up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله فرآيندهاي شكل دهي PDF
QR code - فرآيندهاي شكل دهي

فرآيندهاي شكل دهي

فرآيندهاي شكل دهي 2

توليد SMC با تهيه محلول آبكي (slurry) از مواد در يك دستگاه مخلوط ساز با سرعت بالا آغاز مي گردد. همهٔ اجزاء باستثناء تغليظ كننده بمدت ۱۵ دقيقه با هم مخلوط مي شوند. در طي اين مدت دماي مخلوط تا حدود C ْ۳۰ بالا مي رود. دراين مرحله ويسكوزيتهٔ مخلوط حدود Pas ۳۰ ۲۰ مي باشد. پس از اينكه عمل مخلوط سازي با تمام رسيد مادهٔ تغليظ كننده (Thickener) اضافه گرديده و بسرعت طي مدت زمان حدود ۵ دقيقه با بقيهٔ اجزاء مخلوط مي گردد. در اين مرحله خمير آماده است و جهت تلفيق با الياف به ماشين SMC منتقل مي گردد.
دراينجا خمير تهيه شده با ضخامت معين بر روي يك فيلم پلي اتيلني ( با پهناي يك متر و ضخامت mm ۲۰ ۱۵) كه از رول فيلم بر بستر متحرك دستگاه باز مي شود ريخته مي شود. سرعت حركت اين فيلم بين m min ۹ ۵ مي باشد. اين فيلم از زير دستگاه برش الياف عبور مي كند و الياف بلند به طولهاي mm ۲۵ بريده شده و با سرعتي كه درصد حجمي مورد نظر را فراهم سازد روي فيلم آغشته به خمير بصورت راندم مي نشينند. اين فيلم بهمراه فيلم ديگر كه فقط خمير روي آن ريخته شده و فاقد الياف است با هم ساندويچ شده و از يكسري غلطك عبور مي كنند. اين غلطك ها باعث آغشتگي الياف به رزين، خروج هوا از آميزه و همچنين تنظيم ضخامت ورق و در نتيجه تنظيم تركيب درصد الياف مي شود. در انتها ساندويچ تهيه شده بر روي يك غلطك بصورت رول جمع آوري مي گردد و در يك فيلم نايلون يا سلوفان پيچيده شده تا از فرار مونومر جلوگيري شود. اين رول سپس به محيطهاي كنترل از لحاظ دمائي منتقل شده تا مرحله تغليظ شدن در آن سپري شود. در مرحله تغليظ اجازه داده مي شود تا ويسكوزيته تركيب به حدي برسد كه ورق SMC براحتي قابل جابجائي، برش و قالبگيري باشد.
وجود پركننده باعث بهبود كيفيت سطح قطعه شده و تغييرات ابعادي (انقباض) قطعه را كه ناشي از پخت رزين است كاهش مي دهد. همچنين تأثير عمده اي در كاهش قيمت تمام شدهٔ محصول دارد.
درصد وزني پركننده در آميزه بستگي به نوع پركننده، خواص رئولوژيكي رزين و درصد الياف دارد. بطور كلي ميزان پركننده بايد در حدي باشد كه خيس شدگي مناسب سطح الياف با رزين را مانع نشده و جريان رزين را در قالب دچار اشكال نكند. هر چه درصد الياف بيشتر باشد نسبت پركننده به رزين كمتر مي شود. بطوريكه نسبت پركننده به رزين براي آميزه هاي قالبگيري ورقه اي با ۳۰%، ۵۰% و ۶۵% الياف به ترتيب ۵ ۱، ۵ ۰ و صفر باشد.
آغازگر نقش شروع واكنش پخت را به عهده دارد. بطور معمول آغازگرهاي مورد استفاده در آميزه هاي قالبگيري رزين پلي استر، پراكسيدهاي آلي با فرمول عمومي ROOR’ مي باشد كه در شرايط دمائي خاص به راديكالهاي مربوط (ROo) تجزيه گشته و اين راديكال ها با حمله به نواحي غير اشباع در زنجيرهٔ پليمري منجر به پخت رزين مي گردند.
معمول ترين آنها ترت بوتيل پربنزوات (TBPB) و ۱و۱ دي (ترت بوتيل پراكسي) سيلكوهگزان مي باشند كه در دماي قالبگيري ۱۴۰o ۱۶۰ ° C بكار گرفته مي شود. براي كم كردن زمان قالبگيري و همچنين دماي قالبگيري از پراكسيدهاي فعال تر مانند t – Butyl Peroctoate استفاده مي شود. البته بكارگيري چنين سيستم هائي منجر به كوتاه تر شدن عمر نگهداري ورقه هاي SMC مي شود. براي كاهش زمان پخت مي توان از سيستم آغازگر دوتايي نيز استفاده كرد. در اين صورت به آغازگر در دماي بالا درصدي از آغازگر با دماي پائين اضافه مي شود.
در حين تهيهٔ تركيب قالبگيري و در مدت ذخيره سازي آن امكان آغاز تدريجي واكنش پخت رزين وجود دارد. نقش جلوگيري كننده ها، ممانعت از شروع واكنش پخت از آغاز تهيه تا پايان ذخيره سازي تركيب مي باشد. اين مواد از خانوادهٔ تركيبات كينوني مي باشد و در مقادير بسيار كم (حدود ۰.۰۲ %) به فرمولاسيون اضافه مي شوند. هيدروكينون و پارا بنزوكينون از مواد معمول بدين منظور مي باشند. وجود اين مواد در فرمولاسيون سرعت پخت و در نتيجه افزايش ويسكوزيته را در مراحل اوليه قالبگيري كاهش مي دهد. اين امر به بهبود جريان آميزه و پرشدن قالب كمك مي كند و لذا از بروز نقايص چون پر نشدن كامل قالب و ايجاد فضاهاي خالي (Void) در قطعه جلوگيري مي نمايد.
در هنگام قالبگيري، ورق SMC مي بايد براحتي قابل انتقال به داخل قالب و برش به اندازه هاي مورد نياز باشد. نقش تغليظ كننده افزايش ويسكوزيته آميزه به اندازه اي است كه شرايط مورد نظر را فراهم سازد. در واقع عمل تغليظ خمير رزين را از مايعي با ويسكوزيتهٔ حدود Pas ۳۰ به ماده اي چرم – مانند با ويسكوزيتهٔ در محدودهٔ Pas ۱۰۵ ۱۰۴ تبديل مي نمايد. در اين شرايط آميزهٔ غير چسبنده بوده و قابليت انعطاف دارد. تغليظ كننده هاي معمول براي رزين پلي استر غير اشباع، اكسيدها و هيدرواكسيدهاي فلزات گروه I IA مانند CaO, Mg(OH)۲, MgO مي باشند. عقيده براين است كه افزايش ويسكوزيته رزين بدليل واكنش يون فلزي با گروههاي كربوكسيليك انتهائي موجود در زنجيرهٔ پليمري و تشكيل زنجيرها و كمپلكس هاي با جرم ملكولي بالاتر است. نوع، ميزان و اندازهٔ ذرهٔ تغليظ كننده و همچنين شرايط رطوبت و دماي نگهداري SMC بر روند افزايش ويسكوزيته در طي فرآيند تغليظ و همچنين ويسكوزيتهٔ نهائي تركيب اثر دارند.
ويسكوزيته نهائي ورقهٔ SMC در كيفيت قطعه قالبگيري شده نقش بسزائي دارد و بايد در محدودهٔ خاصي باشد كه بين ۱۰۶ ´ ۵۰ و۱۰۶ ´ ۱۳۰ سانتي پواز است. در طي فرآيند قالبگيري ورقه SMC ، پيوندهاي تشكيل شده در عمل تغليظ بدليل افزايش حرارت شكسته شده و ويسكوزيتهٔ آميزه كاهش يافته بگونه اي كه در قالب جاري مي شود و آنرا پر مي كند. بدنبال آن رزين شروع به ژل شدن نموده كه افزايش سريع ويسكوزيته را شاهد خواهيم بود.
ب) تركيبات قالبگيري DMC, BMC
اين تركيبات بمنظور استفاده از فر آيندهاي اتوماتيك تر براي قالبگيري سيستم هاي رزيني توسعه يافته اند. اين مواد تركيبات خميري شكل بوده كه به طور ناپيوسته در مخلوط ساز ژاكت دار با تيغه Z يا زيگما توليد مي گردند. مخلوط ساز متشكل از دو ظرف يكسان U شكل از جنس فولاد زنگ نزن بوده كه درون هر ظرف تيغه اي وجود دارد. اين تيغه ها در جهت مخالف هم چرخش دارند. ظرفيت اين مخلوط سازها بين چند كيلوگرم تا حدود ۱۰ تن مي باشد.
DMC مخلوطي است از الياف شيشه بريده شده و خميري از رزين پلي استر غير اشباع كه با افزودني هاي مختلف پر شده است.
توليد DMC معمولاً در درجه حرارت اتاق انجام مي شود هر چند امكان گرم كردن يا سرد كردن مخلوط از طريق گردش روغن در ژاكت مخلوط ساز وجود دارد. در فرآيند توليد ابتداء مواد پودري وزن گرديده و بمدت يك دقيقه با هم مخلوط مي شوند. رزين و ديگر مواد افزودني اضافه شده و مخلوط سازي بمدت ۳۰ ۱۵ دقيقه ادامه مي يابد. در طي اين مدت مي توان مخلوط سازي را بمنظور پاك سازي ديوارهٔ ظرف متوقف نمود. پس از هموژن شدن مخلوط الياف تقويت كننده بتدريج اضافه شده و با مخلوط آبكي رزين مخلوط مي شوند. اين عمل حدود ۵ دقيقه بطول مي انجامد و هدف آن صرفاً توزيع مناسب الياف در سراسر رزين است. براي مخلوط سازهاي با تيغهٔ Z يا زيگما فاصله بين تيغه و ديوارهٔ ظرف در محدودهٔ ۳ تا ۱۲ ميلي متر است. هر چه اين فاصله كمتر باشد عمل مخلوط سازي بهتر صورت مي گيرد اما احتمال آسيب رساندن به الياف بيشتر مي شود. نهايتاً تركيب حاصله در فيلم هائي كه مانع از تبخير مواد فرار مي شوند بسته بندي گرديده و يا بصورت رشته اكسترود شده و در بشكه هاي خاص نگهداري مي شوند.
BMC عموماً به تركيبي اطلاق مي گردد كه بر پايه رزين ايزوفتاليك است و همچنين عمل تغليط سازي در آن بوسيله MgO صورت مي گيرد. عمل تغليظ سازي مي تواند ميزان پركننده را تا phr ۱۰۰ تقليل دهد و لذا امكان افزايش ميزان تقويت كننده را فراهم سازد. كاهش ميزان پركننده در BMC ظاهر سطحي بهتري را نسبت به DMC براي آن فراهم مي سازد.
● نمونه هاي از تركيبات قالبگيري BMC و DMC
قالبگيري فشاري آميزه هاي قالبگيري:
بمنظور قالبگيري آميزه هاي BMC, DMC, SMC مي توان از قالبگيري فشاري استفاده كرد. مراحل كلي فرآيند را مي توان بصورت زير بيان نمود.
▪ مرحلهٔ اول:
در اين مرحله آميزه بايد باندازهٔ مورد نظر در قالب قرارداده شود. آميزهٔ DMC, BMC را مي توان پس از وزن نمودن بصورت توپ گرد درآورد و در وسط قالب قرار داد. آميزهٔ SMC را مي توان بصورت لايه هاي مختلف بريد و بگونه اي در قالب چيد كه حدود %۸۰ ۷۰ سطح قالب پوشانده شود.
▪ مرحلهٔ دوم:
قسمت بالائي قالب (فك متحرك) بسرعت پائين آورده مي شود. تا در تماس با سطح مواد قرار گيرد. سپس سرعت كم مي شود و بآرامي قالب بطور كامل بسته مي شود. سرعت بسته شدن قالب اهميت دارد، چرا كه سرعت بالا منجر به بدام افتادن هوا در قطعه و سرعت پائين منجر به پخت رزين و احتمال پرنشدن قالب مي شود.
▪ مرحلهٔ سوم:
در اين مرحله و پس از بسته شدن قالب براي مدتي قطعه در قالب نگه داشته مي شود تا مراحل پخت رزين با تمام برسد. سپس قالب باز شده و قطعهٔ پخت شده بوسيله ميله هاي خارج كننده به بيرون رانده مي شود.
سيكل قالبگيري بستگي به سيستم رزين آغازگر، ضخامت قطعه و پارامترهاي ديگر دارد اما بطور نمونه مي توان گفت كه در حدود ۴۵ ثانيه بازاي هر ميلي متر ضخامت در درجه حرارت بين °C ۱۶۰ ۱۲۰ و فشار بين psi, ۱۰۰۰ ۲۰۰ مي باشد.
● موارد زير مي توانند در كيفيت قطعه حاصله مؤثر باشند.
۱) پيش حرارت دهي مواد قالبگيري
۲) قالبگيري در محيط خلاء
۳) پوشش دهي درون قالبي

گاه کلي فرمالدئيد ، گازي با بوي تند است. اين ترکيب ساده‌ترين عضو گروه آلدئيدها بوده ، فرمول شيميايي آن HCHO است. فرمالدئيد اولين بار توسط دانشمند روسي ...

ما در خانه برخي مواد را نگهداري و مرتبا مورد مصرف قرار مي دهيم که در حقيقت سمي بوده و براي سلامت ما و محيط زندگي مان مضرند، اما به دليل ناآگاهي احتياط ...

بچه دهي Swarming))صفتي ژنتيکي است که طي آن جمعيت کلني به دو بخش مساوي تقسيم مي گردد. اين عمل زنبوران عسل از نظر اکثر پرورش دهندگان صفتي نا مطلوب بشمار ...

يادگيري اساس رفتار افراد را تشکيل ميدهد. از طريق يادگيري فرد با محيط خود آشنا ميشود و از محيط براي تأمين احتياجات خود استفاده ميکند، گاهي محيط را تحت ...

پسته گياهي دو پايه و گل هاي نر و ماده به صورت خوشه و بطور جانبي بر روي شاخه هاي يك ساله ظاهر مي شوند. هر خوشه حاوي تعداد زيادي گل مي باشد. توليد جوانه ...

در کنار روش هاي کشش عميق روش هاي پيچيده ديگري نيز وجود دارند – ( بالشتک لاستيکي- هيدرو فرمينگ – شکل دهي انفجاري- شکل دهي الکترو مغناطيسي از اين دسته ا ...

جوشکاري يکي از روشهاي توليد مي باشد. هدف آن اتصال دايمي مواد مهندسي (فلز، سراميک، پليمر، کامپوزيت) به يکديگر است به گونه اي که خواص اتصال برابر خواص م ...

● مقدمه: آلياژهاي سبك وزن و مقاوم به حرارت پايه TiAl به عنوان نسل بعدي مواد ساختاري بحساب آمده و تحقيقات بسياري روي آنها انجام مي شود. تنها كاربرد تجا ...

دانلود نسخه PDF - فرآيندهاي شكل دهي