up
Search      menu
عمران :: مقاله عمليات پيمانکاري PDF
QR code - عمليات پيمانکاري

عمليات پيمانکاري

حسابداري عمليات پيمانکاري

حسابداري عمليات پيمانکاري
پيشگفتار
تدوين مطالبي درباره نحوه حسابداري انواع فعاليت هاي اقتصادي از يک سو ، بر دانش پيشرفته و امروزين حسابداري متکي و از سوي ديگر ، با شرايط خاص ، عرف تجاري و قوانين حاکم بر فعاليت هاي اقتصادي در ايران منطبق باشد يکي از زمينه هاي ضروري پژوهشي است که مي تواند کاربرد روش هاي پيچيده حسابداري را آسان ساخته و در عين حال خدمات حسابداري در سطوح مختلف را کارآمدتر نمايد علاوه بر اين ، پژوهش هايي از اين دست ، امکانات گسترش ، رواج و فراگيري ، اصول و ضوابط حرفه اي را افزايش داده و کار حسابداري واحدهاي تجاري را در مجموع بهبود مي بخشد امروزه مؤسسات عمومي و خصوصي اجراي عملياتي نظير : راه سازي - سد سازي - احداث ساختمان - تاسيسات - کشتي سازي - هواپيما سازي و ساخت قطعات پيچيده وسايل و تجهيزات را با انعقاد پيمان به مؤسسات پيمانکاري واگذار مي کنند.
ارکان اصلي عمليات پيمانکاري
در هر نوع عمليات پيمانکاري ارکان اصلي زير وجود دارد :
* کارفرما : شخص حقيقي يا حقوقي است که به عنوان يک طرف قرارداد ، عمليات اجرايي معيني را به پيمانکار ارجاع مي کند.
* پيمانکار : شخصي حقيقي يا حقوقي است که به عنوان طرف ديگر قرارداد ، عمليات اجرايي پيمان را به عهده مي گيرد.
* قرارداد : رابطه حقوقي بين طرفين است که منشا تعهد و التزام مي باشد و شامل موضوع کار ، مدت انجام کار ، مبلغ قرارداد و تعهدات کارفرما و پيمانکار است.
موضوع قراردادهاي پيمانکاري معمولا ساختن يک دارايي يا دارايي هاي است که در مجموع طرح واحدي را تشکيل مي دهد.
انواع قراردادهاي پيمانکاري
قرارداهاي پيمانکاري به حالت هاي مختلف تنظيم مي شود اما معمولا يکي از دو حالت کلي زير را دارا است.
1. قراردادهاي مقطوع
در اين نوع قراردادها ، پيمانکار با مبلغ مقطوعي به عنوان بهاي کل پيمان و يا مبلغي يعني براي واحد هر کار ( مثلا يک متر خاکبرداري ) توافق مي کرد در برخي از موارد ، طبق ماده خاصي بهاي واحد هر کار يا مبلغ کل پيمان بر اساس تغييرات شاخص قيمت ها تعديل مي شود در اين نوع قرارداد هزينه هاي مواد ، مصالح ، ويتامين D ساير هزينه ها با پيمانکار است که اگر کمتر از مبلغي که از کارفرما دريافت مي کند خرج نمايد برايش سود محسوب مي شود.
2. قراردادهاي اسانسي
در اين نوع پيمان ها ، مخارج مجاز يا تعيين شده در قرارداد به پيمانکار تاديه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معيني از مخارج يا حق الرحمه ثابتي به پيمانکار پرداخت مي شود.
يکي از خصوصيات قراردادهاي پيمانکاري اين است که مدت اجراي قرارداد معمولا به بيش از يک دوره مالي تسري مي يابد لکن تول مدت اجراي قرارداد نبايد ملاک شناخت قراردادهاي پيمانکاري قرار مي گيرد.
3. قرار داد مديريت اجرائي
علاوه بر دو نوع قراردادهاي ذکر شده از قرارداد زير نيز مي توان استفاده نمود :
در اين نوع قراردادها بهاي مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت تحساب به پيمانکار پرداخت مي شود و هر مبلغ معين و مشخص که در ابتداي قرارداد توافق شده و در پايان کار به عنوان حق الزحمه به پيمانکار پرداخت مي شود.
در قرارداد نوع دوم که قرارداد اسانسي مي باشد حق الزحمه درصدي از هزينه هاست اما در قرارداد نوع سوم حق الزحمه مبلغ مشخصي است و به هزينه ها مربوط نمي شود.
مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانکار
مراحل اجراي طرح در موسسات خصوصي و عمومي تفاوت ماهوي ندارند ، و موسسات خصوصي کمابيش در اجراي عمليات پيمانکاري از تشريفات دولتي تبعيت مي کنند اجراي طرحهاي عمراني در موسسات خصوصي همانند موسسات بخش عمومي تابع تشريفات خاصي است که ذيلا در 5 مرحله جداگانه آورده شده است :
1. مرحله 1 : مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح
موسسات بخش خصوصي معمولا طرح هاي ساختماني ، تاسيسات و تجهيزاتي خود را بادر نظر گرفتن منابع مالي ، پيش بيني و سپس نقشه ها و اسناد و مشخصات اجرايي ار راسا يا با کمک موسسان مشاور تهيه مي کنند مطالعات مقدماتي طرح شامل اقدامات زير است :
1. خدمات تحقيقاتي و بنيادي
مطالعات اين مرحله شامل : مطالعات منطقي ، اجتماعي و اقتصادي است که بر مبناي نتايج حاصل از آنها ، تصميم گيري کلي در مورد برنامه ها و شناخت طرح ها به عمل مي آيد.
2. مطالعات شناسايي طرح
مطالعات اين مرحله شامل : تحقيقات و بررسي هاي لازم به منظور تعيين هدف طرح ، شناخت اجراء قشکله ، داده ها و تهماده ها و همچنين امکانات فني و اجرايي با توجه به مصالح ساختماني ، تجهيزات ، نيروي انساني ، ساير امکانات و محدوديت ها و بالاخره حدود سرمايه گذاري ، زمان اجراء ، کاسبات اقتصادي ، تعيين بهره وري و تعيين اثرات اجتماعي و اقتصادي ناشي از اجراي طرح است. حاصل اين مطالعات به شکل گزارشي تدوين مي گردد که مبناي اتخاذ تصميم در مورد اقدامات بعدي خواهد بود.
3. تهيه طرح مقدماتي
بعد از شناخت طرح ئو تعيين مشخصات کلي آن برمبناي بررسي ها و يا مطالعات توجيهي حتي و اقتصادي خاص ، مطالعات مقدماتي طرح انجام مي شود. خدمات مربوط به مطالعات مقدماتي شامل مطالعات تحقيقاتي و آزمايش هاي لازم به منظور طراحي و تهيه نقشه هاي مقدماتي و مشخصات کلي ، تعيين محل هاي مناسب و بر آورد کلي ابعاد و حجم کار و مخارج هريک از راحل هاي پيشنهادي و همچنين مقايسه و تعيين نکات مثبت و منفي هر راه حل و بازده اقتصادي و اثرات اجتماعي هر يک از آنها مي باشد. تهيه کننده طرح مقدماتي مناسب ترين راه حل را با ذکر دليل لازم توجيه مي کند مطالعات و تحقيقات ، نقشه بر داري ها و بر رسي ها و آزمايش هاي اين مرحله بايد به اندازه اي کامل باشد که امکان بر آورد مخارج دوره‌مطرح و هزينه هاي بهره برداري را به منظور اتخاذ تصميم منطقي فراهم سازد و نتيجه اين مطالعات و روش انجام مراحل بعد به شکل گزارشي تدوين مي شود.
4. تهيه نقشه ها و مشخصات اجرائي طرح
تصويب طرح مقدماتي توسط دستگاه اجرايي ( مجري طرح )‌مبناي تهيه نقشه ها و مشخصات اجرايي طرح قرار خواهد گرفت. خدمات اين مرحله شامل انجام مطالعات ، بررسي ها ، تحقيقات و نقشه برداري ها و آزمايش هاي لازم به منظور تهيه کليد اسناد عمليات اجرائي طرح از جمله : نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني اختصاصي ، نقشه محل نتيجه آزمايش ها ، برنامه زماني اجراي کار ، صنايع تهيه مصالح ، بر آورد مقادير کار و پيش بيني دقيق مخارج اجراي طرح مي باشد.
2. مرحله 2 : ارجاع کار به پيمانکار
در ارجاع کار به پيمان کار مراحل زير بايد طي شود :
1. تکثير اسناد و مدارک مناقصه
بعد از تصويب گزارش ها ، نقشه ها و ساير اسناد و عمليات اجرايي ( موضوع بند 4-1 UL ) و حصول اطمينان از مهيا بودن زمين يا محل اجراي طرح ، اسناد و مدارک مناقصه تکثير و در اختيار شرکت کنندگان در مناقصه قرار مي گيرد.
2. دعوت از پيمانکاران براي انجام طرح
بعد از آماده شدن اسناد و مدارک مناقصه ، مپيمانکاران به طريق زير از نوع و مشخصات طرح مطلع مي شوند و در صورتي که مايل به اجراي رح باشند ، اسناد و مدارک مناقصه را از کارفرما يا مهندسين مشاور خريداري و براي بررسي و مطالعه در اختيار کادر فني خود قرار مي دهند.
* الف) مناقصه عمومي
در اين روش مبلغ و مشخصات طرح و شرايط شرکت در مناقصه از طريق درج آگهي در جرايد به اطلاع داوطلبان شرکت در مناقصه مي رسد.
* ب) مناقصه محدود
در اين روش دعوتنامه شرکت در مناقصه براي شرکت هايي ارسال مي شود که صلاحيت آنها براي شرکت در مناقصه قبلا تعيين و نام آنها در ليست واجدين رايط شرکت هاي پيمانکاري ( ليست خاص ) درج شده باشد پس به دليل تخصصي بودن يا ويژگي خاص کار از تعداد محدودي پيمانکار دعوت به عمل مي آيد.
* ج) ترک مناقصه
در مواردي که تحت شرايط خاص و بنا به شخصيت مقامات اجرايي انجام مناقصه ممکن و يا به صرفه و صلاح نباشد.
پيمانکار از طريق ترک مناقصه مستقيما انتخاب مي شود.
* د) توافق قيمت
در اين روش در مواردي که انجام مناقصه ميسر و يا به مصلحت نباشد مي توان طرح را با توافق قيمت به پيمانکار ارجاع داد.
3. تسليم قيمت پيشنهادي و ضمانت نامه شرکت در مناقصه
چنانچه کادر فني پيمانکار انجام پيمان را با توجه به امکانات پيمانکار عملي تشخيص مي دهد ،‌قيمت کل کار را از روي نقشه ها محاسبه و پيشنهاد مي کند قيمت پيشنهادي پيمانکار براي اجراي طرح همراه با ساير اسناد و مدارک مذبور در آگهي ، ، نظير ضمانت نامه بانکي در دو پاکت جداگانه - پاکت «الف » حاوي ضمانت نامه بانکي وکليه اسناد و مناقصه و پاکت « ب » فقط شامل برگ پيشنهاد مبلغ کل - به مناقصه گزار (‌ کارفرما ) تسليم مي شود.
4. انتخاب پيمانکار
کميسيون مناقصه براي تعيين برنده مناقصه ، پيشنهادهاي واصله را با رعايت آئين نامه معاملات دولتي افتتاح و قرائت مي کند. کميسيون مزبور ابتدا پاکت الف را باز مي کند و در صورتي که پيمانکار تمامي شرايط مزبور در مناقصه را رعايت و کليه مدارک را ارسال کرده باشد. مبادرت به افتتاح پاکت ب ( برگ يشنهاد مبلغ ) مي کند. مناقصه گزار پس از ارزيابي پيشنهاد ها و تهيه جدول مقايسه ، از بين پيشنهادهايي که تمامي شرايط مناقصه را دارا باشد و از قيمت اعتدال خارج نباشد. مناسبترين پيشنهاد از نظر مالي و ساير شرايط انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفي مي کند. ضمانت نامه شرکت در مناقصه در صورتي که برنده مناقصه از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع کارفرما ضبط خواهد و از نفر دوم براي عقد قرارداد دعوت مي شود.
3. مرحله 3 : انعقاد قراردادبا پيمانکار
بعد از اينکه برنده مناقصه تعيين شد قراردادي بين پيمانکار و کارفرما منعقد و ضمانت نامه هاي شرکت در مناقصه آزاد مي شود. اهم مواردي که در قرارداد ( پيمان ) پيش بيني مي شود ، شامل نکات زير است :
1. نام طرفين قرارداد ( کارفرما - پيمانکار)
2. موضوع پيمان
اجراي عمليات کارهاي اصلي ، کارهاي فرعي و کارهاي جديد احتمالي است. کارهاي فرعي عملياتي را شامل مي شود که به منظور اجرا و نگهداريعمليات موضوع پيمان ضروري است ، اما جزء کارهاي اصلي پيمان محسوب نمي شود به طور کلي منظور از موضوع قرارداد مال يا عملي است که هر يک از قتعاملين تسليم يا انجام آن را به عهده مي گيرند.
3. مبلغ پيمان
مبلغي که پيمان بر اساس آن منعقد مي شود و با توجه به شرايط عمومي پيمان مبلغي به آن اضافه يا کسر مي گردد. دستگاه هاي اجرائي موظفند در ارجاع کارهاي اضافي به پيمانکار يا تغيير در مقادير کار مفاد بخشنامه به شرايط عمومي پيمان را رعايت کنند.
4. مدت پيمان
مدتي است که پيمانکار تعهد مي کند در طي آن کارگاه را تجهيزات و عمليات مورد پيمان را اجرا کند.
5. تاييدات و تعهدات پيمانکار
به طور خلاصه پيمانکار تاييد مي کند که هنگام تسليم پيشنهاد ، مطالعات کافي به عمل آورده و هيچ نکته اي باقي نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن به جهل خود استناد نمايد.
6. تعهدات و اختيارات کارفرما
کارفرما متهعد است کليه زمين هايي را که براي تاسيس و ايجاد کارگاه و انجام عمليات موضوع پيمان مورد نياز است در تاريخ هايي که در برنامه تفصيلي اجرائي منظم به پيمان پيش بيني شده است طبق صورت جلسه به پيمانکار تحويل دهد.همچنين کارفرما در مدت اجراي پيمان مي تواند توسط دستگاه نظارت ، مهندس مقيم و يا مامورين ديگري عمليات پيمانکار را بازرسي کند.
7. ضمانت نامه انجام تعهدات
در موقع امضاء قرارداد پيمانکار بايد ضمانت نامه اي ( در حال حاضر 50% مبلغ اوليه پيمان ) از بانک مورد قبول کارفرما طبق نمونه اي که معمولا ضميمه اسناد مناقصه است اخذ و تسليم کارفرما کند ضمانت نامه مذکور بايد تاريخ تصويب صورت مجلس تحويل موقت موضوع پيمان معتبر توبه دستور کارفرما قابل تمديد باشد.
8. پيش پرداخت و ترتيب واريز آن
کارفرما موافقت مي کند به منظور تقويت بنيه مالي پيمانکار و تکميل تجهيزات وي درصدي از مبلغ اوليه پيمان را به عنوان پيش پرداخت در مقابل ضمانت نامه بانکي پرداخت کند.
9. جريمه تاخير
اگر کسي تعهد به امري کند يا تعهد نمايد از انجام امري خودداري کند ، در صورت تخلف مسئول خسارت،طرف مقابل است ، مشروط بر اينکه جبران خسارت تسويه شده باشد و يا بر حسب قانون موجب زمان باشد توافق طرفين درباره ميزان خسارت ممکن است به اين شکل باشد که ميزان خسارت را قبلا ارزيابي نمايند و در قرارداد مبلغ مقطوعي را معين کنند که در صورت اجراء يا عدم اجراء يا در صورت تاخير ( مثلا : هر روز يا هر ماه تاخير ) قابل پرداخت باشد جريمه تاخير معمولا در موارد جداگانه اي در قراردادهاي پيمانکاري پيش بيني مي شود و خسارت و جرائم قابل پرداخت توسط پيمانکار که ناشي از تاخير و تکميل کارها يا ساير علل باشد ، تمامابه عنوان هزينه پيمان تلقي مي گردد.
4. مرحله 4 : اجراء کار ( شروع عمليات )
1. تحويل ، تاسيس و تجهيزکارگاه
بعد از اينکه پيمان منعقد شد ، کارفرما کليه زمينهايي را که براي تاسيس و ايجاد کارگاه و انجام عمليات موضوع پيمان مورد نياز است به پيمانکار تحويل و شخص يا مؤسسه اي را به عنوان دستگاه نظارت به پيمانکار معرفي کند. همچين کارفرما يا دستگاه نظارت براي کنترل مستقيم عمليات کارگاه ، شخصي را به عنوان ناظر مقيم تعيين و کتبا به پيمانکار معرفي مي نمايد.
پيمانکار نيز براي شروع کار و اجراي طرح ، شخصي را به عنوان رئيس کارگاه تعيين و کتبا به کارفرما يا دستگاه نظارت معرفي مي کند. پيمانکار مسئوليت حسن اجراي تمامي کارهاي موضوع پيمان را بر اساس مشخصات و نقشه هاي تفصيلي و محاسبات فني به عهده دارد و نظارتي که از طرف کارفرما يا نمايندگان او ، در اجراي طرح مي شود از ميزان اين مسئوليت نمي کاهد. پيمانکار دست اول مي تواند به منظور تسهيل و تسريع در اجراي قسمت يا قسمت هايي از عمليات موضوع پيمان موافقت نامه هايي با شخص يا اشخاص يا پيمانکاران جزء ( دست دوم ) منعقد کند، مشروط بر آنکه آنان را از واگذاري کار به غير ممنوع دارد. بهرحال ارجاع کار به پيمانکاران جزء تحت هيچ عنوان از مسئوليت و تعهدات پيمانکار نخواهد کاست. از اين مرحله بخشي از مخارج اجراي طرح از محل تخواه گرداني که به هر کارگاه اختصاص مي يابد پرداخت مي شود.
2. مخارج دوره اجراي طرح
پيمانکاران داراي يک دفتر مرکزي هستند که عموما در تهران يا در مرکز استان واقع است بعد از امضاء قرارداد معمولا کارگاه جداگانه اي در محل اجراي هر طرح احداث مي گردد دوره اي که هزينه هاي مربوط به يک قرارداد شناسايي مي شود با امضاء قرادا آغاز و تا تکميل آن پايان مي يابد. هزينه هاي قبل از انعقاد قرارداد در صورتي که قابل تشخيص و شناسايي با شند به حساب پيمان انتقال مي يابد در غير اين صورت جز هزينه هاي دوره وقوع محسوب خواهد شد مخارج دوره اجراي طرح قبل از تنظيم قرارداد صرفا به وسيله دفتر مرکزي و بعد از آن توسط دفتر مرکزي و کارگاه پرداخت مي شود.
* مخارج اجراي طرح بوسيله کارگاه
مخارجي که کارگاه به انجام آن مجاز است بتدريج از محل تنخواه گرداني که در اختيار رئيس کارگاه قرار دارد پرداخت مي شود. در پايان ماه يا هر زمان مشخص ديگري گزارش مخارج کارگاه همراه با اسناد مخارج به دفتر مرکزي فرستاده مي شود. تمام مخارج انجام شده در کارگاه بايد متکي به مدارک مثبته و با توجه به دستور عمل دفتر مرکزي پرداخت شده باشد. حسابدار دفتر مرکزي، ابتدا مخارج کارگاه را کنترل مي‌کند سپس بر حسب مورد آن را به مخارج جاري و سرمايه اي تفکيک و در صورت نياز مبلغ تنخواه گردان کارگاه را تجديد مي کند. تأمين آب و برق موقت کارگاه و هزينه مصرف آن در طول اجراي طرح به عهده پيمانکار است.
* مخارج اجراي طرح بوسيله دفتر مرکزي
مخارج اجراي طرح پس از تجهيز کارگاه بوسيله دفتر مرکزي و کارگاه پرداخت مي‌شود. مخارجي که کارگاه مجاز به انجام دادن آن نيست يا امکان انجام دادن آن در محل اجراي طرح وجود ندارد از طريق دفتر مرکزي انجام مي گيرد. مخارج انجام شده در يک واحد پيمانکاري را مي توان به شرح زير تفکيک کرد:
o مخارجي که مستقيم به يک پيمان خاص مربوط مي شود. مانند مواد و مصالح مصرف شده در پيمان، هزينه دستمزد و مزاياي کارگران و سرپرستان کارگاه و هزينه استهلاک و نقل و انتقال ماشين آلات و تجهيزات کارگاه.
o مخارج سربار يا بالاسري که بين پيمانها مشترک است و مستقيم به فعاليت پيمانکاري مربوط نمي شود. مانند هزينه تعميرگاه و انبار دفتر مرکزي و يا طراحي و خدمات فني.
3. تنظيم صورت وضعيت موقت کارها
اگر قرار باشد که جمع ها بي پيمان در خاتمه عمليات پرداخت شود پيمانکار بايد مبلغ معتنابعي سرمايه گذاري کند. از اين رو ، معمولا در فواصل معيني دستگاه نظارت ( مهندس ناظر ) با کمک نماينده پيمانکار بر مبناي پيشرفت فيزيکي کارها ، صورت وضعيت ( سيتواسيون ) تمامي کارهائي را که پيمانکار را از شروع کار تا تاريخ تنظيم صورت وضعيت انجام داده است و همچنين وضعيت مصالح و تدارکات لازمي که در پاي کار موجود مي باشد تعيين و پس از تاييد بر اسا نرخ هاي منظم به پيمان تقديم و تسليم کارفرما مي کند.
4. پرداخت وجه صورت وضعيت موقت
کارفرما پس از رسيدگي صورت وضعيت از جهت تطبيق ارقام با مبالغ مندرج در پيمان و اعمال تصحيحات لازم وضع کسور زير تتمه قابل پرداخت را با تنظيم سندي از طريق صدور چاپ به پيمانکار پرداخت مي کند.
* الف) جمع وجوهي که بابت صورت وضعيت هاي قبلي پرداخت شده است
هر صورت وضعيتي ، تمامي کارهاي انجام شده از شروع کار تا تاريخ تهيه صورت وضعيت را نشان مي دهد بنابراين براي تعيين مبلغ کارکرد هر صورت وضعيت بايد کارکرد صورت وضعيت قبلي از کارکرد آخرين صورت وضعيت کسر مي گردد.
* ب) 10% بابت وجه الضمنن ( سپرده حسن انجام کار)
منظور از کسر و نگهداري سپرده حسن انجام کار اين است که اگر پيمانکار به علت بالا رفتن قيمت ها ، عدم توانايي يا به هر علت ديگري کار را نيمه تمام گذشت ، يا در دوره تضمين عيب و نقصي از کارها مشاهده شد کارفرما بتواند خسارت وارده را از محل سپرده حسن انجام کار جبران نمايد بنا به تقاضاي پيمانکار ، کارفرما مي تواند تضمين حسن انجام کار را در مقابل اخذ ضمانت نامه از بانک مورد قبول کارفرما مستردارد
* ج) اقسام پيش پرداخت
به تشخيص کارفرما درصدي از مبلغ ناخالص هر صورت وضعيت بابت پيش پرداخت کسر خواهد شد به نحوي که مبلغ پيش پرداخت با آخرين صورت وضعيت مستهلک شود مبلغ ضمانت نامه پيش پرداخت نيز بر ترتيبي که اقساط ماهانه واريز مي گردد و همزمان و متناسبا تقليل مي يابد.
* د) ماليات موضوع ماده 76
5 5% علي الحساب مالياتي که توسط کارفرما در هر پرداخت به پيمانکار ، نسبت به قراردادهايي که پيشنهاد آنها از اوايل سال 52 به بعد تسليم گرديده کسر مي گردد به دو جزء 4% و5 1% تقسيم مي شود 4% اول به عنوان ماليات مقطوع به خزانه دولت واريز و 5 1% بقيه به عنوان پيش پرداخت ماليات پيمانکار محسوب و از ماليات متعلق به در آمد پيمانکار کسر مي گردد.
* ه) کسور متفرقه ديگري که بر طبق شرايط عمومي پيمان به عهده پيمانکار است
مانند 2 3 درصد حق بيمه و بهداري ، 2 0 درصد سهم صندوق کار آموزي ، و عوارض معدن و آزمايشگاهي تماکي مبالغ مدرج در صورت وضعيت ها و همچنين پرداخت هايي که بابت آن به عمل مي آيد جنبه موقت وغير منطقي و علي الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گيري و محاسباتي در صورت وضعيت هاي بعدي و يا در صورت وضعيت قطعي اصلاح و رغع خواهد شد.
5. مرحله 5 : خاتمه کار
1. تحويل موقت
بعد از آنکه عمليات موضوع پيمان طبق مشخصات و نقشه ها وساير اسناد و مدارک ضميمه پيمان خاتمه يافت ، پيمانکار مي تواند از طريق دستگاه نظارت تقاضاي تحويل موقت کند و نماينده خود را براي عضويت در کميسيون تحويل موقت معرفي نمايد و در عين حال انجام کارهاي جزئي باقي مانده را نيز تقبل کند. دستگاه نظارت پس از بازديد عمليات ، تشکيل کميسيون تحويل موقت را از کارفرما تقاضا مي کند. بعد ااز آنکه اعضاي کميسيون مذبور تعيين شدند ، آزمايش هاي لازم با حضور اعضاي کميسيون توسط دستگاه نظارت انجام مي شود و نتايج آن در صورت مجلس تحويل موقت قيد مي گردد. کميسيون تحويل موقت ، فهرستي از نقائص و معايب و تکميل کارهاي ناتمام مهلتي براي پيمانکار تعيين و به دستگاه نظارت ماموريت مي دهد که در راس مهلت مذبور عمليات را مجددا بازديد کند و اگر بر اساس فهرست نقائص هيچ گونه عيب نقص و کار نا تمامي باقي نمانده باشد در صورت مجلس تحويل موقت و گواهي رفع نقص و عيب را براي کارفرما ارسال کند تا پس از تصويب او به پيمانکار ابلاغ شود.
2. برچيدن کارگاه
پيمانکار موظف است پس از تحويل موقت کليه ماشين آلات و مصالح اضافي متعلق به خود را طي مدت مناسبي که مورد قبول دستگاه نظارت باشد از محل خارج کند. همچنين پيمانکار بايد نسبت به برچيدن و تخريب کارگاه و خارج کردن مواد حاصل از آن اقدام کند. هزينه هاي مربوط به برچيدن کارگاه کلاً به عهده پيمانکار است و مصالح حاصل از تخريب نيز به وي تعلق دارد.
3. ابطال ضمانت نامه پيش پرداخت
ضمانت نامه پيش پرداخت تا پايان مدت پيمان معتبر است و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعيت‌ها به تدريج تقليل مي يابد به نحوي که کل پيش پرداخت با آخرين صورت وضعيت موقت مستهلک شود.
4. ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات
ضمانت نامه انجام تعهدات تاتاريخ تصويب صورت مجلس تحويل موقت معتبر مي باشد کارفرما ضمانت نامه مذبور را به محض تصويب صورت مجلس تحويل موقت آزاد خواهد کرد.
5. تهيه صورت وضعيت قطعي
به محض اينکه تحويل موقت تمامي کارها انجام گرفت ، دستگاه نظارت به همراه پيمانکار اقدام به اندازه گيري و تهيه صورت وضعيت قطعي کارهاي انجام شده خواهد کرد. مقادير و ارقامي که در صورت وضعيت قطعي منظور مي شود به تنهايي قاطع و يکي از ماخذ تسويه قطعي محاسبات خواهد بود ولو اينکه بين آنها و مقادير و يا ارقامي که در صورت وضعيت موقت منظور گرديده اختلافي باشد.
6. تهيه صورت حساب قطعي
صورتحساب قطعي پيمان بر اساس صورت وضعيت قطعي تهيه مي شود و مبلغ آن شامل مبلغ صورت وضعيت قطعي و مبالغي است که بر اساس قرارداد و اسناد و مدارک پيوست به آن به مبلغ مزبور اضافه و يا از آن کسر شده است.
صورتحساب قطعي که به ترتيب بالا تنظيم مي شود مأخذ تصفيه حساب نهايي پيمانکار خواهد بود و پس از امضاي آن از طرف کارفرما و پيمانکار براي طرفين قطعي بوده و هر گونه اعتراضي نسبت به آن بلااثر خواهد بود.
هرگاه براساس صورت‌حساب قطعي، پيمانکار بستانکار يا بدهکار باشد در مدت يک ماه از تاريخ امضاي صورت‌حساب قطعي اين بدهي يا طلب بايد تسويه شود.

کليه عملياتي را که در فاصله جوانه زدن بذر تا برداشت محصول انجام مي گيرد عمليات داشت مي گويند. اين مرحله عبارت است از: آبياري, تنک کردن, واکاري, خاک دا ...

پس از پايان کليه عمليات مربوط به تهيه زمين, کاشت و داشت گياه زراعتي, زمان برداشت فرا مي رسد. برداشت عملي است حساس که اگر به طور صحيح انجام نشود زحمات ...

عمليات حرارتي، فرايند گرم كردن و سرد كردن فلزي جامد براي رسيدن به خواص مطلوب و دلخواه مي باشد. دلايلي كه باعث انجام عمليات حرارتي مي شوند به شرح زير ا ...

عمليات حرارتي يکي از تکنولوژي­هاي مهم صنعتي است که در اغلب موارد بهدرستي شناخته نشده و اهميت آن جلوه­گر نمي­شود. بهدليل مصرف انرژي بالا در انجام عمليا ...

بدون اغراق لودر کاربردي ترين ماشين در انجام کارهاي ساختماني و عمراني است اين ماشين که در انداره هاي مختلف ساخته ميشود به دليل عملکرد و انعطاف پذيري زي ...

1) عمليات ترميمي ( آماده سازي سطوح - تميز نمودن با اسيد - برس زدن...) در اين بخش عمليات بهسازي که عبارت از آماده سازي سطوح و اجراي روشهاي مناسب تعمير ...

بتن اساسا از دو قسمت دانه­هاي سنگي (Aggregates) و خمير سيمان (Concrete) تشکيل شده است. خمير سيمان که در واقع مخلوطي از سيمان پرتلند و آب مي­باشد. - در ...

اين سد در جنوب شهر آسوان مصر واقع شده است. هدف از ساخت اين سد تنها سامان دهي به سيلاب هاي سالانه رود نيل نيست بلکه هدف اصلي ايجاد يک درياچه پشت سد به ...

دانلود نسخه PDF - عمليات پيمانکاري