up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله غلتک ها PDF
QR code - غلتک ها

غلتک ها

غلتک ها و ماشين آلات آسفالت کاري در عمليات عمراني

مهمترين مسئله در راهسازي ميزان دانسيته و مقاومت لايه هاي راه ميباشد اين مقادير بايد درحد مطلوب باشد تا سطوح مختلف جاده در اثر تنش هاي وارده ناشي ازعبور بار تغيير شکل نداده و بتواند تحمل جذب وانتقال بار را از لايه هاي بالاتر به پايين تر داشته باشد براين منظور بايد لايه هاي مختلف راه را تاحد قابل قبولي متراکم نمود.
نمود تراکم عبارتست از ازدياد دانسيته خاک ازطريق نزديک کردن ذرات و دانه هاي خاک به يکديگر که معمولا با خارج کردن هوا ازفضاهاي خالي بين ذرات خاک انجام ميگيرد متراکم کردن خاک باعث اضافه شدن مقاومت خاک کم شدن قابليت تغيير حجم کم شدن قابليت نفوذپذيري خاک ميگردد ميزان تراکم پذيري خاک به دانسيته اوليه خاک خواص شيميايي و فيزيکي خاک (نظير توزيع دانه بندي چسبندگي وغيره) درصد رطوبت نوع و ميزان نيروي متراکم کننده دارد.
انواع غلتکها انواع غلتکها عبارتند از
1-غلتکهاي پاچه بزي TAMPING FOOT ROLLERS- SHEEPS FOOT ROLLERS
2- غلتکهاي شبکه اي GRID MESH ROLLERS
3- غلتکهاي ارتعاشي VIBRATORY MESH ROLLERS
4-غلتکهاي فولادي صاف SMOOTH STEEL DRUM
5- غلتکهاي پنوماتيک PNEUMATIC ROLLERS
6-غلتکهاي کفشک دار SEGMENTED PAD ROLLERS
7-بولدوزرهاي متراکم کننده SOIL COMPACTORS
غلتکهاي پاچه بزي
غلتکهاي پاچه بزي داراي استوانه اي مجهز به تعدادي پايه هاي بيرون آمده است واين پايه ها که به پاچه بزي موسومند به عمل تراکم کمک ميکنند وجه تسميه پاچه بزي اين است که عمل کوباندن اين غلتک شبيه اثري است که يک گله گوسفند يا بز برروي زمين برجاي مي گذارد اين غلتک عمل تراکم را با استفاده ازفشار استاتيکي و همچنين کنترل انجام ميدهد اين غلتکها معمولات داراي چندين استوانه بوده وبه صورت جفتي هم بکارمي رود.
غلتکهاي شبکه اي
اين نوع غلتکها با سرعت نسبتا زياد قادربه کاربوده ودرحين عمل خاک را پراکنده نمي کنند اين غلتکها براي خرد کردن قطعات کلوخه خاکهاي چسبيده مناسب ميباشند همچنين ازاين غلتک ميتوان براي خرد کردن ومتراکم نمودن سنگهاي نرم استفاده کرد.
غلتکهاي لرزنده
انواع معيني ازخاک مانند ماسه شن وسنگهاي درشت عکس العمل بسيارخوبي درمقابل تراکم توليد شده بوسيله ترکيب فشاروارتعاش ازخود نشان مي دهند هنگامي که خاک مرتعش ميشود ذرات تغيير محل داده وجهت افزايش وزن مخصوص توده به ذرات مجاورشان نزديکتر ميشوند.
غلتکهاي لرزنده در اندازه هاي مختلف ازغلتک کوچک دستي باصفحه فلزي لرزان تا غلتکهاي بزرگ خودرو که داراي استوانه هاي صاف يا پاچه بزي يا کفشک دار ميباشند موجود هستند بسياري ازانواع اين غلتکها داراي فرکانس ودامنه نوسان قابل تنظيم ميباشند تاعمل تراکم بدلخواه انجام پذيرد اين غلتکها درحين کوبيدن خاک مقداري از رطوبت خاک را نيزکم مي کنند که اين عمل درمورد تراکم خاکهاي مرطوب مزيت محسوب ميشود نيروي متراکم کننده غلتکهاي لرزنده اساسا ناشي از ارتعاش و وزن استاتيکي غلتک ميباشد.
غلتک هاي داراي چرخ فولادي صاف
اين نوع غلتکها هنوز هم به طور وسيع درعمليات ساختماني به کار ميروند اين غلتکها جهت متراکم نمودن سطح آسفالت جاده ها مورد استفاده قرار ميگيرد اين نوع غلتکها داراي انواع متفاوتي هستند که متداول ترين آنها عبارتنداز : غلتک سه چرخ ( دومحوري ) غلتک دومحوري تاندم و غلتک سه محوري تاندم.
غلتک هاي پنوماتيک ( چرخ لاستيکي )
اين غلتک ها مسطح بوده وقوانين اعمال فشاردرمورد تراکم خاکهاي زيرسطح درباره آنها صادق است بعضي ازاين غلتکها خود محرک بوده وبعضي ديگر ممکن است توسط ماشين آلات ديگر کشيده شوند.
غلتکهاي پنوماتيک دردونوع اصلي غلتک چند چرخ وغلتک پنوماتيک سنگين موجود ميباشند ازغلتک هاي سنگين پنوماتيک درمتراکم کردن لايه هاي ضخيم خاک استفاده ميشود غلتکهاي چند چرخ براي انجام کارهاي پاياني و سطوح آسفالت و خاکريز سدها استفاده ميشود.
غلتک هاي داراي صفحات فولادي ( کفشکدار )
اين نوع غلتک ها شبيه به غلتکهاي پاچه بزي بوده و فقط به جاي پايه هاي پاچه بزي صفحات نسبتا بزرگتر فولادي برروي استوانه غلتک سوار شده اند اين نوع غلتک ها درحين عمل تراکم اختلال کمتري درسطح خاک ايجاد مي نمايند.
بولدوزرهاي متراکم کننده
اين بولدوزهاي داراي چرخهاي فلزي با زائده هاي پاچه بزي هستند به طوري که مي توانند درزمان هل دادن خاک هاي سست خاکهاي زيرين را متراکم کنند لازم به تذکر است که اين ماشين هاي صرفا براي متراکم نمودن خاک به کارنمي روند بلکه درموارد خاصي مانند توده کردن خاکهاي سست درضمن انجام کار مسير راه را بازکرده و کار راحت تر انجام ميگيرد کليه مشخصات تراکتورها و غلتکهاي پاچه بزي براي اين ماشين صادق است.
ماشين آلات آسفالت کاري
رويه هاي آسفالتي يک سطح غيرقابل نفوذ ايجاد مي کنند که مانع از نفوذ آب وفرسايش زيرسازي جاده ميگردد اينگونه روکش ها را رويه هاي انعطاف پذير مي نامند زيرا قادرند تغيير شکلهاي تحت تاثير بارهاي وارده يا نشتهاي لايه هاي زيرين را تا حدي تحمل کنند رويه هاي آسفالتي قابل انعطاف وقتي درست طرح ريزي واجرا شده باشند تغيير شکلهاي ناشي ازتغييرات درجه حرارت را بهتر از رويه هاي انعطاف پذير بتني تحمل مي نمايند.
اين ماشين ازدوقسمت اصلي تشکيل شده که يکي قسمت تراکتور موتوردار آن است که ماشين را به حرکت درآورده جام حامل مخلوط آسفالتي را هل داده تخته ماله (SCREEN UNIT) مخصوص پخش کردن آسفالت را به دنبال خود ميکشد قسمت ديگر تخته ماله ميباشد که در انتهاي عقب ماشين قرار دارد وحمل و پخش آسفالت را تا تراز معيني انجام ميدهد اين تخته ماله ها توسط ويبراتور هيدروليکي به لرزه درمي آيند که سبب تراکم مقدماتي آسفالت مي گردد.
در قسمت جلويي ماشين جام حمل آسفالت قراردارد به نحوي که کاميون درجلوي ماشين حرکت مي کند وبه آرامي آسفالت را به داخل جام مي ريزد درداخل جام دوسري تسمه نقاله وجود دراد که باعث هدايت آسفالت به قسمت عقب دستگاه ميشود و درآنجا به داخل محوطه اي ميريزد که درآن يک ميله مخلوط کن مارپيچ درحال گردش است اين ميله مخلوط کن باعث ميشود که آسفالت بطور يکنواخت درسطح پخش گردد سپس قسمت تخته ماله ازروي آن عبورمي کند اين ماشين آلات انواع مختلفي دارند که از اين ميان ميتوان به دستگاه کندن آسفالت سرد اشاره کرد اين ماشينها سطح رويي راکه آسفالتي وبتني است برش ميدهند ( براي آشنايي بيشتر باين نوع ماشين ميتوانيد به کتاب آشنايي با دستگاه کندن آسفالت با دستگاه کندن آسفالت سرد از انتشارات شرکت همکار ماشين مراجعه کنيد اما درمواردي جاده مورد نظر ماجاده هاي خاکي است که موج برداشتي و يا نشست کرده اند بنابراين بايد سطح خاک روبه برداشته مخلوط وبه هم خورده ودوباره روي آن غلتک زده ودرصورت لزوم بعدا مجددا آسفالت گردد وسيله اي که براي برش خاک مخلوط کردن و به هم زدن وتثبيت آن به کار ميرود ماشين تثبيت کننده خاک (Soil Stabilizer) نام دارد اين ماشين ازدوقسمت اصلي تشکيل شده است يکي قسمت تراکتور و موتور که باعث حرکت ماشين مزبور ميگردد و ديگري قسمت تثبيت کننده خاک قسمت موتور و تراکتور اين ماشين از يک محور تشکيل شده است و تراکتور براي حفظ تعادل خود از دوچرخي که در قسمت عقب ماشين قراردارد اين قسمت از تيغه استوانه اي مارپيچي که زائده هايي برروي آن نصب ميگردد تشکيل شده که باتوجه به نوع ماشين داراي ابعاد مختلفي است و قدرتهاي متفاوتي دارد.

روکش بتوني Quikrete يک مخلوط خاص از سيمان پورتلند و شن و يک پليمر معتدل ساز و رنگهاي افزودني است که براي کاهش ميزان خسارات مواد تعميري و بازسازي کردن ...

هنگامي که در خانه با پنجره هاي ناموزون و بدشکل مواجه مي شويد احتياج به راهکارهاي ظريف و هوشمندانه داريد تا بتوانيد به خوبي از عهده تزيين پنجره ها برآي ...

در اين بخش ، عمليات بهسازي که عبارت از آماده سازي سطوح و اجراي روشهاي مناسب تعمير و مرمت و تقويت مي با شد، شرح داده شده است. 2- عمليات ترميمي (REMEDIA ...

پي و پي سازي فصل اول: تقسيم بندي زمينها از نظر مقاومت در مقابل بارساختمان بطور کلي زمينها به چند دسته تقسيم مي شوند : * زمينهاي خاکريزي شده ( زمينهاي ...

دانلود نسخه PDF - غلتک ها