاي چرايي ممكن است احياء گياهان را ممكن سازد و پوشش شايسته و خوب بوجود آيد براي غلبه بر اين مشكل.
مخصوصا در فصول سازگار. هر چند، هر كجا زندگي گياهان شديدا خفيف شده، آن ممكن است از ذخيره محروم شود(قرق شود)تا بازسازي رضايتبخشي اتفاق افتد، و با يك برنامه كنترلي حيوانات وحشي تركيب شده باشد.
عمليات اصلاح مكانيكي
در مقابل اصلاح هاي كم اثر،يك برنامه اصلاح عمليات مكانيكي زمين و بذركاري مجدد لازم خواهد بود در سايت هايي كه شديدا خفيف شده.
اول لازم است حفاظت كرد سطح خاك را وجلوگيري از تفكيك خاك، و سپس محدود كردن سرعت آب سطحي.
بطوريكه فقط مي توان تصور كرد، عمليات بايد در نقاط مرتفع شروع شود در ساختگي نماي زمين،عمليات در حال پيشروي شيب را كاهش مي دهد.
بيشتر موفقيت تكنيك هاي عمليات فرسايش آبي استفاده مي شود درمراتع ما به صورت پيتينگ،كنتورريپينگ و پخش سيلاب در مناطقي كه يك منبع بذر وجود دارد. چاله هاي ساخته مي شود در سرتاسر شيب بوسيله يك كشاورز پيتينگ كار يا ديسك پيتينگ براي حبس كردن بذر،خاك و آب، ايجاد يك محيط مرطوب براي زيست و رويش و استقرار بوته ها و ديگر گياهان. اين تكنيك ها براي خاك مناسب است كه جلوگيري مي كند از پراكنده شدن آن وقتي كه مرطوب است.
آن است يك روش ارزان ، در زمينهايي كه داراي شيب كمتر از 6 درصد مي باشند استفاده مي شود.
كنتور پيتينگ ،يك عمليات گران است، ممكن است لازم باشد كه انجام دهيم، مخصوصا روي شيب ها براي آبگيري هر كجا كه خطر فرسايش زياد است. يك واحد خيش گاوآهن يا ريپر با زائده هاي بالي پيوسته است بهترين وسيله، اين ماشين ها در دسترس هستند براي مديريت زمين. هركجا شيب ها بيشتر از 2 درصد باشد، خطوط ريپر بايد نقشه برداري شود يا بررسي شود، نگاه كنيد كنتورفاروئينگ در كنترل فرسايش آبي صفحات حقيقي.
مخازن آب مورد استفاده قرار مي گيرد در زمينهايي كه لخت يا سوزانده شده سطح آنها معمولا زياد خاكها متفرق شده اند . سكوها مي توانند ايجاد شوند با گريدر جاده ها يا بولدوزرها اما آنها بايستي اول نقشه برداري شوند.
هر كجا منبع بذور وجود نداشته باشد در اين منطقه مورد عمل واقع مي شود، آن لازم است كه مستقيما بذر گياه در منطقه بذركاري شود.
تعدادي پيمانكار در دسترس وجود دارد كه مي تواند تهيه كند، بذركاري گياهان را به قيمت مناسب.
تركيبي از بهترين پوشش گياهي و عمليات خاك خواهد بود كه كمك به كاهش فرسايش آبي در آن حجم است.
مراقبت مخصوص نياز خواهد داشت به اصلاح و احياء زمين هاي از بين رفته . سطح محكم و پوسته هايي كه روي زمين هاي لخت را گرفته بايد شكسته شوند تا آب نفوذ كندونمك را از سطح بشويد و از ريشه منطقه عمل دور سازد.
فاروئينگ در جايي كه آب است خيلي ضروري است. در افزايش،بذر بوته ها مانند كيسه گياهان خانواده قازياغي(اسفناجيان) بايد مستقيم بذردار شود زيرا بندرت بذر در دسترس قرار مي گيرد.
هر آنچه روش عمليات مستقل باشد،تمامي فشار چرا بايستس كاسته شود تا اينكه پوشش گياهي مستقر رضايتبخش باشد.
هزينه عمليات فرسايش
هزينه به شرح زير مبني بر استفاده از تراكتور55 كيلووات براي كشيدن دستگاهها مي باشد.هر كجا پيتينگ مورد استفاده قرار گرفته، در شيب هاي بالاتر از 6 درصد مي تواند بي خطر باشد در صورتي كه پيتينگ در سرتاسر شيب نباشد. يك پيتر مي تواند پوشش دهد 2 هكتار در ساعت با هزينه 25 دلار يا 12.5 دلار در ساعت براي يك هكتار باستثناي تجهيزات و هزينه كارگري. اينها را مي توان ساعت به ساعت اجاره و دستمزد را محاسبه نمود.
جمع هزينه هاي پرداختي در هكتار شامل:
1- هزينه عمليات(تراكتور) 12.5 دلار هكتار يا 2 1 ساعت
2- هزينه حمل و نقل(پيتر) $ هكتار يا 2 1 ساعت
3- هزينه كارگري $ هكتار يا 2 1 ساعت
جمع هزينه ها $
پيتر بذركار پيوسته ندارد،وكارائي اش از پيتينگ سخت تر و كمتر در نزديكي يك منبع بذر است.
متناوبا،يك پيتر شتري كه مزيت آن اينست كه يك بذركار پيوسته دارد كه اين مي تواند كشيده شود با يك وسيله 4wd كه مي تواند اجاره شود با روزي 10 دلار.
استفاده ازكشش wd4 پيتر شتري كه فاصله خطوط پيت 25 متر بود 4 دلار برآورد شد براي هكتار يا 400 دلار براي 1 كيلومتر مربع مشروط به آنكه بذر از خودتان باشد.
كنتورفاروئينگ به فاصله 5 متري 5 2 هكتار در ساعت انجام مي شود و هزينه عمليات 8 دلار در هكتار بود باستثناي هزينه كارگر و تجهيزات.
هزينه كل دو هكتار به طوري كه در مثال از پيتينگ در صفحه قبلي برآورد شد،به انضمام هزينه هاي وابسته از نقشه برداري.
ديگر تجهيزات مخصوص در دسترس روي يك مزرعه پايه است، به عنوان مثال ديسك هاي متقابل بذرافشان و جمع كننده خلائي بذور. براي محل اينها بايد با پيمانكارمشورت كرد. بيشتر حفاظت خاك دامنه ها براي اصلاح بايستي كرايه شود تجهيزات مناطق مخصوص.
در همه موارد تمامي هزينه ها وابسته اند به مبلغ قابل كسر كه در هر سال هزينه مي شود.
مزاياي كنترل فرسايش آبي
در ميان بيشتر فواعد عيني از كنترل فرسايش آبي دارد:
v رشد بهتر گياهان
v بهبود ذخيره علوفه براي سالهاي خشك
v نفوذ زيادتر آب به خاك
v حفاظت بهتر خاك
v كمبود سيلت ها در سدها
v كاهش طغيان آب
v افزايش بيوديوريتي.
كمبود منافع مشهود بود در نماي زمين هر كجا فرسايش رخ داده بود كه كنترل شده بود و رضايتمندي كارداني كه در مريت زمين و نگهداري زمين به برنامه در استراليا همكاري مي كرد.

فرسايش عبارت از جابجايي خرده هاي سنگي و خاک توسط باد،رودخانه و يخ مي باشد.مواد فرسايش يافته وارد درياها گرديده و به صورت رسوباتي از گراول (Gravel) ، م ...

مقدمه آبياري از نظر علمي تعابير مختلفي دارد اما به معناي واقعي کلمه ، پخش آب روي زمين جهت نفوذ در خاک براي استفاده گياه و توليد محصول مي‌باشد. هر چند ...

هنگامي که مساحت زمين تحت آيش تابستانه(بهاره) در آمريکا در طول سه دهه ي گذشته کاهش پيدا کرد، تناوب گندم-آيش زمستانه(پاييزه)، سيستم مسلط و عمده ي کاشت د ...

چند سالي است که پيش از سال نو و نوروز ، به همراه ماهي سرخ حوض - که روشن نيست از چه زماني به هفت سين راه يافته - جانداران ديگري نيز روانه بازار مي شوند ...

مناطق قطبي بخش مهمي از سيستم آب و هوايي زمين را تشكيل مي دهند و مي توانند تغييرات زيادي را بر آب وهواي كل جهان كه در اثر انباشته شدن گازهاي گلخانه يي ...

طبيعت بر ۳ رکن اساسي آب، هوا و خاک استوار است؛ بر اين اساس شناخت طبيعت و ارکان آن، حفاظت و پاسداري از طبيعت از مسووليت اجتناب ناپذير انسان هاست. کشاور ...

نياز انسان به آب باعث شده تا اکثر تمدن هاي بشري در کنار رودخانه ها شکل بگيرند. انسان هاي اوليه با زندگي در کنار رودخانه ها بطور فطري و تجربي آموخته بو ...

● عوامل فرسايش فرسايش اساسا يک پديده تسطيح يا هموارکننده سطح زمين است به اين ترتيب که خاک و قلوه سنگ از راه حمل شدن، غلطيدن و يا شسته شدن تحت تاثير ني ...

دانلود نسخه PDF - فرسايش آبي