up
Search      menu
سایر :: مقاله فاضلاب PDF
QR code - فاضلاب

فاضلاب

عوامل مؤثر در آلودگي فاضلاب و پس آبه

فاضلاب و پس آبهاي مراکز صنعتي ، کشاورزي و همينطور محلهاي مسکوني از آلوده کننده‌هاي عمده آبهاي زيرزميني و آبهاي سطحي بويژه آبهاي رودخانه‌ها ، درياها و درياچه‌ها هستند. با اين فاضلابها و همينطور عوامل مؤثر در آلودگي فاضلاب و پس آبها آشنا مي‌شويم
پتانسيل و ظرفيت اکسيداسيون ، معياري براي تعيين آلودگي فاضلابها
پتانسيل و ظرفيت اکسيداسيون آبها ، يکي از معيارهاي مهم آلودگي آنهاست. بطوري که مي‌دانيم اکسيژن محلول در آب ، عامل اساسي زندگي و رشد حيوانات و گياهان است. زندگي اين موجودات بستگي به حداقل اکسيژن محلول در آب دارد. ماهي بيش از ساير جانداران و بي مهره‌گان در درجه دوم و باکتريها کمتر از تمام موجودات آبزي به اکسيژن محلول در آب نياز دارند. در يک آب معمولي که ماهي در آن پرورش مي‌يابد، غلظت اکسيژن محلول نبايد کمتر از 5 ميليگرم در ليتر باشد و اين مقدار در آبهاي سرد به 6 ميليگرم در ليتر افزايش مي‌يابد.
در صورتي که مقدار اکسيژن محلول در آب کمتر از حداقل مجاز براي زندگي جانداران آبزي باشد، آن آب ، آلوده تلقي مي‌گردد. وجود مواد آلي در آب ، موجب مصرف و تقليل مقدار اکسيژن محلول مي‌گردد. غالب ترکيبات آلي موجود در آب داراي کربن هستند و فعل و انفعال مهمي که در محيط آبي به کمک باکتريهاي خاصي انجام مي‌پذيرد به ترتيب زير است:
C + O2 = CO2
در اين واکنش به ازاء 12 گرم کربن ، 32 گرم اکسيژن مصرف مي‌شود. اگر فرض کنيم که مقداري روغن که حاوي 12 گرم کربن بوده ، در آب ريخته شود، با در نظر گرفتن حداکثر مقدار اکسيژن محلول در آب در شرايط معمولي (ميليگرم در ليتر) اين مقدار روغن آبي در حدود 3555 ليتر را فاقد اکسيژن نموده و به معني ديگر کاملا آلوده مي‌نمايد.
ميزان مواد آلي در فاضلابها
بطوري که قابل پيش بيني است فاضلابها و پس آبها حاوي مقدار بسيار زيادي مواد آلي است. تقريبا آثار کليه مواد مصرف در زندگي اجتماعي و همينطور صنايع ، در فاضلابها وجود دارد. تخليه فاضلابها و پس آبها در آبهاي معمولي آنها را به سرعت آلوده مي‌کند و اين در واقع زاييده وجود مقادير بسيار زياد مواد آلي در فاضلابها و پس آبها.
اکسيژن مورد نياز جهت اکسيداسيون يک فاضلاب
اکسيژن مورد نياز جهت اکسيداسيون يک فاضلاب ، پس آب و يا آب آلوده معيار مناسبي براي آگاهي از حدود مقدار مواد آلوده کننده موجود در آنهاست. دو روش تعيين ميزان آلودگي که بر اساس ياده شده در بالا متکي هستند، تحت عناوين COD و BOD شناخته شده‌اند.
(BOD (Biochemical Oxygen Demand
BOD يک فاضلاب ، پس آب و يا آب عبارت است از ميزان اکسيژن مور نياز ميکرو ارگانيسمها در اکسيداسيون بيوشيميايي مواد آلي موجود در آن. در حقيقت BOD تعيين کننده مقدار اکسيژن مورد لزوم براي ثبوت بيولوژيکي مواد آلي نمونه مورد نظر خواهد بود. اگر BOD آبي در حدود 1 ميليگرم در ليتر باشد، آب خوب و اگر به حدود 3 برسد مشکوک و بيشتر از 5 ، آلوده است.
(COD (Chemical Oxygen Demand
COD يک فاضلاب ، پس آب و يا آب آلوده ، عبارت است از ميزان اکسيژن مورد نياز براي اکسيداسيون مواد قابل اکسيداسيون موجود در آن. مقدار COD معمولا با استفاده از يک عامل اکسيد کننده قوي در محيط اسيدي قابل اندازه گير است. تعيين BOD با وجود ارزش فراوان به همراه دو نکته ضعف اساسي است. اولي طولاني بودن مدت آزمايش و دومي امکان مسموم شدن ميکرو ارگانيسمهاي مورد نظر در تماس با مواد آلوده در اين مدت طولاني ، از اينرو COD ارزش فراواني پيدا مي‌کند.
درجه بندي فاضلابها
فاضلاب آبها بر حسب مقدار BOD درجه بندي مي‌شود. فاضلابهايي که BOD آنها به ترتيب در حدود 210 ، 350 و 600 ميليگرم در ليتر هستند، فاضلابهاي ضعيف ، متوسط و قوي هستند. براي جلوگيري از آلودگي آبها در بيشتر نقاط جهان ، هيچ فاضلابي حتي بعد از تصفيه در صورتيکه BOD آن بيش از 20 ميليگرم در ليتر باشد، مجاز به ورود به جريانهاي سطحي و يا زير زميني نيست.
فاضلابهاي غير انساني
بايد دانست که در طبيعت تنها انسان نيست که با توليد فاضلاب يا پس آب باعث آلودگي آبها مي‌شود. بلکه فعاليت حيوانات نيز در اين آلوده سازي بسيار مؤثر است. در صورتيکه به عنوان مبناي مقايسه ، ميزان آلودگي انسان را معادل يک BOD فرض کنيم، حيوانات ديگر نظير اسب ، گاو ، گوسفند ، خوک و مرغ خانگي به ترتيب 11.3 ، 16.4 ، 2.5 ، 1.9 و 0.91 خواهند بود.
تخليه بي رويه فاضلابهاي صنعتي در آبهاي سطحي
تخليه بي رويه و پس آبهاي صنعتي (و همينطور غير صنعتي و کشاورزي) در آبهاي سطحي ، موجب مرگ و مير حيوانات آبزي بخصوص ماهيها مي‌گردد. جالب توجه است که تلاشي اجساد همين حيوانات خود مزيد بر علت موجب آلودگي هر چه بيشتر مي‌گردد. از ديگر اثرات مهم اين فاجعه تبديل فعاليت باکتريهاي آب از حالت هوازي (Aerobic) يعني توأم با مصرف اکسيژن به حالت بي هوازي (Anaerobic) و بدون نياز به اکسيژن مي‌باشد.
فعاليت باکتريهاي بي هوازي ، توام با پيدايش نامطبوع و مواد قابل اعتراض است، بطوري که بوي زننده‌اي دارد و قابل اشتعال است. بدبو و بويي نظير تخم مرغ گنديده دارد و ، سمي خطرناک بوده و بوي تند سير مي‌دهد. بطور کلي غالب محصولات از فعاليت باکتريهاي بي هوازي براي زندگي ديگر موجودات بخصوص موجودات آبزي ، مضر است.
مواد شيميايي ، ايجاد کننده اصلي فاضلاب صنعتي
از مهمترين و شناخته شده ترين مواد شيميايي که در ابعاد وسيعي مصرف عمومي دارد و به علل مختلف ايجاد آلودگي مي‌کند، عبارت از شوينده‌ها (Detergents) است. از حدود سالهاي 1940 ، شوينده‌هاي مصنوعي وارد بازار مصرف شدند که مهمترين آنها عبارت بود از الکيل بنزن سولفانات. اين نوع شوينده‌ها دارا يک نکته ضعف مهمي هستند که عبارت از عدم تجزيه آنها توسط مکرو ارگانيسمها است. وجود اين مواد در آب باعث ايجاد کف مي‌گردد و اين کف باعث مشکلات فراواني براي عمل تصفيه است و در ضمن باعث کندي عمل فتوسنتز مي‌گردد.
استفاده از اين شوينده‌ها بعدها در آمريکا و اروپا ممنوع شد تا سرانجام در سال 1965 شوينده جديدي با نام LAS به بازار آمد که نکته ضعف مذکور را ندارد و توسط ميکرو ارگانيسمها تجزيه مي‌گردد. ترکيبات ازت دار نيز از طرق مختلف بويژه کودهاي شيميايي وارد فاضلابها مي‌گردد. فسفر و ازت که از طريق فاضلاب وارد آب درياچه‌ها مي‌گردد و به علت تغذيه خوب گياهان آبي پديده‌اي به نام مسن شدن ايجاد مي‌کند و ا ايجاد و ته نشين شدن لجن و گل و لاي از عمق اين درياچه‌ها کاسته مي‌شود و يکي از مهمترين اثرات نامطلوب اين پديده ، کاهش شديد اکسيژن آبهاست که منجر به تبديل باکتريهاي هوازي به بي هوازي مي‌گردد.
مهمترين عوامل ضرورت عدم تخليه فاضلابهاي صنعتي به آبهاي جاري و زير زميني
اسيديته آزاد
مواد قليايي قوي
غلظت زياد مواد محلول
چربي و روغن
فلزات سنگن و مواد سمي
گازهاي بدبو و سمي
مواد راديو اکتيو
مواد معلق ، رنگ ، بو
ازدياد دما
وجود ميکرو ارگانيسمهاي بيماري زا

آب ، شرط وجود حيات مي باشد و اکثر قريب به اتفاق واکنشهاي شيميايي در محيط آبي صورت مي گيرد. آب به علت پاره اي خواص ويژه اساسي نقش تنظيم کننده اي در طبي ...

ديد کلي آب ، شرط وجود حيات مي‌باشد و اکثر قريب به اتفاق واکنشهاي شيميايي در محيط آبي صورت مي‌گيرد. آب به علت پاره اي خواص ويژه اساسي نقش تنظيم کننده‌ ...

اين موجود ريز جثه و دو بال را حتما تا کنون ديده ايد. اين مگس که به نام مگس بيدي(Moth flies) يا مگس تصفيه کننده(Filter flies) نيز معروف است داراي تعداد ...

باتوجه به روند افزايش جمعيت در شهرهاي بزرگ که خود بصورت طبيعي باعث افزايش ميزان فاضلاب شهري ميگردد زمينه تشکيل سيستم جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهري امري ...

دستگاههاي تصفيه آب خانگي براي حذف يا كاهش مواد زائد آب آشاميدني بكار ميروند. اين پارامترها عمدتا عبارتند از : الف ) سختي آب ب ) كلر و تركيبات بيماريزا ...

دانلود نسخه PDF - فاضلاب