up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله فتوگرامتري PDF
QR code - فتوگرامتري

فتوگرامتري

به بيان ساده فرآيند اندازه گيري تصاوير اجسام در روي عکسهاي هوايي را فتوگرامتري گويند و بعبارت دقيق تر فتوگرامتري عبارتست از هنر، علم و تکنولوژي تهيه اطلاعات درست از عوارض از طريق اندازه گيري، ثبت و تفسير بر روي عکس و يا ساير مدارکي که در بر دارنده اثري از انرژي الکترومنيتيک تابشي ثبت شده باشد.
عکس بعنوان مهمترين منبع اطلاعاتي در اين علم مي باشد و در داقع اصول کار در فتوگرامتري بر روي عکسهاي هوايي است.
عموماً فتوگرامتري را به دو شاخه فتوگرامتري متريک و فتوگرامتري تفسيري تقسيم بندي مي کنند.
در فتوگرامتري متريکي، اندازه گيريهاي کمي مطرح است، يعني با استفاده از اندازه گيريهاي دقيق نقاط از طريق عکس مي توان فواصل حجم، ارتفاع و شکل زمين را تعيين کرد، که معمولترين کاربردهاي اين شاخه از فتوگرامتري تهيه نقشه هاي مسطحاتي و توپوگرافي از روي عکسهاست. اما فتوگرامتري تفسيري خود به دو شاخه تفسير عکس و سنجش از دور تقسيم مي شود.
در قسمت تفسير عکس بيشتر مطالعات کيفي بر روي عکس انجام مي گيرد،بعنوان مثال وضعيت پوشش گياهي يک منطقه و يا ميزان جمعيت يک شهر را از طريق عکس مورد مطالعه و تحقيق قرار مي دهند.
عکسهاي هوايي امروزه حداقل در دو رشته بزرگ علمي يعني فتوگرامتري به معني کلي تهيه نقشه از عکسهاي هوايي و ديگري تفسير به معني شناسايي و تشخيص عوارض و اشياء از روي تصوير به کار مي روند و داراي شروع و تاريخ همزماني مي باشند که بتدريج و با پيشرفتهاي تکنولوژي، اين دو رشته توسعه يافته و در نتيجه، استفاده و ابزار براي دو گروه کم کم از هم فاصله گرفته و در هر يک، تخصص هاي جداگانه اي به وجود آمده و بتدريج نيز اضافه خواهد شد. عکسبرداري هوايي براي هر دو مصارف فوق داراي قدمت چندان زيادي نيست، بلکه تاريخ آن کم و بيش مقارن با پيدايش هنر و علم عکاسي و همچنين، صنعت هوانوردي است. اولين گزارش کتبي اختراع عکسبرداري به علوم آکادمي علوم و هنرهاي فرانسه به سال ۱۸۳۹ باز مي گردد. اين عکسبرداري توسط دو فرانسوي به نامهاي Daguerre و Niepce انجام گرفت. اولين گزارش قطعي پرواز هواپيما نيز مربوط به ۱۷ دسامبر ۱۹۰۳ بوسيله برادران آمريکايي Wright مي باشد، بنابراين بايد توجه نمود که تاريخ عکسبرداري هوايي به زمان بينابين دو تاريخ فوق برمي گردد. اولين عکسبرداري هوايي از اروپا (فرانسه) به وسيله G.S.Tournachon که بعداً Nadar ناميده شد، در ۱۸۵۸ در پاريس انجام گرديد و مقارن با او، يعني مجدداً در همان سال شخص ديگري به نام Laussedat با دوربين عکاسي و فيلمهاي شيشه اي که با خود در بالن داشت، از دهکده اي نزديک عکسبرداري نمود. او توانست از عکسها نقشه توپوگرافيک تهيه نمايد و دومي موفق به تجزيه و تحليل رياضي براي برگردان تصوير پرسپکتيو به تصوير ارتوفتو شد. در آمريکا، اولين عکس هوايي که با بالن گرفته شد، به تاريخ ۱۳ اکتبر ۱۸۶۰ ثبت گرديد. اين عکس از ارتفاع ۱۲۰۰ پايي (۳۶۵ متري) از بندر بوستون گرفته شده و در اتحاد جماهير شوروي سابق، تاريخ اولين عکسبرداري هوايي به سال ۱۸۸۶ بر مي گردد.
● کاربردهاي فتوگرامتري
اندازه گيري بدنه خودرو يکي از کاربردهاي فتوگرامتري صنعتي است. با توجه به مجموعه سه عامل : سرعت، هزينه و دقت مورد نياز در مقايسه as-built و as-designed بدنه خودرو، اين روش در سالهاي اخير در صنعت خودروسازي به طور جدي تر از قبل مطرح شده است. هدف از اين پايان نامه اندازه گيري بدنه خودرو پاترول با روش فتوگرامتري off-line صنعتي به منظور ارزيابي الگوريتم هاي موجود در فتوگرامتري و دست يابي به بيشترين مقدار دقت است. در اين پروژه از دوربين متريک Zeiss UMK ۱۰ ۱۳۱۸ U و دوربين غير متريک Zenit ۱۲۲ استفاده شد. براي اجراي پروژه، در مرحله اول، شبکه اي از نقاط تارگتي بر روي بدنه خودرو نصب گرديد و سپس با طراحي يک شبکه ژئودتيک، مختصات اين نقاط با روش ژئودزي صنعتي بدست آمد. در مرحله بعد شبکه ديگري در اطراف خودرو به منظور استقرار دوربين هاي متريک و غير متريک طراحي گرديد. مختصات عکسي نقاط تارگتي در عکس هاي گرفته شده با کمپاراتور دستگاه تبديل Leica SD۲۰۰۰ با دقت ميکرون قرائت شد و سپس مختصات اين نقاط در يک سيستم سه بعدي در فضاي شيئي با استفاده از تبديل هاي هندسه پروجتيو محاسبه گرديد. به منظور مدلسازي دقيق خطاهاي سيستماتيک موجود در داده ها از پارامترهاي اضافي : Brown ۱۹۷۵ ، Brwon ۱۹۷۶ ، Brown ۱۹۷۷ ، El-Hakim ۱۹۷۷ در يک حل سلف کاليبراسيون با معادلات شر هم خطي ترکيب گرديد و نتايج بدست آمده از هر روش با يکديگر مقايسه شد. دقت در هر روش از طريق محاسبه اختلاف مختصات نقاط بدست آمده با مختصات همين نقاط که با روش ژئودزي صنعتي بدست آمده بود، برآورد گرديد. در بهترين حالت دقت بدست آمده با روش فتوگرامتري صنعتي حدود ۲۱ ۰ ميليمتر براي عکس هاي متريک و ۷۱ ۰ ميليمتر براي عکس هاي غير متريک ارزيابي شد.

به بيان ساده فرآيند اندازه گيري تصاوير اجسام در روي عکسهاي هوايي را فتوگرامتري گويند و بعبارت دقيق تر فتوگرامتري عبارتست از هنر، علم و تکنولوژي تهيه ا ...

دانلود نسخه PDF - فتوگرامتري