up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله علل گرم شدن زمين PDF
QR code - علل گرم شدن زمين

علل گرم شدن زمين

پژوهشي در عوامل گرم شدن زمين

بشر همواره به دنبال حل مشکلاتي است که خود به وجود آورده است. يکي از اين مشکلات مهم که امروزه بيشتر محققان را به تفکر واداشته است، گرم شدن کره زمين مي باشد که تا به امروز وجود گازهاي گلخانه اي را ناشي از استفاده از سوخت هاي فسيلي دانسته اند؛
لذا اينجانب با تحقيقاتي که به عمل آورده ام، عوامل ديگري را نيز مسبب آلودگي و گرم شدن کره زمين مي دانم که طي اين مقاله مختصر قبل از ارسال به مراکز تحقيقاتي جهاني به استحضار هم وطنان عزيز مي رسانم. کره زمين تنها سياره اي در منظومه شمسي است که مراحل زندگي موجودات زنده به طوري که مشاهده مي نماييد، در آن وجود داشته و در يک چارچوب علمي از قوانين ماده و غيره تبعيت مي کند، اين مراحل در مدارس و دانشگاه ها به صورت علمي يا تئوري تدريس مي گردد و بشر هر روزه به موارد جديدتري برخورد مي کند که از چارچوب علمي قوانين ماده خارج نيست. يکي از عوامل موردنظر، نيروي الکترومغناطيس مي باشد. اين نيرو بيشترين سهم را در نگه داشت وضعيت تعادلي زمين و ديگر سيارات و همچنين جريان آب و هوا، رشد گياهان و غيره دارا مي باشد، انتشار اين نيرو به صورت طبيعي ناشي از فلزات و مواد مذاب و حرکت آنها در هسته زمين است که حرکت و گرماي زيادي به وجود مي آورد و به نوعي نقش کاتاليزور را بر روي مولکول هاي مواد دارد و تحرک ناشي از حرکت وضعي زمين به دور خود، عامل اصلي انتشار اين نيرو بوده و هست، اما با توجه به محدوديت زمان، از توضيحات بيشتر صرف نظر نموده و در فرصت هاي ديگر به سمع و نظر خوانندگان مي رسانم. همچنين نيروي فوق نقش مهمي در تغييرات آب و هوا همانند حرکت ابرها، چه باردار يا غيرباردار و بادها به صورت CIRCULATION داشته و دارد. همچنين نيروي فوق باعث ايجاد جاذبه و حرکت سيارات و قمرها در عالم فضا طي ميلياردها سال نظم به وجود آمده مي شود، همانند گردش زمين به دور خود و به دور خورشيد و همچنين ماه به دور زمين. حال با توجه به مطالب مختصري که گفته شد، مي توان به اين نتيجه رسيد که هر عامل غيرطبيعي به دست انسان مي تواند مشکلات فراواني همانند گرم شدن کره زمين و آلودگي ناشي از گازها و عدم حرکت و ايجاد پايداري در داخل جو زمين ايجاد کند. نکته فراموش شده در قسمت گردش گازهاي آلاينده اين است که بيشترين نقش را در جذب گازهاي فوق از جمله CO۲ اقيانوس ها و درياها دارد که به صورت طبيعي پاکسازي مي نمايد، لذا عدم گردش هوا به علت وجود عامل انساني در توليد و انتشار نيروي الکترومغناطيس، باعث سد شدن و پايدار بودن گازهاي گلخانه اي و ساکن شدن آن در محيط هاي انساني شامل شهرها و غيره مي شود. يکي از هشدارهايي که با آن روبه رو هستيم، دور شدن کره ماه از زمين است که هر چند سال چند سانتيمتري به آن افزوده مي شود و همچنين با اندازه گيري دقيق قطبين و مقايسه آن نسبت به قبل، در نتيجه مي توان جابه جايي هايي را که در آن صورت گرفته است، مشاهده کرد و تحقيقات اينجانب مويد آن است.
همچنين مي توان تغييرات فصلي و زماني بر روي بادهاي موسمي نسبت به گذشته را محاسبه نمود و اين امر ما را به نتايجي مي رساند که بعضي از عوامل در ايجاد مشکلات فوق به صورت مختصر به شرح ذيل ايفاد مي گردد. بشر از اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوايل دهه ۶۰ براي به دست آوردن اطلاعات نظامي و علمي و غيره، هزاران ماهواره و راکت به مدار زمين ارسال داشته و مي نمايد که بسياري از آنان فرسوده و غيرقابل استفاده در مدار زمين به خودي خود رها شده اند. طبق آمارهاي سازمان هوايي ناسا، تا سال ۲۰۰۷ تعداد آنها به ۳۲ميليون قطعه مي رسد که خود يکي از موارد اصلي در جلوگيري از انتشار طبيعي نيروي مغناطيسي بوده و هست. حال براي تفهيم بهتر مثالي عنوان مي نمايم؛ با توجه به شناخت بسياري از خوانندگان درباره مولدهاي برق، چه کوچک و چه بزرگ، مانند دينام و غيره و مکانيزم آنها، مي دانيد زماني که شفت به دور بالشتک هاي آهن ربايي مي گردد و زماني که دورهاي آن غيرقابل کنترل مي شود، نوساني به وجود مي آورد که آرميچر يا دينام را مي سوزاند، لذا وسيله اي طراحي کرده اند که به فارسي زغال ناميده مي شود و در زبان انگليسي CARBON BRUSH ناميده شده که به معناي پاکنده کربني مي باشد. حال با توجه به مکانيزم فوق و نقش مهم اين وسيله در ميدان هاي مغناطيسي، مولدهاي مدار کره زمين و ماه نيز از اين قاعده مستثني نيستند.
اين اجسام سدي در انتشار طبيعي نيروي مغناطيس به وجود مي آورند که به صورت بسيار مختصر به آن پرداختيم. لذا بايد با کمک نهادهاي جهاني جهت پاک سازي اين قطعات در مدار زمين اقدام نمود، به گونه اي که در صورت صرفه اقتصادي، زباله هاي فوق به زمين برگردانده شوند يا در صورت عدم صرفه اقتصادي با شتاب دادن به آنان به خارج از مدار زمين و به فضا پرتاب شوند و از اين به بعد بر استفاده از روکش ها و موادي که سدي در مقابل ميدان مغناطيسي ايجاد مي کنند و در طراحي ماهواره ها استفاده مي شود، کنترل خاصي به صورت بين المللي جهت ارسال آنان به وجود آيد تا همچنين زباله هاي فوق که در بعضي از قسمت ها سدي براي انتقال اين نيرو به وجود مي آورند که حاصل آن ايجاد حفره هايي در طبقات گازهاي اوزن است، از ميان بروند. در فرصت هاي آينده نقش اين زباله ها و نيروي مغناطيسي آنها را در ايجاد حفره ها و سوراخ هاي طبقه گازهاي اوزن به طور کامل توضيح خواهم داد. همچنين تاثيرات اين نيرو بر روي جريان هاي کم فشار و پرفشار که تاثيرات بسياري در رابطه با آب و هوا و تغييرات جوي دارند و تاثير اين نيرو را با توجه به آنکه ابرهاي باران زا و غيره داراي بارهاي الکتريکي هستند، مي توان به سادگي پي برد. يکي ديگر از عوامل تاثيرگذار بر گرم شدن کره زمين کابل هاي فشار قوي جهت انتقال برق از نيروگاه ها به شهرها و غيره مي باشد که بر روي دکل ها جهت انتقال در دنيا به ميليون ها کيلومتر مي رسد و با توجه به طول مسافت ها و انتقال ميليون ها مگابايت برق فشار قوي و رابطه ميان آن و ميدان مغناطيسي اطراف اين مراکز و اصطکاکي که در نتيجه اين معادله پديد مي آيد، مي توان به نتيجه گرما رسيد. لذا پيشنهاد مي گردد براي انتقال الکتريسيته و رفع اين نقيصه، از کابل هاي زيرزميني براي جلوگيري از انتشار نيرو و گرما استفاده نمود يا حداقل از روکش هايي براي جلوگيري از ايجاد ميدان مغناطيسي اطراف آنها استفاده کرد و همچنين از ايزوله کردن نيروگاه هاي توليد برق و ترانسفورماتورهاي ولتاژ بالا توسط مواد پليمري که اغلب با آنها آشنا مي باشند، سود برد. همچنين نيروگاه هاي اتمي که به صورت جوش هسته يا FUSION هستند و به خاطر مکانيزم آنها نياز به ميدان هاي مغناطيسي بالا دارند، بايد در نواحي پست يا در دل دره ها يا زيرزمين با ارتفاع ايمني مناسب احداث شوند. عامل ديگر انتشار اين نيرو از طريق مخابرات است.
با توجه به استفاده ميلياردها نفر از موبايل ها و دستگاه هاي ماهواره اي و پارازيت در جهان و ايجاد هزاران آنتن جهت ارتباطات مخابراتي، اين امر به عامل اصلي در به وجود آوردن بارهاي مثبت و منفي بر روي گازهاي آلاينده در شهرهاي بزرگ و کوچک تبديل شده و اين نيرو نقش بسياري را در باردار کردن گازهاي آلوده و پايداري آنان در سطوح پايين و ايجاد به اصطلاح پديده واماندگي گازها در شهرها ايفا مي کند که خود يکي از بزرگ ترين مشکلات آلودگي محيط زيست است. لذا با توجه به اين موارد مي توان با استفاده از نظرات دانشمندان جهت کنترل امواج مطمئن و امن، تا حدودي از آلودگي محيط زيست بشر کاست. در پايان از روزنامه محترم دنياي اقتصاد که به عنوان پلي در جهت انتقال نظرات اقتصادي و علمي در کشور عزيزمان نقش مهمي را دارا مي باشد، تشکر و قدرداني مي شود. همچنين لازم به توضيح است که سه طرح ملي اينجانب که به شرح ذيل مي باشد، سال هاي گذشته از طريق بعضي از مطبوعات مختلف به چاپ رسيده است و پيش بيني هايي در زمينه مشکلات آينده و تاثير استفاده از طرح هاي ملي را مجددا به سمع مسوولان محترم مي رسانم.
۱) طرح نجات و احياي درياچه اروميه و سپس ايجاد بزرگ ترين درياچه پرورش ماهي و آبزيان جهت ايجاد فرصت هاي شغلي
۲) طرح انتقال درياچه مازندران به نواحي مرکزي ايران توسط لوله و پمپ و انتقال به سفره هاي زيرزميني به طول ۴۰ کيلومتر و همين طور استفاده از مازاد فشار جهت تاسيس نيروگاه هاي برق آبي و انتقال کشتي هاي کوچک به وسيله سيستم Floting Jack up Burge به خليج فارس و درياهاي آزاد که امروزه کشورهاي پاناما، روسيه، آلمان، روماني، انگليس و... با تکنولوژي صدسال گذشته اقدام به تاسيس کانال هاي فوق نموده اند. لازم به توضيح مي باشد متخصصان عزيز کشورمان در کشتي سازي خليج فارس (صدرا) و ديگران، قبلا با ساخت موفقيت آميز اين سيستم ها نقش مهمي را در تکنولوژي دريايي به وجود آورده اند که شاهد آن بوده و کليه متخصصان شرکت ملي نفتکش، کشتيراني جمهوري اسلامي، نيروي دريايي و غيره با نحوه انتقال کشتي ها به وسيله کانال آشنا هستند و با همکاري آنان مي توان طرح فوق را به مرحله اجرا گذاشته و حاکميت ملي و علمي کشور جمهوري اسلامي ايران را براي هميشه در درياي مازندران به اثبات رسانيد.
۳) طرح ايجاد بزرگ ترين نيروگاه توليد برق با استفاده از روش و سيستم تبادل حرارتي فلزات و بازها بر روي درياچه نمک بدون استفاده از سوخت هاي فسيلي و غيره و تکنولوژي بومي متخصصان عزيز کشورمان. لذا در صورت علاقه مندي مسوولين محترم و متوليان کشور عزيزمان به طرح هاي فوق، خواهشمند است ضمن تماس با روزنامه دنياي اقتصاد بدين وسيله اطلاع داده شود تا طرح ها به صورت کامل ارائه گردد.
از جمله شوراي عالي اداري در سال ۱۳۷۱ تکليف سازمان برنامه و بودجه وقت را در زمينه مطالعات فضايي به اين صورت تعيين کرده است: «طرح آمايش سرزمين به معناي تعيين استراتژي توزيع فضايي جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين که توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاري دستگاه هاي ذي ربط تهيه شده است، به تصويب هيات وزيران مي رسد.» در برنامه چهارم نيز آمايش سرزمين و توازن منطقه اي يکي از مهم ترين موضوعاتي است، که به آن پرداخته شده است به گونه اي که يک فصل اين برنامه به آن اختصاص داده شده است. در ماده ۷۲ اين قانون آمده است که دولت مکلف است، به منظور توزيع مناسب جمعيت و فعاليت ها در پهنه سرزمين، با هدف استفاده کارآمد از قابليت و مزيت هاي کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملي آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح کلان، بخشي و استاني را به مرحله اجرا درآورد. بنابراين با نگاهي به طرح آمايش صنعت و معدن موارد زير حايز توجه است: * طرح آمايش بيشتر از آنکه سخت افزاري و با کلنگ زني قابل اجرا باشد، نرم افزاري است و اقدامات دولت بايد در چارچوب سياستگذاري راهبردي و تعيين خط مشي ها و همچنين احصاي مزيت هاي نسبي مناطق مختلف کشور باشد. به نظر مي رسد طرح آمايش صنعت و معدن فاقد طرح هاي مطالعاتي و اسناد پشتيبان بوده و بيشتر مجموعه اي از دستورالعمل ها و اقدامات اجرايي مي باشد.
▪ فلسفه وجود طرح آمايش جلوگيري از بخشي نگري بوده و نگاه يک بعدي و بخشي به آمايش نقض غرض محسوب مي شود. به بيان ديگر طرح آمايش بايد بتواند اقدام ها و کشاورزي، حمل و نقل، محيط زيست و حتي بخش هاي فرهنگي و اجتماعي را هماهنگ سازد. غفلت از اين موضوع مي تواند تداعي کننده حکايت فوق الذکر باشد.
▪ طرح آمايش در بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله کشاورزي و صنعت بايد براساس شناخت مزيت هاي نسبي هر يک از مناطق کشور و جهت گيري هاي اين مناطق در سند توسعه استان ها اجرا شود. بديهي است که اختصاص اعتبارات آمايش به طرح هاي مرجوعي بنگاه هاي زودبازده تامين کننده اهداف آمايش محسوب نمي شود.
▪ به استناد ماده ۷۱ قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در برنامه چهارم، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها وظيفه بررسي و تاييد برنامه هاي بلندمدت توسعه هر استان شامل جهت گيري هاي توسعه بلندمدت استان در چارچوب نظام برنامه ريزي کشور و در راستاي جهت گيري هاي بلندمدت کشور و طرح آمايش ملي را به عهده دارد. بنابراين لازم است تا وزارت صنايع و معادن اقدامات خود را با شوراي برنامه ريزي استان ها هماهنگ کند.
▪ مرکز ملي آمايش پيش از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي وظيفه اعمال مديريت يکپارچه و هماهنگي بين استان هاي کشور، آموزش، هدايت و رفع ابهامات کارشناسي درخصوص تدوين سند آمايش استان ها و جمع بندي و تدوين سند ملي آمايش کشور را به عهده داشت. با انحلال اين سازمان ضمن تنزل جايگاه مرکز به مديريت، اکثر نيروهاي کارشناس از اين مرکز خارج شده و عملا ارتباط استان ها کمرنگ و تقاضايي براي مطالعات آمايش استان ها وجود ندارد.

تغييرات آب و هوايي زمين عصر يخبندان در خلال تاريخ، آب و هواي زمين بار ها دستخوش تغييرات اساسي شده است. بين ۸۰۰ تا ۶۰۰ ميليون سال پيش در طي دوره اي به ...

● مقدمه زمين ، سومين سياره نزديک به خورشيد و بزرگترين سياره در ميان سيارات دروني است. ساختار دروني زمين مثل ساير سيارات دروني از يک هسته داخلي و يک هس ...

به هم خوردن تعادل در مکانيسم هاي تنظيمي گرماي بدن ، گرمازدگي ناميده مي شود . توليد گرما در بدن بعلت افزايش شديد حرارت محيط و ناتواني در دفع حرارت ايجا ...

تعريف: بنا به تعريف انجمن زمين شناسي مهندسي(IAEG)، زمينلغزش عبارتست از جابجايي به سمت پايين توده اي از مواد بر روي يك شيب طبقه بندي زمينلغزش ها: در سا ...

امروزه هنگام تنفس از هر يک ميليون مولکولي که وارد ريه هاي ما مي شود، حدود ۳۸۰ مولکول دي اکسيد کربن است. اين درحالي است که در گذشته اين عدد حدود ۲۸۰ مو ...

الف) در اين آيه از طوفان و ملخ و شپش و وزغ و خون نام مي برد و آنها را مايه عذاب مي داند و در آيه بعد از بلا، نام مي برد يعني تمام اين عوامل مثل خون و ...

گازهاي گلخانه اي به گازهايي گفته مي شود که تراکمشان در جو، ديواره اي ايجاد مي کند که نقش آن مانند شيشه گلخانه ها است. انتشار بيش از حد گازهاي گلخانه ا ...

با افزايش ميزان آلاينده هاي جوي و پديد آمدن اثر گلخانه اي ، دانشمندان پيش بيني کرده اند که ميانگين دماي هوا در نتيجه افزايش ميزان دي اکسيد کربن و ساير ...

دانلود نسخه PDF - علل گرم شدن زمين