up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله علف کش‌ها PDF
QR code - علف کش‌ها

علف کش‌ها

شيمي در کشاورزي

نگاه اجمالي
براي کمک به توليد مقدار مواد غذايي کلان ، کشاورزي ما بايد به روش علمي جديد انجام گيرد و در اين صورت به انواع مواد شيميايي کشاورزي ، از جمله کودهاي گوناگون ، انواع داروي بيماري‌هاي حيواني و گياهي ، مواد آفت کش ، مواد مکمل غذايي و بسياري ديگر از اين قبيل نيازمنديم که بايد آنها را به طريق صنعتي تهيه کنيم. بديهي است که تهيه غذاي کافي براي جمعيت در حال انفجار روي زمين ، فقط با درک شيميايي توليد مواد غذايي و بکار بستن همه جانبه فنون جديد توليد مواد غذايي ميسر مي‌شود.
گياهان ، منبع اصلي مواد غذايي ما هستند. ما گياهان يا گوشت جانوران گياهخوار را مي‌خوريم. رشد گياهان مستلزم دماي مناسب ، مواد مغذي ، هوا ، آب ، و گرفتار نشدن به انواع بيماري ناشي از آفات مضر علف‌هاي هرز است. براي گياهان ، مواد مغذي مناسب و موادي براي رهانيدن آنها از ابتلا به بيماريهاي گوناگون فراهم مي‌آورد.
تاريخچه
بعضي از تمدن‌هاي باستاني به تجربيات مفيدي در کارهاي کشاورزي دست يافته‌اند که بطور مستقيم در تاريخ ثبت نشده است. در عصر روميان ، کاتوي کبير اشاراتي دارد به انتخاب تخم ، تهيه کود سبز با گياهان تيره نخود ، آزمايش خاصيت اسيدي خاک ، استفاده از خاکهاي آهکي ، ارزش يونجه و شبدر ، ترکيب نگهداري و استفاده از کود حيواني ، ترتيب چراي حيوانات ، اهميت چارپايان در عمليات کشاورزي و مانند آنها. اين گونه پيشرفت ما که مبناي تجربه عملي داشته، گاه به گاه در جريان تاريخ ، بدست آمده و از ميان رفته است.
آرتوريانگ ، در قرن هيجدهم در انگليس ، علم جديد کشاورزي را بنيان نهاد. او به عنوان نخستين پژوهشگر مشهور کشاورزي گسترده ، سيستمي براي اشاعه اطلاعات کشاورزي به راه انداخت که امروزه گسترشي جهان‌مشمول يافته است. در سال 1840 يوستوس فون ليبيگ ، کتاب خود را به عنوان کاربردهاي شيمي آلي در کشاورزي و فيزيولوژي منتشر کرد. ليبيگ را به خاطر کارهايي را که انجام داده بود، پدر علم جديد خاک شناسي ناميده‌اند.
انقلاب صنعتي ، ابزار و توان بهتري فراهم آورد که کارهاي فيريکي-کشاورزي را نسبتا آسان کرد. اما ، حتي امروزه با بهترين تخمين ، دو سوم کشاورزي جهان عقب مانده است.
رشد گياهان
خاکهاي طبيعي منبع مواد مغذي براي گياهان است. خاک سطحي شامل بيشترين مقدار ماده زنده و هوموس ، حاصل از موجودات مرده است. خاک ‌زيرين شامل مواد معدني و مواد آلي است. اکسايش جزئي مواد آلي در فضاي بسته زير خاک و مصرف اکسيژن آن ، باعث توليد دي‌اکسيد کربن مي‌شود. افزايش اين گاز در خاک ، باعث اسيدي شدن آبهاي جاري در زير زمين مي‌شود.
علت عمده جذب و جذب سطحي آب در خاک ، وفور اکسيژن در ساختمان شيميايي غالب مواد خاکي است که چند نمونه آنها سيليکات‌ها (SiO3-2) ، فسفات‌ها (PO4-3) و کربنات‌ها (CO3-2) هستند. خاکهاي که تراوايي خوبي دارند، آب را در جريان طبيعي از تمام منافذ کوچک خود مي‌گذارنند.
جاري شدن آب از ميان خاک ، امري ضروري است، زيرا براي کشت و تهيه يک کيلو گرم ماده غذايي ، صدها ليتر آب لازم است. خاکها ، نه تنها به علت اکسيد شده مواد آلي ، بلکه به علت آب شويي گزينشي توسط جريان آب در زمين ، نيز اسيدي مي‌شوند.
تاثير عناصر موجود در خاک در رشد گياهان
نمک‌هاي فلزات قليايي و قليايي خاکي ، بيشتر از نمکهاي فلزات گروه (III) و فلزات وابسته در آب محلولند. گياهاني که در خاک پُرسلنيم مي‌رويند، مقداري از عنصر را جذب مي‌کنند و براي انسان مضر و سمي هستند. اگر هموس که منبع مواد مغذي براي گياه است تجريه نشود، خاک ارزش حاصلخيزي ندارد و به آنها کودهاي فسفات و پتاس مي افزايند. ترکيبات شيميايي خاکها ، منعکس کننده ترکيب پوسته زمين ، ترکيب سنگهاي مادر و فعاليتهاي فيزيکي و شيميايي است که در حين تشکيل خاک و پس از آن ، صورت مي‌گيرد.
سليسيم در مقايسه با اکسيژن ، عنصر محوري خاک است. خاک سياه ، ماده آلي فراوان دارد. خاک قرمز ، احتمالا آهن زياد دارد و خاک سفيد ، شديدا آب‌شويي شده‌است و کيفيت مناسبي ندارد. مواد مغذي اوليه خاک نيتروژن ، فسفر و پتاسيم است. غالب گياهان در خاکهاي غني از نيترات رشد مي‌کنند. منبع عمده ذخيره نيتروژن در خاک ، موجودات مرده و فضولات حيواني است.
فسفر نيز مانند نيتروژن بايد به صورت يک ماده معدني يا غير آلي در آيد تا مورد استفاده گياه قرار گيرد. يون پتاسيم يک عنصر کليدي در کنترل آنزيمي تبادل قندها ، نشاسته‌ها و سلولز است. کلسيم و منيزيم به صورت يونهاي (Ca+2) و (Mg+2) ، مواد مغذي ثانويه براي گياه هستند. آهن ، يک جز اصلي کاتاليزوري است که در تشکيل کلروفيل يا سبزينه گياه دخالت دارد.
کودهاي طبيعي مکمل خاک‌
کود شيميايي علاوه بر داشتن يون مطلوب ، آن يون را به صورتي در خاک جاي مي‌دهد که گياه بتواند آن را به طور مستقيم جذب کند. کودهاي نيترات جامد از آمونياک تهيه مي‌شود. اوره يکي از مهمترين مواد شيميايي جهان بشمار مي‌آيد. زيرا هم به عنوان کود و هم به عنوان ماده مکمل غذايي چارپايان مصرف مي‌شود. سنگ فسفات و پتاس ، دو ماده معدني مهمي هستند که مي‌توان آنها را از معدن استخراج کرد، ساييد و به صورت گرد ، آنها را مستقيما به خاکهاي فاقد اين مواد افزود.
کودهاي فسفات به صورت سوپر فسفات که انحلال پذيري بيشتري دارد، استفاده مي‌شود.
ايجاد رشد برتر در گياهان
علاوه بر کودهايي که به فرايندهاي طبيعي رشد زيست شيميايي گياهان ياري مي‌دهند، موادي به نام افزاينده رشد گياهان ، موجب نوعي رشد متعارفي يا غير طبيعي مي‌شوند. اتيلن يا استيلن ، شکوفايي و گل دهي آناناس را زياد مي‌کنند. اکسين‌ها موجب دراز شدن سلول‌هاي نهال مي‌شوند. شايد مهم‌ترين تنظيم کنندهاي رشد گياه ، گروهي از مواد باشند که به نام گيب برلين‌ها معروفند.
حفاظت گياهان براي توليد مواد غذايي بيشتر
هرساله ، يک سوم محصولات غذايي جهان بر اثر آفات (بيماريهاي ناشي از ويروسها ، باکتريها ، قارچها ، جلبکها ، علفهاي هرز و کرم حشرات گياه خوار) از ميان مي‌رود. آفت کش‌ها دفاع شيميايي براي کنترل آفت بشمار مي‌روند. دو نوع آفت کش داريم که عبارتند از:
حشره کش‌ها و آفت کش‌ها
مصرف حشره کش‌هايي مانند (DDT) موجب شده است که به ديگر اشکال حيواني ، مانند ماهي‌ها و پرندگان ، آسيب جدي برسد. بسياري از حشره کش‌ها ، براي انسان ، بسيار سمي‌تر از (ِDDT) است. از اين جمله مواد غير آلي ، ترکيبات آرسينک دار و انواع بسياري از مشتقات فسفر که ما آنها را در محيط زندگي خود و در منابع آب وارد مي‌کنيم. از طرف ديگر اگر استفاده از آنها را کنار بگذاريم بايد با انواع بيماري‌ها مواجه باشيم.
علف کش‌ها
علف کشها ، گياهان را مي‌کشند. اين مواد ممکن است گزينشي باشند و فقط گروه خاصي از گياهان را از بين ببرند، يا ممکن است غير گزينشي باشند و زمين را از هر گونه حيات گياهي پاک کنند.

علفهاي هرز از تاثيرات زندگي اجتماعي بشر است. انسان معاصر مفهوم علف هرز را به صورت يک گياه ناخواسته در يک مکان توصيف نموده است. چند ميليون انسانهاي اول ...

● رقابت علف هاي هرز و تاثير زمان حذف آنها علفهاي هرز براي استفاده از نور، مواد غذايي و آب با گياه چغندرقند رقابت مي کنند و در اراضي فارياب و ديمي که ا ...

در اواخر قرن نوزدهم با افزايش مشکلات تهيه نيروي کارگر، نيار به استفاده از روشهاي شيميايي جهت کنترل علفهاي هرز آشکار گرديد. در دهه ۱۸۹۰ ميلادي در فرانس ...

در اواخر قرن نوزدهم با افزايش مشکلات تهيه نيروي کارگر، نيار به استفاده از روشهاي شيميايي جهت کنترل علفهاي هرز آشکار گرديد. مصرف علف کش ها در اواخر قرن ...

ريشه كلمه آزولا يوناني است به معني «در خشكي مردن». وجه تسميه آن هم شايد به خاطر محل زندگي اين گياه باشد چرا كه آزولا وابسته به آب است و به طور كلي مرط ...

● واژگان فيزيولوژي گياهي: علم مطالعه ي ساختارهاي گياهي. اکولوژي: بوم شناسي مطالعه ي محيط زندگي. ژنتيک: شاخه اي از علم زيست شناسي است که درباره ي انتق ...

علفهاي هرز اجزاي مهم اکوسيستمهاي زراعي هستند که به منظور استقاده بيشتر و يهتر از منابعي مانند : خاک، آب، مواد غذايي و نور با گياهان زراعي به طور مستقي ...

● کنترل علف هرز با استفاده از تناوب در مزارع چغندرقند يک روش اوليه جهت کنترل علف هاي هرز، کشت چغندرقند، در سالهاي متوالي بود. رومر (۱۹۷۲) گزارش داد که ...

دانلود نسخه PDF - علف کش‌ها