up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله عناصر کمياب زمين 2 PDF
QR code - عناصر کمياب زمين 2

عناصر کمياب زمين 2

معرفي عناصر کمياب و منابع آنها در روي زمين (بخش دوم)

معرفي عناصر کميابو منابع آنها در روي زمين (بخش دوم)
عناصر کمياب زمين، عنصرهاي 58 تا 71جدول تناوبي را تشکيلميدهند و جزو عناصر واسطه داخلي مي باشند. وجه تسميه لانتانيدها از عنصر 57 جدوليعني لانتان(La)گرفته شده است. بايد توجه داشت که خواص شيميايي اين دسته از عناصرمشابه خواص لانتان مي باشد. در واقع اطلاق نام عناصر نادر يا کمياب، از آنجائيکه اينعناصر نه کميابند و نه به آن دسته از اکسيدهاي خاکي مانند(اکسيدهاي)آلومينيوم،زيرکونيوم و ايتريوم تعلق دارند، غلط مصطلح است. زماني که نخستين اعضاي اين گروهبراي اولين بار کشف شد، بصورت اکسيد مجتمع گرديده بودند و از آنجايي که اين اکسيدهاتا اندازهاي به اکسيدهاي کلسيم، منيزيم و آلومينيوم که بعدها به آنها عنواناکسيدهاي خاکي اطلاق گرديد شباهت دارند، لذا اين عناصر به نام عناصر کمياب معروفگرديدند. در هر صورت بايد توجه داشت که سريوم در پوسته زمين بسيار فراوان تر از سرببوده و نيز ايتريم از قلع بسيار فراوانتر است و حتي بايداذعان نمود که کمياب ترينخاکهاي کمياب، به استثناي پرومتيم، بسيار از عناصر گروه پلاتين فراوانترند.
مهمترين کاني هاي عناصر کمياب عبارتند ازمونازيت، زنوتيم، بستناسيت. معمولااينمواد بوسيله اعمال مکانيکي مانند شناورسازي و يا استفاده از روشهاي مغناطيسي تغليظميشوند. سپس لانتانيدها در حالتيکه بصورت کانيهاي فسفات يا سيليکات مي باشند، بوسيلهاسيد مورد شستشو قرار مي گيرند. برخي از کانيها مانندکولومبوتانتالات ها با کربنحرارت داده شده و يا تحت تاثير کاستيک قوي قبل از سنگ شويي قرار داده مي شوند.
----------------------------------------------------------------
لانتانيوم(Lanthanum )
لانتانيم، عنصر شيميايي است که در جدول تناوبي با نشان La و عدد اتمي 57 قرار دارد.
تاريخچه: G. Mosanderدر سال 1839، هنگاميکه نمونه اي از نيترات سريوم را بصورت جزئي تجزيه کرد، بوسيله گرم کردن وافزودن نمک حاصله به اسيد نيتريک رقيق، لانتانيم را کشف نمود. او موفق به جداسازيعنصر خاکي کميابي از محلول حاصله شد که آنرا lantana ناميد. لانتانيم به شکل نسبتاخالص در سال 1923 تهيه شد.واژه لانتانيم از کلمه يوناني lanthanein به معنيپنهان شده گرفته شده است.
پيدايش مونازيت( Ce,La,Th,Nd,y,PO4)و بستنازيت،(Ce,La,Y,CO3F)کانيهاي اصلي هستند که حاوي به ترتيب 25 و 38 درصدلانتانيم مي باشند.
خصوصيات قابل توجه لانتانيوم، عنصر فلزيسيمين رنگي است که به گروه سوم جدول تناوبي تعلق دارد و اغلب به عنوان جزوي ازلانتانيد ها به حساب مي آيد. اين عنصر در بعضي از کاني هاي عناصر کمياب و بيشتربصورت ترکيب با سديم وعناصر کمياب ديگر يافت مي شود. لانتانيم انعطاف پذير وچکشخوار بوده وبه قدري نرم است که با چاقو بريده مي شود.اين عنصر يکي از واکنشپذيرترين فلزات کمياب است. لانتانيم با کربن، نيتروژن، بورن، سلنيوم،سيليکون، فسفر، گوگرد عنصري و هلوژن ها کاملا واکنش نشان مي دهد. در معرض هوا بهسرعت اکسيد مي شود. آب سرد به آرامي و آب داغ به سرعت لانتانيم را مورد حمله قرارميدهد.
کاربردها
» La-Baتعيين کننده قدمت سنگها و کانيهااست.
» ترکيب جلا دهنده شيشه و سنگهاي قيمتي
» فلز آميخته که يک آلياژآذرفشان است و در سنگ فندک بکار ميرود، حاوي 45% تا 25% لانتانيم است.
» افزودن مقدار کم لانتانيم به موليبدن، موجب کاهش سختي اين فلز و حساسيت آن نسبت بهدماهاي مختلف مي شود.
» افزودن مقدار کمي لانتانيم به فولاد، باعث افزايشانعطاف پذيري، چکش خواري و مقاوت آن در برابر ضربه مي شود.
» پراکندگي کم، ازشيشه هاي داراي فلز خاکي کمياب استفاده مي شود.
» کاربردهاي نورپردازي کربنيبخصوص در صنعت سينما براي روشنايي و پيشتابي استوديو
» La2O3 مقاوت قلياييشيشه را افزايش داده و در ساخت عينکهاي خاص، مانند نمونه هاي زير بکار ميرود:
» جذب کننده اشعه مادون قرمز
» لنزهاي دوربين و تلسکوپ به علت ضريب شکست بالاو پراکندگي کم، از شيشه هاي داراي فلز خاکي کمياب استفاده مي شود.
» افزودنمقدار کم لانتانيم به آهن، به توليد ذرات گرد چدن کمک مي کند.
» کسيد و بوريدآن در لامپهاي الکتروني مورد استفاده قرار مي گيرند.
ايزوتوپ ها
لانتانيم، بطور طبيعي داراي يک ايزوتوپ پايدار و يک ايزوتوپراديواکتيو است La-139 و La-138 که ايزوتوپ 139 فراوانترين(فراواني طبيعي 99,91درصد)آنها است.31 راديوايزوتوپ هم براي آن مشخص شده که پايدارترين آنها La-138 با نيمهعمر حدود 11 سال و La-137 با نيمه عمر 60000 سال مي باشد. مابقي ايزوتوپهايراديواکتيو آن، نيمه عمري کمتر از 24 ساعت دارند که نيمه عمر اکثر آنها کمتر از يکدقيقه است. همچنين اين عنصر داراي 3 meta state مي باشد. وزن اتمي ايزوتوپهايلانتانيم، بين amu120( La-120)تا amu152(La-152)است.
----------------------------------------------------------------
سريوم (Cerium)
سريوم عنصر شيميايي است که در جدول تناوبي داراي نشان Ce و عدداتمي 58 مي باشد.
تاريخچه: Wilhelm von Hisingerو Jacob Berzelius در سال 1803 در سوئد و Martin Heinrich Klaproth مستقلا در آلمان در همانسال موفق به کشف اين عنصر شدند. Berzelius آن را از روي نام خرده سياره سيريز که 2سال قبل از آن در سال 1801 کشف شده بود، به اين نام ناميد.
پيدايش : سريوم، فراوانترين عنصر خاکي کمياب است که 0046 0 درصد پوسته زمين راتشکيل مي دهد. سريوم در تعدادي کاني از جمله آلانيت(Ca,Ce,La,Y)2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH)مونازيت و باستناسيت در حال حاضر مهمترين منابعسريوم مي باشند. اين عنصر اغلب توسط يک فرآيند جابجايي يوني بدست ميآيد که در آن ازدانه هاي مونازيت بعنوان منبع سريوم استفاده ميگردد. ذخاير بزرگ مونازيت، آلانتيت وباستناسيت، تامين کننده سريوم، توريم و ساير فلزات خاکي کمياب براي سالهاي طولانيخواهند بود.
سريوم، عنصر فلزي خاکستري رنگياست که به گروه لانتانيدها تعلق دارد. اين عنصر در برخي از آلياژهاي غير متداول درطبيعت بکار ميرود و شکل اکسيد شده آن در صنعت شيشه مورد استفاده قرار مي گيرد. ازنظر رنگ و درخشش شبيه آهن است، اما هم نرم بوده و هم چکش خوار و انعطاف پذيراست.
در بين عناصر خاکي کمياب، تنها اروپيوم واکنش پذيرتر از سريوم مي باشد. محلولهاي قليايي رقيق و اسيدهاي غليظ به سرعت به اين فلزحمله ميکنند. در صورت خراشنوع خالص اين فلز با چاقو احتمال سوختن آن وجود دارد. سريوم در آب سرد به آرامي ودر آب گرم به سرعت تجزيه مي شود.
نمک هاي سريوم(IV )نارنجي، قرمز يا زردفامهستند، درحاليکه نمکهاي سريومIII))معمولا سفيدند.
کاربردها
» سريوم در ساخت آلومينيوم، آلياژهاي آلومينيوم و برخي از فولادها و آهنها بکارميرود.
» افزودن سريوم به چدن مانع گرافيتي شدن آن شده، توليد آهن چکشخوار(ماليبل)مي کند.
» در فولادها، سريوم به کاهش سولفيدها و اکسيدها کمک کرده،مانع گازي شدن مي شود.
» سريوم در فولاد ضد زنگ بعنوان عامل سخت کننده سريعکاربرد دارد. 3 تا 4 درصد سريوم که به همراه 0,2 تا 0,6درصد زيرکونيم به آلياژهايمنيزيم اضافه شده است، به پالايش غلات کمک نموده، موجب قالبگيري بينقص اشکال پيچيدهمي شود. بعلاوه موجب مقاومت منيزيم قالبگيري شده در برابر حرارت مي شود.
» سريوم در آلياژهايي که براي ساخت آهنرباهاي دائمي بکار ميرود، مورد استفاده قرارمي گيرد.
» سريوم در روشنايي با قوس کربن، بخصوص در صنعت سينما کاربرددارد.
» سولفات سريک بعنوان يک عامل اکسيد کننده حجمي در آزمايشهاي کميکاربرد گسترده اي دارد.
» ترکيبات سريوم(III)و سريوم(IV)در سنتزهاي آليبعنوان کاتاليزور مورد استفاده هستند.
» اکسيد سريوم در پالايش نفت خامبعنوان سرعت دهنده جداسازي کاربرد دارد.
» اکسيد سريوم در شيشه امکان جذبانتخابي اشعه فرا بنفش را بوجود مي آورد.
ايزوتوپ ها
سريوم بصورت طبيعي متشکل از 3 ايزوتوپ پايدار و 1 ايزوتوپ راديواکتيو است. Ce-136, Ce-138 Ce-140 و Ce-142که فراوانترين آنها Ce-140 است.(48 88 % وفور طبيعي). 27 راديوايزوتوپ مشخص شده که فراوان ترين و پايدارترين آنها Ce-142 بانيمه عمر بزرگتر از 5E16 سال Ce-144 با نيمه عمر 893 284 روزCe-139 با نيمه عمر640 137 و Ce-141 با نيمه عمر 501 32 روز مي باشد. مابقي ايزوتوپ هاي راديواکتيوداراي نيمه عمري کمتري از 4 روز هستند که اکثر آنها از نيمه عمري کمتر از10 دقيقهبرخوردارند. همچنين اين عنصر داراي 2 حالت برانگيخته مي باشد. ايزوتوپ هاي سريوم ازنظر وزن اتمي بين amu123 سريوم 123 و amu152 سريوم 152 وجوددارند.
----------------------------------------------------------------
پراسئوديميوم( Praseodymium )
پراسئوديميوم يکي از عناصر شميايي جدول تناوبياست وعدد اتمي آن 59 مي باشد.
تاريخچه : نام پراسئوديميوم از واژهيوناني prasios به معني سبز و didymos به معني دوقلو يا جفت گرفته شده است. در سال1841 شخصي به نام Mosander فلز کمياب Didymium را از Lanthana استخراج کرد. در سال1864 Per Teodor Cleve نتيجه گرفت که Didymium در واقع دو عنصر است و در سال 1879، Lecoq De Boisbaudran يک خاک جديد به نام Samarium را از آن جدا کرد.
در سال1885 يک شيميدان استراليايي به نامC. F. Auervon Welsbach didymium ديديميوم را بهدو عنصر تجزيه کردپراسئوديميوم و Neodymium که نمکهايي با رنگ هاي گوناگون بوجودمي آورد.
پيدايش :پراسئوديميوم درعناصر معدني کمياب Monazite و Bastnasite يافت مي شود و ميتواند توسط فرايند تبادل يوني از Bastnasite يا Monazite بازيافت شود. پراسئوديميوم همچنين %5 Misch Metal را به خود اختصاص مي دهد.
خصوصيات قابل توجه : پراسئوديميوم يک عنصر فلزي نرم و نقرهاي رنگ است کهاز گروه لانتانيدها مي باشد. از نظر خوردگي در مقابل هوا مقاوم بوده ، اما در صورتمجاورت با هوا يک اکسيد سبز رنگ از خود به جا مي گذارد و به همين دليل بايد در زيريک روغن معدني سبک نگهداري شده ، يا توسط پلاستيک يا شيشه پوشيده شود.
کاربرد ها
» استفاده به عنوان يک عامل آلياژي با منيزيم براي ساخت فلزاتمستحکم که در موتور هواپيما استفاده مي شود.
» پراسئوديميوم هسته لامپهاي قوسکربن را که در صنعت تصاوير متحرک براي نورپردازي استوديوها و لامپهاي پروژکتوراستفاده ميشوند، شکل مي دهد.
» ترکيبات پراسئوديميوم در ساخت شيشه و لعابهايزرد رنگ کاربرد دارد.
» ترکيبات پراسئوديميوم در ساخت شيشه و لعابهاي زرد رنگکاربرد دارد.
» پراسئوديميوم يکي از اجزاي شيشه هاي Didymium که براي ساختعينک هاي محافظ مخصوص جوشکارهاو شيشه دمها بکار ميرود، مي باشد.
ترکيبات
ترکيبات پراسئوديميوم شامل موارد زير مي شود:
فلوريدهاPrF3- PrF2
کرلريدهاPrCl3
بروميدهاPrBr3- Pr2Br5
يديدها PrI2- PrI3- Pr2I5
اکسيدها PrO2 – Pr2O3
سولفيدها PrS – Pr2S3
سلنيدها PrSe
تلوريدها PrTe – Pr2Te3
نيتريدها PrN
ايزوتوپ ها
پراسئوديميوم که به صورت طبيعي بوجود ميآيد، از يک ايزوتوپپايدار(131)تشکيل شده، 38 راديو ايزوتوپ براي آن شناخته شده است که پايدارترينآنها Pr 143 با نيمه عمر 57 13 روز و Pr142 با نيم عمر 2 19 مي باشد. تمامايزوتوپهاي راديو اکتيو ديگر آن نيمه عمرهايي کمتر از 5985 ساعت دارند که نيمه عمراکثر آنها کمتر از 33 ثانيه است. اين عنصر همچنين 6 حالت برانگيختگي دارد.
حالت فروپاشي اصلي قبل از ايزوتوپ فعال Pr141 الکترون گيري حالت اصلي بعد از آنکاهش بتا مي باشد. محصول فروپاشي اوليه قبل از Pr141 ايزوتوپهاي عنصر Cerium 58 ومحصول اصلي بعد از آن ايزوتوپهاي عنصر Neodymium 60 مي باشد.
----------------------------------------------------------------
پرومتيوم(Promethium )
پرومتيوم، يکي از عناصر شيميايي جدول تناوبي مي باشد کهنماد آن Pm و عدد اتمي آن 61 است.ريشه لغوي نام پرومتيوم ازکلمه Prometheus گرفته شده است. Prometheus يکي از اساطير يوناني بود که آتش را ازآسمان دزديد وآن را به انسان داد.
تاريخچه : وجود پرومتيومبراي اولين بار توسط Branner در سال 1902 پيش بيني شد و اين پيش بيني در سال 1914توسط Moseley تائيد شد. البته چند گروه ديگر نيز ادعا ميکردند که اين عنصر را توليدکرده اند، اما هرگز نتوانستند کشفيات خود را به اثبات برسانند، چرا که جدا کردنپرومتيوم از عناصر ديگر بسيار دشوار مي باشداولين مدرک وجود پرومتيوم در سال 1944توسط Jacob A.Marinsky Lawrence E. Glendenin و Charles D. Coryell در طي عملشکافتن هسته اتم اورانيوم و به عنوان محصولات جنبي بدست آمد، اما به دليل وجودمشکل ات زياد تحقيقاتي که ازجنگ جهاني دوم ناشي ميشد، آنها نتوانستند ادعاي خود راتا سال 1946 به اثبات برسانند در سال 1963 از شيوه هاي تبادل يوني براي بدست آوردنحدودا 10 گرم پرومتيوم از ضايعات فرايند سوختي راکتورهاي اتمي استفاده ميشد. امروزهنيز پرومتيوم به صورت يکي از محصولات جنبي که با عمل شکافت هسته اتم اورانيوم بدستميآيد، بازيافت مي شود. اين عمل همچنين با عمل بمباران نوتروني Nd-146 و تبديل آن به Nd-147 توليد مي شود که در آن Nd-147 توسط عمل Beta Decay به Pm147 با نيمه عمر11روز تبديل مي شود.
پيدايش : پرومتيوم به صورت طبيعي در زمين بوجود نميآيد، اما در طيف ستاره HR465 در Andromeda شناخته شده است.
خصوصياتقابل توجه : پرومتيوم يک ساطع کننده بتا بوده، اشعه گاما از خود ساطع نمي کند. با اين حال ذره بتا که به عناصري با عدد اتمي بالا برخورد مي کند، ميتواند اشعه ايکستوليد کند. امروزه اطلاعات زيادي در خصوص ويژگيهاي فلز پرومتيوم در دست نيست. تنهاميدانيم که دو حالت چند شکل ي از آن وجود دارد و نمکهاي پرومتيوم در تاريکي يک نورآبي کمرنگ يا سبز از خود ساطع ميکنند که اين به دليل خاصيت راديواکتيوي بالاي آنمي باشد.
کاربردها
» منبع تششعي بتا براي اندازه گيريضخامت.
» منبع نور براي علائمي که نياز به عملکرد دقيق دارند( با استفاده ازفسفر براي جذب تششعات بتا و توليد نور).
» استفاده در باتريهاي هستهاي که درآنها سلولهاي نوري نور را به الکتريسيته تبديل ميکنند.
» استفاده احتمالي آندر آينده به عنوان يک منبع اشعه ايکس براي بوجود آوردن منابع توليد نيرو يا گرمايکمکي براي کاوشگرهاي فضايي و سفينهها و ايجاد ليزرهايي که براي ايجاد ارتباط بينزيردرياييها استفاده مي شود.
ترکيبات
ترکيبات پرومتيوم شاملموارد زير مي شود:
کلريدها PmCl3
برميدها PmBr3
اکسيدها Pm2O3
ايزوتوپ ها
36راديوايزوتوپ براي پرومتيوم شناسايي شده اندکه در ميان آنها Pm-145 با نيمه عمر 7 17 سال PM146با نيمه عمر 53 5 سال و Pm-147 با نيمه عمر26234 سال پايدارترين آنها مي باشند. تمامي ايزوتوپهاي راديواکتيو آن،نيمه عمرهايي کمتر از 300 تا 364 روز دارند که نيمه عمر بيشتر آنها کمتر از 27ثانيه است. اين عنصر همچنين 11 حالت برانگيختگي دارد. محصولات فروپاشي اصلي قبل از Pm145 عنصر Nd ايزوتوپهاي نئوديميوم و محصول اصلي بعد از آن ايزوتوپهاي عنصر samarium مي باشد.
----------------------------------------------------------------
نئوديوم ( Neodymium)
نئوديوم، عنصر شيميايي است که در جدول تناوبي با نشان Nd وعدد اتمي 60 وجود دارد.
ريشه لغوي : کلمه نئوديوم از واژه هاييوناني neos جديد و didymos دوگانه گرفته شده است.
تاريخچه : نئوديوم را در سال 1885، يک شيميدان اتريشي به نام Carl F. Auer von Welsbach دروين کشف کرد. او نئوديوم را به همراه عنصر پرازئوديميم از ماده اي به نام ديديميمجدا نمود، اما تا سال 1925 حالت نسبتا خالص اين عنصر تهيه نشد.
امروزه بيشترنئوديوم از طريق فرآيند جابجايي يوني شن مونازيت Ce,La,Th,Nd,Y(PO4)که ماده اي کهسرشار از عناصر خاکي کمياب است و نيز با روش الکتروليز نمکهاي هاليد آن تهيهمي شود.
خصوصيات قابل توجه
نئوديوم که يک فلز کمياب است، بهمقدار 18% در فلز خاکي کمياب قابل اشتعال وجود دارد. اين فلز، داراي درخشش فلزي ورنگ آن نقرهاي روشن بوده، يکي از واکنش پذيرترين فلزات خاکي کمياب به حساب ميآيد،نئوديوم در معرض هوا به سرعت کدر شده، توليد اکسيدي مي کند که باعث پوسته پوسته شدناين فلز ميگردد و سبب اکسيداسيون بيشتر اين فلز مي شود.
کاربردها
» نئوديوم در آهنرباهاي دائمي بسيار قويNd2Fe14B بکارميرود. اين نوع آهنرباها ازانواع آهنرباهاي کبالت - سامريم ارزانتر هستند.
» نمکهاي نئوديوم بعنوان رنگافزاي لعابها کاربرد دارند.
» از نئوديوم در رنگآميزي شيشه يک طيف ملايم کهبين بنفش خالص تا قرمز و خاکستري مي باشند، استفاده مي شود. نوري که از اين شيشه هاساطع ميگردد، نوار جذبي درخشاني را پديدار ميکنند. از اين نوع شيشه در فعاليتهاينجومي براي توليد نوارهاي درخشاني که بوسيله آنها احتمال درجه بندي خطوط طيفي وجوددارد استفاده مي شود. شيشه حاوي نئوديوم، يک ماده ليزري است که به جاي ياقوت برايتوليد نور همنوسان بکار ميرود. از نئوديوم همچنين براي زدودن رنگ سبز شيشه ها کهناشي از آلاينده هاي آهن است، مورد استفاده قرار مي گيرد.
» نئوديوم، بخشي ازديديميوم است که در رنگآميزي شيشه هاي عينکهاي جوشکاري بکار ميرود.
» پيدايش
» نئوديوم هرگز در طبيعت بصورت عنصر آزاد يافت نمي شود، بلکه بيشتردرکانيهايي از قبيل شن مونازيت Ce,La,Th,Nd,Y(PO4)و باستنوسيت(Ce,La,Th,Nd,Y(CO3)F)که حاوي مقادير کمي از تمامي فلزات خاکي کمياب هستند، وجوددارد. نئوديوم در فلزخاکي کمياب قابل اشتعال نيز ديده مي شود، اما جدا نمودن آن ازساير عناصر قليايي خاکي دشوار است.
ترکيبات
ترکيبات نئوديومعبارتند از:
فلوريدها NdF3
کلريدها NdCl2 - NdCl3
برميدها NdBr2 - NdBr3
يديدها NdI2 - NdI3
اکسيدها Nd2O3
سولفيدها NdS - Nd2S3
سلنيدها NdSe
تلوريدها NdTe2 - Nd2Te3
نيتريدها NdN
ايزوتوپ ها
نئوديميم بطور طبيعي داراي 5 ايزوتوپNd-142 , Nd-143 , Nd-145 , Nd-146 , Nd-148 که فراوانترين آنها نئوديميم 142 فراواني طبيعي2 27% و 2 ايزوتوپ پرتوزاي Nd144 وNd150 مي باشد. 31 راديوايزوتوپ هم براي اين عنصرشناسايي شده که که پايدارترين آنها نئوديميم 150 با نيمه عمر 19سال(E1.1)،نئوديوم144 با نيمه عمر 15سال(E29.2)ونئوديوم147 با نيمه عمر 98 10 روز مي باشد. مابقي ايزوتوپهاي راديواکتيو اين عنصر، داراي نيمه عمرهايي کمتر از 38 3 روز هستندکه بيشتر آنها نيمه عمري کمتر از 71 ثانيه دارند. نئوديميم همچنين داراي 4 حالت متااست. حالت فروپاشي اوليه قبل از فراوانترين ايزوتوپ(نئوديميم142)جذب الکترون وحالت فروپاشي پس از آن، فروپاشي منفي بتا مي باشد. محصول فروپاشي اوليه قبل ازنئوديميم 142 ايزوتوپهاي)Pr پرازئوديميم)و محصولات اوليه پس از آن ايزوتوپهاي سرب مي باشد

تغييرات آب و هوايي زمين عصر يخبندان در خلال تاريخ، آب و هواي زمين بار ها دستخوش تغييرات اساسي شده است. بين ۸۰۰ تا ۶۰۰ ميليون سال پيش در طي دوره اي به ...

● مقدمه زمين ، سومين سياره نزديک به خورشيد و بزرگترين سياره در ميان سيارات دروني است. ساختار دروني زمين مثل ساير سيارات دروني از يک هسته داخلي و يک هس ...

تعريف: بنا به تعريف انجمن زمين شناسي مهندسي(IAEG)، زمينلغزش عبارتست از جابجايي به سمت پايين توده اي از مواد بر روي يك شيب طبقه بندي زمينلغزش ها: در سا ...

حرکت و جابجايي بخشي از مواد دامنه در امتداد يک سطح گسيختگي مشخص را «لغزش» مي ناميم. در لغزشهاي دامنه اي تغيير شکل از نوع «برش ساده» است. لغزش انواع مخ ...

در حاليکه اطلاعات اندکي تاکنون در باره مرکز کره زمين در اختيار بوده است، هم اکنون داده هاي مربوط به زمين لرزه ها ثابت مي کند که مرکزي ترين و دروني تري ...

امروز همه در اتحاديه اروپا از آتشفشان ايسلند سخن مي گويند!پروازها به شدت مختل شده است و ضربات سخت و جبران ناپذيري به بخش صنايع کشورهاي اروپايي وارد شد ...

زمين شناسي رسوبي براي اکتشاف و تکميل اطلاعات مربوط به مخازن نفت و گاز مهم مي باشد. اطلاعات زمين شناسي براي براي پيشبيني مکان هاي احتمالي استان هاي نفت ...

شناخت زلزله تعريف زلزله مردم عامي درکلامي ساده زلزله راحرکت ناگهاني زمين ناشي ازخشم نيروهاي ماوراء الطبيعه وخدايان مي دانند که بر بندگان عاصي وعصيانگر ...

دانلود نسخه PDF - عناصر کمياب زمين 2